Buitenkant/Binnenkant 15-02-2009

Thema: Buitenkant/Binnenkant

Voor de viering zingt het koor:
“I will stand in the night” (nr.55)

God is het licht van de wereld.
Mijn hart zingt want ik heb zijn glorie gezien.
Eens liep ik in de duisternis maar ik heb mijn pad gewijzigd en nu beschijnt zijn licht mij.

Lift your eyes come and see
A star shining bright fills the night;
God’s own Son, Light of light
Rise and shine come and see.
My heart begins to sing,
My eyes are filled with joy
For I have seen the glory,
The glory of the Lord.
Once I walked in the darkness,
Now I’ve changed my direction.
Now I’m but a reflection of His light. (2X)

Oo, Messiah! Light of the world.
Hear my cry my simple reply.
I will stand, glory Hallelujah! Hallelujah!
I will stand in the night.

My heart begins to sing,
My eyes are filled with joy
For I have seen the glory,
The glory of the Lord.
Once I walked in the darkness,
Now I’ve changed my direction.
Now I’m but a reflection
I am but a reflection.
I am but a reflection of His light.

Openingslied: “The land of Zion” (nr.11)
Wees blij, in het land van Zion.
Verhef uw stem kinderen van Jeruzalem
en laat uw stem klinken over de heuvels,
de dalen en de vlaktes. Zing in de naam van de Heer.


Rejoice, rejoice, rejoice in the land of Zion.
Rejoice sing aloud
in the name of the Lord,
oh children of Jerusalem.
Oh daughter of Zion,
oh children of Jerusalem.
All through the land of Zion,
rejoice and lift your voices.
Shout, from the hills
and the valleys and the plains
oh children of Jerusalem.
Rejoice sing aloud,
sing a song in the name of the Lord.
All over the land of Zion over Jerusalem,
ev’rybody shouts
form the hills and the valleys and the plains
Rejoice !

Welkomstwoord

Inleiding

In deze viering staat het evangelie van de genezing van de melaatse centraal.
Het verhaal speelt zich af in een periode waarin men weer ging opbouwen na een chaotische periode. Men had regels nodig. Regels waren nodig om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, en om mensen te beschermen. Ook bij ziekte waren er regels.
Jezus genas de melaatse, de onreine.
Bedoeld het verhaal nu de melaatsheid als ziekte of zal het onreinheid in de mens zelf zijn?
Verder in deze viering zal Pater Peter ons hier meer over uitleggen.

Gebed om Vergeving (gezongen)
“Gebed”  (nr.58)

Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Openingsgebed
God,
Ik dank U voor mijn ogen:
dat ik zie wie geen uitweg meer hebben.
Ik dank U voor mijn oren:
dat ik hoor wie geen stem heeft.
Ik dank U voor mijn mond:
dat ik spreek woorden van liefde en hoop.
Ik dank U voor mijn armen:
dat ik die leg om de schouder van de hopelozen.
Ik dank U voor mijn handen:
dat ik die uitstrek naar de machtelozen.
Ik dank U voor mijn voeten:
dat ik die zet op wegen van gerechtigheid.
Ik dank U voor mijn lijf en leden:
dat ik mij inspan om het goede te doen.
Amen

1e Lezing Leviticus 13, 1-2 en 45-46

De heer sprak tot Mozes en Aäron: ‘Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een van zijn zonen brengen.
Iemand die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen. Hij moet zijn baard bedekken en roepen: “Onrein, onrein!”  Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven

Lied: “Geluk” (nr.18)
Jouw geluk is dat van mij
als wij kunnen vertrouwen
en als wij blijven verder gaan
met op elkaar te bouwen.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat samen delen
en als wij samen werken
aan ’t geluk van nog zo velen.

Geluk is soms een omweg waard
voor wie er echt voor gaat
voor wie zijn droom en idealen kent
en weet waarvoor hij staat.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat elkaar geven
en wat wij doorgeven dat is,
Gods opdracht in ons leven.

Evangelie Marcus 1, 40-45
Reiniging van een melaatse
Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: ‘Als U wilt, kunt U me rein maken.’ Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. ‘Ik wil het, word rein’, zei Hij. Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein. Bars stuurde Hij hem meteen weg, met de woorden: ‘Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft; dat zal hun het bewijs leveren.’ Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.

Overweging

“Acclamatie”

Wij keren ons om naar U
om eenheid in de wereld
om eenheid tussen mensen
kom ons tegemoet.
Wij keren ons om naar U
kom ons tegemoet.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods' liefde mochten leren kennen
dankzij zijn zoon Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods' Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.

Voorbede
God van mededogen en barmhartigheid,
luister naar onze gebeden:

Voor mensen die buiten staan en nergens bij horen,
daklozen, zwervers, bedelaars,
altijd op zoek naar een veilige plek in onze wereld;
geef dat onze inzet hen helpt
Laat ons bidden…

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die onverwachts ons leven binnenkomen,
vluchtelingen, buren, collega’s, lotgenoten,
onwennig en nieuw, vreemd en zoekend naar herkenning:
geef dat we open staan voor hun eigen aard en levenswijze
Laat ons bidden…

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die opkomen voor de zwakkeren,
vrijwillig of beroepsmatig, door keuze of levenslot,
op zoek naar een wereld van verdraagzaamheid en naastenliefde;
help hen volharden in hun solidariteit
Laat ons bidden…

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Voor de verantwoordelijken van christelijke kerken,
paus en bisschoppen, voorgangers en kerkleiders,
geroepen om de weg van Jezus geloofwaardig
te maken in deze tijd;
bewaar hen voor angst en opportunisme
Laat ons bidden…

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

God van mededogen en barmhartigheid,
laat de kracht van Jezus in ons werkzaam worden,
opdat we moedig en consequent zijn wegen gaan,
vandaag en alle dagen
tot we bij Hem zullen zijn voor altijd.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Levend brood” (nr.6)

Aan uw tafel, Heer,
voelen wij ons bevrijd.
Als we in gedachten bij U zijn.
Denken terug aan het kruis,
de prijs door U betaald,
nu wij delen brood en wijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Aan Uw tafel, Heer,
geeft U nieuwe kracht;
uit de beker drinken wij de wijn.
Leer ons, Heer, om te delen
wat U aan ons schenkt,
als wij straks weer buiten zijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort ook Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Wij prijzen U Heer,
Uw macht en majesteit.
Om leiding van boven bidden wij.
Wij gedenken het offer daar op Golgotha.
Uw eindeloze liefde kocht ons vrij.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.
Breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Tafelgebed
God van mededogen en barmhartigheid,
uw liefde is ons opnieuw ten deel gevallen.
Uw Zoon heeft ons diep ontroerd, ons genezen,
zijn brood werd ons herstel en gaf ons levenskracht.

Wij danken voor de gave van zijn liefde.
We leren van de weg die Hij met mensen ging:
zijn voorkeur voor de zieken.
de miskenden en misdeelden,
Zijn keuze voor wie gemeden en vernederd werd.

Ontroerd was Hij bij ’t zien van kleine mensen,
geslagen en gehavend, maar met vertrouwen in hun blik.
Aangeslagen koos Hij hun kant, lenigde hun noden,
al riep Hij daardoor weerstand op en vijandschap.

Op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Help ons vooruit op onze weg door het leven.
Leer ons spontaan en onbelast met mensen om te gaan.
Geef ons de moed om zonder angst te kiezen
Voor een leven, Hem achterna.
Amen.

Onze Vader (gezongen) (nr.47)
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Vredeswens
Heer Jezus Christus,
zegen met Uw Licht, onze ogen,
opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens.
Zegen met Uw Licht onze monden,
opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen.
Zegen met Uw Licht onze handen,
opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt.
Zegen met Uw Licht onze voeten,
opdat zij de weg van gerechtigheid en van zorg om mensen gaan.
Zegen met Uw Licht heel ons menselijk bestaan,
opdat er troost is voor de verdrietige, hoop voor de wanhopige,
opdat bitterheid kan wijken voor mildheid, wantrouwen vlucht voor vertrouwen.
Zegen met Uw Licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun ziel,
opdat zij bescherming vinden en geheel worden.
Vervul zo uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed

Goede God,
Wij hebben in deze viering gesproken over buitenkant en binnenkant.
Laten wij ons best doen om die binnenkant rein te houden
Gaat het een keertje niet goed, mogen wij dan om uw kracht vragen om het opnieuw te proberen, zodat als de binnenkant goed is dit naar buiten uit kan stralen.
Amen

Slotlied:  “I’m climbing up the mountain”  (nr.34)
Once I travelled in the valley so low, so low;
And lonely and weary was I.
Now I travel in the valley no more, no more;
And I’ll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I’m climbin’  up the mountain to the sky
I’m going where I’ll never, never die, never die
I’m climbin’ up the mountain, climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by.

Well, I would not keep a sinnin’ oh no,oh no
I’m trav’ling with my Jesus to the sky.
And I started, started trav’ling long ago, long ago;
And I’ll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I’m climbin’  up the mountain to the sky
I’m going where I’ll never, never die, never die
I’m climbin’ up the mountain , climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by.

I’m climbin’ up the mountain, climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by, by and by, by and by!

Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:
”Not to be hidden” (nr.65)
You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.