Met Vader en zoon onderweg 19-04-2008

Thema: Met Vader en zoon onderweg - jaarA


Voor de viering zingt het koor:
“I have a dream” (nr.5)

(Ik heb een droom, over vrede voor de hele mensheid.
Dat we eens zij aan zij zullen staan en dat er vrede, hoop zal zijn.
Dat onze stemmen zich verenigen in een lied voor de vrijheid.)

I have a dream, for all humanity,
that we may know truth and dignity.
That peace on earth becomes reality
and that one day we’ll stand arm in arm hand in hand.
Yes, I have a dream, a dream for all the people in the world.
That peace, hope and freedom shall ring.
Yes I have a dream.

I have a dream, a dream for all man kind,
that we may come to a place in time.
When we will know that true peace of mind,
that comes when we share, when we learn how to care.
Yes, I have a dream, a dream for all the people in the world.  
That peace, hope and freedom shall ring.
Yes I have a dream.

I dream that all nations shall celebrate,
that every trace of fear will be gone.
That we will join our voices in unity
and sing freedom’s song.

I have a dream, a dream for everyone,
that hope will shine like the morning sun.
And with the day that has just begun,
we may come to embrace the entire human race!

Yes, I have a dream, a dream for all the people of the world.
That peace, hope and freedom shall ring.
Yes I have a dream. I have a dream.

Openingslied: “Geluk” (nr.18)
Jouw geluk is dat van mij
als wij kunnen vertrouwen
en als wij blijven verder gaan
met op elkaar te bouwen.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat samen delen
en als wij samen werken
aan ’t geluk van nog zo velen.

Geluk is soms een omweg waard
voor wie er echt voor gaat
voor wie zijn droom en idealen kent
en weet waarvoor hij staat.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat elkaar geven
en wat wij doorgeven dat is,
Gods opdracht in ons leven.

Welkomstwoord

Inleiding

We lezen vanavond een gedeelte uit het Evangelie van Johannes.
We zijn in de periode na Pasen en vóór Hemelvaart. Jezus neemt als het ware afscheid, en de apostelen hebben vele vragen, “Kunnen we wel zonder U?”
“Wees niet ongerust,” zegt Jezus, “Ik ben de weg, de waarheid en ’t leven.”
Deze weg geeft ons de richting, hoe te leven.
De eerste christenen hadden immers als bijnaam: “Mensen van de weg.”

“Gebed om Vergeving”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Gebed
God,
Als uw woord ons onrustig maakt,
omdat het alles van ons vraagt,
help ons dan weer op weg.
Geef ons de kracht
die ons tot meer in staat stelt
dan wij durven vermoeden.
Laat de kracht van uw Geest doorbreken in ons
en wij zullen gaan waar U ons zendt
naar het voorbeeld van Jezus. Amen.

1e Lezing – Exodus 13, 17-22
Toen de farao het volk had laten vertrekken, liet God hen niet door het gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter was. Want als het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het spijt kunnen krijgen en teruggaan naar Egypte. God liet het volk dus de omweg door de Rietzee-woestijn maken. Geheel uitgerust voor de strijd trokken de Israëlieten weg uit Egypte. Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Deze had de Israëlieten immers bezworen dat te doen, toen hij zei: ‘Als de heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee.’ De Israëlieten vertrokken uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam*, aan de rand van de woestijn. De heer ging voor hen uit; overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, ’s nachts in een vuurzuil, om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week overdag de wolkkolom en ’s nachts de vuurzuil van de spits van het volk.

“Water” (nr.44)
Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief, o heb mij lief
Beweeglijk als het water
voer ik met de stroming mee
Zo nieuw als de dauw van de morgen
zo vrij als de golvende zee.

Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief, o heb mij lief
Tint’lend als het water
voel ik de vrijheid in mijn hart
alsof ik opnieuw ben geboren,
vrij van alles wat me verwart.

Wil je meegaan met de koers
van vrij zijn en opnieuw bezinnen?
Wil jij meegaan op de reis
waarin je opnieuw mag beginnen?

Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief,
o heb mij lief

Evangelie (Johannes 14, 1-12)
“Wees niet ongerust . Geloof in God en geloof in mij. Er zijn veel kamers in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, had ik het je wel gezegd. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken, en als ik dat gedaan heb, kom ik je halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben. En je weet de weg naar de plaats waar ik heenga.”
“Heer, we weten niet eens waar u naar toe gaat,”zei Thomas, “hoe kunnen we dan de weg daarheen weten?” “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” antwoordde Jezus. “Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Als je mij zou kennen, zou je ook mijn Vader kennen. Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien.”
“Heer, laat ons de Vader zien; meer verlangen we niet,” zei Filippus. “Filippus, nu ben ik al zo lang bij jullie, en je kent me nog niet?  Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen: Laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en werkt. Neem van mij aan dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is.”

Overweging

“Kostbaar” (nr.8)

Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Geloofsbelijdenis
V:    Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
A:    Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.
V:    Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
A:    Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
V:    Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
A:    Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
V:    Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.
A:    Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias.
V:    Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
A:    Wij geloven in een toekomst die ons wordt toegezegd:
“nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”.
Amen

Voorbede
Bidden we tot God onze Vader
wiens weg voert naar de woning van het licht

Dat God ons zijn wegen onderwijst
opdat wij zien waarheen wij moeten gaan
en het goede leren doen
Laat ons bidden… Heer, wijs ons uw wegen

Dat ons levenspad effen mag zijn
vervuld van voorspoed en gerechtigheid
een weg ten vrede
Laat ons bidden… Heer, wijs ons uw wegen

Dat mensen de weg vinden naar elkaar
en naar zichzelf, dat wie onbereikbaar lijkt,
bereikt wordt wie ver van ons staat, dichtbij komt
Laat ons bidden… Heer, wijs ons uw wegen

Dat de wegen die wij bouwen,
veilig zijn, ons welzijn ten goede komen
ons verenigen in broederschap
Laat ons bidden… Heer, wijs ons uw wegen

Dat wij vertrouwd raken met Jezus, onze weg
en wijzelf een weg mogen worden
die anderen tot God leidt
Laat ons bidden… Heer, wijs ons uw wegen

Parochiële voorbeden

God van tijd en eeuwigheid,
we bidden U om licht
en om een helder zicht op onze levensweg,
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon en onze broeder,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen,

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Elkaar dragen” (nr.17)

Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Gebed over de gaven
Goede God,
wanneer onze taal tekort schiet
om te verwoorden wat we ten diepste bedoelen,
reiken onze handen naar symbolen en tekens.
Deze wijn en dit brood zijn zoals ons leven:
gaven uit uw hand.
We willen ze niet krampachtig voor onszelf houden,
maar breken en delen voor elkaar. Amen.

Tafelgebed
P.    Maken wij het stil in ons hart
om God te danken.
A.    Wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met Uw goede Geest.
P.    God,
met eerbied noemen wij uw Naam,
die Gij gegeven hebt aan al wat leeft en ademt.
Wij zijn er dank zij u;
al wat wij kunnen,
al wat wij opbrengen aan liefde en goedheid,
het is Uw werk in ons.
A.    In Jezus van Nazareth
hebt Gij getoond waartoe een mens in staat is
als hij zich door U laat roepen,
als hij zijn eigen wil kan laten overgaan in de Uwe,
als hij de grenzen van zijn eigen verlangens
en voorkeur kan overstijgen.
Daarvoor danken wij U.
P.    Goede Vader,
wij geloven dat wij met mensenhanden
uw weg kunnen gaan in lief en leed.
Jezus heeft ons dit duidelijk gemaakt.
Vooral die laatste avond van zijn leven,
toen Hij met zijn vrienden samen was.
Hij nam het brood,
dankte en verheerlijkte U,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden :

Neemt en eet hiervan. Dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken wordt.

Na de maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak opnieuw een dankgebed,
reikte hem over aan zijn vrienden en zei:

Neemt en drink hiervan,
Dit is de beker van mijn bloed;
het wordt voor u en alle mensen vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

Zo willen wij Jezus gedenken
die duidelijk de weg ging van alle zaad
tot Hij eraan ten onder ging.

A.    Maar dan hebt Gij, God, Hem doen verrijzen,
Hem opgenomen bij U.
Vandaar zal Hij zijn Geest zenden
om wie wij nu bidden:
Laat zijn gezindheid in ons wakker worden,
laat ons alle pretentie afleggen,
alle prestatiezucht en eerbewijzen
en kiezen voor de mensen rondom ons.
Zo bouwen wij uw aarde uit
tot een bewoonbare wereld
waar uw Rijk gestalte krijgt.
Amen.

“Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij.    (2x)


Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotgebed (allen)

Heer,
leer mij gaandeweg
uw weg gaan:
van inkeer naar inzet,
van verlangen naar daad,
van ontmoeting naar moed,
van mij naar mensen toe…

Weest U voor mij
de “gevaarlijke” herinnering,
die mij op doet staan
uit sleur en oppervlakkigheid,
die mij op weg zet
van aanpakken en volhouden
al wat er te doen staat…

Weest U mijn kracht om mens te zijn voor anderen.
Laat uw geest mij doordringen
nu, en alle dagen van mijn leven.
Amen.

Slotlied: “Nu wij uiteengaan” (nr.61)
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Zegen en Wegzending
Ga er dan op uit
ga tot het uiterste
en deel met iedereen van de weg,
de waarheid, het leven.
En breng in praktijk
wat je hebt gehoord.
“Ik ben de weg”, zegt Jezus,
“Laat Mij herkenbaar zijn
in je doen en laten”.

Daartoe zal Hij ons zegenen:

De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten bewaren
en ons de weg wijzen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest,
Amen.

Na de viering zingt het koor:
“If you’re happy” (nr.41)

If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you’re happy and you know it
say amen, amen. (2x)

Amen, amen, amen, amen, amen

Look in the manger! See the little Baby
See Him at the temple, talking to the elders.
See Him at the seaside, preaching to the people.
See Him on the cross bearing all our sins.
Died to save us! Rose on Easter!
Amen, amen, amen!

If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you’re happy and you know it
say amen, amen.

If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you’re happy and you know it
say Amen!