Advent – op weg naar het licht 14-12-2008

Thema: Advent – op weg naar het licht - jaarB


Voor de viering zingt het koor:
The Lord is my light (nr.37c)

De Heer is mijn licht en mijn redding. Ik vertrouw op Hem.

The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

Openingslied: “Stal van vrede” (nr.1k)
Zal de stal van vrede komen
waar een kindje wordt behoed:
veilig ligt het er te dromen
alsof nergens oorlog woedt,
Zal ooit nog komen die advent?
Zal ooit nog komen die advent?

Zal de stad van vrede komen
waar dat kind zo klein regeert
en de wind zingt in de bomen,
dat je machtig wotdt geëerd
als je klein en weerloos bent.
Zal ooit nog komen die advent?

Zal het land van vrede komen
waar dat kind heet: licht van licht,
waar de schepping wordt hernomen,
en het tere eerste licht
stralen in het duister zendt?
Zal ooit nog komen die advent?
Zal ooit nog komen die advent?

Welkomstwoord

Inleiding

Grote vreugde wordt ons vandaag verkondigend door Johannes,
om iemand die mensen bevrijdend tegemoet zal komen,
die tranen zal drogen,
die gebroken harten zal helen,
die Gods licht door de wereld zal zijn.

Licht wordt ons vandaag aangekondigde, door Johannes
waarin wij de toekomst hoopvol tegemoet mogen zien,
lichtstad wij mogen ontmoeten
in Gods en elkaars ogen.

Drie kaarsen in de adventkrans worden aangestoken:
Eerste kaars, ik steek je aan
want het nieuwe licht breekt baan!
De belofte eens gegeven
doet ons alle dagen leven.

Tweede kaars , ga nu je gang
want het wachten duurt al lang
Maar wij blijven zeker weten,
God zal ons toch niet vergeten.

Derde kaars, schenk ons je licht
God geeft je een beter zicht.
Het donker kan niet meer bedekken
wat Gods dag ons doet ontdekken.

De vierde kaars steken wij nog niet aan,
maar bij de vierde kaars zullen we zeggen:
Als jij volgende week ook schijnt,
zien we hoe de nacht verdwijnt,
want jouw vlam is ons een teken
dat de vrede aan gaat breken.

Gebed om Vergeving (gezongen)
“Gebed”  (nr.58)

Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.


Openingsgebed
God, op deze derde zondag van de Advent,
komen we bijeen.
Het derde kaarsje brandt.
Het licht overwint de duisternis.
De contouren van datgene waarop we wachten
worden zichtbaar.
Kerstmis komt nu echt naderbij.
God, leid ons op weg naar Betlehem,
op weg naar het kerstkind
waarop de wereld wacht.
Laten we proberen te getuigen van Hem
die het licht der wereld zal worden genoemd.

Lezing: Verwachting
Verwachting geeft spanning aan het leven.
Wie niets meer verwacht, is als een boog zonder koord.

Verwachting ligt in 't leven zelf.
De lente verwacht de bloesems,
de zomer verwacht de oogst,
de herfst verwacht de kleuren
de winter verwacht het nieuwe leven.

Verwachting is meer dan een wensdroom,
er zit een stuk zekerheid in.
Een moeder in verwachting draagt in zich
het mysterie van het leven,
maar zij rekent op een geboorte.

Zo roept voor ons de Advent: Kerstmis op,
de geboorte, niet vanuit de hoge hemel
maar van God tussen zijn mensen
zoals zijn naam zegt: Emmanuël,
"God met ons!"

Lied: “What can we give to the King?”  (nr.37)
What can I give to the King,
give to the One who has everything.
What can I give, what gift can I bring?
What can I give to the King,
what can I give to the King?

Give Him a heart that’s opened up wide,
Give Him a life that’s got nothing to hide,
Give Him a love that’s tender and true,
And He’ll give it all back to you.
Yes, He’ll give it all back to you.

What can we give to the King,
give to the One who has everything.
What can we give, what gift can we bring?
What can we give to the King,
what can we give to the King?

Give Him all glory, His people on earth;
Give Him all praises, the day of His birth;
Give Him all honor in all that we do,
As He’s given His life to you.
As He’s given His life to you.

What can we give to the king,
Give to the One who has everything?
What can we give to the King?
(What can we give to the King?)

Evangelie (Johannes 1, 6:8- 19:28)
Er kwam iemand die een gezant van God was; zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, zodat door hem alle mensen tot geloof zouden komen.
Dit is het getuigenis dat Johannes aflegde toen de joodse leiders uit Jeruzalem priesters en levieten te sturen om hem te vragen: "wie bent u?" Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: "Ik ben de Christus niet." Ze vroegen: "Wie die dan? Bent u Elia?" Maar hij zei: "Nee, die ben ik niet." Ze vroegen: "bent u dan de profeet?" "Nee," zei hij. Toen vroegen ze: "Maar wie bent u dan wel? We moeten toch iets kunnen zeggen tegen degenen die ons hebben gestuurd. Wie zegt uzelf dat u bent?" Hij antwoordde met de woorden van de profeet Jesaja: "Ik ben een stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer." Onder de afgevaardigden waren ook Farizeeën. "Als u de Christus niet bent en Elia niet en ook de profeet niet, waarom doopt u dan?" vroegen zij hem. "Ik doop met water," antwoordde hij, "maar in jullie midden staat hij die jullie niet kennen: hij die na mij komt; ik ben het niet waard de riemen van zijn sandalen los te maken." Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte.

Overweging

“Waar liefde is” (nr.30)

Waar liefde is en vriendschap daar is God.
Waar liefde is en vriendschap daar is God,
daar is God, daar is God.

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in Jezus van Nazaret,
die met Kerstmis door God zal worden gezonden
om diens licht voor de wereld te zijn,
om de duisternis te overwinnen
waarin mensen zichzelf en elkaar gevangen houden.
Wij geloven in zijn woorden van vrede en vergeving,
in zijn daden van liefde en gemeenschap,
van oprechtheid en goede trouw.
Wij geloven dat zijn licht kan doordringen,
overal waar mensen zich daarvoor openstellen.
Wij geloven dat zijn liefde leeft in mensen van vrede,
in allen die elkaar en anderen
geborgenheid en vertrouwen schenken.
Wij geloven in het evangelie dat ons uitnodigt
om ook zelf licht voor de wereld te worden.
Wij geloven in de mogelijkheid van het kleine begin,
in goedheid dichtbij, die ontwapent en vrede sticht,
in vrede die de ene mens deelt met de ander.
Wij geloven dat vrede en gerechtigheid
ook wereldwijd mogelijk zijn.
Wij geloven in de verbondenheid van alle mensen op aarde:
dat aan het licht gebracht moeten worden
allen die leven in de duisternis
van geweld en onderdrukking,
van honger en eenzaamheid.
Wij geloven dat het kan, licht voor de wereld:
in Gods vertrouweling Jezus,
maar ook in allen die zijn weg
van vrede willen gaan.
Wij geloven dat zijn licht de duisternis eens voorgoed
zal overwinnen: nieuwe hemel en nieuwe aarde,
Gods droom werkelijkheid geworden.
“Want de duisternis gaat voorbij,
en het waarachtige licht schijnt reeds”.
Amen.

Voorbede
Goede God,
wij bidden voor onze wereld,
waar de duisternis het vaak
nog wint van het licht,
waar oorlog en honger
sterker zijn dan vrede
en eten in overvloed.
Laat uw licht schijnen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Wij bidden voor hen
die leven in duisternis
veroorzaakt door rampen,
ongeluk of pure pech.
Laat uw licht over hen opgaan.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Wij bidden voor onszelf,
gelovig en ongelovig tegelijk.
Laat uw licht over ons schijnen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële intenties.

God van licht,
wij danken U voor het licht
dat schijnt en schijnen gaat.
Voor ieder straaltje door een kier,
voor het volle licht
waarover wij mogen gaan vertellen.
Laat uw licht blijvend schijnen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Let us break bread together” (nr.48)

Laten we samen, op onze knieën het brood breken,
wijn drinken en God loven. God wees mij genadig.

Let us break bread together on our knees, on our knees
Let us break bread together on our knees, on our knees
When I fall on my knees
with my face to the rising sun
Oh, Lord have mercy on me.

Let us drink wine together on our knees, on our knees
Let us drink wine together on our knees, on our knees
When I fall on my knees
with my face to the rising sun
Oh, Lord have mercy on me.

Let us praise God together on our knees, on our knees
Let us praise God together on our knees, on our knees
When I fall on my knees
with my face to the rising sun
Oh, Lord have mercy on me.

Communiegebed
P: Heer onze God,
in dit jaargetijde
waarin de dagen korter worden
en de nachten lang zijn en donker,
zijn wij hier bijeen,
om tot u te bidden
om tekens van licht,
om sterren die stralen
van hoop en verwachting,
van bidden om meer licht,
het licht van Uw verlossing.

Allen: Heer onze God,
U bent toch niet voor niets
in deze wereld gekomen,
Het kan toch niet Uw bedoeling zijn
dat er ondanks Uw komst
nog zoveel oorlog en ruzie
nog zoveel verdriet en teleurstelling
in onze wereld is,

P: Daarom zien we opnieuw
vol verlangen uit
naar het komend kerstfeest,
want we verwachten
dat de sterren die we zien
echte tekens zijn van hoop
en verwachting,
dat onze wereld met kerstmis
weer iets beter en mooier wordt.

Allen: Heer, onze God,
zo bidden wij tot U, help ons!
Dat we niet alleen uitzien en verwachten
maar ook werken aan een nieuwe wereld.
Maak ons vooral in deze advent
tot mensen die met U meewerken
aan een verbetering van onze aarde:
tot mensen die blijven geloven en dromen
dat alles beter en mooier kan
in Naam van Jezus
die als een licht opgaat
in deze duistere tijd.

P: Laten wij samen eten van het brood op deze tafel,
en net als Hij licht zijn voor elkaar.
Liefde brengen waar haat is,
warmte waar kilte heerst,
vrede waar geweld en ruzie is,
en vergeving waar fouten zijn gemaakt.
dan zal deze aarde een nieuw aanzien krijgen
en gaat zij worden tot Uw rijk,
een rijk van vrede en liefde voor alle mensen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Welkom voor allen aan deze tafel
en ontvang het brood, dat Jezus is,
aanvaard het licht en daarmee de opdracht
warmte en licht te brengen waar het koud en donker is.
En als je samen deelt en samen doet,
geloof dan maar, dan komt wat je verwacht;
de vrede en het rijk van God.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed

Heer, U kent ons hart.
U weet
hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.
Als het donker is,
zoeken wij naar licht;
als het koud is,
naar warmte;
zijn we in nood,
dan zien we uit
naar iemand die kan helpen.

Blijf als wij straks uiteengaan
in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons
uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn
in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.
Amen.

Slotlied: ”Not to be hidden” (nr.65)
You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door het woord, dat Hij vanavond tot ons sprak.
Zegene ons de Eeuwige die is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:

“Sing to the King” (nr.33)

Refrein:    Sing, sing to the King, the Lord of all creation.
Sing, sing to the King, the one who set is free.
He is our God, He rules heaven and earth.
Sing, sing to the King, the Lord our God.

He is the creator,
our everlasting father.
To him belong power and glory,
we praise His holy name.

Refrein

He is our savior.  
He fought and won our freedom.
To him belong power and glory,
we praise His holy name, his name…

Refrein

“Let Christmas come in to our World”