Samen vrede vieren 22-09-2007

Thema: Samen vrede vieren
4 koren viering

Openingslied:

Welkom en inleiding:

Gebed om vergeving: (Bidden wij samen)
God,
U houdt veel van ons.
U wilt ook graag, dat wij veel van elkaar houden.
Wilt U ons daarbij helpen?
Want voor we het weten, zitten we soms midden in een ruzie.
Achteraf vinden we dat dan jammer.
Wij bidden U, dat wij goed met elkaar omgaan,
en bij onderlinge problemen het antwoord vinden in de liefde.
Amen.

Lied:

Gebed:Werken aan vrede”
Liefhebbende Vader,
Vrede is zoals een kind te zijn.
Vrede is nog jong en vrij te zijn.
Je toekomst brengt geluk of niet.
Vrede is vrij van alle druk te zijn.
Je eigen weg, je eigen strijd.
Vrede is net zoals een kind te zijn.
Vrede is geloven in elkaar.
Vrede is vertrouwen op elkaar.
Geen wantrouw meer, geen angsten meer.
Vrede is werkelijk geen oorlog meer.
Geen pijn en zorg voor iedereen.
Vrede is alles delen met elkaar….
Amen

Eerste lezing: “Recht uit het hart”
Ik had een kleurdoos met schitterende, felle en heldere kleuren;
Ik had een kleurdoos; Sommige kleuren warm, andere heel kil.
Ik had geen rood voor het bloed van de gewonden. Ik had geen zwart voor de tranen van de weesjes. Ik had geen wit voor de handen en de gezichten van de doden. Ik had geen geel voor het hete zand.
Maar ik had oranje voor het plezier in het leven en groen voor de bloemknoppen en de vogelnestjes. Blauw voor het stralen van de heldere hemel en roze voor dromen en rust.
Toen ben ik gaan zitten en heb ik geschilderd:
De vrede.

Lied:

Evangelie: volgens Marcus  9,29 – 36
Jezus ging met zijn leerlingen naar Galilea. Dat was een heel eind lopen. Niemand had hen zien vertrekken. Dat wilde Jezus ook niet, want Hij wilde eens apart zijn met zijn leerlingen om te praten over dingen die stonden te gebeuren; “Iemand zal mij verraden”zei Hij, “en dan zullen ze mij doden. Maar na drie dagen zal ik verrijzen uit de dood.” De leerlingen begrepen daar niets van. Ze hoorden het kwalijk. Al pratende waren ze te Kafarnaum, Jezus woonplaats, aangekomen. Eenmaal thuis vraagt Jezus hen waarover zij onderweg ruzie gemaakt hadden. Ze schaamden zich, want ze hadden getwist over de vraag wie de belangrijkste was en wie de voornaamste baantjes zou krijgen als Jezus gestorven was. Jezus had het echt allang begrepen, want het was niet de eerste keer dat ze hierover woorden hadden. Hij zei daarom: “onthoudt goed, iemand die de eerste wil zijn, moet de laatste van allen zijn en de dienaar van allen. Daarop riep hij een kind, dat voor zijn huis aan het spelen was, bij zich. Hij plaatste het in hun midden, sloeg zijn arm om de schouders van het kind en zei: “Van dit kind kunnen jullie veel leren, ruziemakers; kijk eens hoe het speelt, geniet van de natuur en omgaat met de andere kinderen. Onthoudt goed: Als je niet de openheid en ontvankelijkheid houdt van een kind, kun je mijn vriend niet zijn en ook niet de vriend van God.”

Overweging:

Lied:

Geloofsbelijdenis: (Gezongen)

Voorbede:
V:        Wij bidden tot God die ons niet alleen laat:
Voor alle grote en kleine mensen
die verlangen naar een land van vrede.
Naar een land met werk voor iedereen,
naar een land zonder ruzie en geweld.

Allen:   God, U bent onze hoop.
Help ons te werken aan een betere wereld,
waar mensen zoeken naar vrede en geluk.
           
V:        Laten wij bidden, voor alle grote en kleine mensen
die niet meer verlangen.
Die niet meer kunnen geloven
in een nieuwe wereld van vrede en geluk.

Allen:   God, U bent onze hoop.
Help ons te werken aan een betere wereld,
waar mensen strijden voor geluk.
           
V:        Laten wij bidden, voor alle grote en kleine mensen
die telkens de moed hebben opnieuw te beginnen,
die elke dag de handen uit de mouwen steken
om hun droom waar te maken.

Allen:   God, U bent onze hoop.
Help ons te werken aan een betere wereld
waar mensen strijden voor geluk.

Parochiële intenties:

Pastor:            Goede God, U laat uw mensen niet alleen.
U trekt met hen mee.
Wij vragen U, ga ook met ons mee.
Mogen onze dromen van een wereld
die mooi is en goed kan zijn voor alle mensen,
eens waar worden.

Tafel gereed maken en collecte:

Lied tijdens de collecte:

Tafelgebed:
Goede Vader,
wij danken U voor alles, wat U ons heeft gegeven.
Wij kunnen spelen, lachen en gelukkig zijn.
Wij hebben zo veel om anderen gelukkig te maken:
Oren om te horen en goed te luisteren.
Ogen om te zien, wat mensen nodig hebben.
Een mond om aardige dingen te zeggen en te zingen.
Voeten om te lopen naar een mens in nood.
Handen om iets weg te geven van ons zelf
en een hart om van iedereen te houden.

            Er was één mens, die deed zoals U het graag zag: Jezus van Nazareth. Hij zei: “Alle      mensen horen bij elkaar. Ze wonen op de zelfde aarde en kijken naar de zelfde       lucht.” In Zijn buurt werden mensen weer vriendelijk voor elkaar en zorgden voor        elkaar. Hij gaf brood aan wie honger had. Hij gaf alles wat Hij had, zelfs Zijn eigen        leven.
            Toen Jezus op de avond van zijn lijden samen was met zijn vrienden nam Hij het           brood in Zijn handen, zegende het, brak het en gaf het aan Zijn vrienden met de             woorden: “Neemt hier van gij allen, want dit is Mijn lichaam, dat voor u          gegeven wordt.
            Nadat zij gegeten hadden, nam Hij de beker met wijn in Zijn handen, sprak de zegen      en het dankgebed opnieuw uit, gaf het aan zijn vrienden en zei: “Neemt deze         beker             en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijd durende        verbond. Dit is Mijn bloed dat voor alle mensen wordt vergoten tot            vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.”


Vader, wij zouden zoals Jezus willen doen.
Dan wordt het weer goed op onze aarde.
We zijn hier om daaraan te denken
en om met elkaar van hetzelfde brood te eten.
Wij vragen U Vader:
Leer ons te leven in de geest van Jezus,
leer ons om mensen blij te maken,
leer ons zo te leven,
dat anderen gelukkig worden
en het vrede kan worden voor iedereen.

Onze Vader:

Vredewens:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God in ons midden, daar leven mensen in vrede met elkaar. Wij bidden dat wij zulke mensen zijn en de weg van vrede gaan, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Moge de vrede van Jezus met jullie zijn.

Lam Gods:
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie:
Komt dan allen naar deze tafel, en deel met elkaar. En leer ons dan, Jezus, dat er wereldwijd gedeeld moet worden, dat dit brood bestemd is voor iedereen. Leef zo in vrede en hoop met God en met elkaar. Laat deze tafel ons een maken.
Allen:   Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Communielied:

Slotgedachte:
In harmonie zijn met jezelf en met de ander,
de haat verbannen en de liefde laten winnen
in staat zijn wat je voelt, ruim uit te dragen vanuit jezelf,
de dag opnieuw beginnen...

In harmonie zijn met jezelf en met de ander
weten dat fouten bij de mensen hóren
ook sterk bij jóu, al wil je ’t niet bekennen
maar als je ’t ziet, ben je opnieuw geboren…

De vrede zit in jou en in je denken,
de haat verbannen en de liefde laten winnen
mijn God geef mij de kracht dit uit te dragen,
opdat de wereld “vredig” kan beginnen…

Slotlied:

Zegenwens:
Dat je handen vol van vrede zijn,
je voeten in de goede richting gaan,
je ogen licht in donker zien,
je oren in de stilte God verstaan.
Dat je stem met elke nieuwe klank
de oude wereld kleur en inhoud geeft,
je hart tot in de eeuwigheid plaats voor liefde heeft.

Lied na de viering: