Geloof / Vertrouwen 19-04-2009

Thema: Geloof / Vertrouwen

Voor de viering zingt het koor:
"Bevrijdend woord" nr.69
Woorden van hoop en woorden van liefde,
woorden van warmte en van troost.
Woorden van trouw en woorden van vrede: bevrijdend woord.

Daar waar mensen willen leren,
te vergeven houden van elkaar.
Daar waar mensen inspireren
en ruimte geven aan elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet,
wordt hij door het woord gevoed. refrein

Daar waar mensen zich ontkiemen,
open bloeien steeds weer naar elkaar.
Daar waar mensen elkaar dragen
en kunnen delen met elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet,
wordt hij door het woord gevoed. refrein

Bevrijdend woord tot ons gesproken,
bevrijdend woord tot ons gericht.
Bevrijdend woord dat ons doet leven,
bevrijdend woord dat ons verlicht. refrein

Openingslied: "Durven zoeken" nr.67
Zoeken, durven zoeken,
naar God en naar elkaar.
Zoeken, steeds durven zoeken,
naar het "God zijn" in elkaar.

Wanneer wij wankel staan
totaal uit evenwicht
en zoeken naar balans
wees dan met ons begaan,
God wees met ons begaan. refrein

Wanneer wij niet verstaan
verdoofd, totaal verstomd, verstard
en zoeken naar een woord
wees dan met ons begaan,
God wees met ons begaan. refrein

Wanneer wij dolend gaan
verdwaald en zonder doel
en zoeken naar Uw weg
wees dan met ons begaan,
God wees met ons begaan.

Zoeken, durven zoeken,
naar God en naar elkaar.
Zoeken, steeds durven zoeken,
naar het "God zijn" in elkaar.
Durven zoeken naar elkaar
naar het "God zijn" in elkaar

Welkomstwoord

Inleiding
Verhalen over vrede, verbondenheid en gemeenschap
horen wij vandaag.
Op de laatste avond van zijn leven
wenst iemand zijn vrienden vrede toe.
Daarmee zijn ze op weg gegaan.
En die vrede vond toegang tot de harten van velen,
die leven en liefde met vreugde gingen delen.
Dat mogen wij vandaag vieren,
één van hart en ziel met elkaar verbonden en gezonden.

Gebed om Vergeving (allen)
Heer,
Allen zijn wij geroepen tot vrijheid. Misbruik de vrijheid niet
als voorwendsel voor zelfzucht, maar dien elkaar in liefde.

Heel de wet is vervat in dit ene woord: hou van je naaste zoals je
houdt van jezelf. Kwets elkaar niet, niet door woorden, niet door daden.

Leeft naar de geest van Jezus. Wie dat doet, geeft niet toe aan zelfzuchtige
begeerten. De geest van Jezus en zelfzucht zijn elkaars tegengestelden.
Amen.

Lied: "Lord, I want to be a Christian" (nr.28)
Heer ik wil een christen zijn met heel mijn hart.
Heer, ik wil liefdevoller en vromer zijn.
Heer ik wil als Jezus zijn, met heel mijn hart.

Lord, I want to be a Christian
In-a my heart, in-a my heart.
Lord, I want to be a Christian,
In-a my heart.
In-a my heart, In-a my heart.
Lord, I want to be a Christian,
In-a my heart.

Lord, I want to be more loving...

Lord, I want to be more holy...

Lord, I want to be like Jesus...

Openingsgebed
God onze Vader,
wij vertrouwen allemaal op U.
Als wij ons in gevaar voelen,
verdrietig, schuldig of klein, dan wilt Gij ons helpen.
Wij vragen U,
steek uw hand uit en help ons opstaan
als wij twijfelen onder de druk
van tegenslag en onrecht in het leven.
Breng ons ongeloof tot rust en
geef ons nieuwe hoop door Jezus uw Zoon
Amen.

1e Lezing
Als iemand nu eens en kruik had
om het ongedane kwaad in te verbergen.
Als iemand nu eens een kruik had
om de schulden van mensen onvoorwaardelijk te schrappen.
Als iemand nu eens een kruik had
om vertrouwen te geven aan wie niet te vertrouwen is,
om te luisteren naar wie het niet kan zeggen,
om te kijken naar wie altijd over het hoofd wordt gezien...
Is het naïef van ons?
Misschien...
Maar zeg eens: als we verschillende eigenschappen in één kruik mengen,
dan krijgen we: de ideale vriend.
Als iemand zo'n vriend zoekt,
dan is deze kruik voor jou.

Lied: "Van hart tot hart" (nr.23)
Ik zie je zo vaak, vluchtig en snel
We groeten en praten, we snappen het wel
Het weer en het werk, vooral niet te diep
Even gauw vertellen hoe afspraak verliep
Zijn we tot meer in staat?
Ja, we weten heel goed waar het echt om gaat!

Refrein:
Laten we elkaar ontmoeten,
maar dan wel van hart tot hart
Een band is meer dan elkaar begroeten,
Geef liefde de ruimte maak een nieuwe start.
Laten we elkaar ontmoeten,
maar alleen van hart tot hart.

Wat Jezus ons zegt, helder en puur,
geeft aan dat ontmoeting voor langere duur,
Alleen kan bestaan en echt waarde heeft
als je openhartig uit Zijn liefde leeft.
Kost het geduld en tijd?
De opbrengst is groot en geeft zekerheid!

La, la, la, la ...
Geef liefde de ruimte, maak een nieuwe start.
Laten we elkaar ontmoeten
maar alleen van hart tot hart

Zeg eens eerlijk, je voelt je toch het meest voldaan
Als ontmoeten, verder dan beleefd bezoeken is gegaan.

Refrein:

maar alleen van hart tot hart!

Evangelie - Johannes 20, 19-31
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Overweging

Taize

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God, zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.

Ik geloof in Jezus,niet alleen omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar omdat hij doorheen lijden en dood,weg, waarheid en leven is.

Ik geloof in zijn geest van hoop en toekomst,
voor elke mens die zijn weg gaat
en doorheen de negatieve dingen van het leven
toch naar een hoopvolle toekomst blijft toeleven.

Ik geloof in de verrijzenis zoals ik geloof in de lente
wanneer ik de bloesems zie bloeien.

Ik geloof dat echt mens-worden mogelijk is als wij allen
een gemeenschap van liefde willen vormen. Amen.

Voorbede
God van leven,
Vol vertrouwen keren wij ons tot U en bidden:

Voor hen die werkzaam zijn in uw kerk;
Dat ze ruimhartig vegeving aanzeggen
En onrecht durven benoemen...
Laat ons bidden,

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor wie niet weten hoe te vertrouwen op U;
Kom hun tegemoet,
Stuur mensen die hen raken...
Laat ons bidden,

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onszelf, die soms leven tussen hoop en twijfel;
Raak ons aan, dat wij vol van leven raken
En opstaan uit alles wat ons neerdrukt...
Laat ons bidden,

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

God van leven,
Wij bidden U in het vertrouwen dat U ons hoort,
In de hoop dat U ons steeds tegemoet komt
En ons onstuitbaar nieuw leven geeft,
Uit naam van Jezus Messias,
onze Heer.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Acclamatie"
Wij keren ons om naar U
om eenheid in de wereld
om eenheid tussen mensen
kom ons tegemoet.
Wij keren ons om naar U
kom ons tegemoet.

"Waar liefde is" (nr.30)
Waar liefde is en vriendschap daar is God.
Waar liefde is en vriendschap daar is God,

daar is God, daar is God.

Communiegebed
God van leven, liefde en vrede,
we danken U voor dit heilig Brood
waarin we uw Zoon Jezus mogen herkennen.
In dit gebroken Brood wil Hij ons leven delen,
zo komt Hij ons nabij en is voedsel voor ons hart.
Sterk ons met het vermogen om Hem te herkennen
in de wereld om ons heen,
om Hem te zien in een uitgestoken hand,
om Hem te horen in een woord van verzoening of begrip.
Maak ons tot de getuigen van zijn verrijzenis
en laat uw Zoon ook tot leven komen
in onze woorden en daden.
Adem over ons uw Geest, God,
herschep ons tot mensen van vrede.
Vervul ons met moed en vertrouwen,
help ons om ons steeds weer met elkaar te verzoenen
en leer ons elkaars nood en pijn te verstaan.
Geef nieuwe toekomst aan uw wereld, God,
geef leven en vrede aan uw mensen.
Dat vragen wij U deze dag en alle dagen van ons leven
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God,
U wilt niet dat wij alleen zijn.
U vertrouwt ons toe aan elkaar.
Daarom hebben we hier samen
het brood gebroken en gegeten.
Door al deze mensen wilt U ons uw trouw
en uw vertrouwen in ons blijven tonen.
Wij hopen dat we thuis mogen zijn bij elkaar,
in elkaar blijven geloven en elkaar blijven vertrouwen.
Wij hopen dat we altijd uw mensen zijn
zoals U onze God wilt zijn,
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven.
Amen.

Slotlied: "En toch..." (nr.32)
En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch... draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.

En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.

En toch... draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.

En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:

"Not to be hidden" (nr.65)
Jijbent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

"You can count on me" (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We'll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I'm there until the end
You and me, we'll always be
you can count on me.

There's one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I'll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we'll always be
you can count on me!