Sterke vrouwen 10-05-2008

Thema: Sterke vrouwen -  jaarA


Voor de viering zingt het koor:
“Sing to the King” (nr.33)

Refrein:    Sing, sing to the King, the Lord of all creation.
Sing, sing to the King, the one who set is free.
He is our God, He rules heaven and earth.
Sing, sing to the King, the Lord our God.

He is the creator,
our everlasting father.
To him belong power and glory,
we praise His holy name.

Refrein

He is our savior.  
He fought and won our freedom.
To him belong power and glory,
we praise His holy name, his name…

Refrein

Openingslied: "Create in me" (nr.3)
Schep in mij een hart dat uitziet naar U,
Geef mij vertrouwen, en de wil om te verbeteren.
Ik geef U mijn hart, ik geef U mijn leven,
vorm mij met uw liefde.

Create in me, a heart that longs,
to know you deeper still.
Create in me, a strong desire
to want your perfect will.
Place in me, a trust in you,
that stays a steady course.
Create in me, a heart where you are Lord.

I bring to you, this heart of clay,
that needs an artist's touch;
a masterpiece designed by grace,
that's molded by your love.
Lord, this is my prayer.

Refrein:

So make this life, I give to you,
an offering of praise,
a miracle that you can use,
to glorify your name.
Lord, I give you all.

Refrein:

Create in me, a heart where you are Lord!

Bij het begin van de viering
Zeven is het getal van de volheid, de vervulling.
‘De Geest zet mensen in beweging; de Geest zet ons in vuur en vlam’.

Vervolgens worden de kaarsen één voor één aangestoken, waarbij de volgende teksten gesproken worden:
1)    wij maken door die Geest een nieuwe wereld
2)    wij troosten door die Geest waar verdriet is
3)    wij geven door die Geest waar honger en gebrek is
4)    wij luisteren door die Geest waar ellende en nood heerst
5)    wij bevrijden door die Geest waar mensen niet vrij zijn
6)    wij bemoedigen door die Geest waar mensen bang zijn
7)    wij inspireren door die Geest met onze liederen en teksten

Welkomstwoord

Inleiding

Gebed om Vergeving (gezongen)

“Gebed”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Gebed
Mensen die talenten gekregen hebben
weten dat ze deze goed moeten gebruiken.
Alles wat in mensen aanwezig is,
en aan het daglicht treedt,
is kostbaar.
Wij bidden dat U God,
zichtbaar wordt in onze ontmoeting.
Dat wij omgaan met elkaar
op een wijze waarop we elkanders
kostbaarheden en talenten zien.
Dat de vreugde erom gedeeld wordt.
Amen.

Lied: “Kostbaar” (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

1e Lezing - Ruth
Ruth is een feestboek. Het wordt gelezen op het joodse Pinksterfeest, dat zeven weken na Pasen wordt gevierd. Het Pinksterfeest is een oogstfeest, waarbij ook wordt herdacht dat het volk Israel na de bevrijding uit slavernij leefregels heeft gekregen. Regels om goed te kunnen samenleven met God en met elkaar. Beide thema’s, de oogst en de regels, spelen een belangrijke rol in het boek Ruth

De verwachting over het goede leven in het beloofde land, lijken niet uit te komen. Er heerst hongersnood. De toestand is zo ernstig dat Elimelek, wiens naam betekent “mijn God is koning” het stadje Betlehem, dat betekent “broodhuis”, moet verlaten. Brood is nergens te bekennen. In het Beloofde Land is dat een teken dat het niet goed zit tussen God en de mensen.
Het gezin wijkt uit naar het buurland Moab. Daar zijn heel andere goden koning. Bovendien is Moab geen bevriende buur. Het gaat daar dan ook niet goed. Zowel de man van Naomi als haar beide zoons sterven. Als vreemdelinge, als vrouw zonder man, als moeder zonder zonen heeft Naomi in Moab geen toekomst meer. Het enige wat er voor haar opzit is omkeren en terugkeren. Terugkeren naar het Beloofde Land waar de leefregels van God gelden die aan weduwen bescherming bieden.
Naomi wil alleen terugkeren. Haar beide zonen waren met Moabitische vrouwen getrouwd. En van deze schoondochters kan zij niet verlangen dat ze met haar meegaan. Ze hebben  in het Beloofde Land niets te zoeken. Maar een van beiden, Ruth denkt daar anders over. Zij weigert Naomi alleen te laten. Ze laat alles achter en gaat met haar schoonmoeder mee. Met bijzondere woorden onderstreept ze haar bijzondere daad van trouw. Ruth zet: “ Waarheen jij gaat, wil ik gaan, waar jij overnacht, wil ik overnachten, jouw volk is mijn volk, en jouw God is mijn God.
Op het moment zelf weten de vrouwen het nog niet. Maar de beslissing van Naomi om terug te keren en de onverwachte keuze van Ruth om mee te gaan, openen nieuwe toekomstperspectieven.

Lied:  “En toch…” (nr.32)
En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.


2e Lezing
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ?
Zij heeft haar eigen onvervangbare plaats.
Ze kan regeren met een vaste hand ,
met een boordevol hart en een scherpe geest.
Zij denkt beredenerend, liefdevol en intuïtief afgerond.
Zij gelooft in mensen en in God.
Haar hoop schept toekomst,
haar liefde ontsluiert het mooiste dat leeft in een mens.

Zij is onzegbaar trouw en een gegeven woord is heilig voor haar.
Zij is een veilige haven voor wie bedroefd is en in nood verkeert.

Zij blijft de dienende, de sterke, die leven geeft én het leven koestert.
Een liefhebbende vriendin, een groot moederhart,
wie zal haar vinden in deze tijd?
God zal haar opwekken in lengte van jaren
want de wereld - onbewust -
bouwt verder op haar wezen-in-nabijheid.

Evangelie  - Johannes 15,26-27; 16, 12-15
Als ik bij de Vader ben, zal ik jullie de Geest van de waarheid zenden die van de Vader uitgaat. Hij zal komen om jullie bij te staan en om mijn getuige te zijn.. Ook jullie zullen mijn getuigen zijn, omdat je vanaf het eerste begin bij me bent geweest.
"Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verwerken. Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekend maakt, heeft hij van mij. Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekend maakt, van mij heeft."

Overweging

Lied: “Waar liefde is” (nr.30)

Waar liefde is en vriendschap daar is God.
Waar liefde is en vriendschap daar is God,
daar is God, daar is God.

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in de kracht van bidden
het onzegbare zeggen,
even op adem komen,
om daarna weer verder te kunnen.
Ik geloof in de kracht van zingen
in het samen zingen
je verbonden voelen
met de mensen om je heen.
Ik geloof in de kracht van huilen
me overgeven aan mijn pijn en verdriet
mijn woede en machteloosheid
uitschreeuwen.
Ik geloof in de kracht van lachen
even alles door een andere bril zien,
de zaken relativeren,
vrolijkheid, lichtheid, ruimte.

Ik geloof in een God
die mij hoort als ik bid,
die mijn stem geluid geeft als ik zing,
die mijn tranen droogt als ik huil,
die geniet van mijn lach.

Voorbede

Eeuwige God, U die komt in wind en vuur,
en geestkracht bent van al wat ademt;
aan U leggen wij onze gebeden voor:

Voor hen die niet geïnspireerd zijn
en voor wie het leven zonder sprankelende kleuren is;
waai door hun heen, adem hun zintuigen open
en laat hen u schepping ervaren…. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor hen die geen toekomst zien
en vastzitten in oude en benauwde patronen;
breek in hen door, zet hen in beweging
en laat hen bevrijdende wegen vinden…. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor hen die niet verstaan en begrepen worden,
voor hen die de woorden niet kunnen vinden;
maak hun tongen los en laat hun spreken
en geef dat er naar hen geluisterd wordt….. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor hen die met hart en ziel zingen van U
laat de vonk van hun inspiratie
overspringen naar velen…. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Parochiële intenties:

Eeuwige God,
doe uw Geest in ons en door deze wereld gaan.
Geef ons het vertrouwen dat in uw liefde
geen mens misverstaan en onbegrepen zal zijn.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Lied over de Heilige Geest”  (nr. 12)

Refr.    De adem van God
brengt de Geest in ons midden.
Hij wakkert het vuur in ons aan.
Al waren wij doof
en al was er soms onrust,
wij kunnen elkaar weer verstaan.

Geef ons de moed, om verder te gaan.
Schenk ons uw Geest, in Jezus naam.

Refr.

Is het soms donker en zien we het niet meer.
Schenk ons de geest van Jezus, de Heer.

Refr.     

Open ons hart, ons oog en ons oor.
Schenk ons uw geest en ga met ons door.


Communiegebed
Goed God,
We danken U voor het brood waarmee U ons hebt gevoed,
het brood waarin we Jezus uw Zoon herkennen en gedenken.

We danken U om Hem die ons leerde
U te zien als een nabije goede vader.
Hij leerde ons dat in Uw huis
ruimte is voor velen.
Bewaar in ons de geestkracht van uw zoon,
bewaar in ons het geloof.
Dat wij die zijn tafelgenoten mogen zijn,
verbonden blijven met hem
en met allen die uit dit teken leven.

Voed in ons het respect voor al die mensen
die naar uw beeld geschapen zijn,
die in velerlei aard en afkomst
uw aarde bewonen en bewerken.
Laat in ons het besef groeien
dat U ons tot mensen voor elkaar hebt bestemd,
en dat wij allen thuis  mogen zijn in uw kerk.

Help ons om ruimte te scheppen in die kerk
de ruimte waarin uw geest tot leven komt.

Mogen wij als de kerk van uw zoon Jezus
een bouwwerk zijn dat heel onze aarde omvat,
een huis van vrede en verbondenheid,
huis van U, Heer, en huis voor velen.

Geef zo toekomst aan uw kerk, God,
geef toekomst aan uw mensen,
vandaag en alle dagen van ons leven,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Onze Vader (gezongen)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…
Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgedachte (naar 1 Korintiërs 13:1-3)

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op
ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel
het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen.

Slotlied: “De Roos” (nr.10)
Men zegt liefde is een stormvloed
waarin menigeen verdrinkt.
Men zegt liefde is een oorlog
waardoor je wordt verminkt.
Men zegt liefde dat is armoe
met zorgen en getob.
Ik zeg liefde is een bloem,
eens komt ze uit de knop.

Zijn ze groot de moeilijkheden.
een probleem waarmee je loopt.
Zijn de dingen niet gegaan,
zoals je had gehoopt.
Zet je open voor degenen,
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen,
dat is wat gelukkig maakt.

Zet je open voor degenen,
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen,
dat is wat gelukkig maakt.
In de winter, in de sneeuw ligt,
elk zaadje vaak een poos.
Maar bedenk door zonnewarmte,
groeit toch eens de mooiste roos,
groeit toch eens de mooiste roos.


Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:
“You can count on me” (nr.45)

Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We’ll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I’m there until the end
You and me, we’ll always be
you can count on me.

There’s one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I’ll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we’ll always be
you can count on me!