Te goed voor deze wereld? 20-09-2008

Thema: Te goed voor deze wereld? jaarA


Voor de viering zingt het koor:
Lied: ”Not to be hidden” (nr.65)


Openingslied: “Woorden” (nr.52)

Welkomstwoord

Inleiding
Parabels zijn verhalen met een dubbele bodem. Het zijn commentaren in verhaalvorm die Jezus geeft op vragen die Hem gesteld worden. Ze gaan over de vraag wie God voor ons is, en hoe wij met elkaar goed kunnen samenleven.
De parabel over de arbeiders in de wijngaard gaat over de grensoverschrijdende liefde van God. De landeigenaar geeft iedere mens waar hij recht op heeft. Hij krijgt genoeg om van te leven. Dat wekt ergernis. Het druist in tegen ons gevoel voor rechtvaardigheid: wij willen loon naar werken! Dat bij God ander normen gelden dan bij mensen, zint ons niet.
God kiest ook in deze parabel voor de mensen die niet meetellen, voor hen die achteraan komen. De landeigenaar schept ruimte. Hij neemt de vrijheid om zo goed als God te zijn.
Té goed voor deze wereld, vinden wij misschien.

Gebed om vergeving
Heer, wij zien vaak alleen maar
wat de ander meer heeft dan wij.
Wij zijn vaak jaloers op elkaar.
We voelen ons vaker benadeeld
dan bevoorrecht.
Wij hebben niet door
dat wanneer wij steeds meer,
mooier en beter willen,
anderen steeds minder krijgen.
U let op wie het minder heeft.
Help ons U daarin te volgen
zodat wij oog krijgen
voor mensen aan de rand van de samenleving.
amen.

Lied: “Geluk” (nr.18)

Openingsgebed
God, die  weet wat in ons leeft,
U die ons pogen en ons falen kent,
Spreek genadig uw vrede over ons uit,
Waarin wij ook elkaar als vrienden nabij mogen zijn.
Neem ons pogen voor lief, U, die liefde zijt,
En laat ons om Jezus’ wil genade en geborgenheid bij U vinden.

1e Lezing
De wereld op zijn kop

In het Koninkrijk Gods gelden heel andere maatstaven
dan in ons wereldje.
Gods gedachten gaan onze gedachten mijlen ver te boven.
Daarom is wat Jezus zegt en doet ook van een andere wereld.
Onze wereld zegt: Loon naar werken
In de wereld van God krijgt ieder wat hij nodig heeft.
Onze wereld zegt: Jij één geweer,
dan zie ik dat ik er twee krijg.
In de wereld van God worden zwaarden
omgesmeed tot ploegijzers.
Onze wereld zegt: Oog om oog, tand om tand.
In de wereld van God geeft de één zijn leven voor de ander.
Als Gods bedoelingen met onze wereld waar worden,
staat heel de wereld op zijn kop.
We zien het in Jezus van Nazaret.

Lied: “Song of Peace” (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

Evangelie Matteüs 20,1-16
De arbeiders in de wijngaard

"Het hemelse koninkrijk is immers te vergelijken met een landeigenaar die 's morgens vroeg arbeiders ging huren voor zijn wijngaard. Hij kwam met hen overeen, dat hij hun als dagloon een zilverstuk zou uitbetalen en stuurde ze naar zijn wijngaard. Om negen uur ging hij weer de straat op en zag op het marktplein nog meer mannen die geen werk hadden. Kom ook werken in mijn wijngaard, zei hij tegen hen, ik zal jullie een eerlijk loon geven. En zij gingen. Om twaalf uur en om drie uur deed de eigenaar hetzelfde. Het was vijf uur in de middag toen hij weer de straat op ging en nog mensen zonder werk vond. Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? vroeg hij. Omdat niemand ons gehuurd heeft, antwoordden ze. komen jullie ook maar naar mijn wijngaard, zei hij. Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: Roep de arbeiders en betaal hun loon uit. Begin bij hen die het laatst zijn gekomen en eindig bij hen die het eerst zijn gekomen. De arbeiders die om vijf uur begonnen waren, kwamen naar voren en kregen elk een zilverstuk uitbetaald. Toen zij die 's morgens vroeg begonnen waren, naar voren kwamen , dachten ze dat ze dat ze meer zouden ontvangen, maar ook zij kregen elk een zilverstuk. Ze namen het aan, maar begonnen te mopperen: Wie het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt en u hebt hun evenveel laten uitbetalen als ons die de hele dag zwaar hebben moeten werken in de hitte. Maar hij zei tegen een van hen: Vriend, ik doe je toch niet tekort? Ben je met mij niet een zilverstuk als dagloon overeengekomen? Neem dan wat je toekomt en ga. Ik wil aan hem die het laatst kwam evenveel geven als aan jou. Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Of ben je afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen dus," zei Jezus tenslotte, "de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten.

Overweging

Taizé (nr.37h)
Stay with me, remain her with me,
watch and pray.
Watch and pray

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof niet, dat geld alleen gelukkig maakt.
Maar ik geloof, dat samen delen de weg van het geluk is.
Ik geloof niet, dat het zoveel mogelijk bezitten ons echt rijk maakt.
Maar ik geloof, dat echte rijkdom te vinden is in de onderlinge liefde.
Ik geloof niet in: te goed voor deze wereld,
maar wel in de grenzeloze goedheid van God.
Ik geloof in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
Ik geloof in God, die ons het leven en het geluk gunt,
en die hoopt, dat wij elkaar daarbij helpen.
Amen

Voorbede
Keren wij ons hart tot God,
die ruimhartig genade voor recht laat gelden.
Bidden wij voor allen die,
door welke omstandigheden dan ook,
niet of nauwelijks in staat zijn
in eigen levensonderhoud te voorzien:
dat zij mogen rekenen
op ruimhartige tegemoetkoming vanuit de samenleving;
voor politici en anderen
die het in de samenleving voor het zeggen hebben:
dat zij bij de inrichting van de samenleving
rekening houden met de situatie van sociaal kansarmen,
in welke vorm dan ook;
voor de omgeving waarin wij wonen:
dat wij elkaar het licht in de ogen gunnen
en meer dan dat;
dat wij, behoed voor afgunst
elkaars wel en wee van harte willen delen.
God, die mensen toevertrouwt aan mensen.
vervul al onze harten
met gevoelens van zuster- en broederschap,
opdat wij elkaar tot zegen,
tot vrede en vreugde zijn.

Parochiële voorbeden

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“I am a small part of the world” (nr.43)


Gebed over de gaven
Heer, onze God, aanvaard uit onze handen
deze bescheiden gaven van brood en wijn.
Zie ze als teken van onze dank
voor alles wat Gij ons dagelijks geeft
in Jezus, uw geliefde Zoon.
Dat wij van Hem onbaatzuchtigheid leren,
trouw aan mensen ten einde toe,
Zegen ons daartoe
met de genezende kracht van uw genade.
Amen.

Tafelgebed
P: Wij zijn opgenomen God,
in een wereld van waarheid en leugen.
Van recht en onrecht, welvaart en gebrek,
van vrede en geweld.
Wij houden ook zelf deze wereld in stand,
omdat in ons eigen leven
het onrecht naast recht staat,
leugen naast waarheid,
en egoïsme naast liefde.
Voortdurend moeten we wakker geschud worden
uit de slaap van traagheid en onverschilligheid.
Steeds hebben wij een weg nodig;
een stimulans naar het goede.
A: Wij danken U God,
voor allen die in hun leven streven naar goedheid,
naar waarheid en naar recht,
naar liefde en respect.
Naast vrede en gelijkheid voor allen.
P: Wij zijn in het bijzonder dankbaar
voor Uw zoon Jezus Christus,
een mens die met radicale inzet van zichzelf
de noden van onze wereld verstond.
Eens zat hij met Zijn leerlingen aan tafel,
Hij had een verlangen:" mogen wij het eens zijn onder elkaar"
en "mogen zij het eens zijn met mij in mijn streven
om de wil van de vader te volbrengen in de wereld".
Toen nam Hij het brood, zegende en brak het en zei:
"Neemt en eet dit is Mijn Lichaam voor u gegeven".
Na de maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed en zei:
"Deze Beker is Het Nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten".
Telkens als u samen komt
denk dan aan wat Ik gedaan heb en doe evenzo.
A. U hebt ons geroepen van heinde en ver.
U hebt ons gemaakt, groten en kleinen.
Allen verschillen van hart en gezicht,
maar zijn allen Uw mensen.
Wij bidden U dan, maak nieuwe mensen van ons,
die Uw stem horen: mensen die openstaan
voor alles wat goed is, echt en waarachtig.
Geef ons Uw Geest van oprechtheid
en moed om niet mee te lopen met wat vals is,
maar steeds te zoeken naar waarheid en diepte van leven.
P: Moge vanuit deze gedachte het woord klinken
dat wij van Jezus leerden:.........

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens
Daar waar liefde is en vriendschap,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

“Waar liefde is” (nr.30)
Waar liefde is en vriendschap daar is God.
Waar liefde is en vriendschap daar is God,
daar is God, daar is God.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotgebed
Vader in de hemel,
doe ons werken
in uw wijngaard, de wereld,
en geef dat wij elkaar
ruimte schenken om te leven,
hoop en vriendschap
en menselijke zorg
opdat de aarde een plaats wordt
waar mensen veiligheid vinden
en de hoop op vrede brandende blijft,
alle dagen
en tot in eeuwigheid.
Amen

Slotlied: “Nu wij uiteengaan” (nr.61)
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Zegen en Wegzending
Als wij vandaag één boodschap vernamen,
was het die van Gods ruimhartigheid,
waarin Hij genade vóór recht laat gelden.
Van die boodschap vervuld
mogen wij onze weg vervolgen,
en ook zelf worden,
een gemeenschap van mensen
die elkaar een warm hart toedragen,
die elkaar van harte alle goeds gunnen,
daartoe gezegend,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Tijdens het verlaten van de kerk zingt het koor:
“If you’re happy” (nr.41)