Een topfunctie! 12-11-2005

Voor de viering zingt het koor:

The Lord is my light (nr.37c)

Openingslied: "De Roos" (nr.10)

Welkomstwoord (pater Peelen)

Inleiding
Mensen met mogelijkheden zijn wij,
horen wij vandaag,
mensen met mogelijkheden om te werken
aan de wereld van morgen.
Wie dat doen, zullen eens als Gods medewerkers
voorgoed erkenning bij Hem vinden.

God biedt ons deze topfunctie aan.
Wie deze niet aanneemt,
en niet met haar of zijn talenten aan de slag gaat,
zal afgewezen worden.

Een verhaal van Jezus
over het eindoordeel over ons leven.
een verhaal om vandaag
bij te mogen stilstaan.

Gebed om Vergeving (allen)
Vergeef me Vader,
vergeef me toch
elke twijfel
elke ongeuite getuigenis
van uw aanwezigheid.

Vergeef me Vader,
vergeef me toch
dat ik nog steeds verval
in een zoekend-ontkennen
van wat ik al weet.

Vergeef me Jezus,
vergeef me toch
omdat ik té lauw verkondig
hoe hevig
U werkt in mij.

Vergeef me Jezus,
vergeef me toch
omdat ik niet alles
ja, nog lang niet
alles geef.

Lied: "Gebed" (nr.58)

Gebed
God, die ons ogen gaf om te zien,
oren om te horen,
en een hart om lief te hebben,
doe ons inzien
hoe wij, aldus begenadigd,
uw licht kunnen zijn
in een wereld om ons heen.
Bemoedig ons om er,
in klein of groot verband,
te werken aan vrede,
om er met oog en hart voor mensen om ons heen
aan uw verwachtingen te beantwoorden.
Amen.

1e Lezing – Uit handen geven
Wat ziet God in ons? Warempel zijn naaste medewerkers. En dat ziet Hij óók in ons, wanneer wij ons allerminst zo gedragen. Zo is Hij nu eenmaal, deze God. Heeft Hij een visie, dan volhardt Hij daarin. Standvastig is Hij.

Zijn partners op aarde – dát mogen we zijn. Een stuwende factor in het proces, dat voert naar het Koninkrijk. Want daar is deze planeet uiteindelijk voor geschapen: om Koninkrijk te worden. Een plaats in de kosmos, waar liefde, recht en vrede voorgoed hoogtij vieren.

Wat een verantwoordelijkheid hebben we zo. God geeft ons toch wel bijzonder veel in handen. Een topfunctie gunt Hij ons. We hebben dan ook geen enkele reden om op onszelf neer te kijken. Zo hoog als Gód ons aanslaat, zo hoog mogen we ook onszélf aanslaan. Ons past een positief zelfbeeld, een niet geringe eigendunk. We betekenen nogal wat.

Deze aarde vertrouwt Hij ons toe, Hij die in ons gelooft, op ons hoopt, vast rekent op ons. Wat een God! Eén, die ons uitdaagt onze talenten tot het uiterste te benutten. Eén, die ons rijkelijk bevestigt in onze typisch menselijke kwaliteiten. Hoe gelukkig is Hij, wanneer wij een stralend figuur slaan. Zélf straalt Hij dan.

Lied: "You can count on me" (nr.45)

Evangelie Matteüs 25, 14-30
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn die¬naars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er één had gekre¬gen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf ta¬lenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf ta¬lenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aan¬stellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talen¬ten hebt gij me toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Ten slotte trad ook die van één talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw ta¬lent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekre¬gen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal ge¬geven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.
Zo spreekt de Heer. -Wij danken God.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God
die de Vader is van alle mensen
die de aarde aan de mensen gegeven heeft.
Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.
Ik geloof in Gods Geest, die werkzaam is
in alle mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk, die gesteld is
tot een teken voor alle volken,
uitgerust met de kracht van de Geest en gezonden
om de mensen te dienen.
Ik geloof dat God ten laatste
de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.
Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.

Voorbede
Geef ons, God,
dat wij goede keuzes maken
in alles waarvoor wij dagelijks komen te staan;
dat steeds het lot en welzijn van anderen erin meespelen,
dat we onszelf erin kunnen geven,
dat onze keuze mag beantwoorden aan wat in ons leeft
om trouw te kunnen zijn aan onze levensweg.
Laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

Zegen God, de beslissingen die moeilijk vallen,
die omwille van anderen tegen onszelf in moeten gaan;
die niet-te-overziene gevolgen hebben.
Zegen, God, de moeilijke weg
die we soms moeten kiezen
zonder te horen of te zien waarheen hij leidt;
Iaat ons helemaal kiezen naar ons hart.
Laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

Behoed ons, God, voor halve beslissingen
waar we de durf niet hebben ons geheel te geven,
waar we angstig zijn het verkeerd te doen,
waar we de volle consequenties niet willen aanvaarden,
waar we beslissingen handig uit de weg gaan,
waar we te weinig geloof hebben
in het goede van het leven.
Laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

Geef ons, God, ieders keuzes te eerbiedigen,
respect op te brengen voor ieders eigen weg;
dat we de moeite nemen elkaar te verstaan,
elkaar niet op voorhand veroordelen of afwijzen;
dat we ons aan elkaar durven toetsen,
en anderen ruimte geven hun weg te gaan.
Laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

Parochiële voorbeden

Wees, God, nabij aan onze beslissingen;
maak ons trouw aan ons hart
om naar Uw hart te leven door Jezus, Uw Zoon.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Santo" (nr.57)

Tafelgebed
U hebt ons met rede begaafd, God,
en ons toegerust met hart en handen,
opdat wij met vreugde werken
aan uw wereld in wording.
Wij danken U om wat U ons toevertrouwt.

U hebt ons getalenteerd, God,
met ogen en oren, met handen en voeten,
met geestkracht en daadkracht.
Wij danken U dat wij, veelzijdig toegerust,
mogen werken aan uw wereld in wording.

Wij danken U, God,
om ons aller leidsman en voorwerker Jezus,
die ons leerde en voorleefde
hoe wij uw mensenwereld kunnen inrichten
tot een huis van vriendschap en vrede.

Wij danken U, God,
om het brood in onze handen
van Hem die daarin zijn totale beschikbaarheid openbaarde
tot opbouw van de wereld van uw dromen.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

God, U die ons een wereld in wording toevertrouwt,
blijf ons vervullen met geestkracht en daadkracht,
opdat wij al doende aan uw verwachtingen beantwoorden
tot elkaars welzijn en dat van de wereld om ons heen.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens (gezongen)
"Vrede voor jou" (nr.39)

Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgedachte
De wereld ligt erbij zoals ze erbij ligt,
dichtbij en ver weg.
Maar dat mag niet zo blijven,
leert ons het evangelie.
Met de ons gegeven mogelijkheden
mogen we eraan werken
dat die wereld morgen
herbergzamer zal zijn dan vandaag,
meer van vrede vervuld dan gisteren.

Slotlied: "I'm a rolling" (nr.22)

Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Sing to the King" (nr.33)