Geef het door 14-06-2008

Thema: “Geef het door” - jaarA

“Voor niets heb je gekregen, voor niets moet je geven”

Voor de viering zingt het koor:
Jesus remember me (37j)

Jesus remember me when you come into your kingdom
Jesus remember me when you come into your kingdom


Openingslied: “Geef je liefde” (nr.38)
Refr.    Durf je het aan, je liefde te geven
en heel ons bestaan meer inhoud te geven,
o durf je het aan?

Mensen je glimlach, je vriend’lijk gezicht
hoort bij een Christen en brengt zoveel licht
in al die harten versteend en verstomd;
ja maak hen en heel de wereld met liefde gezond.     refr.

Zie je geen lichtpuntje meer in de nacht,
is er thuis niemand meer die op je wacht?
Heb je verloren die jij hebt bemind:
weet dat Hij je zal helpen, totdat je Hem vindt.    refr.

D’weg naar elkaar lijkt soms moeilijk te zijn,
achter je pantser ben je breekbaar en klein;
geef steeds je vriendschap en deel steeds je brood,
dan zal Hij je vast wel helpen in tijden van nood.    refr.

Welkomstwoord

Inleiding

Twee verhalen vandaag over mensen
die naar mensen werden uitgezonden.
God zond Mozes naar zijn geknechte volk in Egypte,
en Jezus zond zijn vrienden naar steden en dorpen
om er Gods menslievendheid te verkondigen.
In woorden van Mozes,
in het woord en werk van Jezus’ zendelingen
wilde God aan schijnbaar uitzichtlozen hoop geven.
In die verhalen wil Hij vandaag ook ons,
hier bijeen, tegemoet komen.

Gebed om Vergeving
God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
Soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

Wij bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.

God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben
voor uw woorden van bevrijding.

God, soms zien we de toekomst somber in, soms zijn we moedeloos
wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar,
daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft,
tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Lied: “Op zoek naar vrede” (nr.35)
Steeds op zoek naar vrede, en naar geluk.
Wie kent toch de zin van het bestaan.
Zoek je naar een mens,
Die verstaat die wens;
Wie geeft er vrede, vrede in Gods naam,
In zijn naam, Vrede in zijn naam.
Wie geeft vrede, geeft vrede in zijn naam.

Eenzaamheid, aleen zij, wie kent dat niet?
Het gevoel van vreugde geen verdriet.
Waar is toch de mens, die verstaat jouw wens,
Wie geert er liefde, liefde in Gods naam.
In zijn naam, liefde in zijn naam,
Wie geeft er liefde, geeft liefde in zijn naam.

Wereld vol met haat, oorlog en geweld.
Waar geen mensenleven is geteld.
Zoek je naar die God, denk aan zijn gebod:
En geef vrede, vrede in zijn naam,
In zijn naam, vrede in zijn naam,
Geef dan vrede, schenk vrede aan elkaar

Gebed
Mijn Heer en mijn God,
ik geef U mijn handen
om Uw werk te verrichten,
om Uw zegen te spreiden.
Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan.
Ik geef U mijn ogen opdat U ze zult richten
en zult doen stralen in Uw zachtheid.
Ik geef U mijn verstand om te denken,
mijn mond om te spreken
uw woord van wijsheid,
uw woord van liefde.
Ik geef U bovenal mijn hart
om met dat hart
U hemelse Vader
en alle mensen te beminnen.  

1e Lezing  - Exodus 19, 1-6
Drie maanden na hun vertrek uit Egypte, op de dag af, bereikten de Israëlieten de Sinaiwoestijn. Zij waren vertrokken uit Refidim en kwamen aan in de Sinaiwoestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de heer hem daar aan en zei: ‘Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob en moet u de zonen van Israël laten weten.  Met eigen ogen hebt u gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen en hier bij Mij gebracht heb. Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn  bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan de Israëlieten overbrengen.

Lied: “I am a small part of the world” (nr.43)
I am a small part of the world.
I have a small hand which to hold.
But if I stand by your side
and you put your hand in mine,
together we can be so strong and bold.

I am a small part of the world.
I have a small dream in my eyes.
But if I tell you my dream
and if you add yours to mine,
together we can reach up to the skies.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, ----- for all time.

I am a small part of the world.
I have a small voice ringing clear.
But if I sing out for freedom,
and you add your voice to mine,
together we have nothing left to fear.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, (together) for all time.

Evangelie (Matteüs 9,36-10,8)
Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.'
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer,  verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs,  Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: `Sla de weg naar de heidenen niet in, en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: Het koninkrijk der hemelen is ophanden! Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.

Overweging

“Elkaar dragen” (nr.17)

Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.


Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God
die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mens gegeven heeft.

Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is in alle mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk,
die gesteld is tot een teken voor alle volken,
uitgerust met de kracht van de Geest
en gezonden om de mensen te dienen.

Ik geloof dat God
ten laatste de macht van het kwade
zal breken in ons en alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God,
die het welzijn wil van al zijn mensenkinderen:

Voor alle pastoraal werkenden
en alle werkgroepen die zich inzetten
op het terrein van catechese en verkondiging:
dat zij, verlicht door heilige Geest,
de taal van het hart spreken
en hartverwarmend bijdragen
tot het welzijn van velen;
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die werkzaam zijn
op sociaal terrein en in de gezondheidszorg:
dat zij deskundig en van harte,
gemotiveerd en gewaardeerd
bijdragen tot het welzijn van velen;
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor zendelingen en ontwikkelingswerkers:
dat zij zich van binnen uit bewogen voelen
om zich van harte in te zetten
voor het welzijn van velen;
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onze eigen gemeenschap en onszelf:
Dat wij om ons heen,
hoop mogen geven aan onze naaste
die de hoop verloren is.
Om zo bij te dragen aan het welzijn van onze omgeving.

*Parochiële voorbeden

God, zegen met warmte en licht van heilige Geest
allen die zich wijden aan het welzijn
van mensen om hen heen.
Zegen hun toewijding met vruchtbaarheid voor velen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Mensen gevraagd” (nr.63)

Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat dar leeft,
wapens het liefst toe een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd;
mensen, mensen, mensen, mensen!

Communiegebed
U hebt ons, liefdevolle God, Uw Zoon gezonden.
Hij heeft ons lot gedeeld en mensenleed gezien.
In woord en daad heeft Hij het opgenomen
voor de kwetsbaren.
Hij zag een grote oogst en riep ons in zijn dienst.

Wij danken U voor deze mens, zo vol van mededogen.
We danken voor de liefde, die Hij ons heeft geleerd.
Voor moed, vertrouwen, uithoudingsvermogen,
volharding in het goede tegen beter weten in.

Wij danken U voor woorden en brood van leven,
waarmee Uw Zoon Jezus het verbond met ons viert,
dat U ooit met ons bent aangegaan,
Uw trouw jegens mensen
over grenzen van dood en duisternis heen.

We weten ons als Christenen door U geroepen,
gezonden om als Jezus onderweg te gaan.
We willen werken aan een nieuwe wereld,
Uw Rijk, waarin gerechtigheid en vrede
hand in hand gaan.

Help ons daarbij, geef ons hoop en vertrouwen
en doe ons inzien, waar we het goede kunnen doen.
Waar mensen, mensen nodig hebben om te kunnen leven.
Laat ons geloven in de oogst, de vrucht van onze dienst.
Amen

“Onze Vader” (gezongen nr.47)
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Ame

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed

God van liefde en trouw,
Jezus heeft gezegd
dat de oogst groot is,
maar dat er weinig arbeiders zijn.
Geef dat het werk van onze handen
uw oogst mede binnenhaalt,
hier, nu en alle dagen.
Amen

Slotlied: “Nu wij uiteengaan” (nr.61)

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!


Zegen en Wegzending
God’s bekommernis om mensen leeft voort
in woorden van Mozes en Jezus
en van velen na hen.
Hij zond hen uit om in zijn naam
hoop te geven, te bemoedigen en te bevrijden.
Dat zijn bekommernis om mensen ook voortleeft
in woorden die wij spreken,
en in daden die wij verrichten,
mogen wij elkaar vol vertrouwen toewensen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“You can count on me” (nr.45)

Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We’ll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I’m there until the end
You and me, we’ll always be
you can count on me.

There’s one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I’ll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we’ll always be
you can count on me!