Wat doe jij met regels 24-03-2007

Thema: Wat doe jij met regels- jaarC

Voor de viering zingt het koor:
“I will stand in the night” (nr.55)
God is het licht van de wereld.
Mijn hart zingt want ik heb zijn glorie gezien.
Eens liep ik in de duisternis maar ik heb mijn pad gewijzigd en nu beschijnt zijn licht mij.

Lift your eyes come and see
A star shining bright fills the night;
God’s own Son, Light of light
Rise and shine come and see.
My heart begins to sing,
My eyes are filled with joy
For I have seen the glory,
The glory of the Lord.
Once I walked in the darkness,
Now I’ve changed my direction.
Now I’m but a reflection of His light. (2X)

Oo, Messiah! Light of the world.
Hear my cry my simple reply.
I will stand, glory Hallelujah! Hallelujah!
I will stand in the night.

My heart begins to sing,
My eyes are filled with joy
For I have seen the glory,
The glory of the Lord.
Once I walked in the darkness,
Now I’ve changed my direction.
Now I’m but a reflection
I am but a reflection.
I am but a reflection of His light.

Openingslied: “Wij zingen de hemel open” (nr.9)
Leven met dromen in het hoofd,
dromen van een land beloofd,
zingen dat je leeft,
weet dat je stem, je vleugels geeft

Hoger dan waar de sterren staan,
ver voorbij aan zon en maan,
dichterbij  ’t geheim
waartoe wij mens geworden zijn.

Elk woord uit onze mond,
verheft ons van de grond
bevrijdt ons van de zwaartekracht
wij zingen de hemel open.

Echo’s van lijden en van dood,
mensen van zichzelf beroofd,
breken onze vlucht
trekken ons naar de aarde terug.

Zolang een lied nog spreekt,
van pijn die harten breekt,
is vrijheid onze levensdroom
wij zingen de hemel open.

Welkomstwoord

Inleiding
De farizeën willen duidelijk met de regels van de wet bezig zijn.
Die vrouw heeft overspel bedreven.
Stenigen, die vrouw.
Dat staat in de wet.
Dat heeft zij verdiend.
Zij krijgt de rekening van het verleden aangeboden.
Maar Jezus doet dat niet.
Hij presenteert niet de rekening van het verleden.
Hij geeft een wissel op de toekomst.

Gebed om Vergeving (allen)

Als ik wist
wat in die ander leeft
zou ik dan nog durven oordelen?
Als ik kon kijken
in het hart van mijn medemens
zou ik dan beter begrijpen?
Als ik zijn motieven
kon doorgronden
zou ik dan gemakkelijker
vergeven en vergeten?
Als al mijn doen en laten
openbaar gemaakt werd
zou ik dan niet
beschaamd mijn hoofd buigen
en om vergiffenis vragen?
Alles weten
is alles vergeven!

Lied: “Ik zal er zijn” (nr.13)
Als je eenzaam bent en in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend zal ik je dragen,
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn

Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen
Alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders
En spoken zorgen door je hoofd,
is er niemand die je kunt vertrouwen
die van je houdt en die echt in jou geloofd

Als een vriend zal ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
‘k zal je dragen, Ik zal er zijn.

Gebed
Als U er niet was, Barmhartige,
Hoe zou ik mezelf aanvaarden?
Hoe zou ik genadig zijn,
leven gunnen aan anderen?
Maak mij ruim van hart,
ontvankelijk voor hen
die aan mijn zorg zijn toevertrouwd.
Leer mij eisen te stellen
en grenzen aan te geven
zonder iemand te laten vallen.
Dat mensen op mij kunnen steunen,
en dat dat hun ten goede mag komen.
En waar ik faal,
weest U ook daar grond van bestaan,
barmhartig toevluchtsoord.

1e Lezing (Jesaja 43, 16-21)
Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren,
die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.  De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn
en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken.
Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.

Lied: “Kostbaar” (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Evangelie (Johannes 8, 1-11)
terwijl Jezus naar de Olijfberg ging. Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem en zeiden: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?’ Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond* te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’ En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem. Jezus keek op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Nee Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’

Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat ik nooit alleen loop
op de weg die mij voert naar later.
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn.
Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan,
maar ook proberen zal oor andere ogen Gods horizon
te zien, daar waar de hemel de arde raakt en alles één
wordt. Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht
verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn.
Ik  geloof dat God niet het lijden wil,
maar vrijheid wenst, geluk en vrede.
Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft
gezonden, die groter en sterker is dan wij.
Die liefhad omwille van ons.
Die stierf en opstond uit de dood
om te bewijzen dat God altijd met ons zal doorgaan.
Omdat Hij het werk, dat ooit begonnen is, niet loslaat.

Voorbede

Laat ons bidden tot God die niet gekomen is om
te veroordelen, maar om te zoeken wat verloren is:

Voor hen die veroordeeld worden om hun doen en laten uit het verleden,
voor hen die slachtoffer zijn van vooroordelen; dat ze nieuwe levenskansen krijgen
en recht van bestaan
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor hen die zichzelf veroordelen en zich minder achten,
voor hen die lijden aan gevoelens van minderwaardigheid,
voor hen die geen zelfvertrouwen hebben; dat waardering van medemensen hen
geneest en hun leven geeft
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor hen die vanwege hun anders geaard zijn, hun afkomst of huidskleur
veroordeeld zijn tot een mensonwaardig bestaan zonder uitzicht;
dat ze gezien en gerespecteerd worden om wie ze zijn als mens
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor hen die gekozen of aangesteld zijn als kerkelijke en politieke leiders,
voor hen die verantwoordelijk zijn voor menswaardige en rechtvaardige wetten,
voor hen die geroepen zijn om voor te gaan en idealen uit te dragen;
dat ze in alle oprechtheid het welzijn en heil van mensen dienen
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

Genadige en barmhartige God, voor U zijn alle mensen gelijk,
voor U bestaat geen onderscheid en zijn we allen U even lief.
Vervul ons hart met mededogen en barmhartigheid.
Mogen we elkaar leren aanvaarden en verstaan met de taal van ons hart.
Dat vragen we U door Jezus, uw Zoon onze Heer.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
O Lord hear my prayer  (37e)
O Heer, luister naar mijn gebed, antwoord op mijn roepen.

O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
Come and listen to me.

Tafelgebed
God, die ons kent,
U roept  vanaf den beginne de mens tot leven.
U laat niet af om mensen vertrouwen te schenken.
Altijd weer maakt U een nieuwe start
en bindt ons niet vast op het verleden.
U opent nieuwe wegen voor ons,
die leiden naar leven, ontwikkeling en groei.
We danken U dat U onze God wilt zijn,
dat U uw Zoon tot ons gezonden hebt.
Hij heeft laten zien dat liefde en vertrouwen
mensen weer op de been zet,
stormen in het leven kan bedaren,
licht brengt in de duisternis, moed geeft aan de wanhopige.
Zo is Hij beeld van uw liefde voor ons geworden.
Hij nodigt ons uit om Hem te volgen.
Wij mogen elkaar groot maken, elkaar op de been helpen,
de onrust en de storm tot bedaren brengen,
elkaar zicht geven en perspectief op leven.
Dan zal de woestijn bloeien,
Rivieren maken het dorre land vruchtbaar.
We zullen het horen, we zullen het zien:
U maakt vandaag een nieuw begin.

Zo was hij op de avond voor Zijn lijden
samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Onze dankbaarheid waardig bent U, God,
om licht van liefde,
zichtbaar geworden in ons aller dienaar Jezus
en in allen die deden en doen
wat Hij ons heeft voorgedaan.
Amen.

“Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij.       (2x)

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God, die opricht waar anderen stenigen,
die vergeeft waar anderen veroordelen,
maak ons deelachtig aan uw barmhartigheid,
opdat wij elkaars pogen en falen voor lief nemen,
elkaar bemoedigen onderweg als mensen van vrede.
Amen.

Slotlied: “Nu wij uiteengaan” (nr.61)
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

 

Zegen en Wegzending

“Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”.
Wie dit vandaag hoorden en ter harte namen, zullen op weg gaan
als mensen die elkaar en anderen tot vrede willen zijn.
Als dit kleine uur mildheid daartoe heeft bijgedragen,
was dit een vruchtbaar uur, waarvoor wij, elkaar aanvaardend,
de hemel dankbaar mogen zijn.

Moge God ons zegenen opdat wij zijn vrede zullen delen met velen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Praise his holy name” (nr.29)
Laat iedereen Zijn heilige naam loven.
Koningen en heersers, oud en jong,
Laat hemel en aarde zich verheugen.

Let ev’rybody praise His holy name.
Let ev’rybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice ,
heaven and earth rejoice,
Ev’rybody praise His holy name. (2x)

Praise Him, hills and mountains,
ev’ry nation sing.
Praise Him, sun and moon
glory to our King, to our King

Let everybody praise His holy name.
Let everybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice ,
heaven and earth rejoice,
Ev’rybody praise His holy name.

Praise Him, kings and rulers
ev’ry nation sing.
Praise Him, old and young
glory to our King, to our King.

Heaven and earth rejoice.
Heaven and earth rejoice.
Evrybody praise His holy name
Let ev’rybody praise His holy name!