Zo zend ik u 22-04-2006

Thema:Zo zend ik u

Voor de viering zingt het koor:
“The land of Zion” (nr.11)
Wees blij, in het land van Zion.
Verhef uw stem kinderen van Jeruzalem
en laat uw stem klinken over de heuvels,
de dalen en de vlaktes. Zing in de naam van de Heer.

 

Openingslied: “Sing a song for the Peace”
Zing een lied voor de vrede, sluit vriendschap met elkaar, overal

Welkomstwoord

Inleiding
Verhalen over vrede, verbondenheid en gemeenschap
horen wij vandaag.
Op de laatste avond van zijn leven
wenst iemand zijn vrienden vrede toe.
Daarmee zijn ze op weg gegaan.
En die vrede vond toegang tot de harten van velen,
die leven en liefde met vreugde gingen delen.
Dat mogen wij vandaag vieren,
één van hart en ziel met elkaar verbonden en gezonden.

Gebed om Vergeving (allen)

Heer,
Allen zijn wij geroepen tot vrijheid. Misbruik de vrijheid niet
als voorwendsel voor zelfzucht, maar dien elkaar in liefde.

Heel de wet is vervat in dit ene woord: hou van je naaste zoals je
houdt van jezelf. Kwets elkaar niet, niet door woorden, niet door daden.

Leeft naar de geest van Jezus. Wie dat doet, geeft niet toe aan zelfzuchtige
begeerten. De geest van Jezus en zelfzucht zijn elkaars tegengestelden.
Amen.

Lied: “He lives” (nr.24)
(Ik weet dat Hij leeft, Je vraagt me hoe ik dat weet?
Hij leeft in mijn hart. Hij is er altijd voor mij.
Wees blij en zing voor Hem. Hij leeft!)

Gebed
Verhaald wordt ons vandaag hoe Jezus' vrienden uitgezonden werden
om wereldwijd de vrede te verkondigen.
Verhaald wordt ons vandaag hoe hun woorden vruchtbaar zijn geworden
in verbondenheid en vriendschap van velen.
Verhalen waar wij hier en nu met vreugde naar mogen luisteren.
Allen:
God, die mensen ooit bewogen hebt
om in de geest van Jezus één gemeenschap te worden,
voeg ons ook daartoe aaneen,
verheugd dat wij in elkanders ogen UW vrede mogen ontmoeten.
Maak Jezus' droom waar in ons midden,
dat wij liefde en leven van harte met elkaar willen delen
met velen één hemel op aarde. Amen.

1e Lezing
De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap.  Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen rijkelijk begunstigd.  Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen,  en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder, al naar gelang hij nodig had.

Lied: “Van hart tot hart” (nr.23)

Evangelie (Johannes 20, 19-31)
Verschijning aan de leerlingen
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!'  Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.  `Vrede', zei Jezus nogmaals. `Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'  Na deze woorden ademde Hij over hen. `Ontvang de heilige Geest', zei Hij.  `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.' Maar hij zei: `Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.'
Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!'
Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: `Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.' Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!' Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.'
Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.

Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God, zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
Ik geloof in Jezus,niet alleen omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar omdat hij doorheen lijden en dood,weg, waarheid en leven is.
Ik geloof in zijn geest van hoop en toekomst,
voor elke mens die zijn weg gaat
en doorheen de negatieve dingen van het leven
toch naar een hoopvolle toekomst blijft toeleven.
Ik geloof in de verrijzenis zoals ik geloof in de lente
wanneer ik de bloesems zie bloeien.
Ik geloof dat echt mens-worden mogelijk is als wij allen
een gemeenschap van liefde willen vormen. Amen.

Voorbede

Vrede werd ons toegewenst.
Bidden wij dat die vrede
door velen gedeeld mag worden.

Bidden wij dat Jezus’ vredewens
door velen gehoord, verstaan
en ter harte genomen mag worden;
dat in de gemeenschappen die op Hem teruggaan,
velen zich door elkaar aanvaard,
bemind en gewaardeerd mogen weten.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor alle kerkverbanden, groot en klein:
dat zij vrede, gastvrijheid
en vriendelijkheid uitstralen
in de wereld van vandaag en morgen;
dat zij de wereld voorleven
wat zij de wereld verkondigen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

God, vervul met uw vrede allen
die de naam van Jezus belijden.
Maak hen tot wegbereiders
van een wereldwijde verbondenheid
onder al uw mensenkinderen. Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Vrede voor jou” (nr.39)

Gebed over de gaven
God, samen aan tafel gaan, hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker drinken, is zeggen dat we bij elkaar horen en dat we het willen opnemen voor elkaar. En er is meer, God. In dat gebeuren zien we Jezus als onze bevrijder verrrijzen in ons midden.
Die werkelijkheid zien we met de ogen van ons geloof, met de ogen van ons hart.
Zo beseffen we dat ons samenkomen hier aan tafel geen vrijblijvend gebeuren is.
We worden erdoor opgeroepen om in de geest van Jezus om te gaan met elkaar en met alle mensen, we worden erdoor opgeroepen om er mee voor te zorgen dat alle mensen, waar ook ter wereld tot opstanding komen, rust en vrede vinden, altijd opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed
God van leven en vrede,
we danken U voor dit heilig Brood
waarin we uw Zoon Jezus mogen herkennen.
In dit gebroken Brood wil Hij ons leven delen,
zo komt Hij ons nabij en is voedsel voor ons hart.
Sterk ons met het vermogen om Hem te herkennen
in de wereld om ons  heen,
om Hem te zien in een uitgestoken hand,
om Hem te horen in een woord van verzoening of begrip.
Maak ons tot de getuigen van zijn verrijzenis
en laat uw Zoon ook tot leven komen
in onze woorden en daden.
Adem over ons uw Geest, God,
herschep ons tot mensen van vrede.
Vervul ons met moed en vertrouwen,
help ons om ons steeds weer met elkaar te verzoenen
en leer ons elkaars nood en pijn te verstaan.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Geef nieuwe toekomst aan uw wereld, God,
geef leven en vrede aan uw mensen.
Dat vragen wij U deze dag en alle dagen van ons leven
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

 “Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij. (2x)

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God, uit het evangelieverhaal dat we mochten beluisteren, kunnen we opmaken dat onze zending als christen ligt in het verlengde van de zending die Jezus zag als de zijne, de zending die hij zag als komend van U, zijn God. Telkens opnieuw zullen we elkaar moeten ontmoeten om samen na te denken welke die zending is voor ons en hoe we die kunnen beleven in een steeds veranderende wereld.
Allen:
Met elkaars hulp zien we misschien een klein beetje beter waar U, een God van liefde voor elke mens, ons wilt toe bewegen. Eén van hart en ziel willen we op die wijze uw zending tot de onze maken, vandaag en telkens opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: “Nu wij uiteengaan” (nr.61)

Zegen en Wegzending

Van wie de naam van Jezus belijden,
mag verwacht worden
dat zij hun leven enten op het Zijne,
dat zij leven met een hart voor anderen.
Dat wij daartoe ook na dit uur bemoedigd zullen worden,
mogen wij elkaar van harte en vertrouwvol toewensen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Praise his holy name” (nr.29)
Laat iedereen Zijn heilige naam loven.
Koningen en heersers, oud en jong,
Laat hemel en aarde zich verheugen.