Roeping 16-04-2005

Voor de viering zingt het koor:
"Somebody's knocking" (nr.27)

Openingslied: "Geef je liefde" (nr.38)

Welkomstwoord en Inleiding
Vroeger werd het woord "roeping" gebruikt voor priesters en religieuzen. Wanneer een jongen naar het seminarie ging, zei men: "hij heeft roeping" of als een meisje het klooster binnentrad, had zij roeping.
Langzamerhand zijn we er achter gekomen dat roeping niet alleen iets is voor priesters en religieuzen of dominees, maar dat iedere mens een roeping heeft. Iedere mens heft de roeping om anderen gelukkig te maken. Iedere mens heeft roeping om zijn eigen onvervangbare plaats in dit leven in te nemen. Door anderen gelukkig te maken, zal hij ook zelf gelukkig zijn en zoals een kerkvader het eens uitdrukte: het geluk van de mens is de glorie van God.

Gebed om Vergeving
Vader, wij zijn nog lang niet volmaakt.
Toch bent U het die ons roept. En is het niet heerlijk dat wij
week na week bij U mogen komen met alles wat ons hart zwaar maakt?

Heer, leer ons even wachten voor we iets gaan zeggen.
Dan zullen wij misschien wat milder worden in onze kritiek op alles en iedereen.
Vergeef ons, barmhartige Vader, en laat ons woorden spreken die helend zijn en vrede brengen waar verdeeldheid is.

Heer ontferm U

God, de waarden van deze wereld staan haaks op Jezus' Boodschap.
Leer ons denken, oordelen en handelen vanuit uw liefde voor alle mensen.
Vergeef ons, barmhartige Vader en laat ons in ieder mens het goede ontdekken en de anderen niet lager achten dan onszelf.

Christus ontferm U

Liefdevolle Vader, wij dromen van vrede in de wereld
Maar voeren uitgebreid onze eigen kleine, maar hardnekkige oorlogjes.
En dit terwijl Jezus ons leert dat een christen niet iemand is die gelijk of ongelijk heeft, maar iemand die steeds de eerste stap zet.
Vergeef ons, barmhartige Vader en laat ons straks stappen van verzoening zetten naar concrete mensen.

Heer ontferm U

Moge de Heer ons zijn vergeving schenken. Dat Hij ons weer op de weg zet naar anderen toe. Dat Hij ons vrijgevig en ruim van hart maakt, zodat we kunnen ingaan op Zijn uitnodiging om het niet te laten bij wat moet, maar een stapje verder te zetten op de weg waartoe Hij ons geroepen en gezonden heeft. Amen.

Lied: "Lord, I want to be a Christian" (nr.28)

Gebed - Psalm 23
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

U nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft U mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

1e Lezing - Je hoeft niet speciaal te zijn om geroepen te worden
Toen Jezus zijn leerlingen riep, is Hij niet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding geweest, ook niet naar één of ander consultatiebureau. Want ik ben ervan overtuigd dat Hij daar al zijn kandidaten geweigerd had gezien.
Men zou het dossier Petrus hebben bekeken. En men zou gezegd hebben: veel te opvliegend. Met zo'n man kom je nergens. Dossier dicht.
En Jezus zou gezegd hebben: "Ik heb ook nog Johannes meegebracht, een hele lieve jongen." Men zou gezegd hebben: met die zachte kracht kom je nergens. Dossier dicht.
Jezus zou gezegd hebben: "Ik heb hier ook Judas op mijn lijstje staan. We moeten toch de wereld rond. We moeten iemand hebben die weet wat geld is."
Men zou geantwoord hebben: ""Begin er niet aan, met die kerel ben je in de kortste keren failliet!"
Jezus zou gezegd hebben:"Ik heb ook nog aan Matteüs gedacht, een bekeerling."
Maar Hij hoort ze al zeggen: "Je kent zijn verleden, hij heeft in de gevangenis gezeten. Nee, Matteüs niet!"
Jezus had dan ook nog Simon kunnen voorstellen. Maar men zei: "Zo'n fanatiek man, daarmee kan niemand praten, hij staat altijd klaar om te vechten."
Dat was het volkje waarmee Jezus begonnen is, en elk selectiebureau zou gezegd hebben: "Nee, daar bouw je geen kerk op! Met zo'n groep ga je niet door de wereld, je zal bedrogen uitkomen!"
En toch heeft Hij het geriskeerd. En Hij is voor een deel bedrogen uitgekomen, maar toch heeft Hij volgehouden. Hij bleef zeggen: "Met hen zal ik het doen, met deze vissers, met deze tollenaars, met deze doodgewone mensen. Met hen zal ik mij kerk bouwen."

Lied: "Zoals ik ben" (nr.3)

Evangelie Johannes 10, 1-10
Waarachtig, Ik verzeker u: wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.' In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had.
Jezus ging dus verder: 'Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt, zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God
die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mens gegeven heeft.

Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is in alle mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk,
die gesteld is tot een teken voor alle volken,
uitgerust met de kracht van de Geest
en gezonden om de mensen te dienen.

Ik geloof dat God
ten laatste de macht van het kwade
zal breken in ons en alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.

Voorbede
Bidden wij, dat Gods herderlijke zorg
door velen omwille van velen gedeeld wordt:

Voor allen die geroepen zijn
om herderlijk, pastoraal werk te doen,
voor pastores en andere pastoraal werkenden:
dat zij mensen met een hart zijn,
van binnenuit meevoelend met mensen om hen heen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die in de sociale zorgsector werkzaam zijn:
dat zij mensen met een hart zijn,
die zien waar zorg nodig is,
en daarop van harte willen ingaan.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor alle zorgbehoevenden
op vele terreinen van de samenleving:
dat naar hen wordt omgezien;
dat hun een helpende hand wordt toegestoken;
dat zij hartelijkheid ervaren
in ontmoetingen met mensen om hen heen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden.

God, laat wat Jezus deed, navolging vinden
in de hartelijke zorg van velen voor velen,
in warmte die ontwapent en bevrijdt,
in bewogenheid van de ene mens om de ander.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Zo ben jij" (nr.36)

Tafelgebed
Wij danken U, God,
voor mensenherder Jezus,
gekomen om deuren te openen
en ons voor te gaan naar een leven
van vrijheid en vrede.

Wij danken U, God,
voor mensenherder Jezus,
die sprak met de stem van zijn hart,
herkenbaar voor al zijn volgelingen.

Wij danken U, God,
voor woorden en brood van leven,
waarmee herder Jezus het verbond met ons viert,
dat U ooit met ons bent aangegaan,
uw trouw jegens mensen
over grenzen van dood en duisternis heen.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan zijn vrienden, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Houd onder ons levend, God,
wat herder Jezus de wereld heeft willen zeggen.
houd ons gaande waarnaar Hij ons leiden wil,
tot bij U, ons aller uiteindelijke vrede.

"Onze Vader" (nr.15)

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God, Vader van alle mensen,
wij danken U dat wij vanavond hier bij elkaar waren.
Schenk ons vertrouwen
in de weg waartoe U ons roept,
opdat wij in vrede kunnen leven,
met alle mensen op aarde,
vandaag en alle dagen,
Amen.

Slotlied:
"Nu wij uiteengaan"

Zegen en Wegzending
Zoals een herder voor zijn schapen
had Hij, mensenherder Jezus,
oog en hart voor mensen.
Die zorg en aandacht wil Hij graag met ons delen.
Die zorg en aandacht mogen de onze worden.
Door Hem gehoed en geweid
mogen wij behoeders worden
van elkaars welzijn en vrede.
van zijn gezindheid vervuld
mogen wij herders worden voor mensen om ons heen,
daartoe gezegend in de naam
van de Vader en de zoon en de heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Who cares" (nr.46)