MOV viering 15-11-2008

 

Thema

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, zieke kinderen meestal maar 1…

jaarA


Voor de viering zingt het koor:
Laudate omnes gentens   (37f)

Laudate omnes gentens, laudate dominum.
Laudate omnes gentens, laudate dominum.


Openingslied:  “I am a small part of the world” (nr.43)
I am a small part of the world.
I have a small hand which to hold.
But if I stand by your side
and you put your hand in mine,
together we can be so strong and bold.

I am a small part of the world.
I have a small dream in my eyes.
But if I tell you my dream
and if you add yours to mine,
together we can reach up to the skies.

Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, ----- for all time.

I am a small part of the world.
I have a small voice ringing clear.
But if I sing out for freedom,
and you add your voice to mine,
together we have nothing left to fear.

Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, for all time.

Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, for all time.

I am a small part of the world.
Take my hand.

Welkomstwoord door de Pastor / Welkomstwoord

Inleiding

Een wereld onderweg zijn wij,
een nog onvolkomen wereld.
Geweld, onmacht en ziekte
maken er deel van uit.
Jezus wist dat ook.
Maar Hij bemoedigt ons
om te geloven in morgen.
Wie zich bij Hem aansluit,
zal uiteindelijk rust en vrede vinden,
verzekert Hij.
Wij mogen er in dit uur
vol vertrouwen naar toeleven.

Gebed om Vergeving (gezongen)
“Gebed”  (nr.58)

Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Gebed
God, die  weet wat in ons leeft,
U die ons pogen en ons falen kent,
Spreek genadig uw vrede over ons uit,
Waarin wij ook elkaar als vrienden nabij mogen zijn.
Neem ons pogen voor lief, U, die liefde zijt,
En laat ons om Jezus’ wil genade en geborgenheid bij U vinden.
Amen.

Dhr. Co Reynders zal ons iets meer vertellen over het MOV project van Stichting “Holland Building Nepal”

Lied: “Mensen gevraagd” (nr.63)
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat dar leeft,
wapens het liefst toe een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd;
mensen, mensen, mensen, mensen!

Evangelie Matteüs 11, 25-30
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Overweging

Lied: “Kostbaar” (nr.8)

Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof  in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.

Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elk mens.
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.

Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.

Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.

Voorbede
God, Gij die het beste met ons voor hebt, wij bidden U:

voor mensen groot en klein,
die met ziekte en handicap moeten leven
We vragen voor hen om kracht, en troost.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

We willen bidden voor mensen die het echt goed gaat,
voor hen die geen armoe en honger kennen,
Voor hen vragen wij: bescheidenheid
en dankbaarheid voor het geschonken geluk.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

We willen bidden voor mensen
die zich het lot van de medemens aantrekken;
zorgend, luisterend, troostend en begrijpend.
Versterk hun vertrouwen en geef hen steeds nieuwe kracht.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

We willen bidden voor onszelf,
omdat we te vaak van God vragen,
dat wat we zelf zouden moeten doen:
ons inzetten voor een betere wereld,
om telkens weer de zorg te willen dragen voor elkaars geluk.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

Trouwe God, U die ons geschapen hebt,
U weet wat in ons leeft.
Wil toch acht slaan op ons gebed
en laat ons in vertrouwen werken
aan onze oprechte inzet en goede bedoelingen
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen die U ons geeft. Amen


de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“En toch…” (nr.32)

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Tafelgebed
God onze Vader, door een mens,
Uw zoon die Jezus heette,
hebt U ons meer dan ooit laten weten en voelen wat leven is,
want Hij heeft gezegd en voorgedaan,
dat een mens pas goed begint te leven,
als hij uitgaat naar een ander,
en dat hij in de ander U ontmoet,
die Vader heet van alle leven.
Dat was Zijn hele geloof,
en Hij leefde het ten einde toe.
Het werd voor Hem de dood,
het werd voor Hem verrijzenis.

Jezus heeft ons laten zien dat het goed is
om vol te houden en niet de moed op te geven.
Daarom gaf Hij ons een teken
om het uit te houden met de waarheid die Hij is,
om vooruit te zien hoe het worden moet
met ons en deze wereld,
om te vieren hoe het nu al kan:
mensen in vrede rond de tafel.

Op de avond voor Zijn lijden was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed en gaf hem aan Zijn vrienden,
met de woorden: “Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken”.

Heer onze God, als dit het teken is om te erkennen wat leven is,
kom dan met de Geest van Uw Zoon bij ons.
Zeg ons opnieuw dat wij ons brood en al wat wij zijn,
met al die anderen moeten delen.
Dat het anders geen leven is.
Dat ons hart en onze handen moeten gaan staan
naar weggeven, naar helpen en bijstaan.
Wij vragen U dit door Jezus, Uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem
willen wij U danken en aanbidden,
vandaag en altijd tot in eeuwigheid.
Amen

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Alleen het brood dat we samen delen, voedt.
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst.
Allen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die wij zelf maken, wordt wereldwijd.
Laten wij elkaar de vrede wensen.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:


Slotgedachte

Met grote letters wil ik schrijven:
“Heb vertrouwen”
te beginnen in mezelf.
Het geloof van de verdrukten,
de hoop van de hopelozen
en de kameraadschap van de verworpenen
geven mij grond om op te staan
een weg om te gaan.

Met grote letters wil ik schrijven:
“Heb vertrouwen”
in kleine, ongezien mensen,
die vechten voor voedsel.
Ik weet nog nauwelijks wat ik zeg
maar ik waag het om te zeggen
jouw strijd is mijn strijd
jouw brood, mijn groeiende honger.

Met grote letters wil ik schrijven:
“Heb vertrouwen”
in God die mij zoekt om niets anders
dan een bevrijde mens te zijn
die mij roept om hongerig en dorstig te zijn
naar recht en vrede, allerwegen.
Naar een wereld met toekomst
en van leven voor allen.

Slotlied: “Water” (nr.44)
Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief, o heb mij lief
Beweeglijk als het water
voer ik met de stroming mee
Zo nieuw als de dauw van de morgen
zo vrij als de golvende zee.

Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief, o heb mij lief
Tint’lend als het water
voel ik de vrijheid in mijn hart
alsof ik opnieuw ben geboren,
vrij van alles wat me verwart.

Wil je meegaan met de koers
van vrij zijn en opnieuw bezinnen?
Wil jij meegaan op de reis
waarin je opnieuw mag beginnen?


Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief,
o heb mij lief


Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:
”Not to be hidden” (nr.65)

You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.