Leven 12-03-2005

Voor de viering zingt het koor:

"Geef je liefde" (nr.38)

Openingslied: "Wonderen" (nr.25)

Welkomstwoord

Inleiding
"Wie zich bij mij aansluit, zal leven,
ook al is hij gestorven".
Dat zegt ons vandaag een zoon uit Nazaret,
die door dood en duisternis heen
ons zou voorgaan naar onvergankelijk leven.
Hij wist van Gods trouw
door dood en duisternis heen.
Die overtuiging wil Hij vanavond
graag met ons delen.

Gebed om Vergeving (allen)
Wij roepen tot U vanuit de diepte, vanuit al wat duister is in ons en om ons heen.
God, luister naar ons.

Als we onszelf niet meer verstaan en geen toegang vinden tot elkaar,
als al het onrecht in de wereld ons te machtig wordt, zend ons dan uw woord van vrede.

Geef ons geduld met onze tekorten, geef ons hoop die standhoudt tegen alles in.

Want U hebt uw Zoon laten afdalen in de duisternis.
Hij is voor ons uw licht geworden, onze hoop voor tijd en eeuwigheid.
Amen.

Lied: "Bede" (nr.40)

 

Gebed
God van licht en leven,
wij danken U voor woord en werk van Jezus,
die zijn volgelingen leven toezegt,
aan dood en duisternis voorbij.
Bewaar zijn woorden in ons hart,
opdat wij in zijn spoor
met vertrouwen U tegemoet leven,
die ons aller vrede
en eens ons aller voltooiing wilt zijn.
Amen.

1e Lezing
Elk jaar plantte opa een heleboel bollen in zijn tuin. Samen met oma genoot hij ervan als
in het voorjaar de bollen uitkwamen en de tuin vol kwam te staan met bloeiende druifjes,
narcissen en tulpen. Zo ging het ieder jaar tot oma plotseling ziek werd en doodging.
Iedereen was heel bedroefd, maar vooral opa. Hij mistte oma zo erg dat hij geen zin meer
had om wat te doen. "Opa, wil je weer met mij met lego spelen?" vroeg Bas. "Vandaag niet,
jongen", antwoordde opa en hij bleef stil in zijn hoekje voor zich uit zitten kijken.
"Opa, wanneer wandel je weer met mij naar de kinderboerderij?" vroeg Marieke, maar ook daar had opa geen zin in. Het werd voorjaar. Overal in de tuinen kwamen de blauwe druifjes
uit en begonnen ze te bloeien.
Alleen de tuin van opa bleef kaal. "Opa, waar blijven jouw bloemen nou?" vroeg Bas. Opa keek hem bedroefd aan en zei: "Nu oma er niet meer is, plant ik geen bollen meer in mijn tuin. Ik deed het voor haar. Zij kon er zo van genieten." "Maar opa toch, wij vinden dat ook mooi hoor! Doe het dan voor ons", riep Marieke. Opa keek haar verbaasd aan en hij zei geen nee meer toen Bas hem vroeg om mee te bouwen met lego. Hij kwam weer uit zijn hoekje en wandelde met Marieke naar de kinderboerderij.
Weer werd het voorjaar. In de tuin van opa kwamen de bollen het eerst uit de grond en ze bloeiden als nooit tevoren. Opa keek er heel trots naar. "Ik denk dat oma heel blij zou zijn, als zij deze mooie tuin zou zien", zei Marieke en samen met opa ging ze naar de lammetjes kijken.

Lied: "I will stand in the night" (nr.55)

Evangelie (Johannes 11: 1-7, 17, 20-22, 34-45)
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster, Marta. Maria is de vrouw die de Heer met balsem zalfde en zijn voeten met haar haren afdroogde; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden Jezus de boodschap: 'Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.' Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: 'Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden.' Jezus hield veel van Marta, van haar zuster en van Lazarus.
Jezus hoorde dus van zijn ziekte; toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was. Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Kom, we gaan weer naar Judea.'
Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.
Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was, was Hem tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven. Marta zei tegen Jezus: 'Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven.'
'Waar hebt u hem neergelegd?' vroeg Hij. 'Komt u maar kijken, Heer', zeiden ze. Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: 'Hij moet wel veel van hem gehouden hebben! 'Maar sommigen merkten op: 'Had Hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?' In toorn ontstoken, ging Jezus naar het graf. Het was een grot, die met een steen was afgesloten. 'Neem die steen weg', beval Hij. Marta, de zuster van de gestorvene, zei: 'Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' Jezus antwoordde: 'Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft?' Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: 'Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt. Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort, maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.' Na dit gebed riep Hij met luide stem: 'Lazarus, kom naar buiten!' En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. 'Maak hem los,' beval Jezus, 'en laat hem gaan.'

Overweging

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in het licht,
dat alle duisternis kan overwinnen.
Wij geloven in de liefde,
ooit in mensen neergelegd
tot elkaars vriendschap en vrede.

Wij geloven in de mens der mensen Jezus,
in wie de liefde sterker was dan de dood,
groter dan zijn zorg om zelfbehoud.
Hij bleef weerloze mensen trouw,
ook toen machtigen Hem daarom naar het leven stonden.

Wij geloven dat Hij leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie leven ter beschikking stelt, leven zal vinden.

Wij geloven dat de Geest die Hem bezielde,
ook ons kan bewegen
om te doen wat Hij gedaan heeft,
om mensen voor mensen te worden.

Wij geloven in zijn ideaal van gemeenschap,
dat ons werd doorgegeven
door mensen die het waarmaakten,
één van hart en ziel met elkaar verbonden.

Wij geloven in vergeving, zeventig maal zeven maal.
Wij geloven in de mogelijkheid van een nieuw begin
telkens weer.

En wij geloven in voltooiing:

Nieuwe hemel en nieuwe aarde,
alle tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn;
Gods woning onder de mensen,
wij Gods volk en Hij God-met-ons voorgoed.
Amen.

Voorbede
Wie zich aansluit bij Gods vertrouweling,
ons aller voortrekker uit Nazaret,
zal leven, wordt ons vanavond verzekerd.
Bidden wij om vertrouwen in morgen
voor mensen die vandaag onderweg zijn;

Voor mensen met de dood voor ogen,
voor ongeneeslijk zieken,
voor volkomen uitgeleefden,
voor mensen, jong en oud:
dat zij durven te vertrouwen
in Hem die – zo staat geschreven –
onze namen in zijn hand schreef;
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor catecheten en theologen,
voor bezinningscentra en vormingshuizen:
dat zij bijdragen tot fundamenteel vertrouwen
in Hem die mensen tot leven riep;
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onszelf, hier samengekomen:
dat wij op weg naar Goede Vrijdag en Pasen
groeien in verbondenheid
met Hem wiens overgang naar volheid van leven
wij dankbaar mogen gedenken;
dat zijn vertrouwen in morgen
ook het onze mag worden.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden.

God, vervul met vertrouwen
hen die onderweg zijn naar morgen.
Leef tegemoet aan allen die U tegemoet leven,
totdat wij voorgoed uw volk,
en U alles in allen zult zijn.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Lord let me serve" (nr.14)

Communiegebed
Liefdevolle God,
U bent de Levende,
U riep mensen tot leven
en gaf hun het vermogen
leven door te geven
van vader en moeder op dochter en zoon.
Zo bewonen en bewerken mensen uw aarde.
Wanneer onze dagen zijn vervuld,
keren wij terug tot U,
bron van Leven,
om tot voltooiing te komen bij U.

Leven is uw geheim God,
en met leven vervult U ons
als nieuwe lente na de winter,
telkens als dood en duister ons dreigen te raken.
U daagt ons uit
het nieuwe leven te zoeken,
op te staan uit wat onvrij maakt,
op te staan tegen de dood.

Zo liet U ook uw Zoon
niet over aan de dood,
maar U bracht Hem tot nieuw leven.
In Hem kwam als eerste uw belofte tot vervulling
dat mensen bewaard worden in uw hand,
dat U ons door de dood heen
thuis brengt bij U.

Rondom uw Zoon zijn wij samen in uw Naam,
rondom dit geheiligd Brood
waarin wij Hem herkennen.
Voed ons met zijn Geest, God,
verbind ons door dit Brood met Hem en met U;
sterk in ons het vertrouwen
dat wij eeuwig geborgen blijven in U.

En verhoor ons,
als wij bidden zoals Hij ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Liefdevolle God,
wij danken U voor deze avond waarin wij hoorden
over de opstanding van Lazerus, over het leven,
en over het vertrouwen van Martha.
Mogen wij allen worden zoals Martha,
en het heil herkennen dat Jezus brengt,
nog vóór het aan ons gebeurd is.
Geef dat wij allen nog voluit mogen leven
vóór wij sterven en terugkeren in uw Hand.

Slotlied: "Nu wij uiteengaan"

Zegen en Wegzending
Wij zijn op weg naar Pasen.
Dan zullen wij verhalen horen
over aanklacht en veroordeling,
over "kruisig Hem" en terechtstelling,
maar na vandaag weten wij
hoe een mensenzoon dat tegemoet leefde.
Zijn vertrouwen mag het onze worden.
Dat vertrouwen mogen wij
- kwetsbaar onderweg in de tijd –
uitstralen in de wereld om ons heen.
Daartoe moge Hij ons zegenen,
die ons in Jezus een leidsman ten leven bood,
en door zijn heilige Geest liefde uitstort
- zo staat geschreven –
in allen die daarvoor ontvankelijk zijn.
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Good news" (nr.26)