Kerstmis 2006

Thema: Kerstmis 2006

“Sing we all Noel” (nr.40 MK)
Sing we all Noel, hear the music all around
Sing we all Noel, let the joy resound.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.

Sing we all Noel, with a joyous roundelay,
Sing we all Noel, hear the news today.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.
Sing Noel!

Sing we all Noel, in dulci jubilo.
Exultate Deo servire cantico.
Noel, noel, noel, let our voices rise
as we sing a song of praise and lift our music to the skies.
Noel, noel, noel, sing it loud and clear
so that all on earth may know our joy this season of the year.

“Te bethlehem geboren” GK
Te Bethlehem geboren is ons een kindje klein:
dat heb ik mij verkoren, zijn dienaar wil ik zijn:
Eia, Eia, zijn dienaar wil ik zijn .

Heer Jezus werd mijn broeder, geboren in Kerstnacht
Maria was de Moeder die Hem ter wereld bracht
Eia, Eia, die Hem ter wereld bracht

Hoe hebben zij geleden, die Moeder en dat Kind.
De weg zijn zij getreden, waar’k almaar lijden vind.
Eia, Eia, waar’k almaar lijden vind

Nu zet ik niet mijn zinnen, op aardse dingen neer.
Maria wil ik minnen en Jezus lieve Heer.
Eia, Eia, en Jezus lieve Heer.

“Joy in Judea” (nr.2 - MK)
There was joy in Judea in that little town
When Jesus Christ was born.
There was joy in Judea in that little town,
Yes it was on that Christmas morn.

There was hope in Judea when the star shone down
on a manger filled with hay.
There was hope in Judea when the star shone down
upon the place where Jesus lay.

There was peace and the promise of good will to men
when the shepherds heard the angels sing.
And the song of salvation spread thru Bethlehem:
sweet Mary birthed a King!

There was love in Judea when the shepherd found
the mother and her child.
There was love in Judea when the shepherd found
this little babe son undefiled.

There was peace and the promise of good will to men
when the shepherds heard the angels sing.
And the song of salvation spread thru Bethlehem:
sweet Mary birthed a King:
Sweet Mary birthed a King!

There was joy in Judea in that little town
When Jesus Christ was born.
There was joy in Judea in that little town,
Yes it was on that Christmas morn.
Yes it was on that Christmas morn.
There was joy, that Christmas morn.

“Nu gaat de hemel open” GK
Nu gaat de hemel open, de aarde raakt in bloei,
vrede daalt van boven, God lacht de mensen toe.

Een kind ligt in de kribbe, Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen, geluk ligt voor de hand.

Het Woord is vlees geworden, God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden, van ons een bloedverwant.

Hij zit bij ons aan tafel, Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader, Hij is een huisgenoot.

O broeder in ons midden, Gods strijd om ons bestaan,
wij willen U aanbidden, wij leven in uw naam.

Openingslied
“Wij komen tezamen” - samenzang
Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Betlehem.
Christus geboren zingen d’ engelenkoren.

refr.     Venite adoremus (2x)
            Venite adoremus dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden de sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.      refrein

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.       refrein

Welkomstwoord door Pastor

Inleiding
Het is eigenlijk een heel simpel verhaal
dat verhaal van een moeder en een weerloos kind.
Je hoeft geen gelovige te zijn om het te begrijpen.
Je hoeft alleen maar te kijken hoe het gebeurt.
Want terwijl aan de ene kant van de straat
mensen elkaar het leven zuur maken,
geeft aan de andere kant van diezelfde straat
een moeder het leven aan een kind

Kaarsen worden aangestoken
Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat vrede
zo dikwijls een ijdel woord is.
Ook al weet je dat er ook vandaag
nog zoveel mensen op de vlucht zijn.

Steek nog meer kaarsen aan,
zodat je hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.
Hij is in je visioen en je droom,
in je handen die schreeuwen
om liefde en vriendschap,
in je machteloosheid
omdat je zoveel zou willen doen.

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.

“In die nacht - samenzang
In die nacht, uit duizend nachten,
daalde licht op aarde neer.
Eerst verscheen het aan de herders,
en zij loofden onze Heer,

Refrein:
Bethlehem, een dierenstal,
daar is Hij de Heer van al.

Christus kwam dit licht hier brengen,
dat de mensen anders maakt.
Herders ondergingen ’t wonder
liefde heeft hen diep geraakt.            Refrein:

Laat ook ons op zoek naar ’t licht gaan,
dat ons liefde geeft en kracht
Met de herders en de wijzen
vinden wij dat licht deez’ nacht.         Refrein:

Zo gaan wij dit licht uitdragen
van de liefde voor elkaar.
Want de kracht is ons gegeven,
’t maakt Gods liefde openbaar.         Refrein:

Gebed om Vergeving

Pastor: We hebben licht gemaakt.
vlammen, dansend in het duister.
Het licht van deze nacht stopt geen oorlogen,
het maakt geen heiligen van ons.
Maar het wakkert het vuur van de hunkering aan,
het verlangen naar,
het worstelen met,
het geloven in een betere wereld.

Allen: Zo'n wereld krijgt pas kansen
als we plaats maken.
Want vaak nemen we zelf zoveel plaats in,

dat er geen ruimte meer over is.
Geen ruimte voor anderen,
laat staan voor God.


Heer, haal ons uit het centrum,
zie ons en heb mededogen, met ons.
met ons en met onze dolgedraaide wereld.
Wek uw kracht,
maak ons sterk,
kom ons bevrijden.

koor zingt uit de mis: de menswording van C. van Haperen: 
Heer ontferm U
Heer ontferm U.
Christus ontferm U.
Heer ontferm U.

Lofzang
Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft.-Wij loven U,-Wij prijzen en aanbidden
U,-Wij verheerlijken U,-en zeggen U dank voor uw grote
heerlijkheid.-Heer God, hemelse koning, God almachtige
Vader,-Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus,-Heer God,
Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zon-
den der wereld, ontferm u over ons.-Gij die wegneemt de
zonden der wereld, aanvaard ons gebed,-Gij die zit aan de
rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij al-
leen zijt de heilige,- Gij alleen de Heer, Gij alleen de aller-
hoogste, Jezus Christus,- met de heilige Geest in de heerlijk-
hied van God de Vader. Amen.

Gebed
God,
soms vinden we de wereld maar niks:
zo koud en zoveel gevaren
en zo weinig plaats om te schuilen.
Dan zouden we wel willen ruilen
met de herders in de kerstnacht.
Dan verlangen we naar liefde,
iets dat ons omstraalt
en ons aan u doet denken.

Laat ons ervaren dat u bij ons bent.
Dat uw liefde ons omringt
en bescherming biedt
tegen kou en regen.
Tegen striemende woorden
en ijzige blikken.
Tegen ruzies die zoveel kapot maken
en tegenslagen die ons verpletteren.

Wees met alle mensen,
die moeten vechten tegen de kou.
Die op zoek zijn
naar wat warmte en beschutting.
Dat we ze in ons hart sluiten
en hen iets laten merken
van de liefde en het licht
waarmee u ons omringt.
Amen

1e Lezing – “Kerstmis”
Weer dennegroen en lichtjes in de stad
en luide kerstmuziek in alle winkelstraten
stemmen van mensen, die luidruchtig praten
óver de klank heen van “de heilige stad”.

En  ieder rept zicht langs de ander voort
en ziet alleen zichzelf en zijn belangen,
en is geconcentreerd op het ontvangen:
het kerstfeest werd tot in het hart doorboord.

Van alle kanten klinkt het “Stille nacht”,
maar niemand hoort daarin nog eng’len zingen:
Wij zijn te zeer vervuld van aardse dingen,
God komt te laat – Hij wordt niet meer verwacht.

Of toch? Zijn er nog ogen voor Zijn licht?
Nog oren die Zijn woorden willen horen?
Heeft God om ons niet alle hoop verloren?
Of gooien wij de deuren voor Hem dicht?

Kom tot ons, Heer en neem ons bij de hand;
Uw krib lijkt verder weg dan ooit tevoren,
wij zijn de weg naar Bethlehem verloren,
steek Zelf Uw ster aan in dit donker land!

Lied: "In Bethlehem’s stal" (nr.30-mk)
in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

Oh Kindeke klein, oh kindeke teer,
uit hoge hemel daalt Gij neer.
Verlaat uws Vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulploos, draagt een kruis.
Oh kindeke klein, oh kindeke teer.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou.
Ziet een hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van kou.
Nana Nana Nana, kindeke teer
en zwijg toch stil su su en krijt niet meer.

Er is een kindeke geboren op aard,
er is een kindeke geboren op aard.
‘ Zich t kwam op de aarde voor ons allemaal,
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal.

in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

Evangelie (Lucas 2, 1-14)
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias,  de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

“Ere zij God” – samenzang
Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.
 
Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Geloven is
toch maar blijven wachten,
ook al is ongeduld meer in de mode,
ook al zullen de anderen wellicht nooit weten
wat het wachten je heeft gekost.

Geloven is
toch maar blijven hopen
ook al kwam je al vaak bedrogen uit,
ook al blijft de wereld even ziek.

Geloven is
toch maar de armen blijven helpen
ook al blijven ze even talrijk
ook al houdt de wereld je dan voor dwaas.

Toch maar, omdat Hij kwam.
Geduldig en onvermoeibaar,
bron van hoop voor de minsten van de mensen,
in wie Hij te vinden is.

Toch maar omwille van zijn vertrouwen
dat een mosterdzaadje een grote boom wordt,
dat ons proberen en volhouden,
onze kleine stapjes ons toch dichterbij brengen
bij zijn droom, zijn visioen van vrede.

Geef ons God, daartoe de kracht.
Amen

Voorbede

Laat ons bidden tot de God van Jezus Christus,
wiens geboorte we in deze dagen vieren.

We willen bidden voor de christenen
die in hun kerken en kapellen
de geboorte vieren van hun Heer;
dat ze Hem werkelijk toelaten
in hun hart en in hun leven.
Dan zal het geheim van de menswording
zich ook aan hen voltrekken.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

We willen bidden voor pastores en predikanten,
leden van zangkoren en musici, en alle anderen
die zich inzetten voor goede kerstvieringen;
dat ze de geboorte van Jezus vieren
met blijdschap en met kracht.
Dan zullen zij ook zelf deelhebben
aan wat ze zo luisterrijk verkondigen.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

We willen bidden voor de mensen
die Kerstmis niet kerkelijk kunnen vieren,
omdat God geen werkelijkheid is in hun leven;
dat ze iets mogen ervaren van de rijkdom
die de christenen op deze dagen vieren.’
Dan zullen de kerstdagen ook voor hen
een gezegende tijd zijn.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

We willen bidden voor de mensen
die in deze tijd zware dagen hebben;
zieken, gevangenen en alleenstaanden;
dat ze niet alleen worden gelaten
maar deel hebben aan onze feesten.
Dan zal de blijde boodschap van Kerstmis
ook voor hen voelbaar worden.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële intenties

God, laat uw zoon Jezus geboren worden
in het midden der mensen,
op alle plaatsen in de wereld.
Dan zal heel die wereld
aan Hem een redder hebben,
dan zal zijn vrede neerdalen
in de harten van alle mensen. Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Lied: “What can we give to the King?”(nr.37 -  MK)
What can I give to the King,
give to the One who has everything.
What can I give, what gift can I bring?
What can I give to the King,
what can I give to the King?

Give Him a heart that’s opened up wide,
Give Him a life that’s got nothing to hide,
Give Him a love that’s tender and true,
And He’ll give it all back to you.
Yes, He’ll give it all back to you.

What can we give to the King,
give to the One who has everything.
What can we give, what gift can we bring?
What can we give to the King,
what can we give to the King?

Give Him all glory, His people on earth;
Give Him all praises, the day of His birth;
Give Him all honor in all that we do,
As He’s given His life to you.
As He’s given His life to you.

What can we give to the king,
Give to the One who has everything?
What can we give to the King?
(What can we give to the King?)

“Heilige nacht” GK
Heilige Nacht, heilige Nacht! Nacht der unendlichen Liebe!
Dasz uns dein Segen verbliebe, Wirst du uns wiedergebracht,
heilige Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht!

Heilige Nacht, heilige Nacht! Lasz uns im Erdengedränge
tönen der Engel Gesänge, bis unser Christtag erwacht, 
heilige Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht!

“Stille Nacht” – samenzang
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien ‘t eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

Communiegebed
God van Vrede, God van Licht,
in de geboorte van Jezus van Nazaret
bent u tot ons gekomen
en mens geworden, medemens van ons allen.

De wereld waarin wij leven

vraagt iedere dag opnieuw naar u.
Vooral in dagen als deze bidden wij om vrede en licht.
Want er is nog zoveel gewelddadigheid,
veraf en dichtbij en er is nog zoveel donkerte
in het leven van mensen.

Wij bidden om een omgekeerde wereld
waarin de laatsten de eersten zullen zijn
en allen zullen delen wat zij hebben,
vandaag reeds het Brood van deze tafel.

Mogen wij worden als de herders in de velden

en de wijzen uit het oosten: op zoek naar u.
Mogen wij worden: brengers van Vrede,
overal waar oorlog en ruzie mensen uiteendrijven,
Mogen wij worden: dragers van Licht
overal waar mensen leven in duisternis.

Wij danken u voor dit Brood
dat wij samen delen ter gedachtenis
aan Jezus van Nazaret,
geboren in een stal,
omringd door herders en wijzen en die genoemd wordt
Vredevorst, Licht van de wereld.
Wij delen dit Brood met elkaar en proberen te worden
herders die waken over vrede
en wijzen met licht in het hart.
Bidden we in deze Kerstavond samen het gebed
dat Jezus ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid.
Amen.

Vredeswens
Wij danken U God,
dat Kerstmis een feest van vrede is,
dat weer vele mensen hun onvrede verlaten
en vrede gaan voelen en stichten.
Wij bidden dat het dan de vrede van God mag worden,
de vrede van het kind,
vrede die sterker is dan alle geweld.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

“Away in a manger” (nr.22 MK)

Away in a manger no crib for his bed.
The little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky looked down where he lay.
The little Lord Jesus asleep on the hay.

The cattle are lowing, the poor baby wakes,
but little Lord Jesus no crying He makes.
I love Thee Lord Jesus, look down from the sky,
and stay by my cradle till morning is nigh.

Be near me Lord Jesus, I ask you to stay.
Close by me forever and love me U pray.
Bless all the dear children in Thy tender care
and take us to heaven to live with Thee there.

“Christus die de vrede bracht” GK
Christus die de vrede bracht, werd geboren in de nacht.
’t Is al ééuwenlang geleen, dat Hij hier op aard’ verscheen.

Refrein:
Heel de wereld prijst zijn Naam. Eenmaal brengt Hij ons te saam,
in de stad Jeruzalem; Het begon in Bethlehem!

Aan de herders in het veld, werd het grote nieuws verteld.
Om het geen er was geschied, zongen zij spontaan dit lied:

Kind, geboren in een stal, als de redder van’t heelal.
Wees voor ons het ware licht; voor U klinkt dit lofgedicht:

Samenzang: “de herdertjes lagen bij nachte”
De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte
zij hadden de schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar;
De herders naar Bethlehem gingen
’t Liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen:
 daar schoten drie stralen dooreen:
een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit kribje beneên
toen vlamd’er een straal uit hun ogen
en viel op het kindeke teer:
zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer

Och Kindje, och Kindje dat heden,
in’t nederige stalletje kwaamt,
ach laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd
Gij kwaamt om de wereld te winnen,
de kracht Uwer liefde van binnen,
kan wereld noch hel weerstaan.

Slotgebed
Heer,
Er is geen vrede mogelijk
als mensen elkaar blijven tergen,
Hard en ongenadig zijn voor elkaar.
Er is geen vrede
Als wij blijven oordelen en veroordelen
en elke weg van verzoening afsluiten.
Er is geen vrede
Als wij muren bouwen van verdeeldheid,
Het leven van anderen breken.
Vrede wordt alleen door liefde geboren,
Door eerbied voor elkanders mening,
Door vergeten en vergeven.

Heer, Uw gebaar naar ons
is een uitgestoken vriendenhand
Oprecht, belangeloos goed, vergevend.
Leer ons Uw gebaar van vrede en verzoening
herhalen in onszelf-
in ons gezin, in onze wereld.
Amen.

“Gloria in Excelcis Deo” – samenzang

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Zegen en Wegzending

Mensen, we hebben samen gevierd
het feest van het Kind,
van het Licht, van het Woord.
Waaier nu uit, de wereld in
en breng er het nieuws
van de kleine, grote Koning
die geboren is
voor iedereen,
voor ons ook, een wonder.
In de naam van de Vader, en de Zoon en de
heilige Geest,
Amen