Vrede Meditatieviering 23-10-2008

Meditatie viering: Vrede


Openingslied: Enkhuizen
Daar waar liefde is (nr.37d)

Daar waar liefde is, en vrede.
Daar waar liefde is, daar is God.

Welkomstwoord
Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede
van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroet
en gezegend met licht!

Wat is vrede?
Is vrede hetzelfde als
afwezigheid van oorlog?
Staat vrede gelijk
met ontwapening?
Of zijn dat op zijn best
voorwaarden om tot
werkelijke vrede te komen?
Maar wat komt daarna ??

Wat is vrede?
Misschien dit:
je niet alleen afvragen:
wat is goed voor je gezin,
je eigen huis
maar ook en vooral
wat is goed voor een menswaardige samenleving,
een leefbare stad,
een land waar je veilig bent en groeien mag.

Wie bezeten wordt
door zijn bezit
vergeet al gauw
dat bezit nooit helemaal
persoonlijk is.
De aarde is rijk,
onze taak is niet
daarvan te verzamelen
maar ervan te delen.

Alleen dan zullen we
solidair zijn met diegenen
die minder hebben,
hier dichtbij en ver weg bij
alle volkeren.
Kortom: vrede is
elkaar vinden
over alle grenzen heen.
Geboeid worden omdat de andere anders is.

Gebed van Franciscus
Heer, maak van mij een instrument van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word,
maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word,
maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

Heer, onze God,
trek met ons mee,
Geweldloze God,
door heen onze dagen.
Dat wij, vallend en opstaand,
de taal van de vrede leren spreken?.
Dat wij zelf bron van vrede worden
dank zij Jezus,
die ons in geweldloosheid
en in actieve goedheid is voorgegaan.
Hij leeft nu met U
en blijft ook heel dicht bij ons,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Moment van stilte


Lied: Enkhuizen
“Mensen gevraagd” (nr.63)

Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd; mensen, mensen, mensen, mensen!

Vrede in je hart
Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil moet eerst in z'n eigen hart
vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden
en aan elkaar door te geven.

Gedicht
Wijs me de weg.
Door het dagelijkse ploeteren
tegen het eeuwige vechten
Leer me hoe te gaan.

Wijs me de weg!
Naar de innerlijke vrede
geef me kracht te leven
verlang naar een liefderijk bestaan.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Vrede voor jou” (nr.39)

Leven vol hoop dat wens ik jou,
zoals de Vader mij stuurt zo stuur ik jou,
Geef mijn licht aan al wat leeft,
Vrede voor jou.

Life so full I give to you,
as the father sends me so I send you,
Spread my light through-out all life,
Peace be with you.

Psalm 85
Ik wil horen het woord van de Heer.
Vrede is het woord van de Heer.

Voor zijn volk, voor zijn getrouwen,
voor wie zich bekeert tot Hem,
heeft de Heer een woord van vrede.

Ja, voor hen is de redding dichtbij,
in hun land zal zijn heerlijkheid wonen.

Genade en trouw ontmoeten elkaar,
waarheid en vrede omhelzen elkaar.


Trouw ontkiemt als een zaad in de aarde,
waarheid staat als een zon aan de hemel.

Onze God wil zegen schenken
en het land zal vruchten dragen.

Waarheid snelt voor Hem uit als een bode,
vrede volgt Hem, waar Hij gaat.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Evangelielezing – Lucas 24: 35-48

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,  en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Song of Peace” (nr.51)

Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.
This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country’s skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunshine too and clover,
And skies are ev’ry where as blue as mine.
O hear my song thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

Liefde, vrede en vriendschap
Liefde, vrede en vriendschap
zijn als een rivier
die een stroom wordt.
Als een waterdruppel
die een zee wordt
als een druifje
dat een tros wordt
als een gletsjer
die een waterval wordt,
als een ster
die een melkweg wordt
als de lava
die een vulkaan wordt.
Zij hebben dezelfde verwachtingen,
hetzelfde geloof.
Waar de ander
belangrijker wordt
dan jijzelf, daar is liefde, vrede en vriendschap

Gebed: Vrede
Heer,
hoor mij
en mijn kleurloos gebed wordt levende taal.
Vele malen hebt U
Uw vrienden begroet
met de woorden: "Vrede zij met u"
Zeg het alstublieft één keer tegen mij
en nooit meer zal ik angstig zijn.
Met Uw vrede in het hart
is er geen verontrusting.
(Toon Hermans, Gebedenboekje)

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Alles wat ademt” (nr.31)

Vrede is ver, verder dan ooit
Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit
Wat heeft de angst met ons gedaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan

Macht speelt met macht, een dodelijk spel
Bang voor elkaar dreigen ze met de hel
Leer nu of nooit samen te gaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan
Alles wat ademt in vrede bestaan

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan