Jaloezie 19-09-2009

Voor de viering zingt het koor:
"Good news" (nr.26)

Goed nieuws, de zegewagens komen en ze zullen mij niet achterlaten.
In de hemel hangen een lange witte mantel, een paar vleugels, een paar schoenen en een gouden harp voor me klaar.

Refrein: Good news, chariot's comin' (3X)
And I don't want to leave me behind.

There's a long white robe in the heaven I know,
A long white robe in the heaven I know.
There's a long white robe in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a pair of wings in the heaven I know,
A pair of wings in the heaven I know.
There's a pair of wings in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a pair of shoes in the heaven I know,
A pair of shoes in the heaven I know.
There's a pair of shoes in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a golden harp in the heaven I know,
A golden harp in the heaven I know.
There's a golden harp in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

Openingslied: "Zing met mij"
Refrein: Met woorden wil ik je dragen
en je vragen: zing met mij.
Woorden die Helen,
woorden die strelen,
je hele ziel en zaligheid.
Zing met mij, wil ik je vragen,
Zing met mij, wil ik je vragen,
Zing met mij de woorden van eeuwigheid.

Of het nu gaat om jou of mij,
het lief en leed dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen,
en blijven bij elkaar.

Refrein:

Of je nu komt bij jou of mij,
betrokkenheid dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen,
en blijven bij elkaar.

Door schade en schande wijs
neem ik Jou mee op mijn reis.
Zing ik zolang ik zingen kan en daar ben Jij dan, daar ben Jij dan.

Refrein 2x:

Welkomstwoord

Gebed om Vergeving
Vragen we om vergeving als we hard oordeelden over anderen
zonder oog te hebben voor de gebreken van onszelf,
als we anderen bewust pijn deden door kwetsende woorden.

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Vragen we om vergeving als we in ons werk bezorgder waren om onze rechten
dan om onze plichten, als we namen wat ons niet toebehoort,
als we anderen verdacht maakten en naar beneden trapten.

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Vragen we om vergeving als we degenen met wie we samenwonen en samenleven
pijn deden door afwezigheid van onze aandacht,
door gebrek aan tederheid en zorg.

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Vragen we om vergeving als we ons afsloten voor noodlijdende mensen,
als we ongevoelig waren voor de grote noden van onze tijden
en enkel en alleen bekommerd waren om ons eigen geluk

Heer onze God, vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven.

Barmhartige God, zie ons aan in ontferming.
Zie onze oprechte wil tot ommekeer naar U en naar elkaar.
Maak ons mensen van vrede, liefde en gerechtigheid.
We vragen het U in de naam van Jezus uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Lied: "Elkaar dragen" (nr.17)
Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Openingsgebed
God,
Als uw woord ons onrustig maakt,
omdat het alles van ons vraagt,
help ons dan weer op weg.
Geef ons de kracht
die ons tot meer in staat stelt
dan wij durven vermoeden.
Laat de kracht van uw Geest doorbreken in ons
en geef ons vertrouwen. Amen

1e Lezing (Jak 3,16 – 4,3)
Waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? U begeert wat u niet hebt. U bent jaloers en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt, uit te geven voor uw eigen hartstochten.

Lied: Peace like a river (nr.64)
Vrede als een rivier, liefde als een berg. Je geest waait als de wind overall heen, blijdschap als een fontein, een helende levensbron. Kom heilige geest laat je vuur neerdalen.

Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your spirit,
is blowing everywhere.
Joy like a fountain
Healing spring of life
Come holy spirit let your fire fall,
Come holy spirit let your fire fall.

Evangelie (Markus 9, 30-37)
Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.' Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Thuis vroeg Hij hun: 'Waar hadden jullie het onderweg toch over?' Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun: 'Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.' Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: 'Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.'

Overweging

Lied: "Kostbaar" (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods' liefde mochten leren kennen
dankzij zijn zoon Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods' Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.

Voorbede
Wij bidden nu tot God, dat hij hoogmoedigen nederigheid mag leren en de vernederden verheffen.

Voor hen die waar ook verwikkeld zitten in de strijd om de eerste plaats.
Dat ze mogen leren wat nederigheid is.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor hen die leven ten koste van anderen en menen boven hen te staan.
Dat ze zichzelf leren zien met de ogen van de onderdrukten.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor hen die gedwongen worden zich te vernederen, die het recht niet krijgen zelf over hun leven te kunnen beslissen.
Dat ze hun geluk niet aan anderen moeten opofferen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van alle mensen, wie ze ook zijn, gekleurd of blank, geleerd of ongeletterd, gelovig of zonder geloof.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onszelf en voor elkaar, hier in gebed bijeen.
Dat we in dienstbaarheid onze eigen plaats mogen leren kennen, dat we waarachtig leven mogen vinden.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

Heer onze God, bij U bestaat geen aanzien van personen, U doorgrondt het hart van ieder mens. Ook als ons hart ons aanklaagt: U bent groter dan ons hart. Schenk ons de genade meer mens te worden naar uw hart, dat klopt voor allen die voor hun medemensen niet meetellen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Like a flower needs the rain" (nr.66)

Elke bloem heeft regen nodig, de lente heeft de zon nodig, een zeilschip de wind.
Zo heb ik ook U nodig Heer.

Ev'ry flower needs some rain, so it will bloom and grow.
Ev'ry springtime needs the sunshine to melt away the snow.
And like a sailing ship at sea needs mighty winds to blow.
Like a flower needs the rain Lord I need you so.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

In the morning when I wake I thank you for my life.
And in the brightness of the daylight I want you by my side.
And when the darkness falls at last and time has come to rest.
I know you will be here with me all through the night.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.
Oh, I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine.
Like a sail needs the wind to blow, Lord I need you so.
Like a sail needs the wind to blow, Lord I need you so.

Tafelgebed
God van mededogen en barmhartigheid,
uw liefde is ons opnieuw ten deel gevallen.
Uw Zoon heeft ons diep ontroerd, ons genezen,
zijn brood werd ons herstel en gaf ons levenskracht.

Wij danken voor de gave van zijn liefde.
We leren van de weg die Hij met mensen ging:
zijn voorkeur voor de zieken.
de miskenden en misdeelden,
Zijn keuze voor wie gemeden en vernederd werd.

Ontroerd was Hij bij 't zien van kleine mensen,
geslagen en gehavend, maar met vertrouwen in hun blik.
Aangeslagen koos Hij hun kant, lenigde hun noden,
al riep Hij daardoor weerstand op en vijandschap.

Op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Help ons vooruit op onze weg door het leven.
Leer ons spontaan en onbelast met mensen om te gaan.
Geef ons de moed om zonder angst te kiezen
Voor een leven, Hem achterna.
Amen.

Onze Vader (gezongen)nr.27
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God van liefde, maak vruchtbaar wat Jezus in ons uitzaait: woorden van vergeving en barmhartigheid, een boodschap die deuren opent naar een nieuwe wereld.

Blijf ons herinneren aan wat Hij ons voorleefde, toen hij bad voor zijn vervolgers, opdat ook wij mensen van vrede worden, in zijn spoor onderweg in de wereld van morgen.
Amen.

Slotlied: "Not to be hidden" (nr.65)
Jijbent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Zegen en Wegzending
De wereld ligt voor ons open, deuren worden ontsloten, en Gods zegen moge met ons meegaan, opdat wij, uitgezonden tot vrede, velen in vrede nabij zullen zijn.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Faithful and true" (nr.54)

Hoe moeilijk de weg ook is,
U leidt mij en beantwoord mijn gebed.
Wat er ook gebeurt, U blijft mij trouw.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true. (2X)

My Lord You're faithful and true
when everything 'round me gives way;
Faithful and true to lead me from day to day.
My Lord You're faithful and true;
You answer whenever I pray.
There's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true.
There's one thing I know,
wherever I go,
You're faithful and true.