Advent 10-12-2005

Voor de viering zingt het koor:

The Lord is my light (nr.37c)

Openingslied: "Stal van vrede" (nr.1k)

Welkomstwoord door pater Peelen

Inleiding
Grote vreugde wordt ons vandaag verkondigend door Johannes,
om iemand die mensen bevrijdend tegemoet zal komen,
die tranen zal drogen,
die gebroken harten zal helen,
die Gods licht door de wereld zal zijn.

Licht wordt ons vandaag aangekondigde, door Johannes
waarin wij de toekomst hoopvol tegemoet mogen zien,
lichtstad wij mogen ontmoeten
in Gods en elkaars ogen.

Drie kaarsen in de adventkrans worden aangestoken:
Eerste kaars, ik steek je aan
want het nieuwe licht breekt baan!
De belofte eens gegeven
doet ons alle dagen leven.

Tweede kaars , ga nu je gang
want het wachten duurt al lang
Maar wij blijven zeker weten,
God zal ons toch niet vergeten.

Derde kaars, schenk ons je licht
God geeft je een beter zicht.
Het donker kan niet meer bedekken
wat Gods dag ons doet ontdekken.

De vierde kaars steken wij nog niet aan,
maar bij de vierde kaars zullen we zeggen:
Als jij volgende week ook schijnt,
zien we hoe de nacht verdwijnt,
want jouw vlam is ons een teken
dat de vrede aan gaat breken.

Gebed om Vergeving (gezongen)
"Lord have mercy" (nr.16)

 

Openingsgebed
God, op deze derde zondag van de Advent,
komen we bijeen.
Het derde kaarsje brandt.
Het licht overwint de duisternis.
De contouren van datgene waarop we wachten
worden zichtbaar.
Kerstmis komt nu echt naderbij.
God, leid ons op weg naar Betlehem,
op weg naar het kerstkind
waarop de wereld wacht.
Laten we proberen te getuigen van Hem
die het licht der wereld zal worden genoemd.

Lezing: Verwachting
Verwachting geeft spanning aan het leven.
Wie niets meer verwacht, is als een boog zonder koord.

Verwachting ligt in 't leven zelf.
De lente verwacht de bloesems,
de zomer verwacht de oogst,
de herfst verwacht de kleuren
de winter verwacht het nieuwe leven.

Verwachting is meer dan een wensdroom,
er zit een stuk zekerheid in.
Een moeder in verwachting draagt in zich
het mysterie van het leven,
maar zij rekent op een geboorte.

Zo roept voor ons de Advent: Kerstmis op,
de geboorte, niet vanuit de hoge hemel
maar van God tussen zijn mensen
zoals zijn naam zegt: Emmanuël,
"God met ons!"

Lied: "What can we give to the King?" (nr.37)

Evangelie (Johannes 1, 6:8- 19:28)
Er kwam iemand die een gezant van God was; zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, zodat door hem alle mensen tot geloof zouden komen.
Dit is het getuigenis dat Johannes aflegde toen de joodse leiders uit Jeruzalem priesters en levieten te sturen om hem te vragen: "wie bent u?" Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: "Ik ben de Christus niet." Ze vroegen: "Wie die dan? Bent u Elia?" Maar hij zei: "Nee, die ben ik niet." Ze vroegen: "bent u dan de profeet?" "Nee," zei hij. Toen vroegen ze: "Maar wie bent u dan wel? We moeten toch iets kunnen zeggen tegen degenen die ons hebben gestuurd. Wie zegt uzelf dat u bent?" Hij antwoordde met de woorden van de profeet Jesaja: "Ik ben een stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer." Onder de afgevaardigden waren ook Farizeeën. "Als u de Christus niet bent en Elia niet en ook de profeet niet, waarom doopt u dan?" vroegen zij hem. "Ik doop met water," antwoordde hij, "maar in jullie midden staat hij die jullie niet kennen: hij die na mij komt; ik ben het niet waard de riemen van zijn sandalen los te maken." Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte.

Overweging

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in Jezus van Nazaret,
die met Kerstmis door God zal worden gezonden
om diens licht voor de wereld te zijn,
om de duisternis te overwinnen
waarin mensen zichzelf en elkaar gevangen houden.
Wij geloven in zijn woorden van vrede en vergeving,
in zijn daden van liefde en gemeenschap,
van oprechtheid en goede trouw.
Wij geloven dat zijn licht kan doordringen,
overal waar mensen zich daarvoor openstellen.
Wij geloven dat zijn liefde leeft in mensen van vrede,
in allen die elkaar en anderen
geborgenheid en vertrouwen schenken.
Wij geloven in het evangelie dat ons uitnodigt
om ook zelf licht voor de wereld te worden.
Wij geloven in de mogelijkheid van het kleine begin,
in goedheid dichtbij, die ontwapent en vrede sticht,
in vrede die de ene mens deelt met de ander.
Wij geloven dat vrede en gerechtigheid
ook wereldwijd mogelijk zijn.
Wij geloven in de verbondenheid van alle mensen op aarde:
dat aan het licht gebracht moeten worden
allen die leven in de duisternis
van geweld en onderdrukking,
van honger en eenzaamheid.
Wij geloven dat het kan, licht voor de wereld:
in Gods vertrouweling Jezus,
maar ook in allen die zijn weg
van vrede willen gaan.
Wij geloven dat zijn licht de duisternis eens voorgoed
zal overwinnen: nieuwe hemel en nieuwe aarde,
Gods droom werkelijkheid geworden.
"Want de duisternis gaat voorbij,
en het waarachtige licht schijnt reeds".
Amen.

Voorbede
God van duisternis en licht,
wij bidden voor onze wereld,
waar de duisternis het vaak
nog wint van het licht,
waar oorlog en honger
sterker zijn dan vrede
en eten in overvloed.
Laat uw licht schijnen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

God van duisternis,
wij bidden voor hen
die leven in duisternis
veroorzaakt door rampen,
ongeluk of pure pech.
Laat uw licht over hen opgaan.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

God van duisternis en licht,
wij bidden voor onszelf,
gelovig en ongelovig tegelijk.
Laat uw licht over ons schijnen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële intenties.

God van licht,
wij danken U voor het licht
dat schijnt en schijnen gaat.
Voor ieder straaltje door een kier,
voor het volle licht
waarover wij mogen gaan vertellen.
Laat uw licht blijvend schijnen.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Alles wat ademt" (nr.31
)

Tafelgebed
P: Heer onze God,
in dit jaargetijde
waarin de dagen korter worden
en de nachten lang zijn en donker,
zijn wij hier bijeen,
om tot u te bidden
om tekens van licht,
om sterren die stralen
van hoop en verwachting,
van bidden om meer licht,
het licht van Uw verlossing.

Allen: Heer onze God,
U bent toch niet voor niets
in deze wereld gekomen,
Het kan toch niet Uw bedoeling zijn
dat er ondanks Uw komst
nog zoveel oorlog en ruzie
nog zoveel verdriet en teleurstelling
in onze wereld is,

P: Daarom zien we opnieuw
vol verlangen uit
naar het komend kerstfeest,
want we verwachten
dat de sterren die we zien
echte tekens zijn van hoop
en verwachting,
dat onze wereld met kerstmis
weer iets beter en mooier wordt.

Allen: Heer, onze God,
zo bidden wij tot U, help ons!
Dat we niet alleen uitzien en verwachten
maar ook werken aan een nieuwe wereld.
Maak ons vooral in deze advent
tot mensen die met U meewerken
aan een verbetering van onze aarde:
tot mensen die blijven geloven en dromen
dat alles beter en mooier kan
in Naam van Jezus
die als een licht opgaat
in deze duistere tijd.

P: In dat vertrouwen
willen we Jezus gedenken
die op de avond voor Zijn lijden
brood nam in Zijn heilige handen
de zegenbede uitsprak,
het brood brak
en aan zijn leerlingen uitdeelde
met de woorden:
Neemt en eet hiervan, allen,
want dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie.

Die daarna de beker nam,
opnieuw de zegenbede uitsprak
de beker ronddeelde met de woorden;
Dit is de beker van een nieuw en altijddurend verbond,
Dit is mijn bloed, dat vergoten wordt
tot vergeving van de zonden
Doe dit om mij te gedenken.

Allen: Hiervan willen wij eten
en net als Hij licht zijn voor elkaar.
Liefde brengen waar haat is,
warmte waar kilte heerst,
vrede waar geweld en ruzie is,
en vergeving waar fouten zijn gemaakt.
dan zal deze aarde een nieuw aanzien krijgen
en gaat zij worden tot Uw rijk,
een rijk van vrede en liefde voor alle mensen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Welkom voor allen aan deze tafel
en ontvang het brood, dat Jezus is,
aanvaard het licht en daarmee de opdracht
warmte en licht te brengen waar het koud en donker is.
En als je samen deelt en samen doet,
geloof dan maar, dan komt wat je verwacht;
de vrede en het rijk van God.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Heer, U kent ons hart.
U weet
hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.
Als het donker is,
zoeken wij naar licht;
als het koud is,
naar warmte;
zijn we in nood,
dan zien we uit
naar iemand die kan helpen.

Blijf als wij straks uiteengaan
in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons
uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn
in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.
Amen.

Zingen wij nu staande het slotlied:
"Nu wij uiteengaan"

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door het woord, dat Hij vanavond tot ons sprak.
Zegene ons de Eeuwige die is: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Zo ben jij" (nr.36)