Het is nog niet te laat 09-12-2006

Thema: Het is nog niet te laat.

Voor de viering zingt het koor:

 

Openingslied: “Stal van vrede” (nr.1k)
Zal de stal van vrede komen
waar een kindje wordt behoed:
veilig ligt het er te dromen
alsof nergens oorlog woedt,
Zal ooit nog komen die advent?
Zal ooit nog komen die advent?

Zal de stad van vrede komen
waar dat kind zo klein regeert
en de wind zingt in de bomen,
dat je machtig wotdt geëerd
als je klein en weerloos bent.
Zal ooit nog komen die advent?

Zal het land van vrede komen
waar dat kind heet: licht van licht,
waar de schepping wordt hernomen,
en het tere eerste licht
stralen in het duister zendt?
Zal ooit nog komen die advent?
Zal ooit nog komen die advent?

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
Vanuit een wereld van drukte en zorgen zijn we hier samengekomen.
Wij maken deel uit van die wereld, en straks gaan we ernaar terug.
Daarom is het goed dat God mensen tegemoetkomt daar waar zij wonen.
Wat horen we Lucas vanavond in het evangelie zeggen?
“Het gebeurde toen Pilatus landvoogd van Judea was”
Toen kwam Gods woord over Johannes, opdat deze met een doopsel van bekering mensen zou bevrijden van schuld en zelfverwijt.
Johannes geeft aan  dat het nog niet te laat is, we kunnen nog kiezen voor de andere weg.
Het is nog niet te laat.

Gebed om Vergeving

God, wij willen er liever niet aan denken.
We willen er liever niet aan herinnerd worden,
maar wij hebben allemaal,
bewust of onbewust, schuld,
omdat het anders had gemoeten
anders had gekund.
Wij kunnen niet leven
en onschuldig zijn.
Geef dat we niet naar een ander wijzen.
dat we ons niet verstoppen
achter de fouten van een ander,
maar bij onszelf te rade durven te gaan,
en niet meteen onszelf vrijpleiten.
Leer ons inzien wat wij fout deden,
en geef ons de openheid en de kracht
om te leren van onze fouten
Doe ons ervaren wat vergeven is:
een last die van je af valt,
een gevoel van opluchting
als iemand zegt: het is weer goed.
Geef dat we elkaar kunnen vergeven
zoals U ons vergeeft.  Amen.

Lied: “Song of Peace” (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country’s skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunshine too and clover,
And skies are ev’ry where as blue as mine.
O hear my song thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

Gebed
Zie ons, hier samengekomen, God,
om te horen wat U ons zeggen wilt.
Spreek tot ons hart,
opdat wij, van U vervuld,
elkaar tot zegen zijn;
opdat wij uw bekommernis delen om mensen,
die ontheemd en ongeborgen zijn;
opdat wij voor de wereld om ons heen
uw licht en vrede zullen worden.
Amen.

1e Lezing
Johannes heeft zijn mond niet gehouden. Tegen iedereen die het maar horen wilde, heeft hij geroepen: “Mensen, het moet anders. Het gaat mis. Jullie zijn op de verkeerde weg. We hollen met z’n allen onze ondergang tegemoet. Het is nog niet te laat, maar er is weinig tijd over. Ik sta niet voor niets hier in de woestijn. We hebben van het leven een woestijn gemaakt. We dachten dat we zonder God konden. We dachten dat we zelf de wereld wel op orde konden brengen. Maar de bomen gaan dood, en de vogels sterven, omdat de lucht vervuild is. We dachten veel geld te kunnen verdienen door met koeien en varkens te slepen, maar de dieren worden ziek. De zee zit vol troep, en de vissen gaan dood. We hebben zoveel afval dat we niet meer weten waar we het moeten laten. We worden er ziek van, terwijl we dachten dat we zo knap waren dat we alle ziekten de baas konden. Denk niet dat het niet anders kan. Denk niet dat je in je eentje niets kunt beginnen. Alle beetjes helpen. Vele kleinen maken één grote. Keer je om, bekeer je! Er is een weg uit de benauwdheid. Ga je mee? Het is een oude, bekende weg. Die weg is Mozes al gegaan, toen hij uit de woestijn kwam op weg naar het beloofde land, het land waar het leven goed is. We moeten door de rivier heen.  Als je mee wilt, moet je even kopje-onder. Heel even zal het net zijn of je verdrinkt, maar dan sta je op. Dan is het oude voorbij, en wordt alles nieuw. Als je door het water heen bent, en je wilt opnieuw beginnen, komt er iemand die de weg zal wijzen. Ik heb jullie ondergedompeld in water, en Hij zal je de kracht geven om vol te houden. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur. Hij zal laten zien hoe het moet. Wat verkeerd is, zal Hij weg doen, zodat er alleen overblijft wat goed is, zoals het kaf van het koren wordt gescheiden.”
En toen kwam Jezus. Hij liet zich ook onderdompelen in het water. Ook Hij ging even kopje-onder. En toen zei Hij: ”Volg mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kom, we hebben nog een lange weg te gaan”.

Lied: “Vrede voor jou” (nr.39)
Leven vol hoop dat wens ik jou,
zoals de Vader mij stuurt zo stuur ik jou,
Geef mijn licht aan al wat leeft,
Vrede voor jou.

Life so full I give to you,
as the father sends me so I send you,
Spread my light through-out all life,
Peace be with you.

Evangelie (Lucas 3, 1-10)
In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes tetrarch van Galilea, zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis, Lysanias tetrarch van Abilene,  en Annas en Kajafas hogepriester, toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.  En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: Een stem roept in de woestijn:  Bereid de weg van de Heer,  maak zijn paden recht; elk dal zal worden opgevuld,  elke berg en heuvel geslecht;  bochtige wegen worden recht,  oneffen paden vlak;  en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.
Hij zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt. En zeg nu niet van uzelf: “Wij hebben Abraham als vader”; want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen; iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.’ De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten wij dan doen?’

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.

Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elke mens
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.

Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.

Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.

Dat geloof ik omwille van zijn Zoon
die voor ons de laatste dood heeft verdreven.

Voorbede

In deze donkere dagen voor Kerstmis bidden wij om licht.
Wij zien uit naar Zijn komst.

Bidden wij voor mensen die opgepakt zijn, gevangen zitten,
omdat ze protesteerden tegen onrecht.
Zij vochten voor de komst van Zijn koninkrijk!
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor mensen die de moed opgeven
omdat ze denken dat niemand naar hen omziet.
Dat ze nieuwe wegen durven te gaan,
nieuwe mensen mogen ontmoeten,
omdat het nooit te laat is.
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor onszelf, omdat we vaak bang zijn.
Geef ons moed om op te staan en het op te nemen
voor mensen die het zelf niet meer kunnen.
Geef ons oren die horen, en ogen die zien wat
gedaan moet worden om Zijn koninkrijk
gestalte te geven.
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden we voor de mensheid, dat we meer
zorg en aandacht hebben voor de natuur.
Dat wij, ondanks tegenwerking, toch door mogen gaan.
Geef ons doorzettingsvermogen, want we hebben nog
een lange weg te gaan.
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Somebody’s knocking” (nr.27)
(Er klopt iemand op je deur! O zondaar waarom doe je niet open.
Hij klopt net als Jezus. Hoor je hem niet? Doe open voor Jezus.)

Somebody’s knocking at your door,
Somebody’s knocking at your door,
O sinner, Why don’t you answer?
Somebody’s knocking at your door.

Knocks like Jesus, Somebody’s knocking at your door. 2X
O sinner, Why don’t you answer?
Somebody’s knocking at your door.

Can’t you hear him? Somebody’s knocking at your door. 2X
O sinner, Why don’t you answer?
Somebody’s knocking at your door.

Answer Jesus, Somebody’s knocking at your door.  2X
O sinner, Why don’t you answer?
Somebody’s knocking at your door.

Communiegebed
God, Schepper,
naar U gaat ons verlang uit.
U bent onze oorsprong en bestemming.
Van U komt alle leven.

Ooit, onzichtbaar voor mensen,
bent U ons in Jezus Christus menselijk nabijgekomen.
In Hem mogen we U zien,
in Hem krijgt Uw liefde handen en voeten.

Hij is ons Brood geworden,
leeftocht voor onderweg.
Telkens als we Hem ontvangen
mogen we weer weten waartoe we bestemd zijn:
om elkaar tot hulp en steun te zijn,
om deze wereld bewoonbaar te maken,
om in liefde en vriendschap het leven te delen.

Wil ons dan met uw genade nabijkomen;
dat we gesterkt van hier gaan,
dat we durven te gaan waar geen wegen zijn,
dat we plekken gereed maken
waar Christus zelf in ons midden kan komen.

Schenk ons de geestkracht die niet terugdeinst voor tegenslag,
die niet rust tot we U gevonden hebben,
God die leeft tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader – gezongen nr. 15
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij. (2x)

Vredeswens
Waar liefde is, is God nabij:
genade en trouw ontmoeten elkaar,
recht en vrede omhelzen elkaar.
Mens voor mens, hand in hand,
schouder aan schouder:
moge Gods vrede met ons zijn,
dit uur en ons leven lang.
De vrede van Jezus!

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Heer, U kent ons hart.
U weet
hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.
Als het donker is,
zoeken wij naar licht;
als het koud is,
naar warmte;
zijn we in nood,
dan zien we uit
naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons
Uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn
in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.
Amen.

Slotlied: “Nu wij uiteengaan”
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dion en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dion en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dion en a Dieu!

Zegen en Wegzending

God moge ons zegenen op al onze wegen. Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door het woord, dat Hij vanavond tot ons sprak.
Zegene ons de Eeuwige die is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“I’m climbing up the mountain  (nr.34)
Once I travelled in the valley so low, so low;
And lonely and weary was I.
Now I travel in the valley no more, no more;
And I’ll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I’m climbin’  up the mountain to the sky
I’m going where I’ll never, never die, never die
I’m climbin’ up the mountain, climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by.

Well, I would not keep a sinnin’ oh no,oh no
I’m trav’ling with my Jesus to the sky.
And I started, started trav’ling long ago, long ago;
And I’ll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I’m climbin’  up the mountain to the sky
I’m going where I’ll never, never die, never die
I’m climbin’ up the mountain , climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by.

I’m climbin’ up the mountain, climbin’ higher up the mountain;
And I’ll reach the other side by and by, by and by, by and by!