Alleen maar liefde 16-05-2009

Voor de viering zingt het koor:

"Good news" (nr.26)
Goed nieuws, de zegewagens komen en ze zullen mij niet achterlaten.
In de hemel hangen een lange witte mantel, een paar vleugels, een paar schoenen en een gouden harp voor me klaar.

Refrein: Good news, chariot's comin' (3X)
And I don't want to leave me behind.

There's a long white robe in the heaven I know,
A long white robe in the heaven I know.
There's a long white robe in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a pair of wings in the heaven I know,
A pair of wings in the heaven I know.
There's a pair of wings in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a pair of shoes in the heaven I know,
A pair of shoes in the heaven I know.
There's a pair of shoes in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a golden harp in the heaven I know,
A golden harp in the heaven I know.
There's a golden harp in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

Openingslied: "You can count on me" (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We'll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I'm there until the end
You and me, we'll always be
you can count on me.

There's one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I'll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we'll always be
you can count on me!

Welkomstwoord

Inleiding
Ik hou van je, I love you, je t' aime zijn waarschijnlijk de woorden die wereldwijd het meest worden uitgesproken. Zij hebben op mensen een merkwaardige uitwerking. Men krijgt rare gewaarwordingen, interpreteert de werkelijkheid op een andere manier en doet dingen die men anders niet doet.
Maar wanneer je de liefde bekijkt als een serie biologisch en chemische reacties, dan krijgt zij een teleurstellend karakter, waaraan niemand nog een boodschap heeft.
Gelovigen zijn het erover eens, dat liefde veel meer is dan een samenloop van omstandigheden. Zij zijn ervan overtuigd dat God hier op de een of andere manier een hand in heeft. Niet in de zin dat Hij de vrijheid van de mens beperkt, maar dat Hij mensen liefdebekwaam maakt. Zo krijgt de liefde in relatie tot God en de medemens een heel bijzondere inhoud.
Een liefde die haar vreugde vindt in de waarheid. Zij laat zich kennen zoals zij is en doet wat zij zegt.
Een liefde die alles verdraagt. Hoe sterk de tegenstand ook is, zij komt op voor zwakken en weerlozen.
Een liefde die alles gelooft. Zij voelt zich onzegbaar veilig bij Hem, die is "de Weg, de Waarheid en het Leven".
Een liefde die alles hoopt. Zelfs in wat onmogelijk lijkt.
Een liefde die nimmer vergaat. Zij geeft kleur en glans aan het leven en heeft ook eeuwigheidswaarde bij God.

Gebed om Vergeving
Je kunt van anderen houden, als je met jezelf in het reine bent gekomen.
Onze God is een God van liefde, die compromisloos vergeeft,
zeker wanneer je met je verdriet en je schuld alleen achterblijft.
En iedereen heeft wel iets, waarmee hij blijft zitten.
Weer een van die rare gewaarwordingen.
Aan ons, om ons in alle oprechtheid tot Hem te keren.
Wij maken het hiervoor even stil en vragen God om vergeving...

Omdat we daar wellicht vaak niet of nauwelijks in slagen,
willen we om vergeving vragen.

Heer, U die zich door God gezonden en gedragen wist...
Heer ontferm U.

Christus, U in wie het vuur van Gods Geest op een bijzondere manier zichtbaar is geworden...
Christus ontferm u.

Heer, Udie zo sterk geloofde in God, dat zijn liefde ook uw liefde werd...
Heer ontferm U.

Moge God zijn liefde hier en nu ook in ons hart leggen,
om het door ons uit te laten dragen in ons dagelijks leven. Amen.

Lied: "Praise his holy name" (nr.29)
Laat iedereen Zijn heilige naam loven.
Koningen en heersers, oud en jong,
Laat hemel en aarde zich verheugen.

Let ev'rybody praise His holy name.
Let ev'rybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice,
heaven and earth rejoice,
Ev'rybody praise His holy name. (2x)

Praise Him, hills and mountains,
ev'ry nation sing.
Praise Him, sun and moon
glory to our King, to our King

Let everybody praise His holy name.
Let everybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice,
heaven and earth rejoice,
Ev'rybody praise His holy name.

Praise Him, kings and rulers
ev'ry nation sing.
Praise Him, old and young
glory to our King, to our King.

Heaven and earth rejoice.
Heaven and earth rejoice.
Evrybody praise His holy name
Let ev'rybody praise His holy name!

Openingsgebed
God,
goede schepper,
U maakt uw liefde kenbaar
door de schepping van de mens.
Als mannen en vrouwen
zijn wij betrouwbaar beeld van U.
Wij bidden U:
Geef dat onze onderlinge band
geijkt is op uw genegenheid voor ons.
Dit vragen we U
door Christus, Uw Zoon en onze Heer.
AMEN.

1e Lezing – 1 Korinthiërs 13, 1-13
Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste.

Lied: "En toch..." (nr.32)
En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch... draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.

En toch... draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Evangelie Johannes 15, 9-17
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Overweging

"Waar liefde is" (nr.30)
Waar liefde is en vriendschap daar is God.
Waar liefde is en vriendschap daar is God,
daar is God, daar is God.

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd
aan alle mensen.

Ik geloof in een nabije God.
Ik geloof in een God
die mij dagelijks draagt.
Ook al zie ik Hem niet;
ook al hoor ik Hem niet.

Ik geloof in een God
die in dieren, in planten
zichzelf zichtbaar maakt
voor al wie gelooft.

Ik geloof in een God
van de ondergaande zon,
van de wolken aan de horizon
en de eindeloze stilte van de zee.

Ik geloof in een God
die alle stilte vervult
en alle geluid.
Die in mensen aanwezig is
Die wij vinden in hen
om wie wij ons bekommeren

Ik geloof in een God
die mij dagelijks leidt
die mij dagelijks houdt bij de hand
die bereikbaar is voor ons.
Die de steen is
waarover we dagelijks struikelen
Die de stem is
die ons dagelijks prikkelt
Die de mond is
die we dagelijks voeden,
Die we vinden in het werk
dat we dagelijks doen.

Voorbede
Jezus zegt: Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben ik in hun midden.
Met Hem in ons midden bidden wij nu vol vertrouwen tot de Vader.

Voor allen die zich daadwerkelijk bekommeren om het wel en wee van anderen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor degenen die zich naar vermogen inspannen voor een goede levenssfeer.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor hen die leiding geven in kerk en verenigingen,
dat zij tússen hun parochianen en leden staan en niet erboven.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële intenties

God, houd ons verenigd met U en Jezus Christus en zijn Geest.
Zo dat we in kerk, werk, gezin en omgeving
de eenheid in liefde uitstralen en elkaar vasthouden in goede en kwade tijden.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Verlosser.
Amen

Lied: "De Roos" (nr.10)
Men zegt liefde is een stormvloed
waarin menigeen verdrinkt.
Men zegt liefde is een oorlog
waardoor je wordt verminkt.
Men zegt liefde dat is armoe
met zorgen en getob.
Ik zeg liefde is een bloem,
eens komt ze uit de knop.

Zijn ze groot de moeilijkheden.
een probleem waarmee je loopt.
Zijn de dingen niet gegaan,
zoals je had gehoopt.
Zet je open voor degenen,
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen,
dat is wat gelukkig maakt.

Zet je open voor degenen,
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen,
dat is wat gelukkig maakt.
In de winter, in de sneeuw ligt,
elk zaadje vaak een poos.
Maar bedenk door zonnewarmte,
groeit toch eens de mooiste roos,
groeit toch eens de mooiste roos.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:

Gebed over de gaven
Heer onze God,
zo kwetsbaar en verdeeld als mensen zijn
bieden wij U brood en wijn aan:
teken van verzoening.
Begeester ons
door de houding van uw Zoon,
en maak ons weerbaar
zoals Hij,
vandaag en alle dagen
van ons leven. Amen.

"Santo" (nr.57)
Heilig, heilig, heilig.
Ik bewonder U met heel mijn hart en ziel.

Santo, santo, santo
mi corazon teadora,
mi corazon te san bedecir.
Santo eres señor.

Tafelgebed
God van liefde, bron van ons bestaan,
die eeuwig is en ongezien,
die dichtbij ons is, zoals een moeder nabij is aan haar kind,
het is uw liefde die de wereld gaande houdt,
het is uw genade waaruit we mogen leven.

U maakt geen onderscheid
tussen de ene mens en de andere,
want allemaal zijn we uw kinderen
en allen worden we door U bemind.

Als er ooit een mens is geweest op deze aarde
die ons doordrongen heeft van uw liefde,
dan is het Jezus van Nazaret.

Het verhaal van zijn leven blijft onvergetelijk:
hoe Hij mensen steunde en bemoedigde,
vooral de meest kwetsbare.
Hij keek naar het hart van de mens
en ging voorbij aan status of herkomst.

We komen vanavond hier bijeen
om u de eer te brengen die U toekomt.
God, we danken U voor alles
wat U in Christus aan ons gegeven hebt.

Mogen we treden in de voetsporen van Jezus,
gedreven door zijn verlangen naar een wereld
waar alle mensen waardig kunnen leven.
Moge het Brood van uw tafel
ons daartoe voeden en sterken.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Het zij ons gegeven om
heel ons leven met elkaar te delen.
God, mag dit vertrouwen onze redding zijn.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Daar waar liefde is (nr.37d)
Daar waar liefde is, en vrede.
Daar waar liefde is, daar is God.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgedachte
Liefde is een woord met onbeperkte kleuren:
eenheid, trouw, geloof, geborgenheid en vreugde,
zekerheid en hoop; tederheid en vrede;
vrijheid en geduld, ontvankelijkheid en geven.
Liefde kent géén tijd: één ogen,blik is eeuwigheid.
Liefde kent geen mens: nabijheid is oneindigheid.
Liefde kent geen groot of geen klein:
haar maat is mateloos te zijn.
Liefde kent één grote pijn:
de pijn van niet totaal te zijn.

Liefde is een lied dat nooit is uitgezongen.
't Is een melodie die steeds wordt herbegonnen,
liefde geeft een antwoord op veel levensvragen,
liefde is een taal, het is de taal der talen.

Liefde is de bron waar alle leven uit ontspringt,
liefde is het einde waar alles zijn vervulling vindt,
liefde is de geest waar wij elkander raken,
liefde is alles wat mensen heel kan maken.
Liefde is Gods eigennaam.
Liefde is Gods moedertaal:
het sleutelwoord van ons bestaan.

Slotlied: "Song of Peace" (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunshine too and clover,
And skies are ev'ry where as blue as mine.
O hear my song thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

Slotgebed
Geest van liefde,
help ons
om ons nooit in eenzaamheid terug te trekken.
Open ons hart
voor datgene wat rondom ons en in de wereld gebeurt.
Maak dat wij
uw liefde voelbaar en zichtbaar maken
overal waar mensen zijn.
AMEN.

Zegen en Wegzending
Wie aandachtig heeft meegevierd weet intussen
dat "houden van" meer is dan emotie.
Het is puur engagement. In alle eenvoud nog wel.
De kracht die hiervan uitgaat is erop gericht
om goed te zijn voor anderen.
Voor de mensen die je dierbaar zijn,
maar evenzeer voor alle mensen op je levensweg,
thuis, op het werk, in je buurt.
Zo heeft God het gewild.
Zo heeft Jezus ons voorgeleefd.
Als christen word je uitgenodigd
om letterlijk en figuurlijk
je hart aan anderen te schenken.
Zo bouwen wij, met hart en ziel,
samen aan een betere wereld.
In de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"If you're happy" (nr.41)
If you're happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you're happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you're happy and you know it
say amen, amen. (2x)

Amen, amen, amen, amen, amen

Look in the manger! See the little Baby
See Him at the temple, talking to the elders.
See Him at the seaside, preaching to the people.
See Him on the cross bearing all our sins.
Died to save us! Rose on Easter!
Amen, amen, amen!

If you're happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you're happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you're happy and you know it
say amen, amen.

If you're happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you're happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you're happy and you know it
say Amen!