Dat koninkrijk van mij, komt daar nog wat van? 25-11-2006

Thema: Dat koninkrijk van mij, komt daar nog wat van?

Voor de viering zingt het koor:
“Who cares” (nr.46)
Er is veel ellende op deze wereld,
Wie trekt zich daar iets van aan?
God geeft om ons en hoe wij leven.
Hij geeft om rechtvaardigheid en vrijheid,
en wat wij mensen nodig hebben.
Hij geeft om ons!

It seems this world is in trouble,
it seems this race has come out of control
and ev’rywhere you hear shouting for more
when nobody wants to share.

So many people are hurting,
so many living in pain and despair,
so many places with violence and war,
does somebody realy care.

Who cares, about this world and it’s children,
who cares, if we live or we die.
Who cares about justice and freedom,
who cares for the needs of our souls.

Who cares, who cares

But God’s people are praying
and his people hold on to the hope,
that ev’ry nation shall know about Him,
the One who has always cared.

He cares about this world and it’s children.
He cares how we live our lives.
He cares about justice and freedom.
He cares for the needs of our souls.

God cares about this world and it’s children.
He cares how we live our lives.
He cares about justice and freedom.
He cares for the needs of our souls.
God cares, God cares
God cares, Jesus cares,
Jesus cares, He cares.

Openingslied: “Van hart tot hart” (nr.23)
Ik zie je zo vaak, vluchtig en snel
We groeten en praten, we snappen het wel
Het weer en het werk, vooral niet te diep
Even gauw vertellen hoe afspraak verliep
Zijn we tot meer in staat?
Ja, we weten heel goed waar het echt om gaat!

Refrein:
Laten we elkaar ontmoeten,
maar dan wel van hart tot hart
Een band is meer dan elkaar begroeten,
Geef liefde de ruimte maak een nieuwe start.
Laten we elkaar ontmoeten,
maar alleen van hart tot hart.

Wat Jezus ons zegt, helder en puur,
geeft aan dat ontmoeting voor langere duur,
Alleen kan bestaan en echt waarde heeft
als je openhartig uit Zijn liefde leeft.
Kost het geduld en tijd?
De opbrengst is groot en geeft zekerheid!

La, la, la, la …
Geef liefde de ruimte, maak een nieuwe start.
Laten we elkaar ontmoeten
maar alleen van hart tot hart

Zeg eens eerlijk, je voelt je toch het meest voldaan
Als ontmoeten, verder dan beleefd bezoeken is gegaan.

Refrein:

maar alleen van hart tot hart!

Welkomstwoord

Inleiding
Het thema van vanavond is: Dat koninkrijk van Mij,komt daar nog iets van?
Meestal vragen wij ons af dat koninkrijk van God komt daar nog iets van,
maar vanavond draaien we het om en vraagt God aan ons of er nog wat van ZIJN
koninkrijk komt, en ja dan hebben we het b.v. over het levenswerk van Pater v. Bortel in India. Hij blijft zijn zending trouw ondanks tegenslagen.
Net als Jezus zijn zending trouw blijft ten einde toe, dan zien we een stukje koninkrijk van God.

Gebed om Vergeving (allen)

Goede God,
wij kennen de geboden
en wij proberen ernaar te leven
Maar iedere keer weer
ontbreekt ons de moed
ook de laatste stap te zetten,
de stap die werkelijk moeite kost,
de stap om méér te doen dan het gewone.
Wij bidden U, ontferm u over ons,
opdat wij steeds opnieuw de moed verzamelen
op zoek te gaan naar uw koninkrijk.
Amen

Lied: “Kostbaar” (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Openingsgebed
Met hoogachting, God, gedenken wij vandaag
uw onkreukbare getuige Jezus,
die niet heulde met de machten van deze wereld,
maar om uw bekommernis om geringen
ten einde toe trouw is gebleven.
Maak ons vertrouwd met wat Hij ons zeggen wilde:
dat Gij een God van mensen zijt,
met mensen begaan, om mensen bewogen. Amen.

1e Lezing
Het levenswerk van Pater Victor Van Bortel sj is Kishor Nagar, een tehuis voor jongens in Ranchi, de hoofdstad van de Indiase staat Jharkhand. Kishor Nagar is Hindi voor 'Jongensstad'. Het biedt een thuis aan jongens die door gezinsontwrichting of door armoede geen ander toevluchtsoord meer hebben. In Kishor Nagar leven en werken zij, en krijgen ze een opleiding tot minstens het niveau van 'High School'. Naargelang hun aanleg stromen sommigen daarna door naar een College en anderen naar technische scholen.

Het uitzonderlijke van Kishor Nagar is dat het huis voor een groot deel wordt gerund door de jongens zelf. Kishor Nagar heeft een staf van slechts 14 personen. Het meeste werk in de keuken, de kleine kliniek en de boerderij, het schoonmaken etc. wordt door de jongens zelf gedaan. Oudere jongens geven ook bijscholing aan de jongere. Bezoekers valt op hoe schijnbaar zonder enige leiding en met groot plezier en enthousiasme de jongens zelf eten klaarmaken en verdelen, en de afwas doen. Kishor Nagar is voor deze jongens niet alleen een tehuis, maar ook een thuis.

Kishor Nagar bestaat nu 30 jaar en heeft al duizenden jongens grootgebracht. Op dit moment leven er zo'n 800 à 900 jongens. Dankzij onder meer een eigen boerderij waarin groenten en rijst worden geteeld en melkkoeien, varkens en kippen worden gehouden, is Kishor Nagar voor een groot deel zelfbedruipend. Voor de rest is men afhankelijk van giften. Er is nauwelijks of geen steun van de lokale overheid. Dit betekent dat Kishor Nagar met de beschikbare middelen moet woekeren.

De behuizing is proper en degelijk, maar zeer sober: 's morgens rollen de jongens hun matje op, omdat de slaapvertrekken ook dienst moeten doen als leslokalen. Maar ook al zijn de middelen schaars, toch slagen Van Bortel en zijn team erin om de jongens op te voeden tot zelfstandige en zelfredzame individuen, die vruchtbaar kunnen samenwerken en samenleven met andere mensen.

Het werk van Van Bortel staat niet op zichzelf, maar is een deel van het sociaal werk van de jezuïeten in de Indiase staat Jharkhand - vroeger Zuid-Bihar - ten bate van de dalits (kastelozen) en de tribals (de oorspronkelijke inwoners van India). Dit werk is begonnen met de missie van Pater Lievens, einde negentiende eeuw. Hij en de andere jezuïeten die daar begonnen te werken realiseerden zich dat hun missiewerk geen zin zou hebben zonder inzet voor sociale rechtvaardigheid en verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, en dan vooral die van de grote groepen kasteloze tribals, die door de andere bevolkingsgroepen achteruitgesteld werden.

Lied: “Mensen gevraagd” (nr63)
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat dar leeft,
wapens het liefst toe een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd;
mensen, mensen, mensen, mensen!

Evangelie (Johannes 18, 33b-37)
Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’

Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof niet in de macht van de sterke
maar in de onmacht van de zwakke.

Ik geloof niet in de volzinnen van de pocher
maar in de eenvoud van wie stamelt.

Ik geloof niet in de wapens van wie oorlog zoekt
maar in de voeten van de vredestichter.

Ik geloof niet in de alwetendheid van de volwassene
maar in de vragen van een kind.

Ik geloof in het rijk van God
waar de zwakke machtig is,
waar de eenvoudige veelzeggend is,
waar de vredestichter in de voorste linie staat,
waar een kind de antwoorden heeft.

Ik geloof in de mens die God zond
die zwakken opzocht,
die sprak met eenvoudigen,
die zelf vrede was,
die kinderen zegende.

Ik geloof in de Geest van God
die mij kracht geeft,
die mij woorden geeft,
die mij vrede schenkt,
die mij als een kind leidt.

Ik geloof.

Voorbede

Gods getuige Jezus
is diens waarheid ten einde toe trouw gebleven.
Bidden wij dat die trouw navolging vindt
in de levens van velen.

Bidden wij voor allen die geroepen zijn
het op te nemen tegen voor geringen en machtelozen:
dat zij kracht en moed ontvangen
om die roeping in alle omstandigheden
ten einde toe trouw te blijven.

gezongen acclamatie: (37c)
O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer,
when I call, answer me
O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer,
come and listen to me.

Voor allen die in gezag
over anderen zijn aangesteld:
dat zij het belang van die anderen
tot het hunne maken;
dat zij er dienstbaar aan willen zijn;
dat zij zich er onbaatzuchtig voor willen inzetten.

acclamatie

Voor alle kerkgemeenschappen
die de naam van Jezus belijden:
dat ze zijn zending
getuigenis af te leggen van Gods menslievendheid
tot de hunne maken,
en daarmee velen tot zegen mogen zijn.

acclamatie

Parochiële voorbeden

Hoor ons gebed, God
Gij die naar Jezus’ getuigenis
ons aller Vader wilt zijn,
met mensen begaan, om mensen bewogen. Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Deel mijn liefde” (nr.50)
Refrein:           Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
er is genoeg en wat je weggeeft komt weer.
Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
geef maar weg, er is nog meer.

Er is een boodschap voor jou en voor mij
een woord van vreugde dat alles overstijgt
het klinkt voortdurend en maakt mensen vrij
er is een woord een stem die niet zwijgt.

Er is een boodschap aan jou en aan mij
er is een hand die ons koestert en warmt
vertel het door het maakt mensen vrij
er is een licht dat ons liefdevol omarmt.

Refrein:

Er is een Vader voor jou en voor mij
een woord van liefde dat eeuwig bestaat.
Hij wenkt voortdurend en gaat niet voorbij
er is een God, in jou kiemt het zaad.

Er is een Vader, Hij roept jou en mij
Hij spoort ons aan als Jezus te zijn
geef het maar door het maakt mensen vrij
geef het maar door aan groot en aan klein.

Refrein:

Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
er is genoeg en wat je weggeeft komt weer.
Deel mijn liefde mijn vreugde mijn eenvoud maar uit
geef maar weg, er is nog meer.
geef maar weg, er is nog meer
geef maar weg, er is nog meer.

Tafelgebed
Door God gezonden om zijn getuige te zijn
is Jezus zijn zending ten einde toe trouw gebleven.
Laten wij de hemel daarvoor
van harte onze dankbaarheid betuigen.

Wij danken U, God, voor Hem
die uw bekommernis om mensen
geloofwaardig heeft uitgedragen,
die leven en liefde deelde met vriend en vreemde.

Acclamatie :
Om Hem danken wij U, om trouw van Hem ten einde toe.

Wij danken U, God,
voor ons aller herder Jezus,
die het lot van armen, zieken en gevangenen
als het zijne beschouwde,
die leven en liefde van harte met hen deelde. – acclamatie

Wij danken U, God, voor Hem
die uw licht en liefde
voor mensen in verdrukking was,
die omwille van mensen
zijn leven ter beschikking stelde. – acclamatie

Wij danken U, God, voor Hem
die aan een tafel van gemeenschap
brood van leven met ons deelde,
en daarin zichzelf wegschonk
tot leven en vrede van velen. – acclamatie

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Onze dankbaarheid waardig bent U, God,
om uw getuige Jezus, die, van U vervuld,
ons aller goede herder werd,
ons aller voorganger tot bij U
in de eeuwen der eeuwen. Amen

“Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij. (2x)

Vredeswens
Daar waar liefde is, is God in ons midden.
Daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden U dat wij zulke mensen zijn en de weg van vrede gaan.
Zoals Jezus ons heeft voor gedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.

Wensen wij elkaar die vrede toe.

Daar waar liefde is (nr.37d)
Daar waar liefde is, en vrede
Daar waar liefde is, daar is God

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof.
Geef dat ik licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefenis heerst.
Amen

Slotlied: “I’m climbing up the mountain  (nr.34)
Once I travelled in the valley so low, so low;
And lonely and weary was I.
Now I travel in the valley no more, no more;
And I’ll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I’m climbin’  up the mountain to the sky
I’m going where I’ll never, never die, never die
I’m climbin’ up the mountain, climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by.

Well, I would not keep a sinnin’ oh no,oh no
I’m trav’ling with my Jesus to the sky.
And I started, started trav’ling long ago, long ago;
And I’ll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I’m climbin’  up the mountain to the sky
I’m going where I’ll never, never die, never die
I’m climbin’ up the mountain , climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by.

I’m climbin’ up the mountain, climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by, by and by, by and by!

Zegen en Wegzending

Wat een zoon uit Nazaret deed,
verwacht Hij ook van ons:
dat wij ons om heen zullen zien
met de ogen van ons hart,
en dat onze handen zullen doen
wat ons hart ons zeggen zal.
Daartoe moge de hemel ons bemoedigend zegenen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Praise his holy name” (nr.29)
Laat iedereen Zijn heilige naam loven.
Koningen en heersers, oud en jong,
Laat hemel en aarde zich verheugen.

Let ev’rybody praise His holy name.
Let ev’rybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice ,
heaven and earth rejoice,
Ev’rybody praise His holy name. (2x)

Praise Him, hills and mountains,
ev’ry nation sing.
Praise Him, sun and moon
glory to our King, to our King

Let everybody praise His holy name.
Let everybody praise His holy name.
Let heaven and earth rejoice ,
heaven and earth rejoice,
Ev’rybody praise His holy name.

Praise Him, kings and rulers
ev’ry nation sing.
Praise Him, old and young
glory to our King, to our King.

Heaven and earth rejoice.
Heaven and earth rejoice.
Evrybody praise His holy name
Let ev’rybody praise His holy name!