Respect - Kerstmis 24-12-2009

Thema: RESPECT! daar geloven we heilig in...

Voor de viering zingt het koor:

"Let Christmas come into your world" (nr.12)
Let Christmas come into our world
and bring u s warmth and cheer,
bring us faith in place of doubt
and strength in place of fear,
bring us hope and bring us love
to guide our hearts forever
Let Christmas come into our world
and bring us all together.

"Joy in Judea" (nr.2)
There was joy in Judea in that little town
When Jesus Christ was born.
Ther was jou in Judea in that little town,
Yes it was on that Christmas morn.

There was hope in Judea when the star shone down
on a manger filled with hay.
There was hope in Judea when the star shone down
upon the place where Jesus lay.

There was peace and the promise of good will to men
when the shepherds heard the angels sing.
And the song of salvation spread thru Bethlehem:
sweet Mary birthed a King!

There was love in Judea when the shepherd found
the mother and her child.
There was love in Judea when the shepherd found
this little babe son underfiled.

There was peace and the promise of good will to men
when the shepherds heard the angels sing.
And the song of salvation spread thru Bethlehem:
sweet Mary birthed a King:
Sweer Mary birthed a King!

There was joy in Judea in that little town
When Jesus Christ was born.
Ther was jou in Judea in that little town,
Yes it was on that Christmas morn.
Yes it was on that Christmas morn.
There was joy, that Christmas morn.

"Born in Bethlehem" (nr.26)
Mary had a baby,
Mary had a baby,
Mary had a baby, yes, Lord.
People keep-a com-in and the train done gone.

Mary had a baby, yes, Lord.
Mary had baby, yes, my Lord.
Mary had a baby, yes Lord.
The people keep-a-com-in and the train done gone.
The people keep-a-com-in and the train done gone.

There's a star in the east on Christmas morn.
Rise up shepherd and follow.
It will lead to the place where the Savior's born.
Rise up shepherd and follow.
Follow, follow, rise up shepherd and follow.
Follow the star of Bethlehem , rise up shepherd,
rise up shepherd, rise up shepherd and follow.

What you gonna call your pretty little baby?
What you gonna call your pretty little child?
Born in Bethlehem, born in Bethlehem.

What you gonna call your pretty little baby?
Wat you gonna call your pretty little child?
Some call him one thing, I think I'll call him Jesus!
Born in Bethlehem,

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Go, tell it on Christmas morn,
over the hills and everywhere.
Go tell it: the Savior's born.
Mary had baby, Mary had a baby,
Oh, yes my Lord, oh, yes my Lord, oh yes!

Mary had a baby, yes, my Lord.

Samenzang: "Nu zijt wellekome"
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer

Kyrie eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar

Kyrie eleis

Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

"A quartet of carols" (nr. 31)
O come all ye faithful,
joyful and triumphant,
O come ye, o come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
born the King of angels.
O come let us adore him,
O come let us adore him,
O come let us adore him, Christ the Lord.

Angels we have heard on high,
sweetly singing o'er the plain.
And the mountains in reply
echoing their joyous strain.
Gloria, in Excelcis Deo,
Gloria, in Excelcis Deo.

Silent night, holy night.
All is calm, all is bright.
Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild.
Sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Jesus Christ is born.
While shepherds kept their watching,
o'er silent flocks by night,
behold throughout the heavens,
there shone a holy light.
Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Go and tell it, tell it on the mountain,
Jesus Christ is born,
Yes Jesus Christ is born.

Openingslied - samenzang
"Wij komen tezamen"

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Betlehem.
Christus geboren zingen d' engelenkoren.

refr. Venite adoremus (2x)
Venite adoremus dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden de sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. refrein

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven. refrein

Welkomstwoord
Wees welkom deze avond
waar vandaan u ook komt,
wie u ook bent,
wat u ook bezighoudt en beroert,
wees welkom,
mensen van goede wil
rond een kind dat pas is geboren:
weerloos, machteloos,
enkel toekomst, geheel en al belofte...

Wees welkom deze avond
wat u hier ook naar toe heeft gedreven
wat u hier ook komt zoeken,
ik hoop dat u vindt wat u zoekt:
uitzicht, hoop, vertrouwen, licht
en vrede en de onschuld van een kind...

Wees welkom in deze kerstnacht
u die hier bent gekomen
om samen te zijn met elkaar
om te zingen, om te bidden,
om te luisteren naar oude en nieuwe verhalen,
waarin we inspiratie willen vinden
om respectvolle mensen te zijn.
Wees heel hartelijk welkom...
Uit respect voor de mensen
die niet meer bij ons kunnen zijn,
maar wel in ons hart zijn,
steken wij nu een kaars aan.
(Kaars wordt aangestoken)

Lied: One Candle (nr.74)
One candle, one light, burning clear throughout the night,
one candle, one symbol of peace.
One candle, plus one, now a glimmer has begun,
two candles, two symbols of peace.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Three candles, then four, shining stronger than before,
Five candles, six candles burn bright.
More candles join in, see a spark of hope begin,
each candle increasing the light.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Your candlelight with mine will radiate and shine,
growing stronger for all the world to see, you and me.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.
Peace for you and me.
Peace.

Inleiding
Toen wij in november bezig waren om de kerstviering te maken, viel ons oog op een advertentie in de Metro. Het is een advertentie van Defensie die wij u graag voor willen lezen. Het is niet zozeer dat wij u warm willen maken voor een baan bij Defensie maar wij waren geraakt door de tekst.
"Ook in eigen huis zorgen we dat religies vreedzaam naast elkaar leven. We zijn een organisatie die 24 uur per dag in bedrijf is. Op veel plaatsen moeten onze mensen niet alleen met elkaar werken, maar ook met elkaar leven. Hoe verschillend ze ook zijn wat betreft hun cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging. Bij Defensie werken daarom geestelijken en begeleiders vanuit alle mogelijke richtingen. Er is een regeling voor bijzondere feestdagen. En ook met speciale voedingswensen wordt rekening gehouden.
Maar je kunt organiseren wat je wilt, het belangrijkste blijft: respect. Daar geloven w heilig in. Dat is de verantwoordelijkheid van Defensie."

Deze advertentie is van Defensie maar zou natuurlijk voor de hele maatschappij moeten gelden. Daar willen we in deze viering over nadenken.

Gebed om Vergeving (allen)
Pastor: We hebben licht gemaakt.
vlammen, dansend in het duister.
Het licht van deze nacht stopt geen oorlogen,
het maakt geen heiligen van ons.
Maar het wakkert het vuur van de hunkering aan,
het verlangen naar,
het worstelen met,
het geloven in een betere wereld.

Allen: Zo'n wereld krijgt pas kansen
als we plaats maken.
Want vaak nemen we zelf zoveel plaats in,
dat er geen ruimte meer over is.
Geen ruimte voor anderen,
laat staan voor God.

Heer, haal ons uit het centrum,
zie ons en heb mededogen, met ons.
met ons en met onze
soms zo respectloze maatschappij
Wek uw kracht,
maak ons sterk,
kom ons bevrijden.

Lied - Samenzang

Openingsgebed
God,
soms vinden we de wereld maar niks:
zo koud en zoveel gevaren
en zo weinig plaats om te schuilen.
Dan zouden we wel willen ruilen
met de herders in de kerstnacht.
Dan verlangen we naar liefde,
iets dat ons omstraalt
en ons aan u doet denken.

Laat ons ervaren dat u bij ons bent.
Dat uw liefde ons omringt
en bescherming biedt
tegen kou en regen.
Tegen striemende woorden
en ijzige blikken.
Tegen ruzies die zoveel kapot maken
en tegenslagen die ons verpletteren.

Wees met alle mensen,
die moeten vechten tegen de kou.
Die op zoek zijn
naar wat warmte en beschutting.
Dat we ze in ons hart sluiten
en hen iets laten merken
van de liefde en het licht
waarmee u ons omringt.
Amen

1e Lezing (Jesaja 9, 1-3 en 5-6)

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.

Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de HEER van de machten zal dit teweegbrengen.

Lied: "Door de ogen van de engelen" (nr.19)
Voorbij elke heuvel, voorbij ieder dal,
Bezingen zij dit nieuwe leven die de wereld redden zal.

Wees niet bang maar verheugt u, o mens,
wij brengen hier een hemelse boodschap.
Een kind is ter wereld gekomen
en de wereld zal komen naar Hem.

Zie, het aardse tafereel,
in deze donkere nacht,
krijgt een hemels uiterlijk,
Voor wie de vrede verwacht.

Zie, de eng'len brengen licht,
dat alles omstralen doet,
het is een teken van Gods hand
Die hoop op leven doet.

Wees niet bang maar verheugt u, o mens,
wij brengen hier een hemelse boodschap
Een kind is ter wereld gekomen
en de wereld zal komen naar Hem.

Evangelie (Lucas 2, 1-14)
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 'Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

Samenzang: "Ere zij God"
Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.

Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

vervolg evangelie:
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in de groeikracht van het leven,
die mensen dààr brengt waar ze thuis horen.
Ik geloof in mijn eigen weg en de weg van elk kind, van elke mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar
hoe we ook zijn.
Ik weet dat deze wereld verre van volmaakt is.
Ik kan niet geloven dat het leven te vinden is
in egoïsme en zelfbeslotenheid,
oorlog, verdrukking en liefdeloosheid.
Ik geloof in Jezus Christus die het gelijk aan zijn kant had
toen hij, aan de verandering van alle ongerechtigheid werkte
en daaraan ten gronde ging.
Ik geloof dat wij geroepen zijn
om een gemeenschap te vormen van bevrijding, vrede en liefde.
Ik geloof dat wij elkaar kunnen en moeten opvoeden en inspireren
in de richting van een nieuwe respectvolle samenleving.

Voorbede
God van leven, wat ons ter harte gaat brengen we voor U in deze voorbede:

Bidden we dat de taal die we tegen elkaar spreken
ons niet uit elkaar drijft, maar interesse wekt.
Dat we met respect spreken met en over anderen.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Bidden we voor mensen die door hun werk te maken krijgen
met agressie en respectloos gedrag,
voor alle goedbedoelende mensen
die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn
en zo worden getroffen door geweld en respectloos gedrag.
Dat deze mensen niet hun geloof verliezen in de ander.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Bidden we voor alle mensen
die over heel de wereld aan het werk zijn
om stappen te zetten in de richting van een meer respectvolle wereld.
Velen van hen zetten zich dagelijks in om anderen een hand te reiken,
ongeacht cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging.
Wij bidden voor hen en hopen dat het een wederzijds leerproces mag zijn,
waarbij men elkaars ogen opent voor nieuwe kansen
en nieuwe mogelijkheden.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Parochiële voorbeden

Dit alles vragen wij U, God,
uit naam van dit kleine kind,
uw Zoon die opgroeide tot ons voorbeeld
en die ons voorgaat naar U,
onze God tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Tell the News!" (nr.24)

Sing a song from the mountaintop.
Sing it through the frosty air.
Sing a song from the mountaintop.
Tell the news on Christmas morn.

All you humble seekers,
looking for a baby in the hay,
You must look no further,
he is born today.

Sing a song from the mountaintop.
Sing it through the frosty air.
Sing a song from the mountaintop,
tell the news on Christmas morn.

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go tell it on the mountain,
the holy child is born!

When I was a seeker
I sought both night and day.
I asked the Lord to help me,
and he taught me to pray.

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere!
Go tell it on the mountain,
the holy child is born!

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere!
Go tell it on the mountain;
the holy child is born!

When I was a seeker
I sought both night and day.
I asked the Lord to help me,
and he taught me to pray.

Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go tell it on the mountain,
the holy child is born.

Tafelgebed
God van Vrede, God van Licht,
in de geboorte van Jezus van Nazaret
bent u tot ons gekomen
en mens geworden, medemens van ons allen.

De wereld waarin wij leven
vraagt iedere dag opnieuw naar u.
Vooral in dagen als deze bidden wij om vrede en licht.
Want er is nog zoveel gewelddadigheid,
veraf en dichtbij en er is nog zoveel donkerte
in het leven van mensen.

Wij bidden om een omgekeerde wereld
waarin de laatsten de eersten zullen zijn
en allen zullen delen wat zij hebben,
vandaag reeds het Brood van deze tafel.

Mogen wij worden als de herders in de velden,
en de wijzen uit het oosten: op zoek naar u.
Mogen wij worden: brengers van Vrede,
overal waar oorlog en ruzie mensen uiteendrijven,
Mogen wij worden: dragers van Licht
overal waar mensen leven in duisternis.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Als wij eten van dit brood
gedenken wij op Kerstmis,
geboorte, leven en dood
van onze Heer Jezus Christus.
Daarmee, goede Vader,
hebt U ons het licht gegeven,
het licht om maar toe te leven,
licht dat ons de weg wijst
en het duister minder angstig maakt.
Zovelen zijn in uw licht al voorgegaan.
Zovelen dragen uw licht in de wereld van nu.
Help ons, goede respectvolle mensen te zijn voor elkaar.

Bidden we in deze Kerstavond samen het gebed
dat Jezus ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
In elke viering wensen wij elkaar de vrede van de Heer toe.
Maar Kerstmis geeft daar een bijzondere betekenis aan.
De herders hoorden een stem uit de hemel
die zong: "Vrede op aarde
aan alle mensen die God liefheeft."
Jezus is het mensgeworden teken van die vrede
die God aan ieder van ons geeft.
Daarom mogen wij
ver boven alle onmacht en zwakheid heen,
innig en oprecht
elkaar de vrede van de Heer toewensen:
de vrede van de Heer Jezus zij met u.

Uitnodiging tot de communie

Communie

"There's a candle" (nr.25)
There's a candle glowing in the window,
and it burns so bright and clear,
with a cheerfullight all through the night,
The holidays are here!
Now the time has come for celebration,
so we'll let the candle glow,
wishing peace and joy for each girl and boy
and for everywone we know;

all the nights of Hanukkah,
the days of Kwaanza too,
all the joys of Christmastime
are shining there for you.

Now the candle sends a special greeting,
from our hearts it seems to say,
no matter the reason you celebrate,
have a happy holiday!

All the nights of Hannukkah,
the days of Kwanzaa too,
all the joys of Christmastime
are shining there for you,
yes, all the nights of Hanukkah,
the days of Kwanzaa too,
all the joys of Christmastime
are shining there for you,
they are shining there for you.

"Away in a manger" (nr.22)
Away in a manger no crib for his bed.
The little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky looked down where he lay.
The little Lord Jesus asleep on the hay.

The cattle are lowing, the poor baby wakes,
but little Lord Jesus no crying He makes.
I love Thee Lord Jesus, look down from the sky,
and stay by my cradle till morning is nigh.

Be near me Lord Jesus, I ask you to stay.
Close by me forever and love me U pray.
Bless all the dear children in Thy tender care
and take us to heaven to live with Thee there.

"Stille Nacht" (nr.9) – samenzang
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien 't eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

Slotgebed
Heer, open ons hart.
Maak er een thuis voor iedereen
ongeacht hun cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging.
Maak van ons hart een kamer vol liefde.
Dat wij niemand verstoten, en niemand kwetsen.
Doe onze woorden hoop brengen, aanmoedigen,
en spreken van een wereld van verzoening en vrede.
Help ons om deze boodschap uit te dragen.
Amen

"Gloria in Excelcis Deo" (nr.3) – samenzang
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Zegen en Wegzending
Beste mensen,
we zijn nu aan het einde van de viering gekomen,
ga nu terug, de wijde wereld in.
Laat aan de mensen zien,
dat we respectvol met elkaar om kunnen gaan.
Probeer hierbij uw steentje bij te dragen
en moge God u bij dit werk zegenen:
Vader, Zoon en Geest,
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor

Thema: RESPECT! daar geloven we heilig in…

 

Voor de viering zingt het koor:

 

“Let Christmas come into your world” (nr.12)

Let Christmas come into our world

and bring u s warmth and cheer,

bring us faith in place of doubt

and strength in place of fear,

bring us hope and bring us love

to guide our hearts forever

Let Christmas come into our world

and bring us all together.

 

“Joy in Judea” (nr.2)

There was joy in Judea in that little town

When Jesus Christ was born.

Ther was jou in Judea in that little town,

Yes it was on that Christmas morn.

 

There was hope in Judea when the star shone down

on a manger filled with hay.

There was hope in Judea when the star shone down

upon the place where Jesus lay.

 

There was peace and the promise of good will to men

when the shepherds heard the angels sing.

And the song of salvation spread thru Bethlehem:

sweet Mary birthed a King!

 

There was love in Judea when the shepherd found

the mother and her child.

There was love in Judea when the shepherd found

this little babe son underfiled.

 

There was peace and the promise of good will to men

when the shepherds heard the angels sing.

And the song of salvation spread thru Bethlehem:

sweet Mary birthed a King:

Sweer Mary birthed a King!

 

There was joy in Judea in that little town

When Jesus Christ was born.

Ther was jou in Judea in that little town,

Yes it was on that Christmas morn.

Yes it was on that Christmas morn.

There was joy, that Christmas morn.

 

“Born in Bethlehem” (nr.26)

Mary had a baby,

Mary had a baby,

Mary had a baby, yes, Lord.

People keep-a com-in and the train done gone.

 

Mary had a baby, yes, Lord.

Mary had baby, yes, my Lord.

Mary had a baby, yes Lord.

The people keep-a-com-in and the train done gone.

The people keep-a-com-in and the train done gone.

 

There’s a star in the east on Christmas morn.

Rise up shepherd and follow.

It will lead to the place where the Savior’s born.

Rise up shepherd and follow.

Follow, follow, rise up shepherd and follow.

Follow the star of  Bethlehem , rise up shepherd,

 rise up shepherd, rise up shepherd and follow.

 

What you gonna call your pretty little baby?

 What you gonna call your pretty little child?

Born in Bethlehem, born in Bethlehem.

 

What you gonna call your pretty little baby?

Wat you gonna call your pretty little child?

Some call him one thing, I think I’ll call him Jesus!

Born in Bethlehem,

 

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere.

Go, tell it on the mountain

that Jesus Christ is born.

 

Go, tell it on Christmas morn, 

over the hills and everywhere.

Go tell it: the Savior’s born.

Mary had baby, Mary had a baby,

Oh, yes my Lord, oh, yes my Lord, oh yes!

 

Mary had a baby, yes, my Lord.

 

Samenzang: "Nu zijt wellekome"

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer

Gij komt van alzo hoge, van al zo veer

Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer

Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer

 

Kyrie eleis

 

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied

Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet

Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar

Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar

 

Kyrie eleis

 

Heilige drie koningen, uit zo verre land

Zij zochten onze Here, met offerand

Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud

't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt

Kyrie eleis

 

“A quartet of carols” (nr. 31)

O come all ye faithful,

joyful and triumphant,

O come ye, o come ye to Bethlehem.

Come and behold Him,

born the King of angels.

O come let us adore him,

O come let us adore him,

O come let us adore him, Christ the Lord.

 

Angels we have heard on high,

sweetly singing o’er the plain.

And the mountains in reply

echoing their joyous strain.

Gloria, in Excelcis Deo,

Gloria, in Excelcis Deo.

 

Silent night, holy night.

All is calm, all is bright.

Round yon virgin mother and child

Holy infant so tender and mild.

Sleep in heavenly peace,

sleep in heavenly peace.

 

Go and tell it, tell it on the mountain,

Go and tell it, tell it on the mountain,

Go and tell it, tell it on the mountain,

Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching,

o’er silent flocks by night,

behold throughout the heavens,

there shone a holy light.

Go and tell it, tell it on the mountain,

Go and tell it, tell it on the mountain,

Go and tell it, tell it on the mountain,

Jesus Christ is born,

Yes Jesus Christ is born.

 

Openingslied -  samenzang

“Wij komen tezamen”

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken

een lied moet weerklinken voor Betlehem.

Christus geboren zingen d’ engelenkoren.

 

refr.       Venite adoremus (2x)

                Venite adoremus dominum.

 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre

zij volgden de sterre naar Betlehem.

Herders en wijzen komen Jezus prijzen.             refrein

 

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten

en kussen uw voeten, Emmanuël.

Wij willen geven hart en geest en leven.             refrein

 

Welkomstwoord

Wees welkom deze avond

waar vandaan u ook komt,

wie u ook bent,

wat u ook bezighoudt en beroert,

wees welkom,

mensen van goede wil

rond een kind dat pas is geboren:

weerloos, machteloos,

enkel toekomst, geheel en al belofte...

 

Wees welkom deze avond

wat u hier ook naar toe heeft gedreven

wat u hier ook komt zoeken,

ik hoop dat u vindt wat u zoekt:

uitzicht, hoop, vertrouwen, licht

en vrede en de onschuld van een kind...

 

Wees welkom in deze kerstnacht

u die hier bent gekomen

om samen te zijn met elkaar

om te zingen, om te bidden,

om te luisteren naar oude en nieuwe verhalen,

waarin we inspiratie willen vinden

om respectvolle mensen te zijn.

Wees heel hartelijk welkom...

Uit respect voor de mensen

die niet meer bij ons kunnen zijn,

maar wel in ons hart zijn,

steken wij nu een kaars aan.

(Kaars wordt aangestoken)

 

Lied: One Candle (nr.74)

One candle, one light, burning clear throughout the night,

one candle, one symbol of peace.

One candle, plus one, now a glimmer has begun,

two candles, two symbols of peace.

 

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,

Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

 

Three candles, then four, shining stronger than before,

Five candles, six candles burn bright.

More candles join in, see a spark of hope begin,

each candle increasing the light.

 

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,

Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

 

Your candlelight with mine will radiate and shine,

growing  stronger for all the world to see, you and me.

 

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,

Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Peace for  you and me.

Peace.

 

Inleiding

Toen wij in november bezig waren om de kerstviering te maken, viel ons oog op een advertentie in de Metro. Het is een advertentie van Defensie die wij u graag voor willen lezen. Het is niet zozeer dat wij u warm willen maken voor een baan bij Defensie maar wij waren geraakt door de tekst.

 “Ook in eigen huis zorgen we dat religies vreedzaam naast elkaar leven. We zijn een organisatie die 24 uur per dag in bedrijf is. Op veel plaatsen moeten onze mensen niet alleen met elkaar werken, maar ook met elkaar leven. Hoe verschillend ze ook zijn wat betreft hun cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging. Bij Defensie werken daarom geestelijken en begeleiders vanuit alle mogelijke richtingen. Er is een regeling voor bijzondere feestdagen. En ook met speciale voedingswensen wordt rekening gehouden.

Maar je kunt organiseren wat je wilt, het belangrijkste blijft: respect. Daar geloven w heilig in. Dat is de verantwoordelijkheid van Defensie.”

 

Deze advertentie is van Defensie maar zou natuurlijk voor de hele maatschappij moeten gelden. Daar willen we in deze viering over nadenken.

 

Gebed om Vergeving (allen)

Pastor: We hebben licht gemaakt.

vlammen, dansend in het duister.

Het licht van deze nacht stopt geen oorlogen,

het maakt geen heiligen van ons.

Maar het wakkert het vuur van de hunkering aan,

het verlangen naar,

het worstelen met,

het geloven in een betere wereld.

 

Allen: Zo'n wereld krijgt pas kansen

als we plaats maken.

Want vaak nemen we zelf zoveel plaats in,

dat er geen ruimte meer over is.

Geen ruimte voor anderen,

laat staan voor God.

 

Heer, haal ons uit het centrum,

zie ons en heb mededogen, met ons.

met ons en met onze

soms zo respectloze maatschappij

Wek uw kracht,

maak ons sterk,

kom ons bevrijden.

 

Lied - Samenzang: “Midden in de winternacht”

1  Midden in de winternacht ging de hemel open.

    Die ons heil ter wereld bracht antwoord op ons hopen.

    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

    Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel,

    laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

 

2  Vrede was er overal, wilde dieren kwamen

    bij de schapen in de stal en zij speelden samen.

    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?

    Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, laat de bel,

    laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

 

3  Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,

    want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?

    Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan laat de bel,

    laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

 

4  Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister,

    want de dag is niet meer ver, bode van de luister die

    ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan

    Laat de bel, bim-bam, laat de trom rom-rom, keere om,

    keere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren.

 

Openingsgebed

God,

soms vinden we de wereld maar niks:

zo koud en zoveel gevaren

en zo weinig plaats om te schuilen.

Dan zouden we wel willen ruilen

met de herders in de kerstnacht.

Dan verlangen we naar liefde,

iets dat ons omstraalt

en ons aan u doet denken.

 

Laat ons ervaren dat u bij ons bent.

Dat uw liefde ons omringt

en bescherming biedt

tegen kou en regen.

Tegen striemende woorden

en ijzige blikken.

Tegen ruzies die zoveel kapot maken

en tegenslagen die ons verpletteren.

 

Wees met alle mensen,

die moeten vechten tegen de kou.

Die op zoek zijn

naar wat warmte en beschutting.

Dat we ze in ons hart sluiten

en hen iets laten merken

van de liefde en het licht

waarmee u ons omringt.

Amen

 

1e Lezing  (Jesaja 9, 1-3 en 5-6)

 

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht.  Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.

 

Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de HEER van de machten zal dit teweegbrengen.

 

Lied: “Door de ogen van de engelen” (nr.19)

Voorbij elke heuvel, voorbij ieder dal,

Bezingen zij dit nieuwe leven die de wereld redden zal.

 

Wees niet bang maar verheugt u, o mens,

wij brengen hier een hemelse boodschap.

Een kind is ter wereld gekomen

en de wereld zal komen naar Hem.

 

Zie, het aardse tafereel,

in deze donkere nacht,

krijgt een hemels uiterlijk,

Voor wie de vrede verwacht.

 

Zie, de eng’len brengen licht,

dat alles omstralen doet,

het is een teken van Gods hand

Die hoop op leven doet.

 

Wees niet bang maar verheugt u, o mens,

wij brengen hier een hemelse boodschap

Een kind is ter wereld gekomen

en de wereld zal komen naar Hem.

 

Evangelie  (Lucas 2, 1-14)

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: `Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: `Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

 

Samenzang: “Ere zij God”

Ere zij God, Ere zij God,

In den hoge, In den hoge, In den hoge!

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

In de mensen, een welbehagen.

 

Ere zij God, in den hoge,

Ere zij God, in den hoge,

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

In de mensen, In de mensen,

een welbehagen, In de mensen,

een welbehagen, een welbehagen.

 

Ere zij God, ere zij God,

In den hoge, In den hoge, In den hoge!

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

In den mensen, een welbehagen.

Amen. Amen, Amen, Amen.

 

vervolg evangelie:

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)

Ik geloof in de innerlijke goedheid van de mens.

Ik geloof in de groeikracht van het leven,

die mensen dààr brengt waar ze thuis horen.

Ik geloof in mijn eigen weg en de weg van elk kind, van elke mens.

Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven

in respect en eerbied voor elkaar

hoe we ook zijn.

Ik weet dat deze wereld verre van volmaakt is.

Ik kan niet geloven dat het leven te vinden is

in egoïsme en zelfbeslotenheid,

oorlog, verdrukking en liefdeloosheid.

Ik geloof in Jezus Christus die het gelijk aan zijn kant had

toen hij, aan de verandering van alle ongerechtigheid werkte

en daaraan ten gronde ging.

Ik geloof dat wij geroepen zijn

om een gemeenschap te vormen van bevrijding, vrede en liefde.

Ik geloof dat wij elkaar kunnen en moeten opvoeden en inspireren

in de richting van een nieuwe respectvolle samenleving.

 

Voorbede

God van leven, wat ons ter harte gaat brengen we voor U in deze voorbede:

 

Bidden we dat de taal die we tegen elkaar spreken

ons niet uit elkaar drijft, maar interesse wekt.

Dat we met respect spreken met en over anderen.

Laat ons bidden…

 

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

 

 

Bidden we voor mensen die door hun werk te maken krijgen

met agressie en respectloos gedrag,

voor alle goedbedoelende mensen

die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn

en zo worden getroffen door geweld en respectloos gedrag.

Dat deze mensen niet hun geloof verliezen in de ander.

Laat ons bidden…

 

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

 

 

Bidden we voor alle mensen

die over heel de wereld aan het werk zijn

om stappen te zetten in de richting van een meer respectvolle wereld.

Velen van hen zetten zich dagelijks in om anderen een hand te reiken,

ongeacht cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging.

Wij bidden voor hen en hopen dat het een wederzijds leerproces mag zijn,

waarbij men elkaars ogen opent voor nieuwe kansen

en nieuwe mogelijkheden.

Laat ons bidden…

 

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

 

Parochiële voorbeden

 

Dit alles vragen wij U, God,

uit naam van dit kleine kind,

uw Zoon die opgroeide tot ons voorbeeld 

en die ons voorgaat naar U,

onze God tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

de Tafel wordt gereed gemaakt

 

Collecte

 

Tijdens de collecte zingt het koor:

“Tell the News!” (nr.24)

Sing a song from the mountaintop.

Sing it through the frosty air.

Sing a   song from the mountaintop.

Tell the news on Christmas morn.

 

All you humble seekers,

looking for a baby in the hay,

You must look no further, 

he is born today.

 

Sing a song from the mountaintop.

Sing it through the frosty air.

Sing a song from the mountaintop,

tell the news on Christmas morn.

 

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere.

Go tell it on the mountain,

the holy child is born!

 

When I was a seeker

I sought both night and day.

I asked the Lord to help me,

and he taught me to pray.

 

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere!

Go tell it on the mountain,

the holy child is born!

 

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere!

Go tell it on the mountain;

the holy child is born!

 

When I was a seeker 

I sought both night and day.

I asked the Lord to help me,

and he taught me to pray.

 

Go tell it on the mountain,

over the hills and everywhere.

Go tell it on the mountain,

the holy child is born.

 

 

Tafelgebed

God van Vrede, God van Licht,

in de geboorte van Jezus van Nazaret

bent u tot ons gekomen

en mens geworden, medemens van ons allen.

 

De wereld waarin wij leven

vraagt iedere dag opnieuw naar u.

Vooral in dagen als deze bidden wij om vrede en licht.

Want er is nog zoveel gewelddadigheid,

veraf en dichtbij en er is nog zoveel donkerte

in het leven van mensen.

 

Wij bidden om een omgekeerde wereld

waarin de laatsten de eersten zullen zijn

en allen zullen delen wat zij hebben,

vandaag reeds het Brood van deze tafel.

 

Mogen wij worden als de herders in de velden,

en de wijzen uit het oosten: op zoek naar u.

Mogen wij worden: brengers van Vrede,

overal waar oorlog en ruzie mensen uiteendrijven,

Mogen wij worden: dragers van Licht

overal waar mensen leven in duisternis.

 

Op de avond voor Zijn lijden

was Jezus met Zijn vrienden samen.

Hij nam brood, zegende het,

brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:

“Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed

en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:

“Drinkt allen hieruit,

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,

dit is Mijn Bloed dat voor u

en allen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 

Als wij eten van dit brood

gedenken wij op Kerstmis,

geboorte, leven en dood

van onze Heer Jezus Christus.

Daarmee, goede Vader,

hebt U ons het licht gegeven,

het licht om maar toe te leven,

licht dat ons de weg wijst

en het duister minder angstig maakt.

Zovelen zijn in uw licht al voorgegaan.

Zovelen dragen uw licht in de wereld van nu.

Help ons, goede respectvolle mensen te zijn voor elkaar.

 

Bidden we in deze Kerstavond samen het gebed

dat Jezus ons leerde:

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd.

Uw rijk kome.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

 

Vredeswens

In elke viering wensen wij elkaar de vrede van de Heer toe.

Maar Kerstmis geeft daar een bijzondere betekenis aan.

De herders hoorden een stem uit de hemel

die zong: “Vrede op aarde

aan alle mensen die God liefheeft.”

Jezus is het mensgeworden teken van die vrede

die God aan ieder van ons geeft.

Daarom mogen wij

ver boven alle onmacht en zwakheid heen,

innig en oprecht

elkaar de vrede van de Heer toewensen:

de vrede van de Heer Jezus zij met u.

 

Uitnodiging tot de communie

 

Communie

 

“There’s a candle” (nr.25)

There’s a candle glowing in the window,

and it burns so bright and clear,

with a cheerfullight all through the night,

The holidays are here!

Now the time has come for celebration,

so we’ll let the candle glow,

wishing peace and joy for each girl and boy

and for everywone we know;

 

all the nights of Hanukkah,

the days of Kwaanza too,

all the joys of Christmastime

are shining there for you.

 

Now the candle sends a special greeting,

from our hearts it seems to say,

no matter the reason you celebrate,

have a happy holiday!

 

All the nights of Hannukkah,

the days of Kwanzaa too,

all the joys of Christmastime

are shining there for you,

yes, all the nights of Hanukkah,

the days of Kwanzaa too,

all the joys of Christmastime

are shining there for you,

they are shining there for you.

 

“Away in a manger” (nr.22)

Away in a manger no crib for his bed.

The little Lord Jesus laid down his sweet head.

The stars in the bright sky looked down where he lay.

The little Lord Jesus asleep on the hay.

 

The cattle are lowing, the poor baby wakes,

but little Lord Jesus no crying He makes.

I love Thee Lord Jesus, look down from the sky,

and stay by my cradle till morning is nigh.

 

Be near me Lord Jesus, I ask you to stay.

Close by me forever and love me U pray.

Bless all the dear children in Thy tender care

and take us to heaven to live with Thee there.

 

 

“Stille Nacht” (nr.9)  – samenzang

Stille nacht, heilige nacht

alles slaapt, sluimert zacht.

Eenzaam waakt het hoogheilige paar

lief'lijk kindje met goud in het haar

sluimert in hemelse rust

sluimert in hemelse rust.

 

Stille nacht, heilige nacht

Zoon van God, liefde lacht

vriend'lijk om Uwe god'lijken mond

nu ons slaat de reddende stond

Jezus van uwe geboort

Jezus van uwe geboort.

 

Stille nacht, heilige nacht

herders zien ‘t eerst uw pracht

Door der engelen alleluja

galmt het luide van verre na:

Jezus de redder ligt daar

Jezus de redder ligt daar

 

Slotgebed

Heer, open ons hart.

Maak er een thuis voor iedereen

ongeacht hun cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging.

Maak van ons hart een kamer vol liefde.

Dat wij niemand verstoten, en niemand kwetsen.

Doe onze woorden hoop brengen, aanmoedigen,

en spreken van een wereld van verzoening en vrede.

Help ons om deze boodschap uit te dragen.

Amen

 

“Gloria in Excelcis Deo” (nr.3) – samenzang

Eer zij God in onze dagen,

eer zij God in deze tijd

Mensen van het welbehagen

roept op aarde vrede uit

Gloria in Excelcis Deo

Gloria in Excelcis Deo

 

Eer zij God die onze Vader

en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde

naar ons toegekomen is.

Gloria in Excelcis Deo

Gloria in Excelcis Deo

 

Lam van God, Gij hebt gedragen

alle schuld tot elke prijs

geef in onze levensdagen

peis en vree, kyrieeleis

Gloria in Excelcis Deo

Gloria in Excelcis Deo

 

Zegen en Wegzending

Beste mensen,

we zijn nu aan het einde van de viering gekomen,

ga nu terug, de wijde wereld in.

Laat aan de mensen zien,

dat we respectvol met elkaar om kunnen gaan.

Probeer hierbij uw steentje bij te dragen

en moge God  u bij dit werk zegenen:

Vader, Zoon en Geest,

Amen.

 

Na afloop van de viering zingt het koor