Moeder meditatieviering 28-05-2008

Meditatieve viering: Moeder

woensdag 28 mei 2008 – Enkhuizen

Openingslied: Enkhuizen
Jesus remember me (37j)
Jesus remember me when you come into your kingdom
Jesus remember me when you come into your kingdom

Welkomstwoord

Inleiding

We noemen God in navolging van Jezus: Vader.
Niets belet ons echter om God ook moeder te noemen. Vader is immers slechts een metafoor, een beeldwoord. Bij de profeet Jesaja horen wij God roepen: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten! Paus Johannes Paulus 1 had aar weet van. Tijdens zijn eerste toespraak in september 1978 zei hij: God is een vader, maar meer nog is Hij een moeder!
Als wij er voor kiezen om God in navolging van Jezus “Abba” – pappa te noemen, dan verplicht dat ook ons om voor elkaar als goede zussen en broers te zijn. Het betekent dat je opkomt voor je tochgenoten, die je net als je echt broers en zussen niet voor het uitkiezen hebt. Je moet het er maar mee doen! Om het met elkaar uit te houden in het leven van alledag vragen wij aan het einde van iedere viering , voor we op weg gaan om Gods woorden waar te maken, om Zijn zegen. Zegen ons, Abba, goede vader God, doe allen in uw vrede gaan. Kom met uw moederliefde voorgoed in ons aan bod. Verlicht ons dagelijks bestaan.

Lezing – Spreuken 31, 10- 31: Loflied op de sterke vrouw
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen.
Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.
Ze zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde.
Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft.
Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op.
Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard.
Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer.
Handeldrijven gaat haar heel goed af, ’s nachts gaat haar lamp niet uit.
Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok, ze houdt altijd de weefspoel vast.
Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp.
Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen,
zij heeft hen allen warm gekleed.
Ze maakt de mooiste dekens, ze gaat gekleed in linnen en purperen wol.
Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudsten in de poort.
Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui.
Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid,
de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.
Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.
Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend.
Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar:
‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.
Moge zij de vruchten plukken van haar werk,

Gebed

Moment van stilte


Lied: Enkhuizen
“Kostbaar” (nr.8)

Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Moeder zijn........
Het is een stukje van de schepping
in je handen krijgen,
een parel uit Gods hand met je zorg omringen;
het is aanvaarden en ontvankelijk zijn.
Niet lachen om een kindertraan
en woorden in je hart bewaren.
Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven;
antwoorden op vele vragen,dromen raden.
Moeder zijn is bewonderen, begeesteren, zien groeien.
Moeder zijn is:
eerbiedigen,niet kwetsen,niet alles willen weten,
veel zien en nog meer zwijgen.
Moeder zijn is: vertrouwen op de toekomst,
kijken naar de verte,
jong heimwee kunnen verbergen.

Kinderen over hun moeder
Mijn moeder is erg geduldig. Dat moet ze ook wel zijn met vijf kinderen, vier honden en twee banen.  (Pam 12 jaar)
Soms vind ik haar bazig en humeurig, maar als ik er over nadenk realiseer ik mij hoe moeilijk het is moeder te zijn. Het betekent ontbijt klaarmaken, afwassen, boodschappen doen, eten klaarmaken, afwassen, heen en weer rennen, kinderen van school halen.
Nu begrijp ik waarom ze je vragen de afwas te doen of je eigen thee te zetten. Ik vraag me af waarom ze in ’s hemelsnaam moeder zijn geworden. (Alan 15 jaar)

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Geluk” (nr.18)

Jouw geluk is dat van mij
als wij kunnen vertrouwen
en als wij blijven verder gaan
met op elkaar te bouwen.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat samen delen
en als wij samen werken
aan ’t geluk van nog zo velen.

Geluk is soms een omweg waard
voor wie er echt voor gaat
voor wie zijn droom en idealen kent
en weet waarvoor hij staat.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat elkaar geven
en wat wij doorgeven dat is,
Gods opdracht in ons leven.

Evangelielezing Lucas 1,39-56: Maria en Elisabet
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’  
Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,*
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Wees gegroet
Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood,
Amen

Gebed

Moment van stilte

Lied:

God groet U, zuivere bloeme
God groet U, zuivere bloeme,
Maria Maged fijn.
Gedoog dat ik U roeme:
Lof moet U altijd zijn.
Als Gij niet waart geboren,
O reine Maged vrij,
Wij waren al verloren:
Aan U beveel ik mij!

Maria, lelie reine,
Gij zijt mijn toeverlaat.
Zoals een klaar fonteine
Die nimmer stille staat,
Zo geeft Gij ons genade
En staat Uw dienaars bij:
Och, sta mij toch te stade;
Aan U beveel ik mij!

O roosken zonder doren,
O violette zoet.
O bloemken blauw in’t koren,
Weest mij, Uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig,
Ootmoedig zo zijt Gij;
Och, wees mij toch genadig;
Aan U beveel ik mij!

Kinderen over hun moeder:
Het enig probleem met mijn moeder is dat ze altijd aan het opruimen is, als je iets hebt neergelegd en je gaat even weg en je komt dan terug, dan is het al weg geruimd. (Lars)

Ik houd niet van de manier waarop mijn moeder mij in bed stopt. Als ik ’s avonds klaar wakker ben, wil ze dat ik ga slapen en als ik ’s morgens vast slaap, moet ik opstaan (Steven)

Ik heb nog nooit op mogen blijven om naar een griezelfilm te kijken. Mijn moeder zegt dat ik slaap nodig heb om de volgende dag hard op school te kunnen werken, maar ik denk dat ze me naar bed stuurt om zelf rustig naar de TV te kunnen kijken. (Tom)

Moeders passen heel de tijd op je. Het vervelende is dat ze soms zo erg op je passen, dat het lastig begint te worden. (Sandra)

Gebed
God, Vader, ik las ergens:
" Omdat God niet overal kon zijn, zorgde Hij ervoor dat er moeders waren".
Als ik, naar mijn moeder kijk, dan besef ik dat dit echt zo is.
Zoals ze altijd in de weer is om ons meer te geven dan we vragen,
om een eind verder mee te gaan dan ze eigenlijk kan,
om vijf minuten langer te luisteren dan wij praten...
In heel veel kleine dingen ontmoet ik U, God,
als zorgende, troostende helpende hand in mijn moeder.
Een stukje God in haar...

Och, -ik weet het- er zijn van die dagen dat ik op haar vit,
haar niet begrijp, haar net iets te voorzichtig, te bezorgd vind.
Toch is ze mijn moeder, door dik en dun.
Dank u voor haar, God.

Zegenwens
Allen: Zegen ons, Abba, goede vader God,
doe allen in uw vrede gaan.
Kom met uw moederliefde voorgoed in ons aan bod.
Verlicht ons dagelijks bestaan.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen

“I am a small part of the world” (nr.43)
I am a small part of the world.
I have a small hand which to hold.
But if I stand by your side
and you put your hand in mine,
together we can be so strong and bold.

I am a small part of the world.
I have a small dream in my eyes.
But if I tell you my dream
and if you add yours to mine,
together we can reach up to the skies.

Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, ----- for all time.

I am a small part of the world.
I have a small voice ringing clear.
But if I sing out for freedom,
and you add your voice to mine,
together we have nothing left to fear.

Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, together for all time.
Hand in hand, dreams combine,
voice with voice, (together) for all time.