Dienstbaarheid 03-10-2009

Voor de viering zingt het koor:

"Praise his holy name" (nr.29)
Laat iedereen Zijn heilige naam loven.
Koningen en heersers, oud en jong,
Laat hemel en aarde zich verheugen.

Let ev'rybody praise His holy name.
Let ev'rybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice ,
heaven and earth rejoice,
Ev'rybody praise His holy name.

Praise Him, hills and mountains,
ev'ry nation sing.
Praise Him, sun and moon
glory to our King, to our King

Let everybody praise His holy name.
Let everybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice ,
heaven and earth rejoice,
Ev'rybody praise His holy name.

Praise Him, kings and rulers
ev'ry nation sing.
Praise Him, old and young
glory to our King, to our King.

Heaven and earth rejoice.
Heaven and earth rejoice.
Evrybody praise His holy name
Let ev'rybody praise His holy name!

Openingslied: "Ik zal er zijn" (nr.13)
Als je eenzaam bent en in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend zal ik je dragen,
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn

Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen
Alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders
En spoken zorgen door je hoofd,
is er niemand die je kunt vertrouwen
die van je houdt en die echt in jou geloofd

Als een vriend zal ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
'k zal je dragen, Ik zal er zijn.

Welkomstwoord en Inleiding
Verhalen over heersen en dienen horen wij vandaag,
over ereplaatsen en dienstbaarheid.
Dat laatste, die dienstbaarheid,
was de roeping van een zoon uit Nazaret.
Hij nodigt ons vandaag uit
Hem daarin na te volgen.
Voor die uitnodiging mogen wij
hier en nu ruimte scheppen in ons hart.

Gebed om Vergeving
Vragen we om vergeving als we hard oordeelden over anderen
zonder oog te hebben voor de gebreken van onszelf,
als we anderen bewust pijn deden door kwetsende woorden.

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Vragen we om vergeving als we in ons werk bezorgder waren om onze rechten
dan om onze plichten, als we namen wat ons niet toebehoort,
als we anderen verdacht maakten en naar beneden trapten.

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Vragen we om vergeving als we degenen met wie we samenwonen en samenleven
pijn deden door afwezigheid van onze aandacht,
door gebrek aan tederheid en zorg.

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Vragen we om vergeving als we ons afsloten voor noodlijdende mensen,
als we ongevoelig waren voor de grote noden van onze tijden
en enkel en alleen bekommerd waren om ons eigen geluk

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Barmhartige God, zie ons aan in ontferming.
Zie onze oprechte wil tot ommekeer naar U en naar elkaar.
Maak ons mensen van vrede, liefde en gerechtigheid.
We vragen het U in de naam van Jezus uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Lied: "Song of Peace" (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunshine too and clover,
And skies are ev'ry where as blue as mine.
O hear my song thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

Openingsgebed
Heer onze God,
Waar mensen macht en grootheid zoeken
Spoort Jezus aan tot dienstbaarheid.
Zelf draagt Hij
De schuldenlast van onze fouten.
Wij bidden U:
Wek ook in onze tijd mensen op die helen,
waar gefaald wordt.
Herstellen wat is scheef gegroeid.
Dit vragen we U door Jezus
Die met U leeft in eeuwigheid.
Amen.

1e Lezing – Hebreeën 4, 14-16
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Lied: "Deel mijn liefde" (nr.50)
Refrein: Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
er is genoeg en wat je weggeeft komt weer.
Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
geef maar weg, er is nog meer.

Er is een boodschap voor jou en voor mij
een woord van vreugde dat alles overstijgt
het klinkt voortdurend en maakt mensen vrij
er is een woord een stem die niet zwijgt.

Er is een boodschap aan jou en aan mij
er is een hand die ons koestert en warmt
vertel het door het maakt mensen vrij
er is een licht dat ons liefdevol omarmt.

Refrein:

Er is een Vader voor jou en voor mij
een word van liefde dat eeuwig bestaat.
Hij wenkt voortduren en gaat niet voorbij
er is een God, in jou kiemt het zaad.

Er is een Vader, Hij roept jouw en mij
Hij spoort ons aan als Jezus te zijn
geeft het maar door het maakt mensen vrij
geef het maar door aan groot en aan klein.

Refrein:

Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
er is genoeg en wat je weggeeft komt weer.
Deel mijn liefde mij vreugde mijn eenvoud maar uit
geef maar weg, er is nog meer.
geef maar weg, er is nog meer
geef maar weg, er is nog meer.

Evangelie Marcus 10, 35-45
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, gingen naar hem toe: "Meester, wij willen u een gunst vragen." "Wat willen jullie dat ik voor jullie doe?" Toen zeiden ze: "Als u op uw troon bent gezeten in heerlijkheid, dat wij dan naast u mogen zitten, de een rechts, de ander links van u. "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee ik mij laat dopen?" Ze zeiden : "Ja, dat kunnen we." Toen zei Jezus: "De beker die ik drink, zullen jullie drinken en met de doop waarmee ik mij laat dopen, zullen jullie gedoopt worden. Maar te zeggen wie er links of rechts van mij zit, dat is niet aan mij. Die plaatsen zijn voor wie ze bestemd zijn."
Toen de tien anderen hiervan hoorden, werden ze boos op Jakobus en Johannes. Maar Jezus riep hen bij zich en zei: "Jullie weten dat zij die zogenaamd de volken besturen, in werkelijkheid heersers over hen zijn en dat de groten in een rijk alleen maar hun macht over de mensen laten gelden. Zo moet het bij jullie niet gaan. Als iemand van jullie de grootste wil zijn, moet hij de anderen dienen. Als iemand van jullie de eerst wil zijn, moet hij voor iedereen slavenwerk doen. Want ook de Mensen zoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen."

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods' liefde mochten leren kennen
dankzij zijn zoon Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods' Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.

Voorbede
De mensenzoon was niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen.
Bidden wij dat zijn instelling en levenshouding
navolging vinden in de levens van velen.

Bidden wij voor allen
die belust zijn op ereplaatsen:
dat zij gaan inzien dat eer verdient,
wie dienstbaar is,
dat het eervol is te leven
in dienst van andermans welzijn.
Laat ons bidden....

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die zich dienstbaar wegcijferen
om het welzijn van anderen:
dat zij daarin mogen volharden;
dat zij door hun toewijding
anderen gelukkig mogen zien worden.
Laat ons bidden....

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor ons, hier samengekomen,
en voor allen die zich christenen noemen:
dat wij die naam waarmaken
door beschikbaarheid zonder berekening,
door toewijding aan andermans welzijn.
Laat ons bidden....

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

God, wees met allen
die de weg van Jezus trachten te gaan.
Vervul hen met vertrouwen en goede moed,
en met het licht van uw liefde. Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Woorden" (nr.52)
Je hebt al zoveel uitgelegd.
Met zoveel woorden niets gezegd.
Hoe groot Hij is, en grenzeloos
oneindig en verheven.
Je hebt zoveel te veel gedaan.
Je bent zo ver te ver gegaan.
Vertel me waar ik stilte vind,
en luister nou eens even.

Woorden, woorden zoveel woorden,
gaan voorbij en blijven komen.
Woorden, woorden zoveel woorden.
Zoveel loze woorden stromen.

Je praat altijd en overal.
Je bouwt uit woorden een heelal.
Maar Hij is stil, zo weerloos stil.
Wen woordeloos gegeven.
Je kickt op woorden overschot.
Je hakt uit taal je eigen God.
Maar Hij is meer dan mensentaal,
een bron van eeuwig leven.

Woorden, woorden zoveel woorden,
gaan voorbij en blijven komen.
Woorden, woorden zoveel woorden.
Zoveel loze woorden stromen.

Er is een woord dat dieper gaat,
een woord dat ruimte openlaat,
de stem van God, een woord van ver
dat roerloos op zal klinken.
Een ingetogen stroom van licht,
een woord dat wonderen verricht,
de stem van Hem die Jezus heet,
een woord om in te drinken.

Woorden, woorden zoveel woorden,
gaan voorbij en blijven komen.
Woorden, woorden zoveel woorden.
Zoveel loze woorden stromen.

Tafelgebed
Niet om gediend te worden
Jezus door de wereld gegaan,
maar om te dienen.
Laten wij de hemel dank zeggen
voor wat de wereld in Hem
aan licht en liefde heeft mogen ervaren.

Aanvaard onze dankzegging, God,
om ons aller herder Jezus,
die, door U gezonden en bezield,
in zijn dienstbaarheid uw licht voor de wereld was.

Wij danken U voor uw droom in ons hart:
een wereld van licht en liefde.

Aanvaard onze dankzegging, God,
om ons alle dienaar Jezus,
die voor mensen door het vuur is gegaan,
die als een goede herder
voor de zijnen zijn leven gaf.

Wij danken U voor uw droom in ons hart:
een wereld van licht en liefde.

Aanvaard onze dankzegging, God,
om allen die in daad en waarheid
volgelingen van Jezus werden,
werkend aan recht en gerechtigheid,
aan een wereld naar uw hart.

Wij danken U voor uw droom in ons hart:
een wereld van licht en liefde.

Aanvaard onze dankzegging, God,
om ons aller dienaar Jezus,
die op de avond voor Zijn lijden
met Zijn vrienden samen was.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Onze dankbaarheid waardig bent U, God,
om licht van liefde,
zichtbaar geworden in ons aller dienaar Jezus
en in allen die deden en doen
wat Hij ons heeft voorgedaan.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Waar liefde is, is God nabij:
genade en trouw ontmoeten elkaar,
recht en vrede omhelzen elkaar.
Mens voor mens, hand in hand,
schouder aan schouder:
moge Gods vrede met ons zijn,
dit uur en ons leven lang.
De vrede van Jezus!

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotgebed
In de sloppenwijken komen we ze tegen:
dienstbare mensen die bouwen.
In de vluchtelingenkampen komen we ze tegen:
dienstbare mensen die nood verzachten.
In onze buurt komen we ze tegen:
dienstbare mensen die helpen.
Overal zijn ze aanwezig, meestal onzichtbaar.
Wij bidden: God, laat ons samen groeien,
maar een wereld vol dienstbaarheid aan elkaar.
Amen.

Slotlied: "Kum ba yah!" (nr.42)
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah!
Oh, Lord, Kum ba yah!

Someone's crying Lord, Kum ba yah!

Someone's singing Lord, Kum ba yah!

Someone's praying Lord, Kum ba yah!

Zegen en Wegzending
"Wie groot wil worden",
hoorden wij vandaag tot ons zeggen,
"moet dienaar zijn".
Dat mogen wij worden in navolging van Hem
die dat zei en aan ons voorleefde.
Moge wij daartoe gezegend worden
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen

Tijdens het verlaten van de kerk zingt het koor:
"Faithful and true" (nr.54)

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true. (2X)

My Lord You're faithful and true
when everything 'round me gives way;
Faithful and true to lead me from day to day.
My Lord You're faithful and true;
You answer whenever I pray.
There's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true.
There's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true.