Afscheidsviering Pastor 26-06-2005

Thema Viering "Vol overgave"

Openingslied: "Wij zingen de hemel open" (nr.9) (MK)

Welkomstwoord

Inleiding- De pastor heeft altijd ongelijk
Als zijn preek iets te lang duurt, is hij slaapverwekkend,
als de preek kort is, heeft hij zich niet moe willen maken.
Als hij zijn stem verheft, dan schreeuwt hij,
als hij gewoon spreekt, verstaat niemand iets.
Als hij afwezig is, is hij altijd onderweg,
als hij op de pastorie is, doet hij nooit huisbezoek.
Als hij over geld praat, komt dat omdat hij teveel van geld houdt.
als hij niet over geld praat,
weet men niet wat hij ermee doet.
Als hij feesten organiseert, is hij vermoeiend,
als hij niets organiseert, heeft hij een saaie parochie.
Als hij tijd neemt voor de mensen,
komt er geen eind aan.
Als hij zich haast, luistert hij niet,
als hij de viering op tijd begint, loopt zijn horloge voor,
als hij 1 minuut te laat begint, laat hij iedereen op zich wachten.
Als hij de kerk restaureert, verspilt hij geld,
als hij het niet doet, laat hij alles op zijn beloop.
Als hij jong is, mist hij ervaring,
als hij oud is, had hij zich allang terug moeten trekken.

Dus je doet het als pastor nooit goed, wat een opgave,
wat een overgave,
als je dit zoveel jaren hebt kunnen doen..

Lied: Ga je mee? (KK)

Gebed om Vergeving
Lieve God,
Sommige mensen weten precies
wie goed is, en wie slecht.
Ik weet het niet zo zeker.
Soms heb ik zin om lief te zijn,
maar een andere keer ben ik stout.
Ik weet best dat ik helpen moet,
maar heb soms echt geen zin
en dan gaat alles fout.
Ik kan ook heel brutaal zijn,
of geef een grote mond.
Ik maak het echt te bont.
Soms heb ik daar dan spijt van,
maar echt lang niet altijd.
Wilt U wat kwaad is in mij,
vergeven, Heer.
Leer mij het goede steeds meer te doen,
want dat mag blijven leven.
Amen.

Heer ontferm U v. SCHUBERT (GK)
Heer ontferm U
Christus ontferm U
Heer ontferm U

Lofzang. v. SCHUBERT

Gebed
Soms denk ik, God
roep toch niet langer,
kijk me niet steeds zo indringend aan –

soms denk ik, God
hou niet zo aan
blijf niet bezig
laat me met rust –

soms denk ik, God
waarom altijd zo met me doende,
waarom maak je zo'n leven in mij?

Bent U de stem die in mij roept,
bent u het hart dat in mij klopt,
bent U de adem waarvan ik leef;
uw geest mijn ziel?

Bent U mij,
mijn diepste wezen,
hele leven?

Amen
zo zij het.

1e Lezing – Kiezen of delen
Meestal zeggen we:
kiezen óf delen.
Dat is, uit twee onaangename dingen
toch een keuze doen.
Je moet óf het één
óf het ander doen.

Kiezen én delen gaat verder:
Je groeit in je leven naar een keuze toe.
Heb je die gemaakt,
dan ga je ontdekken dat je veel met elkaar
zult moeten delen.

Kies ik voor jou, en jij voor mij,
dan delen wij het leven.
Waar je niet kunt delen heb je nog niet
voor elkaar gekozen.

Kies ik voor jou, dan geef ik mij prijs aan jou.
En jij geeft je prijs aan mij.
Dat is de weg van het zaad:
sterven moet het voor ons dagelijks brood
om van te leven.
Ik voor jou, jij voor mij.
wij voor die ander,
iedere dag opnieuw.

Lied: Aan welke kant sta jij? (nr.164) (JK)

Evangelie Matteus 10: 37-43
Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, krijgt het loon van een profeet, en wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige. Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een leerling is, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.'

Overweging

"Geloofsbelijdenis" (melodie: Blowing in the wind) (KK)
God ik geloof in uw scheppende macht
Uw liefde voor iedere mens.
'k Geloof in U als vader die steeds
op ons wacht,
en in ons geluk als Uw wens.
'k Geloof in Uw Geest die ons nimmer ontbrak.
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein: Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak
door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de Zoon van de levende God
op aarde verschenen als mens.
'k Geloof U als eerlijk begaan met ons lot
en in ons geluk als Uw wens.
'k Geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen.

Refrein:

Samen verenigd rond Christus de Heer
zo vormen wij samen de kerk.
'k Geloof in haar ware gestalte en leer
haar eenheid in liefde en werk.
'k Geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak
door dood en verrijzenis heen.

Refrein:

Voorbede
(KK)Lieve God,
soms begin ik ergens aan en heb er heel veel plezier in.
Met heel mijn hart, of met volle overgave,
zoals grote mensen zeggen,
en dan opeens heb ik er geen zin meer in,
Help mij dan om door te gaan
en om te kiezen wat ik nou eigenlijk wil.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

(JK)Liefdevolle God,
bidden we voor pastor Co Kuin en zijn familie.
Met volle overgave heeft Pastor Co de afgelopen jaren
zijn taak als pastor vervuld in onze parochie.
Vele contacten heeft hij gelegd,
veel mensen hun verdriet aangehoord,
bergen werk heeft hij verzet.
Bidden we voor hem dat hij terug mag kijken
op een goede periode in Enkhuizen
en dat hij nu alvast mag genieten
van een stukje welverdiende rust.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

(MK)Liefdevolle God,
bidden we voor alle pastoraal werkenden
en alle werkgroepen die zich vol overgave inzetten
op het terrein van verkondiging,
dat zij hun hart laten spreken,
en hartverwarmend bijdragen
tot het welzijn en geluk van velen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

(GK)Liefdevolle God,
bidden we voor alle mensen
die zich vol overgave wijden aan hun taak.
Dat ze keuzes hebben willen en durven maken.
Zegen hen met warmte en licht van de Heilige Geest,
zegen hen met toewijding.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

*Parochiële voorbeden

Bidden we voor ons, hier samengekomen,
dat wij straks op weg mogen gaan,
naar de wereld om ons heen.
Dat we kracht en inspiratie mogen krijgen
om keuzes te kunnen maken, en dat
als we dan gekozen hebben,
we daar met volle overgave achter mogen staan.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Lord let me serve" (nr.14) (MK)

Communiegebed
God, die mensen naar elkaar toe hebt geschapen,
wij danken U dat wij tot elkaar kunnen gaan
als mensen van vrede;
dat wij elkaar een vriendenhand kunnen reiken,
elkaar tot zegen mogen zijn.

acclamatie:
Uw hart is daar waar mensen zijn,
elkaar tot zegen willen zijn.

God, die mensen naar elkaar toe hebt geschapen,
wij danken U dat wij de taal van het hart kunnen spreken,
verstaan door vriend en vreemde;
dat wij elkaar gastvrijheid kunnen bieden
in huizen van vrede.

Uw hart is daar waar mensen zijn,
elkaar tot zegen willen zijn.

God, die ons een hart hebt geschonken
om elkaar lief te hebben,
wij danken U voor alle liefde en vriendschap
van mensen om ons heen.
Wij danken U voor allen
door wie wij ons aanvaard en bemind mogen weten.

Uw hart is daar waar mensen zijn,
elkaar tot zegen willen zijn.

God, die ons op Jezus' woord
elkaars tafelgenoten doet zijn,
wij danken U voor woorden en brood van leven,
waarmee wij het verbond mogen vieren
dat U uit genade ooit met ons bent aangegaan.

Uw hart is daar waar mensen zijn,
elkaar tot zegen willen zijn.

God, die mensen toevertrouwt aan elkaars genade,
blijf ons naar elkaar toe bewegen,
opdat wij, van U vervuld,
antwoord op elkaars vragen zijn,
elkaars vrede en vreugde mogen zijn.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Communieliederen:

Slotgebed - Om overgave
Heer,
ik geef U mijn handen
om uw werk te verrichten,
om uw zegen te verspreiden

Ik geef U mijn voeten
om Uw weg te gaan.

Ik geef U mijn ogen,
opdat U ze zult richten
en doen stralen van uw zachtheid.

Ik geef U mijn verstand
om te denken.

Ik geef U mijn mond
om te spreken:
uw woord van wijsheid,
uw woord van liefde.

Ik geef U mijn geest
om in mij te bidden.

Ik geef U vooral mijn hart,
om met dat hart
te houden van U
en van mijn medemens.

Slotlied: "Nu wij uiteengaan" (allen)

Zegen en Wegzending
Om liefde zijn wij gekomen
we kunnen niet zonder
om liefde, gaan we de wereld in
zij kan niet zonder.
niet zonder jou,
niet zonder jouw inzet,
niet zonder jouw overgave.

De God, van hemel en aarde
die leven geeft en lijden peilt
tot in de diepste diepte,
die nooit ophoudt met luisteren
als je bidt,
die nooit ophoudt met je lief te hebben,
die God helpt je
en troost je
en zegent je,
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Amen.

Afscheid van Co
(melodie: Glory, Glory, Alleluja.)
Veertien jaar geleden werd
je pastor van ons kerk
en begon vol idealen
aan je levenswerk
een steun zijn voor de mensen
daarin was je ijzersterk
bij leven en bij dood

Refrein:
Co het waren mooie jaren
Blij en kuin we met je waren
Iedereen heeft dat ervaren
Bedankt, het ga je goed!

Zijn grote droom en levenswerk
dat is voor Co de jeugd
die avonden – zesdaagse,
was een topper, deed hem deugd
in alle zes parochies
zinvol, sfeer, eenheid en vreugd
zijn droom zag 't levenslicht.

Refrein:

En ook de pastoraats-groep
was van Co een heel goed plan
leken als vervangers,
ja dat moest gewoon, het kan
ied're keer brengen ze weer
het Woord met veel elan
brengt mensen tot elkaar

Refrein: