Kerstmis 2008

Kerstmis 2008  jaarB


Voor de viering zingen het koor:

“Let Christmas come into your world” (nr.12k)

Let Christmas come into our world
and bring u s warmth and cheer,
bring us faith in place of doubt
and strength in place of fear,
bring us hope and bring us love
to guide our hearts forever
Let Christmas come into our world
and bring us all together.

“Kerstnacht”  (nr.35)
O, Heil’ge nacht, waarin de ster ging schijnen,
dit is de nacht, waarop iedereen wacht.
O, Heil’ge nacht , de engelen verschijnen,
dit is de nacht, die de goede boodschap bracht.
De Zoon van God geboren in een stal
de herders op het veld, zij wisten ‘t al.

Kniel voor Hem neer,
de Zoon van God de Heer,
O nacht, O nacht
die de Zoon van God ons bracht,
O nacht, O nacht (O nacht)
de nacht, zolang verwacht.

O nacht, O nacht
die de Zoon van God ons bracht,
O nacht, O nacht (O nacht)
de nacht, zolang verwacht.

O nacht, o nacht…

“Joy in Judea” (nr.2)
There was joy in Judea in that little town
When Jesus Christ was born.
Ther was jou in Judea in that little town,
Yes it was on that Christmas morn.

There was hope in Judea when the star shone down
on a manger filled with hay.
There was hope in Judea when the star shone down
upon the place where Jesus lay.

There was peace and the promise of good will to men
when the shepherds heard the angels sing.
And the song of salvation spread thru Bethlehem:
sweet Mary birthed a King!

There was love in Judea when the shepherd found
the mother and her child.
There was love in Judea when the shepherd found
this little babe son underfiled.

There was peace and the promise of good will to men
when the shepherds heard the angels sing.
And the song of salvation spread thru Bethlehem:
sweet Mary birthed a King:
Sweer Mary birthed a King!

There was joy in Judea in that little town
When Jesus Christ was born.
Ther was jou in Judea in that little town,
Yes it was on that Christmas morn.
Yes it was on that Christmas morn.
There was joy, that Christmas morn.

“De herdertjes lagen bij nachte”
De herdertjes lagen bij nachte
zij lagen bij nacht in het veld
zij hielden vol trouwe de wachte
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar
de herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen
daar schoten drie stralen dooreen
een straal van omhoog, zij vernamen
een straal van 't kribje beneen.
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer
zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde,
van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint-Jozef, hij streelde
het Kindje der mensen geneugt.
De herders bevalen te weiden,
hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.

“What can we give to the King?”  (nr.37)
What can I give to the King,
give to the One who has everything.
What can I give, what gift can I bring?
What can I give to the King,
what can I give to the King?

Give Him a heart that’s opened up wide,
Give Him a life that’s got nothing to hide,
Give Him a love that’s tender and true,
And He’ll give it all back to you.
Yes, He’ll give it all back to you.

What can we give to the King,
give to the One who has everything.
What can we give, what gift can we bring?
What can we give to the King,
what can we give to the King?

Give Him all glory, His people on earth;
Give Him all praises, the day of His birth;
Give Him all honor in all that we do,
As He’s given His life to you.
As He’s given His life to you.

What can we give to the king,
Give to the One who has everything?
What can we give to the King?
(What can we give to the King?)

“Born in Bethlehem” (nr.26)
Mary had a baby,
Mary had a baby,
Mary had a baby, yes, Lord.
People keep-a com-in and the train done gone.

Mary had a baby, yes, Lord.
Mary had baby, yes, my Lord.
Mary had a baby, yes Lord.
The people keep-a-com-in and the train done gone.
The people keep-a-com-in and the train done gone.

There’s a star in the east on Christmas morn.
Rise up shepherd and follow.
It will lead to the place where the Savior’s born.
Rise up shepherd and follow.
Follow, follow, rise up shepherd and follow.
Follow the star of  Bethlehem , rise up shepherd,
rise up shepherd, rise up shepherd and follow.

What you gonna call your pretty little baby?
What you gonna call your pretty little child?
Born in Bethlehem, born in Bethlehem.

What you gonna call your pretty little baby?
Wat you gonna call your pretty little child?
Some call him one thing, I think I’ll call him Jesus!
Born in Bethlehem,

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Go, tell it on Christmas morn,  
over the hills and everywhere.
Go tell it: the Savior’s born.
Mary had baby, Mary had a baby,
Oh, yes my Lord, oh, yes my Lord, oh yes!

Mary had a baby, yes, my Lord.

Intrede - The Lord is my light (nr.37c)
(De Heer is mijn licht en mijn redding. Ik vertrouw op Hem.)


The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

Openingslied -  samenzang
“Wij komen tezamen”

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Betlehem.
Christus geboren zingen d’ engelenkoren.

refr.    Venite adoremus (2x)
Venite adoremus dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden de sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.     refrein

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.    refrein

Welkom door de Pastor

Openingswoord

Wees welkom deze avond
waar vandaan u ook komt,
wie u ook bent,
wat u ook bezighoudt en beroert,
wees welkom,
mensen van goede wil
rond een kind dat pas is geboren:
weerloos, machteloos,
enkel toekomst, geheel en al belofte...

Wees welkom deze avond
wat u hier ook naar toe heeft gedreven
wat u hier ook komt zoeken,
ik hoop dat u vindt wat u zoekt:
uitzicht, hoop, vertrouwen, licht
en vrede en de onschuld van een kind...

Wees welkom in deze kerstnacht
u die naar hier bent gekomen
om samen te zijn met elkaar
om te zingen, om te bidden,
om te luisteren naar oude verhalen,
om te doen als een kind;
om al spelend en zingend,
al biddend en dromend
onszelf terug te vinden...
Wees heel hartelijk welkom...

Gebed om Vergeving
Pastor: We hebben licht gemaakt.
vlammen, dansend in het duister.
Het licht van deze nacht stopt geen oorlogen,
het maakt geen heiligen van ons.
Maar het wakkert het vuur van de hunkering aan,
het verlangen naar,
het worstelen met,
het geloven in een betere wereld.

Allen: Zo'n wereld krijgt pas kansen
als we plaats maken.
Want vaak nemen we zelf zoveel plaats in,
dat er geen ruimte meer over is.
Geen ruimte voor anderen,
laat staan voor God.

Heer, haal ons uit het centrum,
zie ons en heb mededogen, met ons.
met ons en met onze dolgedraaide wereld.
Wek uw kracht,
maak ons sterk,
kom ons bevrijden.

Lied: “Tell the News!” (nr.24)

Sing a song from the mountaintop.
Sing it through the frosty air.
Sing a   song from the mountaintop.
Tell the news on Christmas morn.

All you humble seekers,
looking for a baby in the hay,
You must look no further,  
he is born today.

Sing a song from the mountaintop.
Sing it through the frosty air.
Sing a song from the mountaintop,
tell the news on Christmas morn.

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go tell it on the mountain,
the holy child is born!

When I was a seeker
I sought both night and day.
I asked the Lord to help me,
and he taught me to pray.

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere!
Go tell it on the mountain,
the holy child is born!

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere!
Go tell it on the mountain;
the holy child is born!

When I was a seeker  
I sought both night and day.
I asked the Lord to help me,
and he taught me to pray.

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go tell it on the mountain,
the holy child is born.

Gebed
God,
soms vinden we de wereld maar niks:
zo koud en zoveel gevaren
en zo weinig plaats om te schuilen.
Dan zouden we wel willen ruilen
met de herders in de kerstnacht.
Dan verlangen we naar liefde,
iets dat ons omstraalt
en ons aan u doet denken.

Laat ons ervaren dat u bij ons bent.
Dat uw liefde ons omringt
en bescherming biedt
tegen kou en regen.
Tegen striemende woorden
en ijzige blikken.
Tegen ruzies die zoveel kapot maken
en tegenslagen die ons verpletteren.

Wees met alle mensen,
die moeten vechten tegen de kou.
Die op zoek zijn
naar wat warmte en beschutting.
Dat we ze in ons hart sluiten
en hen iets laten merken
van de liefde en het licht
waarmee u ons omringt.
Amen

1e Lezing (Jesaja 9, 1-3 en 5-6)
Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht.  Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de HEER van de machten zal dit teweegbrengen.

Lied: “Door de ogen van de engelen” (nr.19)
Voorbij elke heuvel, voorbij ieder dal,
Bezingen zij dit nieuwe leven die de wereld redden zal.

Wees niet bang maar verheugt u, o mens,
wij brengen hier een hemelse boodschap.
Een kind is ter wereld gekomen
en de wereld zal komen naar Hem.

Zie, het aardse tafereel,
in deze donkere nacht,
krijgt een hemels uiterlijk,
Voor wie de vrede verwacht.

Zie, de eng’len brengen licht,
dat alles omstralen doet,
het is een teken van Gods hand
Die hoop op leven doet.

Wees niet bang maar verheugt u, o mens,
wij brengen hier een hemelse boodschap
Een kind is ter wereld gekomen
en de wereld zal komen naar Hem.

Evangelie (Lucas 2, 1-14)
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: `Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: `Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

Samenzang: “Ere zij God”
Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.

Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkig mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons, die ons voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
Amen.

Voorbede
In deze heilige nacht bidden wij
om alles wat ons ter harte gaat,
om alles waar het echt op aan komt in het leven.


( Na elke voorbede antwoorden wij met )
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

* Parochiële voorbeden

Dit alles vragen wij U, God,
uit naam van dit kleine kind,
uw Zoon die opgroeide tot ons voorbeeld  
en die ons voorgaat naar U,
onze God tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingen we:

"In Bethlehem’s stal" (nr.30)

in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

Oh Kindeke klein, oh kindeke teer,
uit hoge hemel daalt Gij neer.
Verlaat uws Vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulploos, draagt een kruis.
Oh kindeke klein, oh kindeke teer.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou.
Ziet een hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van kou.
Nana Nana Nana, kindeke teer
en zwijg toch stil su su en krijt niet meer.

Er is een kindeke geboren op aard,
er is een kindeke geboren op aard.
‘ Zich t kwam op de aarde voor ons allemaal,
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal.

in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

“Sing we all Noel” (nr.40)
Sing we all Noel, hear the music all around
Sing we all Noel, let the joy resound.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.

Sing we all Noel, with a joyous roundelay,
Sing we all Noel, hear the news today.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.
Sing Noel!

Sing we all Noel, in dulci jubilo.
Exultate Deo servire cantico.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.

Communiegebed
God van Vrede, God van Licht,
in de geboorte van Jezus van Nazaret
bent u tot ons gekomen
en mens geworden, medemens van ons allen.

De wereld waarin wij leven
vraagt iedere dag opnieuw naar u.
Vooral in dagen als deze bidden wij om vrede en licht.
Want er is nog zoveel gewelddadigheid,
veraf en dichtbij en er is nog zoveel donkerte
in het leven van mensen.

Wij bidden om een omgekeerde wereld
waarin de laatsten de eersten zullen zijn
en allen zullen delen wat zij hebben,
vandaag reeds het Brood van deze tafel.

Mogen wij worden als de herders in de velden
en de wijzen uit het oosten: op zoek naar u.
Mogen wij worden: brengers van Vrede,
overal waar oorlog en ruzie mensen uiteendrijven,
Mogen wij worden: dragers van Licht
overal waar mensen leven in duisternis.

Wij danken u voor dit Brood
dat wij samen delen ter gedachtenis
aan Jezus van Nazaret,
geboren in een stal,
omringd door herders en wijzen en die genoemd wordt
Vredevorst, Licht van de wereld.
Wij delen dit Brood met elkaar en proberen te worden
herders die waken over vrede
en wijzen met licht in het hart.
Bidden we in deze Kerstavond samen het gebed
dat Jezus ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid.
Amen.

Vredeswens
Wij danken U God,
dat Kerstmis een feest van vrede is,
dat weer vele mensen hun onvrede verlaten
en vrede gaan voelen en stichten.
Wij bidden dat het dan de vrede van God mag worden,
de vrede van het kind,
vrede die sterker is dan alle geweld.
Wenst elkaar de vrede…


Uitnodiging tot de communie

Communie

Tijdens de communie zingen wij:
“There’s a candle”

There’s a candle glowing in the window,
and it burns so bright and clear,
with a cheerfullight all through the night,
The holidays are here!

Now the time has come for celebration,
so we’ll let the candle glow,
wishing peace and joy for each girl and boy
and for everywone we know;

all the nights of Hanukkah,
the days of Kwaanza too,
all the joys of Christmastime
are shining there for you.

Now the candle sends a special greeting,
from our hearts it seems to say,
no matter the reason you celebrate,
have a happy holiday!

All the nights of Hannukkah,
the days of Kwanzaa too,
all the joys of Christmastime
are shining there for you,

yes, all the nights of Hanukkah,
the days of Kwanzaa too,
all the joys of Christmastime
are shining there for you,
they are shining there for you.

“Voor ieder zoveel waard” (nr.8)
In deze heilige uren,
in helder sterrenlicht,
klokken gelui klinkt voortdurend,
zij luiden kerstmis in.

Refr.    Engelen zingen luid in koor,
zingen om vrede op aard,
Gods licht schijnt heel de wereld door,
voor ieder zoveel waard.

Wie kan zien zonder geloven,
liefde van God om ons heen,
niemand kan die vlam ooit doven,
Hij laat ons nooit meer alleen.

Refr.

Wat is de boodschap van Kerstmis,
kaarslicht en mooi gezang?
Als er geen liefd’ in ons hart is,
blijft heel de wereld zo arm.

“Stille Nacht” (nr.9)– samenzang
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar  
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust  
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien ‘t eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar


Slotgebed
Een kind is ons geboren.
Heel de duisternis van de aarde
legt het af en trekt voorbij.
Een nieuwe dag is aangebroken
en wij zijn blij met het licht,
dat is verschenen met de komst van Christus
in een wereld vol angst en geweld.

Uw licht heeft de duisternis
in onze harten verbroken.
Wij ademen als nieuwe mensen
en zijn warm van binnen
om al het goede nieuws van deze nacht.

God, wij danken u voor de momenten,
soms heel even,
dat wij proeven wat vrede is
en in een flits ervaren
hoe u heel de wereld
hebt bedoeld en nog altijd wilt.

Geef ons de moed om uw kind te zijn
zoals Christus,
die ons deze nacht geboren is:
een nieuwe kans, een nieuw begin
voor alle mensen vrede op aarde
vandaag en alle dagen.
Amen.

Slotlied: Gloria in Excelcis Deo
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Zegen en Wegzending
Mensen, we hebben samen gevierd
het feest van het Kind,
van het Licht, van het Woord.
Waaier nu uit, de wereld in
en breng er het nieuws
van de kleine, grote Koning
die geboren is
voor iedereen,
voor ons ook, een wonder.
In de naam van de Vader, en de Zoon en de
heilige Geest,
Amen.

“Come rejoicing!”  (nr.39)

Come rejoicing, come rejoicing, come rejoicing,
come rejoicing, come rejoicing, come rejoicing,
Christ the Lord is here!

Come rejoicing! Come with singing!
Christ is here, and all is well!
He has come to win us from the sin within us.
Glorify Emmanuel!

Come rejoicing! Come with singing!
Christ is here, and all is well!
Hear the timeless story full of grace and glory:
God Himself has come to dwell!

Come rejoicing! Come with singing!
Joy that’s more than words can tell!
In the Son are given all the gifts of heaven!
Praise His name, Emmanuel!

Come rejoicing, come rejoicing, come rejoicing,
come rejoicing, come rejoicing, come rejoicing,
Christ the Lord is here! Rejoice!