Blind 28-10-2006

Thema:Blind

Voor de viering zingt het koor:
“Love changes everything” (nr.4)
Liefde verandert alles. Niets zal meer hetzelfde zijn.

Openingslied: “Wij zingen de hemel open” (nr.9)

Welkomstwoord

Inleiding
Aan de blinde vroeg Jezus wat hij voor hem kon doen. Dat ik weer kan zien, zei toen de blinde; de vraag van de blinde is ook onze vraag.
We zouden zo graag naar onze medemensen kijken met de ogen waarmee  Jezus dat deed. In elke mens, ook in bedelaars en zondaars, bleef hij uw beeld en gelijkenis herkennen.
Daarom veroordeelde hij niemand, zelfs niet degenen die hem veroordeelden. Eenieder nodigde hij uit om hem te volgen en met de mensen om te gaan zoals hij dat deed. We hopen dat de verhalen over Jezus ons zó inspireren dat we erin slagen met hem zijn weg te gaan. Dan beleven we reeds de hemel op aarde vandaag en elke dag opnieuw.

Gebed om Vergeving

V. God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf, soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

A. We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.

V. God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

A. We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben  voor uw woorden van bevrijding.

V: God, soms zien we de toekomst somber in, soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

A. We bidden U:geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar, daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft, tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Lied: “Lord have mercy” (nr.16)
Wij buigen voor u gebroken en beschaamd. Wees ons genadig, vergeef ons en vernieuw ons leven en geloof, want u bent onze God en redder, kom tot ons met uw liefde. Zend uw Heilige Geest over ons uit, zet onze harten in vuur en vlam. Laat ons uw naam eren.

Openingsgebed
Dank U Heer
dat we hier vanavond bij elkaar zijn.
We lezen het verhaal van de blinde Bartimeüs.
Leer ons te vertrouwen zoals hij.
Open onze ogen voor de goedheid van de mens.
Amen

1e Lezing
Waar ging Bartimeüs heen?
Geachte heer Bartimeüs,
Gezien uw wonderbaarlijke genezing, ontnemen wij u het
recht te bedelen in uw gemeente Jericho. Wij adviseren u
zich in te schrijven bij het job-centre in deze gemeente, om
zodoende een fatsoenlijke inkomensvoorziening te verwerven.
Het spreekt voor zich dat u uw aangepaste woning zo spoedig
mogelijk dient te verlaten.

Je bent genezen, dat is mooi. Maar dan beginnen de problemen.
Je zult je leven anders moeten gaan inrichten. Wat ga je doen?
Leven als een burgermens, met een inkomen, vaste lasten,
rechten en plichten? Dat heb je toch even lang gewild:
zijn zoals die anderen?
“Uw vertrouwen heeft u gered”, en Bartimeüs bleef vertrouwen.
Hij had blijkbaar al die zekerheid niet nodig, maar volgde zijn
vertrouwen. “Hij sloot zich bij Jezus aan op zijn tocht”.
Er was nog veel te zien.

Lied: “You can count on me” (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Evangelie Marcus 10, 46-52
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Geloven
dat God voor ons kiest
dat Hij ons aanraakt
dat Hij er is
voor heel zijn schepping
als een vader
als een moeder
dag aan dag…

Geloven dat Jezus met ons meegaat
dat Hij van God komt
dat Hij er is
voor alle mensen
als een broeder
als een zuster
dag aan dag…

Geloven
in een vuurvlam
die ons verwarmt
van binnenuit
Gods Geest
Trooster
dag aan dag…

Dat houdt ons op de been
geeft ons leven zin
en zekerheid
dag aan dag…

Voorbede

God van leven, in het vertrouwen dat U naar ons luistert bidden we:

Voor mensen langs de kant van de weg,
die in de ogen van de voorbijgangers
niets of niemand zijn, illegaal of ongewenst;
dat zij gezien worden
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die blind zijn of slechtziende,
en steeds het gevaar lopen te struikelen
door en over de onachtzaamheid van anderen;
dat zij gezien worden
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die op zoek zijn naar hulp
en geen gehoor dreigen te vinden voor hun geroep;
dat zij de moed en de hoop niet verliezen,
dat zij gezien worden
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse;
dat zij ruimte mag bieden om te leren kijken
met de ogen van liefde en vertrouwen;
dat we gaan zien
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

God van leven,
luister naar uw mensen,
ontferm U over ons,
laat ons niet aan ons lot over.
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon,
onze broeder,
die met U is, in lengte van dagen. Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“I have a dream” (nr.5)
(Ik heb een droom, over vrede voor de hele mensheid.
Dat we eens zij aan zij zullen staan en dat er vrede, hoop zal zijn.
Dat onze stemmen zich verenigen in een lied voor de vrijheid.)

Communiegebed
Heer, maak dat wij zien kunnen
hoe U aanwezig bent in het brood
dat wij gedeeld hebben tot uw gedachtenis.
Dank U voor uw nabijheid.

Heer, maak dat wij zien kunnen
wie het zijn die hier rond uw tafel aanwezig zijn,
mensen die uw woord ter harte nemen en ernaar
willen leven.
Dank U voor deze gemeenschap.

Heer, maak dat wij zien kunnen
welke weg U mij door het leven wijst,
een weg van liefde en vertrouwen.
Dank U voor het voorbeeld dat U hebt voorgeleefd.

Onze Vader Gezongen (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij. (2x)

Vredeswens
Daar waar liefde is, is God in ons midden.
Daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden U dat wij zulke mensen zijn en de weg van vrede gaan.
Zoals Jezus ons heeft voor gedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.

Wensen wij elkaar die vrede toe.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Goede God,
dank U dat we kunnen zien,
dat we ogen hebben om te lachen en te huilen,
en om elkaar in de ogen te kunnen zien.
Zo weten we dat we niet alleen zijn,
maar met anderen samen, groot en klein.
Dank u wel God. Amen

Slotlied: “Wonderen” (nr.25)

Zegen en Wegzending

Hij riep luidkeels,
Hij sprong overeind, een en al vertrouwen
En hij sloot zich spontaan
Als volgeling bij Jezus aan.
Dat Bartimeus zijn vurige geloof het onze mag worden,
Dat ook wij in daad en waarheid
volgelingen van Jezus worden.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Ik zal er zijn” (nr.13)