Vertrouwen 16-02-2008

Vertouwen  2e zondag van de veertigdagentijd - jaarA

Voor de viering zingt het koor:
“Faithful and true” (nr.54)
Hoe moeilijk de weg ook is,
U leid mij en beantwoord mijn gebed.
Wat er ook gebeurt, U blijft mij trouw.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true. (2X)

My Lord You’re faithful and true
when everything ‘round me gives way;
Faithful and true to lead me from day to day.
My Lord You’re faithful and true;
You answer whenever I pray.
There’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true.
There’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true.

Openingslied: The Lord is my light (nr.37c)
De Heer is mijn licht en mijn redding. Ik vertrouw op Hem.
The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

Welkom en inleiding
Gebed om Vergeving
V. God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

A. We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.

V. God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

A. We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben
voor uw woorden van bevrijding.

V. God, soms zien we de toekomst somber in,
soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

A. We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar,
daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft,
tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lied: “Gebed”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Gebed
God,
Als uw woord ons onrustig maakt,
omdat het alles van ons vraagt,
help ons dan weer op weg.
Geef ons de kracht
die ons tot meer in staat stelt
dan wij durven vermoeden.
Laat de kracht van uw Geest doorbreken in ons
en geef ons vertrouwen.  Amen

1e lezing Genesis 12, 1-4
De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.   Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.  Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’
Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

 

Lied: "Create in me" (nr.3)
Schep in mij een hart dat uitziet naar U,
Geef mij vertrouwen, en de wil om te verbeteren.
Ik geef U mijn hart, ik geef U mijn leven,
vorm mij met uw liefde.

Create in me, a heart that longs,
to know you deeper still.
Create in me, a strong desire
to want your perfect will.
Place in me, a trust in you,
that stays a steady course.
Create in me, a heart where you are Lord.

I bring to you, this heart of clay,
that needs an artist's touch;
a masterpiece designed by grace,
that's molded by your love.
Lord, this is my prayer.

Refrein:

So make this life, I give to you,
an offering of praise,
a miracle that you can use,
to glorify your name.
Lord, I give you all.

Refrein:

Create in me, a heart where you are Lord!

Evangelie - Matteüs 17, 1-9
Zes dagen later nam Jezus  Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg,  waar zij alleen waren.  Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:  zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,  die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:  "Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia."  Nog had hij niet uitgesproken  of een lichtende wolk overschaduwde hen  en uit de wolk klonk een stem:  "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,  in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld;  luistert naar Hem."  Op het horen daarvan  wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,  aangegrepen door een hevige vrees.  Maar Jezus kwam naar hen toe,  raakte hen aan en zei:  "Staat op en weest niet bang."  Toen zij hun ogen opsloegen  zagen zij niemand meer dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun:  "Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd  voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan."

Overweging

Jesus remember me (37j)
Jesus remember me when you come into your kingdom
Jesus remember me when you come into your kingdom

 

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef.
Ik geloof dat er schuld en onschuld is,
macht en onmacht, dood en leven,
aan mijn kant en jouw kant.

Ik geloof dat er moed voor nodig is, dit te aanvaarden.
Ik geloof dat we elkaar veel moeten vergeven.
Ik geloof in de vrijheid, in de vrede voor een mens
al kost het heel veel pijn.

Ik geloof dat er ÉÉN is die groter is dan ons hart
en die ons als Eerste heeft liefgehad.
Ik geloof dat Hij de Eeuwige is,
God van de levenden.

 

Voorbede
God van mensen, in het vertrouwen
dat U met ons mensen begaan bent, bidden we:

Voor al die mensen die hun zekerheden zijn kwijtgeraakt,
getroffen als ze zijn door natuurrampen;
dat ze niet alleen een dak boven hun hoofd kunnen
opbouwen, maar ook een nieuw vertrouwen in het leven
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor al die mensen die gekweld worden door angsten,
omdat ze lijden aan een ernstige ziekte
of juist omdat ze onzeker zijn over wat ze mankeren;
dat ze hun innerlijke zekerheid weten te hervinden
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onze kerkelijke gemeenschappen,
klein, kwetsbaar en worstelend met tegenwind,
kleingelovigen die zich angstig afvragen
wat hun toekomst zal zijn;
dat ze vertrouwen in God weten te behouden
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor ons zelf, hier aanwezig, soms heen en weer
geslingerd tussen onzekerheid en geloof;
dat we niet weglopen voor wat ons bang maakt,
maar dat we blijven zoeken naar vertrouwen
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

God van mensen,
doe opnieuw in ons het geloof stromen
en beziel ons met de moed en het vertrouwen
waaruit Hij leefde,
Jezus, kind van mensen
en kind van U tot in eeuwigheid.
Amen.

Klaarmaken van de tafel

Collecte

Lied: “Water” (nr.44)
Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief, o heb mij lief
Beweeglijk als het water
voer ik met de stroming mee
Zo nieuw als de dauw van de morgen
zo vrij als de golvende zee.

Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief, o heb mij lief
Tint’lend als het water
voel ik de vrijheid in mijn hart
alsof ik opnieuw ben geboren,
vrij van alles wat me verwart.

Wil je meegaan met de koers
van vrij zijn en opnieuw bezinnen?
Wil jij meegaan op de reis
waarin je opnieuw mag beginnen?

Spiegel van het water, heb mij lief
Leer mij leven nu en later, heb mij lief,
o heb mij lief

Communiegebed
Vertrouwenwekkende woorden
en een tafel van gemeenschap mogen wij delen.
Laten wij God dank zeggen
dat Hij ons in woorden en brood van leven
bemoedigend nabij wil zijn.

Wij danken U, God,
dat mensen U ter harte gaan;
dat U onze namen hebt geschreven
in de palm van uw hand;
dat wij U ons aller Vader mogen noemen;
dat U in een mensenzoon
God-met-ons geworden bent.

acclamatie: God ,  geef ons vertrouwen.

Wij danken U, God,
dat Jezus ons bemoedigend heeft toegesproken;
dat U ons in Hem houvast biedt,
en ons uw reddende hand hebt toegestoken.

God ,  geef ons vertrouwen.

Wij danken U, God,
dat wij aan een tafel van gemeenschap
het verbond mogen vieren
waarin U voorgoed en van nabij
ons aller lot en leven deelt.

God ,  geef ons vertrouwen.

Wij danken U, God,
dat wij, door U bemoedigd,
ook elkaar tot steun mogen zijn;
dat wij, vervuld van uw vrede,
ook elkaar bemoedigend nabij mogen zijn.
Amen.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotgedachte:
De berg
Dicht bij de hemel, dicht bij God
Een top-ervaring
Je staat er niet alleen voor
Inspiratie
Je hoofd in de wolken
je voeten op de aarde
Afdalen om verder te gaan.

Slotlied: “En toch…” (nr.32)
En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door heet woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zegene ons de Eeuwige die is;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Na de viering zing het koor:
“Sing to the King” (nr.33)
Refrein:               Sing, sing to the King, the Lord of all creation.
Sing, sing to the King, the one who set is free.
He is our God, He rules heaven and earth.
Sing, sing to the King, the Lord our God.

He is the creator,
our everlasting father.
To him belong power and glory,
we praise His holy name.

Refrein

He is our savior. 
He fought and won our freedom.
To him belong power and glory,
we praise His holy name, his name…

Refrein