Het bruiloftskleed 08-10-2005

Voor de viering zingt het koor:
"Somebody's knocking" (nr.27)

Openingslied: "Op zoek naar vrede" (nr.35)

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
In de evangelielezing van dit weekend worden we uitgenodigd voor het bruiloftsfeest, als we maar wel de juiste kleding dragen.
Het is een lezing die veel vragen oproept, want het gaat toch zeker niet om uiterlijkheden!
Vandaar dat wij als tekstgroep kozen voor een eerste lezing uit de Brief aan de Kolossenzen,
waarin uitgelegd wordt dat het bruiloftskleed alles te maken heeft met de juiste levenshouding.

Gebed om Vergeving (allen)
Voor alle keren dat ik doof was voor uw Woord, God,
dat ik me ervoor afsloot en het niet tot me liet doordringen:
God, we vragen U: vergeef ons zoals we elkaar vergeven.

Voor alle keren dat ik de eerste stap niet zette,
mijn handen niet uitstak om de ruzie goed te maken:
God, we vragen U: vergeef ons zoals we elkaar vergeven.

Voor alle keren dat ik de oorzaak van wat misging
niet zocht bij mezelf, maar bij anderen:
God, we vragen U: vergeef ons zoals we elkaar vergeven.

Voor alle keren dat ik de andere kant uit keek en mijn mond niet opendeed,
als iemand in bescherming genomen moest worden:
God, we vragen U: vergeef ons zoals we elkaar vergeven.

Voor alle keren dat ik anderen verdrietig maakte en pijn deed,
voor de keren dat ik onwaarheid sprak en halve waarheden:
God, we vragen U: vergeef ons zoals we elkaar vergeven.

Barmhartige God,
Van U mogen we telkens een nieuw begin maken,
als we ons verzoenen met elkaar en we herstellen wat vernield werd.
We bidden U, dat we in staat mogen zijn
om het falen van anderen en van onszelf achter ons te laten.
Omgeef ons met de goede geest van Jezus Christus,
zodat we in vrede met elkaar leven.
God, wil met ons zijn op onze levensweg.
U die onze God bent tot in eeuwigheid.
Amen.

Lied: "Bede" (nr.40)

Openingsgebed
God, die U verheugt
over uw verbondenheid met ons,
graag bieden wij U de gelegenheid
om dat hier en nu
van harte met ons te vieren.
Zegen de liederen die wij U toezingen,
met de warmte van verbondenheid.
En laat ons in elkaars ogen
uw vrede ontmoeten.
Zegen dit uur met vriendschap,
waarin wij U en elkaar
van harte nabij mogen zijn.
Amen.

1e Lezing
Uit de brief aan de Kolossenzen 3: 12-17
U bent door God uitgekozen, hem behoort u toe en hij heeft u lief.
Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft.
Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft. Kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees dankbaar. Laat de boodschap van Christus in volle rijkdom in u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing ter ere van God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Laat alles wat u zegt of doet, gebeuren in de naam van de Heer Jezus, en dank God, de Vader, door hem.

Lied: "Lord let me serve" (nr.14)

Evangelie (Matteus 22 1-14)
Gelijkenis van een bruiloftsfeest
Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen: 'Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: ' 'Zeg tegen de genodigden: Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht, en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.'' Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen zei hij tegen zijn slaven: ' 'Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.'' Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had. Hij zei tegen hem: ' 'Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?'' Hij wist niets te zeggen. Toen zei de koning tegen de dienaren: ' 'Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.'' Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.'

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef.
Ik geloof dat er schuld en onschuld is,
macht en onmacht, dood en leven,
aan mijn kant en jouw kant.

Ik geloof dat er moed voor nodig is, dit te aanvaarden.
Ik geloof dat we elkaar veel moeten vergeven.
Ik geloof in de vrijheid, in de vrede voor een mens –
al kost het heel veel pijn.

Ik geloof dat er ÉÉN is die groter is dan ons hart
en die ons als Eerste heeft liefgehad.
Ik geloof dat Hij de Eeuwige is,
God van de levenden.

Voorbede
God onze Heer,
ondanks de twijfel die ons soms overvalt, is er geen
ander tot wie we zouden kunnen gaan om te bidden:

Voor allen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal,
maar die het juiste bruiloftskleed, de juiste levenshouding,
nog niet gevonden hebben;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die angstig zoeken naar houvast en
zekerheid en die zich vastklampen aan
berekeningen en voorspellingen,
voor allen die niet durven leven vanuit
overgave en vertrouwen;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die enkel belangstelling hebben
voor hun eigen kleine wereld waarin hebben houden is,
en eigenbelang voorop staat,
voor allen die zichzelf genoeg zijn en die een ander
niet zien staan;
Laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor de mensen die stierven, onverwacht en
overrompeld, voor allen die geen tijd meer hadden
om hun fouten te herstellen en om hun keuzen te herzien;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële intenties

God, die groter bent dan ons hart,
wees genadig voor alle mensen.
Vervolmaak uw schepping
en breng haar tot voltooiing in ons
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Deel mijn liefde" (nr.50)

Communiegebed
Geen mooiere handen dan open handen,
die graaien noch grijpen
maar die zich bijna zouden laten ontnemen
wat zij zojuist ontvingen.

Geen mooiere ogen dan stille ogen,
die gluren noch veroordelen
maar delen in dezelfde verwondering
om het grote geheim.

Geen mooiere mensen dan medemensen,
die anderen niet buitensluiten en niet minachten,
maar geven en nemen en die toegankelijk zijn
voor God en de ander.

Geen mooiere wereld dan Gods wereld,
waar geen tranen meer zullen zijn en geen dood,
een wereld waarin gedeelde hoop
gedeelde toekomst wordt
voor al wat er leeft en ademhaalt.

God, we danken U voor alle goede mensen
die ons laten zien dat U er bent.
We danken U voor uw Zoon Jezus,
die we zo broodnodig hebben
om te blijven geloven in de komst van uw Koninkrijk.
Wij danken U, dat Uw Zoon
ons gezegend Brood geeft om te delen zoals Hij.
Verbonden met uw zoon prijzen we uw Naam.
Wil onze God blijven van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed: "Een werktuig van uw vrede"

Heer, maak van mij
een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen
waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen
waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen
waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen
waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen
waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen
waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen
waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen
waar droefheid is.

En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
Amen

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Slotlied: "Geef je liefde" (nr.38)

Zegen en Wegzending
Als feestgangers waren wij een klein uur te gast
bij Hem die zijn levensvreugde,
zijn vreugde om mensen,
van harte met ons wil delen, ook na dit uur.
Dat mag aan ons gezien worden.
Dankbare uitstraling mogen wij elkaar van harte toewensen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Praise his holy name" (nr.29)