Hartelijkheid en waardering 07-10-2006

Thema:Hartelijkheid en waardering

Voor de viering zingt het koor:
Laudate omnes gentens   (37f)
Laudate omnes gentens, laudate dominum.
Laudate omnes gentens, laudate dominum.

Openingslied: “Deel mijn liefde” (nr.50)

Welkomstwoord

Inleiding
Wat God verbonden heeft zal d mens niet scheiden lezen we straks in het evangelie.
We gaan het hebben over trouw, en over de ontplooiing van de mens.
We kozen als thema: hartelijkheid en waardering, want zonder deze woorden is er geen trouw en kan de mens zich niet ontplooien.
Wij wensen u een goede viering.

Gebed om Vergeving (gezongen) “Gebed”  (nr.58)

Gebed
God wij danken U voor mensen om ons heen
waarmee wij ons leven delen.
Wij danken U voor vrienden om hun trouw.
Wij hopen en bidden dat wij meer en meer open mogen staan
voor elkaar en bereikbaar voor hen die ons nodig hebben,
vandaag en morgen en elke dag opnieuw.
Amen

1e Lezing
Zoals een bloem ontluikt in de warme stralen van de zomerzon,
zo gaat een mens open in de warme stralen van de liefde.
Voorzichtig doet hij de luiken open met het hoopvolle gevoel,
dat het hier gebeuren kan, dat hier een ander is, die zegt:
ik zal er zijn voor jou.
Dat er een ander is, die hij binnen kan laten;
voor wie hij verschijnen mag zoals hij is,
zonder make-up en zonder masker,
omdat die ander echt van hem houdt en daarom een en al oor is
voor zijn wederwaardigheden,
zelfs voor zijn onnozelste zorgen – daarom geeft hij zichzelf prijs,
zijn diepste ik, zijn intiemste gevoelens.
En toch weet hij zeker dat hij  zichzelf niet kwijt is,
want die ander is betrouwbaar, bij hem is hij geborgen.
In de warme stralen van de liefde
gebeurt de zelfopenbaring van de mens.

Lied: “Van hart tot hart” (nr.23)

Evangelie (Marcus 10, 2-12)
Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Judea en de overkant van de Jordaan. Weer gingen massa’s mensen samen naar Hem op weg, en zoals gewoonlijk gaf Hij hun weer onderricht. Er kwamen farizeeën op Hem af met de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten; ze wilden Hem op de proef stellen. Hij gaf hun ten antwoord: ‘Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’ Ze zeiden: ‘Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten.’ Daarop zei Jezus hun: ‘Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’
 Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover. Hij zei hun: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar, en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.’

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof  in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.

Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elk mens.
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.

Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.

Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.

Voorbede

God, Gij die het beste met ons voor hebt, wij bidden U:

Voor mensen die elkaar ooit trouw beloofd hebben,
voor hen die in voor- en tegenspoed
het leven willen delen met elkaar;
dat zij hun geloof in elkaar niet verliezen
en standvastig blijven…

Voor mensen die te maken hebben met de pijn van een scheiding,
voor hen die het zo graag anders gewild hadden,
die zich machteloos voelen;
dat zij niet verbitterd raken,
maar nieuwe levenskansen zien …

Voor de kinderen van gescheiden ouders
die niet kunnen kiezen voor de één of de ander;
dat er wegen gevonden worden die een goede omgang
mogelijk maken …

Voor mensen die anderen terzijde staan bij problemen,
voor therapeuten, hulpverleners, mensen werkzaam in
zorg en onderwijs; dat zij anderen werkelijk nabij zijn
in hun moeilijkheden …

Parochiële voorbeden

Trouwe God, Gij die ons geschapen hebt,
Gij weet wat in ons leeft.
Wil toch acht slaan op ons gebed
en laat ons in vertrouwen werken
aan onze oprechte inzet en goede bedoelingen/
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen die U ons geeft. Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Let us break bread together” (nr.48)
Laten we samen, op onze knieën het brood breken,
wijn drinken en God loven. God wees mij genadig.

Communiegebed
Trouwe God,
Gij die met ons meetrekt op de weg door het leven,
tot U bidden wij met woorden recht uit het hart.
Uw bedoelingen met mens en wereld hebt Gij ons bekend
gemaakt.
Hemel en aarde hebt Gij geschapen om te getuigen
van uw liefde die alle verstand te boven gaat.
Omdat Gij het beste met ons voor hebt,
spoort Gij ons aan om wegen te gaan van vrede en
gerechtigheid.

Het brood dat wij deelden,
is voor ons een levende herinnering aan Jezus Christus.
Hij is ons voorgegaan op de weg naar U.
Dit brood geeft ons de kracht en de moed
om te doen wat gedaan moet worden;
liefde leven, vrede brengen, een nieuwe wereld bouwen.
Toets ons hart, o God, doorgrond onze ziel,
Gij die trouw zijt aan mensen,
blijf ons vergezellen op onze tocht door het leven.
Mag het zo zijn dat wij gesterkt door dit brood
verder kunnen gaan op de weg
die Jezus ons gewezen heeft.
Dat wij uit blijven zien naar de komst
van uw Rijk van vrede en gerechtigheid
waar Hij ons over vertelde.
Wil ons zo nabij zijn, alle dagen van ons leven. Amen

“In love for me (Communion song)” (nr.21)
Dit is mijn lichaam gebroken voor jou,
’t brengt je de vrede, en maakt je vrij.
Neemt het en eet het en als je dat doet,
Doe het uit liefde voor mij.

Dit is mijn bloed, vergoten voor jou,
’t brengt je vergeving, en maakt je vrij.
Neemt het en drinkt het en als je dat doet,
Doe het uit liefde voor mij
Doe het uit liefde voor mij…

 

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

 

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Heer U vertrouwt ons toe aan elkaar, toch maken we wel eens een potje van onze relaties.
Leer ons dat we steeds weer onze relaties toetsen aan de woorden: hartelijkheid en waardering. Wil ons daartoe de kracht geven.
Amen

Slotlied: “Woorden” (nr.52)

Zegen en Wegzending

Jawoorden, vriendschap en vrede
worden echt en hecht
door onderlinge trouw.
Die trouw mogen wij elkaar van harte toewensen.
Gods zegen daartoe
mogen wij in goed vertrouwen over elkaar afroepen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“I’m climbing up the mountain  (nr.34)

Onze liefde mag niet uit lege woorden bestaan. Het moet echte liefde zijn, die zich in daden uit. (1Joh. 3:18)