God's woonplaats 18-02-2006

Thema “Gods woonplaats”

Peace like a river (nr.64)

Openingslied:“I will stand in the night” (nr.55)
God is het licht van de wereld.
Mijn hart zingt want ik heb zijn glorie gezien.
Eens liep ik in de duisternis maar ik heb mijn pad gewijzigd en nu beschijnt zijn licht mij.

Welkom & inleiding

Iemand jaagt een kerk leeg, horen wij vandaag.
Een rabbi uit Nazareth jaagt koopwaar en kooplui
een tempel uit, met de boodschap dat God niet omkoopbaar is.
Niet tegen de prijs van offergaven,
maar uit genade wil God mensen nabij zijn.
Wij mogen er in goed vertrouwen naar uitzien.

Gebed om vergeving (gezongen)

“Gebed”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Gebed

Zie ons hier samengekomen, God,
Niet met rijke offergaven
om U gunstig te stemmen,
maar met het vertrouwen
dat U uit genade
aan onze eenvoud tegemoet wilt komen.
U bent groter dan ons hart,
U die weet wat wij nodig hebben
nog voordat wij er om vragen.

1e Lezing

Waar woont God

De leerlingen van rabbi Mendel kwamen op
een dag bij hem met de vraag: “Meester,
kunt u ons zeggen waar God woont?”
De rabbi sloot zijn ogen en dacht diep na.
Op zijn voorhoofd verschenen rimpels:
“Waar is de woning van God, waar woont
Hij?” Stilte heerste in de kamer….
De leerlingen kregen spijt dat ze deze vraag
aan hun meester hadden gesteld. Maar toen
begon de rabbi zachtjes te spreken. Hij zei;
“Ik heb van mijn leermeesters gehoord,
dat God overal is en dat er geen plaats is
waar de Eeuwige niet aanwezig is. Alles is
vervuld van goddelijke tegenwoordigheid.
Natuurlijk aanvaard ik dat als een grote
Waarheid. En toch zeg ik; God zetelt alleen
daar waar mensen Hem toelaten.

Lied: “Bede”(nr.40)

Evangelie      Joh. 2, 13-25

Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij: `Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!' Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
 De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: `Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?' Jezus gaf hun ten antwoord: `Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!' Daarop zeiden de Joden: `Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd, en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?' Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was. Toen Hij verrezen was uit de dood beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had, en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.

Overweging.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.

Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elke mens
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.

Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.

Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.

Dat geloof ik omwille van zijn Zoon
die voor ons de laatste dood heeft verdreven.

Voorbeden
Mensen bouwen tempels,
zingen psalmen, spreken gebeden uit.
Bidden wij dat dat alles vervuld moge zijn
van echtheid en oprechtheid,
van vertrouwen en overgave.

Voor alle kerken en moskeeën ,
voor alle tempels en synagogen:
dat zij, behoed voor pracht en praal
en voor drukte en lawaai,
uitnodigen om stil te worden
voor het aanschijn van Hem
wiens vrede alle begrip te boven gaat.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij om geestelijke leiders,
die, verlicht en begenadigd,
anderen overtuigend kunnen voorgaan
in geloof en vertrouwen,
toewijding en overgave.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden 

God, blijf in kerken en moskeeën,
in tempels en synagogen
aan mensen uw vrede schenken,
niet om hun offers en grote woorden,
maar omdat U liefde bent. Amen.

Klaarmaken tafel en collecte.
Lied: “Song of Peace” (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

Communiegebed

God is niet omkoopbaar.
Niet tegen betaling,
maar uit genade wil Hij ons nabij zijn.
Laten wij de hemel danken daarvoor
met velen onze dankbaarheid betuigen.

Wees gezegend, God,
om wat herder Jezus ons verkondigt:
dat U van harte een God van mensen wilt zijn;
dat U ons vrijgevig uw vrede wilt schenken;
dat U ons uit genade nabij wilt zijn.

Acclamatie:    Ubi caritas et amor. Ubi caritas deus ibi est.

Wees gezegend, God,
om de genegenheid die U voor ons voelt,
omdat U liefde bent.
Wees gezegend
om uw genadigde verbondenheid met ons,
die wij hier en nu dankbaar mochten vieren.

Acclamatie:    Ubi caritas et amor. Ubi caritas deus ibi est.

Wees gezegend, God, om dit huis van gebed,
waarin U uw hart schenkt
aan allen die daarvoor ontvankelijk zijn,
aan allen die zich verwachtingsvol
aan U toevertrouwen.

Acclamatie:    Ubi caritas et amor. Ubi caritas deus ibi est.

Wees gezegend, God,
om een tafel van gemeenschap in ons midden,
waaraan wij met Jezus’brood in onze handen
het verbond mochten vieren
dat U in Hem bent aangegaan
met al uw mensenkinderen.
Rijke offers hebben wij U niet aangeboden, God.
Maar wij geloven dat U liefde bent,
dat U ons van harte nabij wilt zijn,
hier dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Acclamatie:    Ubi caritas et amor. Ubi caritas deus ibi est.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Lied: “In love for me (Communion song)”(nr.21)

Vredeswens

Daar waar liefde is en vrede,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vriendschap met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed

Wij danken u dat wij vanavond hier
bij elkaar mochten zijn, luisterend naar
de woorden van Johannes
Mogen wij de komende week met
vertrouwen tegemoet gaan,
met de wetenschap dat God in alle
mensen woont, bereikbaar voor iedereen.
Amen

Lied:  “Praise his holy name” (nr.29)
Laat iedereen Zijn heilige naam loven.
Koningen en heersers, oud en jong,
Laat hemel en aarde zich verheugen.

Zegenwens

God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan.
Dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door het woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zege ons de Eeuwige die is; Vader, Zoon en heilige Geest,
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Faithful and true” (nr.54)
Hoe moeilijk de weg ook is,
U leid mij en beantwoord mijn gebed.
Wat er ook gebeurt, U blijft mij trouw