Witte Donderdag

Thema:  Witte donderdag


Voor de viering zingt het koor:
Bless the Lord (nr.37B)

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
Hij redt mij van de dood.

Bless the Lord my soul
and bless his holy name
Bless the Lord my soul
He rescues me from death. 2X

Openingslied: “Lord let me serve” (nr.14)
Heer laat me u dienen, geef mij een doel in het leven.
Ik wil u liefhebben en dienen, dat is mijn gebed.

Lord let me serve, Lord let me follow.
Give me a place and a purpose to fill.
Teach me to serve, teach me to follow.
Use me to do Your will.

I want to love you Lord;
I want to serve You Lord;
I want to please You Lord;
This is my pray’r. (4x)

Lord let me serve,
I want to serve You Lord;
Lord let me follow;
This is my pray’r, my pray’r

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding

Fijn dat u gekomen bent op deze bijzondere avond.
Zingend zijn we bijeen gekomen,
zijn we één geworden.
En we hebben ons verenigd in het teken van ons geloof:
het kruisteken, hét teken van deze dagen,
van deze Goede Week.
De tijd van veertig dagen is voorbij
en op deze avond beginnen we de drie heilige dagen:
het Pasen van onze Heer.
Op deze avond gedenken we de Uittocht,
het begin van bevrijding.
En we gedenken de daden van Jezus van Nazaret.
Hoe Hij ons tot voorbeeld is geweest, en nog steeds is,
hoe Hij ons de liefde heeft voorgeleefd,
dienstbaarheid heeft voorgedaan;
hoe Hij ons nodigt aan zijn maaltijd
en zo voor ons tot Brood der bevrijding wordt.

Gebed om Vergeving (allen)
Heer, U hebt ons een voorbeeld gegeven: de minste te zijn.
Als wij ons als de grootste voordoen,
vergeef ons dan en ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, U hebt ons een voorbeeld gegeven:
breken en delen.
Als wij alles voor onszelf willen houden,
vergeef ons dan en ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, U hebt ons een voorbeeld gegeven:
de weg ten einde toe in vertrouwen te gaan.
Als wij uw weg uit het oog verliezen,
vergeef ons dan en ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
en ons richten op de weg die voert naar eeuwig leven.
Amen.

Lied: “Gebed”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Openingsgebed
God,
op deze avond gedenken wij uw grote daden.
Steeds opnieuw bent U met uw volk op weg gegaan,
een weg van bevrijding,
de weg van waarachtig leven.
Schenk ons de moed en het vertrouwen
om uw toekomst tegemoet te trekken,
naar het voorbeeld van Jezus, Christus,
die met U en de heilige Geest,
leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

1e Lezing  (1Korinthiërs 11, 23-26)
Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: “Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken.” Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: “Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken.” Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt.

Lied: “I don’t know how to love him”
Hoe moet ik van hem houden? Hij verwart me, hij maakt me bang, ik die altijd alles zo in de hand heeft. Ik ben veranderd. Ik weet niet wat ik er mee aan moet? Ik houd van hem.

I don’t know how to love him,
what to do, how to move him.
I’ve been changed, yes really changed.
In these past few days, I’ve seen myself
I seem like someone else.

I don’t know how to take this
I don’t see why he moves me.
He’s a man, he’s just a man.
And I’ve had so many men before
in very many ways.
He’s just one more.

Should I bring him down,
should I scream and shout
should I speak of love?
Let my feelings out!
I never thought I’d come to this.
What’s it all about.

Don’t you think it’s rather funny
I should be in this position?
I’m the one, who’s always bee
so calm, so cool, no lover’s fool
Running ev’ry show
He scares me so.

Should I bring him down,
should I scream and shout
should I speak of love?
Let my feelings out!
I never thought I’d come to this.
What’s it all about.

Yet, if he said he loved me,
I’d be lost, I’d be frightened.
I couldn’t cope, just couldn’t cope.
I’d turn my head, I’d back away.
I wouldn’t want to know.
He scares me so.
I want him so,
I love him so.

Evangelie Johannes 13, 1-15

Het paasfeest was ophanden. Jezus wist dat zijn uur gekomen was: nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens een maaltijd. De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet Hem over te leveren: Judas, de zoon van Simon Iskariot. Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam Hij bij Simon Petrus. “Heer,” zei deze, “gaat U mij de voeten° wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat Ik doe, daar heb je nu geen begrip van; later zul je het begrijpen.” Petrus hield vol: “Nooit in der eeuwigheid zult U mij de voeten wassen!” Maar Jezus zei: “Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij.” “Heer,” zei Simon Petrus toen, “dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.” Maar Jezus antwoordde: “Wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd; buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd - hoewel niet allemaal.” Hij wist namelijk wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij: “Jullie zijn niet allemaal gezuiverd.” Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei: “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.

Overweging

O Lord hear my prayer  (37e)

O Heer, luister naar mijn gebed, antwoord op mijn roepen.

O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
Come and listen to me.


Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef.
Ik geloof dat er schuld en onschuld is,
macht en onmacht, dood en leven,
aan mijn kant en jouw kant.
Ik geloof dat er moed voor nodig is, dit te aanvaarden.
Ik geloof dat we elkaar veel moeten vergeven.
Ik geloof in de vrijheid, in de vrede voor een mens
al kost het heel veel pijn.
Ik geloof dat er ÉÉN is die groter is dan ons hart
en die ons als Eerste heeft liefgehad.
Ik geloof dat Hij de Eeuwige is,
God van de levenden. Amen

Voorbede
Op deze avond van dienstbaarheid
en van breken en delen
bidden wij tot U, God:
voor onze gezinnen, voor alle moeders en vaders,
voor pleegouders en voogden,
voor alle dochters en zonen;
dat ze respectvol en hartelijk met elkaar omgaan,
behulpzaam zijn en solidair…
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op deze avond van vriendschap en verraad
bidden wij U, God:
voor moslims en christenen, voor Joden en Palestijnen,
voor alle volken en alle geloven;
dat we elkaar niet minachten en verdrukken,
maar vrede stichten en vriendschappelijke
verhoudingen nastreven…
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op deze avond van dienen en voetwassen
bidden wij U, God:
voor leiders van de volken en voor politici,
voor allen die gemeentes en provincies besturen,
voor directies van bedrijven, scholen en strafinrichtingen;
dat zij zorg en aandacht geven aan
de vrouwen en mannen, meisjes en jongens,
voor wie zij mede verantwoordelijk zijn…
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op deze avond van het Laatste Avondmaal
bidden wij tot U, God:
voor onze parochie;
dat het samen vieren ons tot een hechte gemeenschap
van Jezus mag maken,
dat wij door samen te breken en te delen ook met
elkaar gaan leven…
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële intenties

God onze Vader, verhoor onze gebeden.
Laat uw Zoon Jezus in ons midden zijn,
zoals Hij het gewild heeft,
als brood dat wordt gedeeld.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Levend brood” (nr.6)

Aan uw tafel, Heer,
voelen wij ons bevrijd.
Als we in gedachten bij U zijn.
Denken terug aan het kruis,
de prijs door U betaald,
nu wij delen brood en wijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Aan Uw tafel, Heer,
geeft U nieuwe kracht;
uit de beker drinken wij de wijn.
Leer ons, Heer, om te delen
wat U aan ons schenkt,
als wij straks weer buiten zijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort ook Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Wij prijzen U Heer,
Uw macht en majesteit.
Om leiding van boven bidden wij.
Wij gedenken het offer daar op Golgotha.
Uw eindeloze liefde kocht ons vrij.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.
Breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Communiegebed
Broeders en zusters,
op deze avond vieren wij
het afscheid van Jezus,
in vriendschap en liefde.

Acclamatie: (gezongen)
Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

Liefde: het is een beladen woord
en ook het mooiste in een mensenleven.
Liefde is zo kwetsbaar, zo broos,
maar ook sterk als de dood.
Liefde is een geschenk van God,
die zelf liefde is.

Acclamatie:
Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

Christus’ liefde brengt ons tot eenheid,
tot een Nieuw Verbond.
Wij vieren deze nieuwe verbondenheid in een maaltijd.
Wij stellen een teken van Gods Verbond
in een wereld vol oorlog, armoede, ziekte en dood.
Wij hopen op een nieuwe wereld,
waarin alle onrecht verdwenen zal zijn.
Vóór wij vanavond dit visioen onder ons doen oplichten
willen wij een gebaar van vriendschap en liefde stellen
waarin wij onze verbondenheid
met Jezus Christus reeds vieren.

Acclamatie:
Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

Naar die nieuwe wereld verlangen wij.
Op die nieuwe wereld hopen wij.
Wij beseffen ook dat we zelf deze wereld moeten opbouwen.
Niet uit eigen kracht,
maar met de hulp van Jezus Christus,
die het kwaad heeft overwonnen.

Acclamatie:
Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

Op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan zijn vrienden, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.


Acclamatie:
Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

God,
door alle tijden heen bent U met ons verbonden.
Wees met ons nu wij ons klaarmaken
om te breken en delen in Jezus’ naam.
Leer ons deze gaven
door te geven aan ieder om ons heen.
Maak ons tot delen bereid
naar het voorbeeld van Jezus, Christus,
onze Broeder en Heer.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Acclamatie:
Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God.

“Waar liefde is en vrede, daar is God”:
het is een lied voor deze avond.
Maar wij realiseren ons ook
dat wij de vrede in onze wereld niet kunnen maken.
Wel kunnen wij in onze kleine wereld
in vrede leven, met onszelf, met elkaar.
Daartoe bidden wij:

Heer, Jezus Christus,
U bent ons voorgegaan
op een weg van vrede...
Blijf ons roepen en wenken,
opdat wij uw weg ten einde toe gaan
en eens thuis zijn in uw Rijk van vrede,
goed voor de eeuwen der eeuwen,
Amen.

Vredewens
Wij willen een gebaar van vrede maken.
Moge het geen leeg gebaar zijn,
maar laat het uit onze innerlijke overtuiging komen.
Het is onze overtuiging dat vrede
niet iets is van één mens alleen,
maar van ons allemaal samen.
Allen samen, als één gemeenschap,
kunnen we de idealen van Jezus Christus verwezenlijken.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Geven we elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Uitnodiging tot de communie
Een gebaar van liefde, toen het uur gekomen was:
Jezus deelt en breekt zijn leven met zijn leerlingen.
Tot gedachtenis aan Jezus, onze Broeder en Heer,
mogen ook wij delen in de gaven van deze avond
om gesterkt de weg ten leven te gaan.
Kom dan,
eet aan deze Tafel van eenheid,
zodat wij meer en meer mogen worden wat wij zijn:
het levende lichaam van Christus.

Communie

Muzikaal intermezzo

Het heilig brood wordt overgebracht naar het rustaltaar.

Het koor zingt:
“Laatste avondmaal “(nr. 71)

Een avond zo anders dan and’re,
een land dat geen slavernij kent,
vrijheid van hier tot de einder,
waar je dezelfde bent.

Een bovenzaal als alle and’re,
een tafel, een paaslam, een kruik:
“Ik reinig je voeten, laat weten
dat hier geen mens is verheven.”

Ik bid tot de God onze Vader: 
“Houd ons bij elkaar telkens weer,
en laat mijn leven en sterven
als brood en als wijn voor hen zijn.”

Het brood en de wijn,
Mijn lichaam, Mijn bloed, neemt en eet,
deelt en drinkt, voorbeeld voorgoed.

Een avond zo anders dan and’re, 
verraad als een dief in de nacht
O, kon het maar aan mij voorbijgaan,
de weg van dood die mij wacht.

Als laatste de plaats, de olijfberg,
al biddend in stilte de pijn,
nog  voor de haan zal gaan kraaien,
zal ik verlaten zijn………

Slotgebed
Gezegend, goede God,
om de weg door licht en duisternis die Jezus is gegaan,
om het voorbeeld dat Hij ons geeft:
delen bij het leven,
in liefde tot het uiterste.
Geef ons kracht
om met Hem mee te gaan, de nacht in,
schenk ons zicht
om de tekens te zien en te verstaan,
om niet te kiezen voor verraad,
maar voor trouw en overgave.
Zo bidden wij, in de kracht van de heilige Geest,
door Christus, onze Heer.
Amen.

Altaarontbloting
De altaartafel wordt afgeruimd,
ontdaan van alle versiering,
als symbool van Jezus’ totale ontluistering.
Zo zal het met ieder van ons gaan.
Op een dag, God alleen weet wanneer.
Maar als we net als Jezus
vasthouden aan de trouw van God,
zal het ook voor ons weer Pasen worden.
De viering is voorbij.
De maaltijd is gevierd.
Nu richten wij onze aandacht
op de realiteit van deze dagen:
verraad, kruisweg, kruisdood en begrafenis.
Hier kan niemand omheen.
Maar als we net als Jezus durven zeggen:
‘Uw wil geschiede’,
zal het ook voor ons weer
Pasen worden.

HET BOEK WORDT MET NADRUK GESLOTEN EN ACHTERGELATEN
EN ALLEN VERLATEN IN STILTE DE KERK


Achterop de kaft:
God is ons “Levensbrood”, dat wil zeggen:
het is God die ons in leven houdt.
Maar wij zeggen daarmee ook
dat wij God vinden in zo iets gewoons
en alledaags als brood.
God is te vinden in het werk van onze handen,
in ons samen leven en samen eten.