Kostbaar in zijn ogen 28-04-2007

Thema: Kostbaar in zijn ogen- jaarC

Voor de viering zingt het koor:
"The Rose" (nr.10)
Some say love, it is a river
that drowns the tender reed.
Some say love, it is a razor
that leaves your soul to bleed.
Some say love, it is a hunger,
an endless aching need.
I say love, it is a flower,
and you its only seed.

It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance.
It's the dream afraid of waking
that never takes the chance.
It's the one who won't be taken,
who cannot seem to give,
and the soul afraid of dyin'
that never learns to live.

When the night has been too lonely
and the road has been to long,
and you think that love is only
for the lucky and the strong,
just remember in the winter
far beneath the bitter snows
lies the seed that with the sun's love
in the spring becomes the rose.
in the spring becomes the rose.

Openingslied: “Van hart tot hart” (nr.23)
Ik zie je zo vaak, vluchtig en snel
We groeten en praten, we snappen het wel
Het weer en het werk, vooral niet te diep
Even gauw vertellen hoe afspraak verliep
Zijn we tot meer in staat?
Ja, we weten heel goed waar het echt om gaat!

Refrein:
Laten we elkaar ontmoeten,
maar dan wel van hart tot hart
Een band is meer dan elkaar begroeten,
Geef liefde de ruimte maak een nieuwe start.
Laten we elkaar ontmoeten,
maar alleen van hart tot hart.

Wat Jezus ons zegt, helder en puur,
geeft aan dat ontmoeting voor langere duur,
Alleen kan bestaan en echt waarde heeft
als je openhartig uit Zijn liefde leeft.
Kost het geduld en tijd?
De opbrengst is groot en geeft zekerheid!

La, la, la, la …
Geef liefde de ruimte, maak een nieuwe start.
Laten we elkaar ontmoeten
maar alleen van hart tot hart

Zeg eens eerlijk, je voelt je toch het meest voldaan
Als ontmoeten, verder dan beleefd bezoeken is gegaan.

Refrein:

maar alleen van hart tot hart!

Welkomstwoord

Inleiding
De zondag van de goede herder, zoals deze zondag wordt genoemd is al vele jaren tevens roepingenzondag. Wat betekent dat?
Dat betekent dat wij geroepen worden de taak van Christus voor te zetten op aarde.
En zijn taak was: aan mensen geborgenheid en veiligheid geven.
Hij heeft hen laten voelen: “Jij bent de moeite waard. Jij bent kostbaar in Gods ogen; God laat jou, het werk van zijn handen nooit in de steek”.

Als we dit in alle oprechtheid elkaar willen zeggen beantwoorden we aan onze roeping.
Als we in alle oprechtheid aan elkaar willen zeggen: “Jij bent de moeite waard; Jij bent kostbaar, Ik spring voor jou in de bres; Ik laat je niet in de steek”, dan zijn we voor elkaar een goede herder, priester, religieus of leek.

Lied: “Kostbaar” (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Gebed om Vergeving

Laten we voor we aan deze viering beginnen het even stil maken en kijken in ons eigen hart, in het eigen leven. Vaak vinden we bij onszelf kleine, scherpe kanten. Daarom willen we nu om vergeving vragen.

Voor al die keren dat wij
mensen in nood zagen

en geen helpende hand uitstaken,
dat we eigenbelang kozen
boven naastenliefde.
Heer ontferm U over ons.

Voor al die keren dat wij
moedwillig afdwaalden
dat we eigen wegen gingen
zonder rekening te houden met anderen
en alleen dachten aan ons eigen ik.
Christus ontferm U over ons.

Voor al die keren
dat wij vaak niet geloofden
dat U God, onvoorwaardelijk
onze goede Herder wilt zijn.
Heer ontferm U over ons.

Goede God,
als een Herder zorgt U voor ons
wil dan ook nu weer
in uw eindeloze erbarming
al wat klein en gebroken is
van ons weg nemen
opdat wij opnieuw vrij leven mogen,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen.
Amen.

Gebed
God, doe ons de weg volgen van de Goede Herder
Die door de nacht en duisternis ons voorging tot bij U.
Schep ruimte in ons hart
Voor zijn woorden van licht en leven,
opdat wij, van vrede vervuld,
de toekomst met vertrouwen tegemoet leven.
Amen.

1e Lezing Handelingen 13: 14,43-52
Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats.
Toen Paulus en Barnabas de synagoge weer verlieten, kregen ze het verzoek om de volgende sabbat opnieuw te spreken. Na afloop van de samenkomst liep een groot deel van de Joden en de vrome proselieten met Paulus en Barnabas mee, die hen toespraken en hen aanspoorden zich over te geven aan de goedgunstigheid van God.
De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’
Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof. Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek.
De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere kringen op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad, en wisten hen zover te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven. Maar zij schudden het stof van hun voeten omdat ze niets meer met hen te maken wilden hebben en vertrokken naar Ikonium. De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest.

Lied: “Mensen gevraagd” (nr.63)
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat dar leeft,
wapens het liefst toe een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd;
mensen, mensen, mensen, mensen!

Evangelie Johannes 10: 27-30
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven,* niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)

Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd
aan alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God         
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst aan alle mensen.

Ik geloof in de belofte van God,
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
die macht van de zonde in ons allen

en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor heel de mensheid.

 

Voorbede

Wat ons ter harte gaat brengen we voor U in de voorbede:

Laten we bidden
voor onze samenleving,
hier in onze eigen omgeving:
dat zij die leiding geven,
dat doen met hun hart bij de mensen;
dat ze goede herders met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laten we bidden
voor onze maatschappij;
hier in ons eigen land:
dat zij die gezag dragen,
dat doen ten bate van de mensen;
dat ze goede herders met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laten we bidden
voor heel de wijde wereld,
met allerlei kleur en cultuur:
dat zij die regeren en besturen,
de goede wegen vinden voor alle mensen;
dat ze goede herders met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laten we bidden
voor de kudde die onze kerk is:
dat we zorgen voor elkaar,
trouw zijn in moeilijkheden,
met aandacht voor iedereen;
dat we goede herders met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbede

God van mensen,
blijf in onze harten uw goedheid uitzaaien
opdat uw bewogenheid om mensen
door velen vruchtbaar gedeeld blijft worden.
Amen.

O Lord hear my prayer  (37e)
O Heer, luister naar mijn gebed, antwoord op mijn roepen.

O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
Come and listen to me.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Levend brood” (nr.6)
Aan uw tafel, Heer,
voelen wij ons bevrijd.
Als we in gedachten bij U zijn.
Denken terug aan het kruis,
de prijs door U betaald,
nu wij delen brood en wijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Aan Uw tafel, Heer,
geeft U nieuwe kracht;
uit de beker drinken wij de wijn.
Leer ons, Heer, om te delen
wat U aan ons schenkt,
als wij straks weer buiten zijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort ook Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Wij prijzen U Heer,
Uw macht en majesteit.
Om leiding van boven bidden wij.
Wij gedenken het offer daar op Golgotha.
Uw eindeloze liefde kocht ons vrij.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.
Breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

 

Communiegebed
God van liefde,
oorsprong van al wat op deze aarde aanwezig is,
als een fluisterende wind bent U altijd in en om ons.
U weet wat ons bezielt
en wat ons weerhoudt om te handelen.
Meer dan wie ook bent U vertrouwd met wie we zijn.
Uw liefde kent geen grenzen,
van generatie op generatie trekt U mee
met het wel en wee van uw schepping.
We danken U voor uw trouw en uw liefde.
We danken u voor Jezus,
die ons in woorden en daden liet zien
wat leven in verbondenheid met U betekent.
Zijn leven stond in dienst
van het bemoedigen van mensen,
zonder onderscheid te maken in ras, sekse, rang of stand.
Maak dat wij luisteren wanneer U ons oproept
om er te zijn voor mensen die onze hulp nodig hebben.
Wees ons nabij met uw Geest van licht en liefde,
waar we ook zijn, hoe we ook gaan, met vallen en opstaan.
Doe ons beseffen dat wij in uw handen zijn, veilig,
U die onze God zijt tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Goede God,
U bent als een herder,
U houdt van ons.
Bij U zijn we altijd veilig,
We bidden U:
Wil ons en alle mensen
van wie we houden,
behouden en beschermen,
vooral als gevaar of pijn
ons geluk bedreigen.
Blijf altijd zo’n herder, God.
Amen.

Slotlied: “Elkaar dragen” (nr.18)
Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Zegen en Wegzending

God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door heet woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zegene ons de Eeuwige die is;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Who cares” (nr.46)
Er is veel ellende op deze wereld,
Wie trekt zich daar iets van aan?
God geeft om ons en hoe wij leven.
Hij geeft om rechtvaardigheid en vrijheid,
en wat wij mensen nodig hebben.
Hij geeft om ons!

It seems this world is in trouble,
it seems this race has come out of control
and ev’rywhere you hear shouting for more
when nobody wants to share.

So many people are hurting,
so many living in pain and despair,
so many places with violence and war,
does somebody realy care.

Who cares, about this world and it’s children,
who cares, if we live or we die.
Who cares about justice and freedom,
who cares for the needs of our souls.

Who cares, who cares

But God’s people are praying
and his people hold on to the hope,
that ev’ry nation shall know about Him,
the One who has always cared.

He cares about this world and it’s children.
He cares how we live our lives.
He cares about justice and freedom.
He cares for the needs of our souls.

God cares about this world and it’s children.
He cares how we live our lives.
He cares about justice and freedom.
He cares for the needs of our souls.
God cares, God cares
God cares, Jesus cares,
Jesus cares, He cares.