De Zoon 27-12-2009

Voor de viering zingt het koor:
"Mary's little boy chile" (nr.36)

Long time ago in Bethlehem,
so the holy bible say.
Mary's boy chile, Jesus Christ,
was born on Christmas day.

While shepherds watched their flocks by night
they saw a bright new shining star.
And heard a choir from heaven sin;
the music came from a far.

Hark! Now hear the angels sing,
"New King is born today,
And man will live for evermore
because of Christmas day"

Now Joseph and his wife, Mary,
came to Bethlehem that night.
They found no place to bear her chile;
not a single room was in sight.

By an by they found a little nook
in a stable all forlorn,
And in a manger cold and dark,
Mary's little boy chile was born.

Hark! Now hear the angels sing,
"New King is born today,
And man will live for evermore
because of Christmas day"

Trumpet sound and angels sing;
listen to what they say,
That man will live for evermore
because of Christmas day,
because of Christmas day!

Good Christian Men, Rejoice! (nr. 44)
Good Christian men, rejoice with heart and soul and voice;
Give ye heed to what we say: News! News! Jesus Christ is born today!
Ox and ass before Him bow, and He is in the manger now.
Christ is born today! Christ is born today!

Good Christian men, rejoice with heart and soul and voice;
Now ye hear of endless bliss: Joy! Joy! Jesus Christ was born for this!
He has opened Heaven's door, and man is blessed evermore.
Christ was born for this! Christ was born for this!

Good Christian men rejoice, with heart and soul and voice;
Now ye need not fear the grave; Peace! Peace! Jesus Christ was born to save!
Calls you one and calls you all to gain His everlasting hall.
Christ was born to save! Christ was born to save!

Openingslied: "Kerst een nieuw begin" (nr.5)
Het licht van kaarsen overal,
dat duister overwint,
hier samen rond een oud verhaal:
geboorte van een kind

In elke stad in ieder land
Wordt het verhaal verteld,
Het kind, de kribbe en de stal,
De ster die het ons meldt.

Oh hel'dre ster van Bethlehem,
Schijn licht op groot en klein,
Breng vrede in de harten wee,
Laat nooit meer duister zijn.

Aan ieder met een luist'rend oor,
Een hart vol goede zin,
Klinkt telkens weer de boodschap door,
Met kerst een nieuw begin.

Welkomstwoord

Gebed om Vergeving
V. God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
Soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

A. We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.

V. God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

A. We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben
voor uw woorden van bevrijding.

V. God, soms zien we de toekomst somber in, soms zijn we moedeloos
wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

A. We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen. Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar, daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft, tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Lied: One Candle (nr.74)
Eén kaars brandt helder, een symbool van vrede.
Twee, drie, vier kaarsen het licht wordt steeds feller.
Vijf, zes, en steeds meer kaarsen geven een sprankje hoop op vrede.
Geef ons vrede, vrede voor jou en mij.

One candle, one light, burning clear throughout the night,
one candle, one symbol of peace.
One candle, plus one, now a glimmer has begun,
two candles, two symbols of peace.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Three candles, then four, shining stronger than before,
Five candles, six candles burn bright.
More candles join in, see a spark of hope begin,
each candle increasing the light.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Your candlelight with mine will radiate and shine,
growing stronger for all the world to see, you and me.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.
Peace for you and me.
Peace.

Openingsgebed
Zie ons hier samengekomen, God,
Niet met rijke offergaven
om U gunstig te stemmen,
maar met het vertrouwen
dat U uit genade
aan onze eenvoud tegemoet wilt komen.
U bent groter dan ons hart,
U die weet wat wij nodig hebben
nog voordat wij er om vragen.
Amen

1e Lezing
In de loop van het jaar werd Hanna zwanger en bracht zij een zoon ter wereld. Zij noemde hem Samuël, 'Want', zei ze, 'ik heb hem van de heer afgesmeekt.'
Toen Elkana weer met zijn hele familie op reis ging om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, ging Hanna niet mee. 'Want', zei ze tegen haar man, 'ik ga de jongen pas brengen als hij de borst* ontwend is; dan zal hij naar de heer gaan en altijd bij Hem blijven.'
Maar toen hij van de borst was, nam zij de jongen mee, met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn. Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar het huis van de heer in Silo. Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: 'Met uw toestemming, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de heer te bidden, in uw bijzijn. Om deze jongen heb ik gebeden en de heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de heer af. Zo lang hij leeft, blijft hij aan de heer afgestaan.' En zij bogen zich daar voor de heer neer.

Lied: "In Bethlehem's stal" (nr.30-mk)
in Bethlehem's stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

Oh Kindeke klein, oh kindeke teer,
uit hoge hemel daalt Gij neer.
Verlaat uws Vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulploos, draagt een kruis.
Oh kindeke klein, oh kindeke teer.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou.
Ziet een hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van kou.
Nana Nana Nana, kindeke teer
en zwijg toch stil su su en krijt niet meer.

Er is een kindeke geboren op aard,
er is een kindeke geboren op aard.
' Zich t kwam op de aarde voor ons allemaal,
't kwam op de aarde voor ons allemaal.

in Bethlehem's stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

Evangelie Lucas 2, 41-52
Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi's, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: 'Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader* en ik ongerust toen we je kwijt waren.' Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader* moest zijn?' Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat God mijn Vader is
en dat Hij het begin van alles is.
Ik geloof dat God in Jezus Christus
voor ons op aarde gekomen is.
Ik geloof dat Hij voortleeft in alle mensen
en dat de geest van Christus in mij werkt.

Ik geloof daarom,
heel twijfelend en onzeker,
in de goedheid van de mens.
In een nieuwe wereld waar goedheid heersen zal
waar oorlog en geweld niet meer bestaan
en ieder mens gerechtigd is te leven.

Ik geloof in samenwerking:
in mensen die de daad bij het woord voegen
Ik geloof dat als wij samenwerken
we veel meer kunnen bereiken.
Ik geloof in het idealisme,
in een mens als Jezus
en dat wij kunnen zijn zoals Hij.

Voorbede
Goede God, Vader, Moeder van ons mensen,
in het vertrouwen dat U naar ons luistert, bidden wij:

Voor alle kinderen die in deze periode geboren worden;
dat zij een veilig thuis mogen hebben,
dat zij worden opgevoed door liefdevolle mensen
die hen helpen te worden wie ze in diepste wezen zijn
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Voor alle jonge ouders;
dat zij mogen genieten van hun kinderen,
dat zij hun dochters en zonen de ruimte durven geven
en er voor hen zijn als zij hen nodig hebben
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Voor alle gezinnen
die moeten leven in moeilijke omstandigheden,
bedreigd door oorlog of geweld,
door honger of armoede,
voor gezinnen die gebroken zijn door onderlinge
conflicten; dat zij de kracht van de liefde mogen ervaren
en uitzicht krijgen op betere tijden
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Voor zovelen die nooit de geborgenheid van een gezin
hebben gekend, voor hen die alleen door het leven gaan;
dat zij de mensen mogen ontmoeten die hen liefde en warmte geven,
dat wij onze deur en ons hart voor hen openhouden ...

*Parochiële voorbeden

God, Vader en Moeder, luister naar ons bidden.
Laat ons nooit vergeten dat er voor ons een veilig thuis is bij U,
Vandaag, morgen en al onze dagen.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
Lied: "Sing we all Noel" (nr.40)

Laat ons zingen over kerstmis,
hoor de muziek om ons heen
Onze stemmen verheffen zich
iedereen mag weten hoe blij wij zijn.

Sing we all Noel, hear the music all around
Sing we all Noel, let the joy resound.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.

Sing we all Noel, with a joyous roundelay,
Sing we all Noel, hear the news today.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.
Sing Noel!

Sing we all Noel, in dulci jubilo.
Exultate Deo servire cantico.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.

Tafelgebed
God, wij danken U, want bij U mogen wij thuis zijn,
U die ons genodigd hebt aan uw tafel
om samen met al uw kinderen te genieten
van al het goede dat Gij ons geeft.

U nodigt mij aan uw eigen tafel
en vult mijn beker tot de rand.

Wij danken U voor Jezus
die het leven vierde met zijn vrienden.
Hij brak het brood en deelde het aan hen uit.
Wij willen Hem daarin navolgen
om nooit te vergeten wij Hij was.
Van deze overvloed mogen we eten, elke dag weer.

U nodigt mij aan uw eigen tafel
en vult mijn beker tot de rand.

Wij danken U voor de Geest die ons bezielt,
die het vuur in ons brandend houdt en ons inspireert
om één grote familie te zijn, broers en zusters van elkaar,
verbonden in liefde met U en met Jezus, uw Zoon.

U nodigt mij aan uw eigen tafel
en vult mijn beker tot de rand.

Op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u"...

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken...

Wij danken U voor Uw koninkrijk dat komen zal,
een hemel op aarde, een wereld vol vrede.
Help ons om de wegen te gaan die U wijst,
opdat wij eens thuis mogen komen bij U.

U nodigt mij aan uw eigen tafel
en vult mijn beker tot de rand.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Lied: "Welcome to our world" (nr.38)
Welkom in deze wereld heilig kind
breng ons vrede, breng ons redding.
We hebben je verwacht, je bent voor ons geboren.

Tears are falling, hearts are breaking,
how we need to hear from God.
You've been promises, we've been waiting;
welcome, Holy Child,
welcome, Holy Child.

Hope that you don't mind our manger
how I wish we would have known.
But long awaited holy Stranger,
make yourself at home,
please make yourself at home.

Bring your peace into our violence,
bid our hungry souls be filled.
Word now breaking heaven's silence,
welcome to our world,
welcome to our world.

Fragile finger sent to heal us,
tender brow prepared for thorn,
tiny heart whose blood will save us,
unto us is born;
unto us is born.

So wrap our injured flesh around you,
breathe our air and walk our sod.
Rob our sin and make us holy,
perfect Son of God,
perfect Son of God.

Slotgebed
Heer, U kent ons hart.
U weet
hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.
Als het donker is,
zoeken wij naar licht;
als het koud is,
naar warmte;
zijn we in nood,
dan zien we uit
naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons
Uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn
in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.
Amen.

Slotlied: "Kerst een nieuw begin" (nr.5)
Het licht van kaarsen overal,
dat duister overwint,
hier samen rond een oud verhaal:
geboorte van een kind

In elke stad in ieder land
Wordt het verhaal verteld,
Het kind, de kribbe en de stal,
De ster die het ons meldt.

Oh hel'dre ster van Bethlehem,
Schijn licht op groot en klein,
Breng vrede in de harten wee,
Laat nooit meer duister zijn.

Aan ieder met een luist'rend oor,
Een hart vol goede zin,
Klinkt telkens weer de boodschap door,
Met kerst een nieuw begin.

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door het woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zegene ons de Eeuwige die is;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
"What can we give to the King?" (nr.37)

What can I give to the King,
give to the One who has everything.
What can I give, what gift can I bring?
What can I give to the King,
what can I give to the King?

Give Him a heart that's opened up wide,
Give Him a life that's got nothing to hide,
Give Him a love that's tender and true,
And He'll give it all back to you.
Yes, He'll give it all back to you.

What can we give to the King,
give to the One who has everything.
What can we give, what gift can we bring?
What can we give to the King,
what can we give to the King?

Give Him all glory, His people on earth;
Give Him all praises, the day of His birth;
Give Him all honor in all that we do,
As He's given His life to you.
As He's given His life to you.

What can we give to the king,
Give to the One who has everything?
What can we give to the King?
(What can we give to the King?)