Geef het door... 11-06-2005

Thema: "Geef het door"

"Voor niets heb je gekregen, voor niets moet je geven"

Openingslied: "Geef je liefde" (nr.38)

D'weg naar elkaar lijkt soms moeilijk te zijn,
achter je pantser ben je breekbaar en klein;
geef steeds je vriendschap en deel steeds je brood,
dan zal Hij je vast wel helpen in tijden van nood. refr.

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
Het thema van deze viering is "Geef het door!", dat wat je voor niets ontvangen hebt, ook weer voor niets doorgeven, zoals u in het evangelie hoort. Jezus die zijn gaven doorgeeft aan de apostelen en hen hiermee eropuit stuurt.
In de 1e lezing horen we het verhaal van het meisje Femke die een club opricht. Ze stuurt de kinderen eropuit om gezamenlijk hun doel te bereiken.
Wij allen worden geroepen en zijn gezonden om onze gaven door te geven.

Gebed om Vergeving
God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
Soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

Wij bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.

God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben
voor uw woorden van bevrijding.

God, soms zien we de toekomst somber in, soms zijn we moedeloos
wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar,
daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft,
tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Lied: "Kum ba yah!" (nr.42)

Gebed
Mijn Heer en mijn God,
ik geef U mijn handen
om Uw werk te verrichten,
om Uw zegen te spreiden.
Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan.
Ik geef U mijn ogen opdat U ze zult richten
en zult doen stralen in Uw zachtheid.
Ik geef U mijn verstand om te denken,
mijn mond om te spreken
uw woord van wijsheid,
uw woord van liefde.
Ik geef U bovenal mijn hart
om met dat hart
U hemelse Vader
en alle mensen te beminnen.

1e Lezing - De Weesdierenclub
Femke deed niets liever dan clubjes oprichten. Soms wel twee in een week tijd. Ze had al eens een paardenclub opgericht. Die spaarde foto's en strips over pony's en paarden. Daar was Femke voorzitster van. Ze had een Geheime Club opgericht. Niemand wist natuurlijk wat die deed want dat was geheim. Femke noemde zichzelf geheime kamervrouwe. Ze had ook een balletclub opgericht. Femke was de prima ballerina.
Vorige week was Femke helemaal door het dolle heen. Ze had in de struiken een jong poesje gevonden. Ze had het mee naar huis genomen en melk gegeven en een warm plekje in de schuur. En nou ging ze een club oprichten voor wees-dieren, voor alle poesjes en hondjes en vogeltjes, zelfs muizen en ratten, zonder pappa en mamma. Dat kon ze niet alleen. Dus liep ze de straat af op zoek naar leden. Er moest een clubblad komen, er moesten stevige hokken komen. Er moest voer worden verzameld, er moesten namen worden verzonnen voor de wees-dieren en vooral: er moest een zoek-ploeg komen om alle struiken en heggen na te lopen. Ze had minstens twaalf kinderen nodig.
"Dan ben jij zeker de baas van de club?" vroeg ik. "Nee,"zei Femke, ïk was de oppasser want ik moet alle dieren aaien."
Als je iets goeds wilt doen dan richt je een club op. Dat deed Jezus ook. Zoveel zieke mensen kwamen naar hem toe dat hij mannen en vrouwen zocht om Hem te helpen. Die zouden dat blijven doen. Dat is de club waar wij allemaal bij horen.

Lied: "Op zoek naar vrede" (nr.35)

Evangelie (Matteüs 9,36-10,8)
Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.'
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: 'Sla de weg naar de heidenen niet in, en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: Het koninkrijk der hemelen is ophanden! Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God
die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mens gegeven heeft.

Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is in alle mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk,
die gesteld is tot een teken voor alle volken,
uitgerust met de kracht van de Geest
en gezonden om de mensen te dienen.

Ik geloof dat God
ten laatste de macht van het kwade
zal breken in ons en alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.

Voorbede
Bidden wij tot God,
die het heil en welzijn wil van al zijn mensenkinderen:

Voor alle pastoraal werkenden
en alle werkgroepen die zich inzetten
op het terrein van catechese en verkondiging:
dat zij, verlicht door heilige Geest,
de taal van het hart spreken
en hartverwarmend bijdragen
tot het heil en welzijn van velen;
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die werkzaam zijn
op sociaal terrein en in de gezondheidszorg:
dat zij deskundig en van harte,
gemotiveerd en gewaardeerd
bijdragen tot het heil en welzijn van velen;
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor zendelingen en ontwikkelingswerkers:
dat zij zich van binnen uit bewogen voelen
om zich van harte in te zetten
voor het heil en welzijn van velen;
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

God, zegen met warmte en licht van heilige Geest
allen die zich wijden aan het welzijn
van mensen om hen heen.
Zegen hun toewijding met vruchtbaarheid voor velen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Geniet van het goede" (nr.56)

Communiegebed
U hebt ons, liefdevolle God, Uw Zoon gezonden.
Hij heeft ons lot gedeeld en mensenleed gezien.
In woord en daad heeft Hij het opgenomen
voor de kwetsbaren.
Hij zag een grote oogst en riep ons in zijn dienst.

Wij danken U voor deze mens, zo vol van mededogen.
We danken voor de liefde, die Hij ons heeft geleerd.
Voor moed, vertrouwen, uithoudingsvermogen,
volharding in het goede tegen beter weten in.

Wij danken U voor woorden en brood van leven,
waarmee Uw Zoon Jezus het verbond met ons viert,
dat U ooit met ons bent aangegaan,
Uw trouw jegens mensen
over grenzen van dood en duisternis heen.

We weten ons als Christenen door U geroepen,
gezonden om als Jezus onderweg te gaan.
We willen werken aan een nieuwe wereld,
Uw Rijk, waarin gerechtigheid en vrede
hand in hand gaan.

Help ons daarbij, geef ons vertrouwen
en doe ons inzien, waar we het goede kunnen doen.
Waar mensen mensen nodig hebben om te kunnen leven.
Laat ons geloven in de oogst, de vrucht van onze dienst.

"Onze Vader" (nr.15)

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God van liefde en trouw,
Jezus heeft gezegd
dat de oogst groot is,
maar dat er weinig arbeiders zijn.
Geef dat het werk van onze handen
uw oogst mede binnenhaalt,
hier, nu en alle dagen.
Amen

Slotlied: "You can count on me" (nr.45)

Zegen en Wegzending
God, Uw bekommernis om mensen leeft voort
in woorden van Jezus
en van velen na hem.
U zond hen uit om in zijn naam
te bemoedigen, op te richten en te bevrijden.
Dat zijn bekommernis om mensen ook voortleeft
in woorden die wij spreken,
en in daden die wij verrichten,
mogen wij elkaar vol vertrouwen toewensen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:

"Deel mijn liefde" (nr.50)