Bidden Meditatieviering 30-10-2007

Meditatieve viering: Bidden

Openingslied: Enkhuizen
O Lord hear my prayer  (37e)
O Heer, luister naar mijn gebed, antwoord op mijn roepen.

O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
Come and listen to me.

Welkomstwoord en inleiding

“Bidden”
Als we werkelijk willen bidden,
moeten we allereerst leren luisteren,
want God spreekt in de stilte van het hart.
En om die stilte te kunnen ervaren, om God te kunnen horen,
moet ons hart zuiver zijn, want een zuiver hart kan God zien,
kan God horen, kan naar God luisteren.
Als we moeite hebben met bidden,
moet we onszelf daarbij te hulp komen.
Waar het dan allereerst op aankomt is stilte,
wat we  “mensen van gebed” noemen,
zijn zij die de grote stilte zoeken.
We kunnen onszelf niet rechtstreeks in Gods nabijheid brengen
als we ons niet oefenen in innerlijk en uiterlijk stilzwijgen.

“Wanneer bidden?”
Toen zeide een priesteres: Spreek tot ons over het gebed.
En hij antwoordde, zeggende:
Je bidt in je wanhoop en in je nood; hoe zou ik wensen
dat je ook in de volheid van je vreugde
en in de dagen van overvloed bidden kon.
Want wat is gebed anders dan je uitstroming in de levende ether?
En indien het je goed doet je duisternis in de ruimte uit te storten,
moet het je blijdschap geven ook het ontwaken van je hart uit te storten.
En indien je enkel wenen kunt, wanneer je ziel je tot het gebed roept,
moet zij je telkens opnieuw aansporen, totdat je,
hoewel wenend, tot lachen komt.
Wanneer je bidt, stijg je op in de lucht om hen te ontmoeten
die op hetzelfde ogenblik bidden en die je behalve in het gebed
misschien nooit zou ontmoeten.
(uit “de profeet” van Kahlil Gibran)

Gebed

Moment van stilte

Vertaling:
Wij komen van ver over zeeën van tijd,
Wij komen van een plaats die wij ooit verlieten.
Wij zoeken naar liefde in het hart van elke mens
Wij zoeken naar redenen die wij allen zullen begrijpen.

Wij roepen om hulp, wij willen een plek voor iedereen.
Wij stralen door de liefde heen, wij zijn kinderen van de zon.

Wij volgen onze dromen en zullen daar nooit mee ophouden,
Wij volgen onze hoop en zullen nooit opgeven
Totdat wij de warmte van de zon hebben gevonden,
Totdat wij één zijn!

Wij roepen om hulp…

Lied: Enkhuizen
“Gebed”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

“Leven”
Doe geen afstand van je idealen
wanneer ze verdwenen zijn
besta je misschien nog steeds,
maar je bent opgehouden te leven
(Uitspraak van Marc Twain)

“Misschien”
Misschien is bidden
in alle rust, je dag overschouwen
blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme dat je deed,
en op ’t einde niet vergeten te zeggen:
Dank je wel.

Misschien is bidden
samen zoeken, naar helende kracht
om het morgen beter te doen,
durven zeggen, en laten zeggen:
“Mens ik hou van je”
Jammer, dat ik het zo weinig laat zien en voelen.

Misschien is bidden
beseffen hoe klein je bent,
bang en hulpeloos,
aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,
en dat je zelf zo nodig bent,
en elkaar en ook God laten zeggen:
Dank je wel.

Misschien is bidden
helemaal niets doen, niets horen,
niets zeggen, alleen maar zijn en geloven.
God, misschien leert U me verder
hoe ik bidden moet.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Waar liefde is” (nr.30)
Waar liefde is en vriendschap daar is God.
Waar liefde is en vriendschap daar is God,
daar is God, daar is God.

Evangelielezing (Matteüs 6, 5-9)
Wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt, voordat je het Hem vraagt.

“Onze Vader”
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij.       (2x)

“Bidden”
Bidden betekent niet jezelf horen praten
maar stil worden, stil zijn en wachten,
tot de biddende God hoort.
(Sören Kierkegaard)

“Liefde voor God”
Mijn geheim is iets heel eenvoudigs. Ik bid en door mijn gebed wordt ik één
in liefde met Christus, en ervaar ik dat bidden tot hem is hem liefhebben, en
dat betekent het volbrengen van zijn woord.

Als we bidden zullen we geloven.
Als we geloven zullen we liefhebben.
Als we liefhebben zullen we dienstbaar zijn.

Alleen dan kunnen we onze liefde voor God
daadwerkelijk maken.
Door Christus te dienen als we hem zien
in de ellende van de armen.
(Moeder Theresa)

Gebed

Moment van stilte

Lied: Enkhuizen
“Santo” (nr.57)
Heilig, heilig, heilig.
Ik bewonder U met heel mijn hart en ziel.

Santo, santo, santo
mi corazon teadora,
mi corazon te san bedecir.
Santo eres señor.