Een herder met een hart was Hij 06-05-2006

Thema:Een herder met een hart was Hij, met mensen begaan, om mensen bewogen.

-Roepingen zondag

Voor de viering zingt het koor:
The Lord is my light (nr.37c)
De Heer is mijn licht en mijn redding. Ik vertrouw op Hem.

The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

Openingslied: “You can count on me” (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Welkomstwoord

Inleiding
Mogelijk heeft u het al in de krant gelezen, John de Mol, producent is bezig met een nieuw programma voor Talpa, hij wil 10 mensen in een dure villa zetten voor ongeveer een jaar, niemand mag er uit, alleen voor hele bijzondere zaken, zoals begrafenissen e.d. Degene die het het langste uit houdt krijgt na een jaar of langer de dure villa. Je moet als het ware elkaar weg zien te pesten.
Met dit programma haalt hij het slechtste uit de mens. Pesterijen, hebzucht, egoïsme en al dat soort eigenschappen. Dit staat lijnrecht tegen de rode draad die wij altijd in onze vieringen uitdragen: het beste uit elkaar te halen.
Zoals ook dit weekend, waar het thema is: Een herder met een hart was Hij, met mensen begaan, om mensen bewogen.
De zondag van de goede herder, zoals deze zondag wordt genoemd is al vele jaren tevens roepingenzondag. Wat betekent dat?
Dat betekent dat wij geroepen worden de taak van Christus voor te zetten op aarde.
En zijn taak was: aan mensen geborgenheid en veiligheid geven.
Hij heeft hen laten voelen: “Jij bent de moeite waard. Jij bent kostbaar in Gods ogen; God laat jou, het werk van zijn handen nooit in de steek”.

Als we dit in alle oprechtheid elkaar willen zeggen beantwoorden we aan onze roeping.
Als we in alle oprechtheid aan elkaar willen zeggen: “Jij bent de moeite waard; Jij bent kostbaar, Ik spring voor jou in de bres; Ik laat je niet in  de steek”, dan zijn we voor elkaar een goede herder, priester, religieus of leek.

Gebed om Vergeving

Laten we voor we aan deze viering beginnen het even stil maken en kijken in ons eigen hart, in het eigen leven. Vaak vinden we bij onszelf kleine, scherpe kanten. Daarom willen we nu om vergeving vragen.

Voor al die keren dat wij
mensen in nood zagen en geen helpende hand uitstaken,
dat we eigenbelang kozen
boven naastenliefde.
Heer ontferm U over ons.

Voor al die keren dat wij
moedwillig afdwaalden
dat we eigen wegen gingen
zonder rekening te houden met anderen
en alleen dachten aan ons eigen ik.
Christus ontferm U over ons.

Voor al die keren
dat wij vaak niet geloofden
dat U God, onvoorwaardelijk
onze goede Herder wilt zijn.
Heer ontferm U over ons.

Goede God,
als een Herder zorgt U voor ons
wil dan ook nu weer
in uw eindeloze erbarming
al wat klein en gebroken is
van ons weg nemen
opdat wij opnieuw vrij leven mogen,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen.
Amen.

Lied: “Deel mijn liefde” (nr.50)

Gebed
Goede God,
In uw Zoon Jezus Christus
toont Gij U aan de mensen
als een Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Gij zijt een nabije God,
en wij vragen U
wees dan ook in dit uur bij ons aanwezig
nu wij naar uw woord gaan luisteren
het brood gaan breken en delen.
Nu en in eeuwigheid. Amen.

1e Lezing - Iedere mens wordt geroepen
Kijk eens om je heen
Wees eens stil en luister …
De wereld komt op je af.
Mensen – grote mensen, kleine mensen -
zij roepen,
ze hebben iemand nodig.
Ze hebben jou nodig – ze hebben mij nodig.
Het is een kind, die roept om de zorg en liefde
van zijn moeder.
Het is de jongen, die rekent op de steun van zijn vader.
Het is de patiënt, die vraagt om troost in zijn lijden.
Het is de leerling, die om uitleg vraagt.
Het is de kerkganger, die verdieping wil.
Het is de eenzame, die aansluiting zoekt.
Het is de opgejaagde, die rust wil hebben.
Het is de mens, die uit de sleur wil.
Er is iemand die roept om mij, om jou,
die een beroep doet op mij, op jou.
die ons aanzet iets te doen voor hem,
mijn medemens en waardoor wij hem gelukkig kunnen maken

Lied: “Van hart tot hart” (nr.23)

Evangelie (Johannes 10,11-18)
We lezen vandaag uit het evangelie, zoals het opgetekend werd door Johannes.
'Ik ben de goede herder', zei Jezus. 'Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor – het zijn zijn schapen niet! Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. ook voor hen moet ik herder zijn: ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het: één kudde met één herder. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te krijgen. Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.'

Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd
aan alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God         
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst aan alle mensen.

Ik geloof in de belofte van God,
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
die macht van de zonde in ons allen

en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor heel de mensheid.

Voorbede

Wat ons ter harte gaat brengen we voor U in de voorbede:

Laten we bidden
voor onze samenleving,
hier in onze eigen omgeving:
dat zij die leiding geven,
dat doen met hun hart bij de mensen;
dat ze goede herders
en herderinnen met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laten we bidden
voor onze maatschappij;
hier in ons eigen land:
dat zij die gezag dragen,
dat doen ten bate van de mensen;
dat ze goede herders
en herderinnen met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laten we bidden
voor heel de wijde wereld,
met allerlei kleur en cultuur:
dat zij die regeren en besturen,
de goede wegen vinden voor alle mensen;
dat ze goede herders
en herderinnen met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laten we bidden
voor de kudde
die onze kerk is:
dat we zorgen voor elkaar,
trouw zijn in moeilijkheden,
met aandacht voor iedereen;
dat we goede herders
en herderinnen met een hart zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbede

God van mensen, blijf in veler harten uw goedheid uitzaaien
opdat uw bewogenheid om mensen door velen vruchtbaar gedeeld blijft worden.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Who cares” (nr.46)
Er is veel ellende op deze wereld,
Wie trekt zich daar iets van aan?
God geeft om ons en hoe wij leven.
Hij geeft om rechtvaardigheid en vrijheid,
en wat wij mensen nodig hebben.
Hij geeft om ons!

Gebed over de gaven
“Ik ben de goede herder: ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen”
Zo hoorden we het in het evangelie. God, als teken dat wij die werkelijkheid willen waarmaken voor elkaar, omdat we hopen een goede herder te mogen zijn voor onze medemensen en zij voor ons, zijn we hier samen, breken we het brood voor elkaar en reiken we elkaar de beker van de vriendschap. Zo wordt het één kudde, één herder, zo kunnen we dan samenleven in de geest van Jezus, onze leidsman, vandaag en elke dag opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed.
Mensenherder Jezus leefde
met een hart voor anderen.
Hij bleef kwetsbaren trouw,
ook toen Hij daarom door machtigen werd belaagd.
Laat ons God dank zeggen,
door wie Hij zich gezonden wist
om mensen helend en heilzaam nabij te zijn.

Wees gezegend, God,
om mensenherder Jezus,
die, door U gezonden en bezield,
hartverwarmend door de wereld is gegaan,
die uw licht en liefde
van harte naar mensen heeft uitgedragen.

acclamatie:
Een herder met een hart was Hij,
met mensen begaan, om mensen bewogen.

Wees gezegend, God, om herder Jezus,
die op zoek ging naar wie verloren liep,
die uw vriendschap deelde
met hen die gevonden werden,
die mensen tot gemeenschap samenriep
en hen voorgang op wegen van vrede. – acclamatie

Wees gezegend, God, om herder Jezus,
die omging met zondaars en tollenaars,
met mensen als wij,
die woorden van vrede sprak,
die uw licht van liefde was
in het leven van velen. – acclamatie

Op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

acclamatie

Wees gezegend, God,
om mensenherder Jezus,
door U gezonden en bezield
om mensen nabij te zijn
met het licht van uw liefde. Amen.

“Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij. (2x)

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Laat mij, God,
een werkelijke herder zijn
één met toewijding en liefde,
geen huurling zonder zorg.
Laat mij de goede herder zijn
van de mensen om mij heen,
de dieren, de planten en de dingen.
Laat mij alles waar ik mee omga,
evenzeer liefhebben als mijzelf.
Laat de wereld een spiegel zijn van U.
Laat mij in het gezicht van de ander
Uw goddelijke ogen zien.
Amen

Slotlied: “Ik zal er zijn” (nr.13)

Zegen en Wegzending

Hartverwarmend was herder Jezus mensen nabij,
zoekend naar wie verloren was,
bemoedigend wie zich onvolkomen wisten.
Dat zijn bekommernis om andermans welzijn
onder ons navolging vindt,
mogen wij elkaar bemoedigend toewensen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Good news” (nr.26)
Goed nieuws, de zegewagens komen en ze zullen mij niet achterlaten.
In de hemel hangen een lange witte mantel, een paar vleugels, een paar schoenen en een gouden harp voor me klaar.