Kerstmis 2005

Joy in Judea" (nr.2 - MK)

"O, Bethlehem, gij kleine stad" (GK)

"Light the light" (nr.34 - MK)

"Vrede zal op aarde dagen" (GK)

 

Openingslied
"Wij komen tezamen" - samenzang

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Betlehem.
Christus geboren zingen d' engelenkoren.

refr. Venite adoremus (2x)
Venite adoremus dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden de sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. refrein

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven. refrein

Welkomstwoord door Pater Peelen

Inleiding
Vanavond lezen we naast het Kerstevangelie ook een verhaal over een herder.
Een herder die steeds een ander wil zijn, nooit tevreden.
Na een lange droomreis is hij toch blij met wie hij is, gewoon herder.

Kaarsen worden aangestoken
Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat vrede
zo dikwijls een ijdel woord is.
Ook al weet je dat er ook vandaag
nog zoveel mensen op de vlucht zijn.

Steek nog meer kaarsen aan,
zodat je hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.
Hij is in je visioen en je droom,
in je handen die schreeuwen
om liefde en vriendschap,
in je machteloosheid
omdat je zoveel zou willen doen.

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.

"In die nacht" - samenzang
In die nacht, uit duizend nachten,
daalde licht op aarde neer.
Eerst verscheen het aan de herders,
en zij loofden onze Heer,

Refrein:
Bethlehem, een dierenstal,
daar is Hij de Heer van al.

Christus kwam dit licht hier brengen,
dat de mensen anders maakt.
Herders ondergingen 't wonder
liefde heeft hen diep geraakt. Refrein:

Laat ook ons op zoek naar 't licht gaan,
dat ons liefde geeft en kracht
Met de herders en de wijzen
vinden wij dat licht deez' nacht. Refrein:

Zo gaan wij dit licht uitdragen
van de liefde voor elkaar.
Want de kracht is ons gegeven,
't maakt Gods liefde openbaar. Refrein:

Gebed om Vergeving
God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

We bidden U: dat er ruimte in ons mag groeien voor anderen.

God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben
voor uw woorden van bevrijding.

God, soms zien we de toekomst somber in,
soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U,
want we weten dat U eindeloos vergeeft,
tot zeventigmaal zevenmaal toe
door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen

Kyrië
Kyrie eleison, Heer ontferm U.
Christus eleison, Christus ontferm U.
Kyrie eleison, Heer ontferm U.

Gloria GK
Gloria in excelsis Deo- Eer aan God in de hoge
et in terra pax homini- en vrede op aarde aan de
bus bonae voluntatis. mensen die Hij lief heeft.
Laudamus te.- Benedi- Wij loven U.- Wij prijzen en
cimus te.-Adoramus aanbidden U.- Wij verheer-
te.- Glorificamus te.Gra- lijken U, en zeggen U dank
tias agimus tibi propter voor Uw grote heerlijkheid.-
magnam gloriam tuam.- Heer, God, hemelse Koning
Domine Deus, Rex cae- almachtige Vader,-
lestis, Deus Pater omnipo- Heer, eniggeboren Zoon,
tens.- Domine Fili uni- Jezus Christus,-Heer God,
genite, Jesu Christe.-Do- Lam Gods, Zoon van de Vader
mine Deus Agnus Dei -Gij die wegneemt de
Filius Patris,- Qui tollis zonden der wereld, ontferm U
peccata mundi, miserere over ons,-Gij die wegneemt de
nobis.-Qui tollis peccata zonden der wereld, aanvaard
mundi, suscipe depreca- ons gebed,-Gij die zit aan de
tionem nostram.-Qui sedes rechterhand van de Vader, ontferm
ad dexteram Patris, misere- U over ons,- Want Gij alleen
re nobis-Quoniam tu solus zijt de heilige,-Gij alleen de
Sanctus.Tu solus Dominus. Heer, Gij alleen de Allerhoogste
Tu solus Altisimus, Jesu Jezus Christus,-met de heilige
Christe.Cum Sancto Spiri- Geest in de heerlijkheid van
tu in gloria Dei Patri.Amen. God de Vader. Amen.

Gebed
Goede God, vandaag toont U opnieuw
hoe groot uw liefde voor ons is.
In een klein en weerloos kind
wilt U onder ons aanwezig zijn.
Wij bidden U:
open ons hart
opdat wij Uw boodschap vandaag
duidelijk verstaan
en er ook naar leven. Amen

1e Lezing – "De herder"
Ineens waren ze er in een zee van licht. Engelen!! De herder schrok er van. Nog nooit had hij engelen gezien. De engelen hadden een vreemde boodschap. Ze vertelden dat er een kind geboren was. Een heel bijzonder kind, een Godsgeschenk., een kind dat de harten van de mensen zou veranderen. De herder ging op zoek en vond een armzalig kind in een armzalige voerbak.
Moet zo een armoedig kind de harten van de mensen veranderen? Wat een onzinnige boodschap.
Hij grinnikte, ging terug naar zijn kudde om zijn werk te hervatten.
Toen hij onder het werk opkeek zag hij een karavaan voorbij komen. Zo te zien drie wijzen. Hij dacht bij zichzelf: "ik wou dat ik zo een wijze was, dan zou ik misschien antwoorden vinden op al mijn vragen".
Een engel hoorde het en die nacht droomde de herder dat hij een wijze was.
De herder vond het erg interessant om een wijze te zijn, hij begreep veel meer als vroeger en sprak met andere wijze mannen. Maar al gauw kreeg hij door dat wijze mensen niet zo veel kunnen als hij gedacht had. Je moet macht hebben, ik zou wel een koning willen zijn, dacht hij; een engel las zijn gedachte en plotseling droomde hij dat hij koning Herodes was.
Als koning genoot hij van zijn rijkdom. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en alles werd voor hem gedaan. Maar met één man moest hij wel rekening houden en dat was de keizer, keizer Augustus. "Ik wou dat ik de keizer was", mompelde hij. En ja hoor een engel hoorde hem en nog geen seconde later bevond hij zich in zijn droom in Rome, en keek in de spiegel en zag: keizer Augustus.
Als keizer voelde hij zich de machtigste man van de hele wereld.
Hij was aan de top, maar was hij gelukkig?
Na een tijdje begon hij door te krijgen dat de mensen niet veel om hem gaven. Ze praatten alleen over geld. Ze hielden alleen van geld, als ik nou eens geld was....de engel hoorde en hij werd rinkelend geld. Iedereen was dol op hem. Alle mensen hielden van hem, maar de dieren?? Die geven niets om hem. Alleen dieren gaan hun eigen gang. Ik wou dat ik een dier was en hij werd: schaap. De enige die hij moest gehoorzamen was de herder. De herder maakte uit naar welke weiden de schapen gingen en wanneer zij op stal moesten. Ik zou eigenlijk willen dat ik herder was, dacht het schaap toen. De herder werd wakker en was weer gewoon herder!! Hij dacht terug aan de engelen met die boodschap, het had zijn hart zeker verandert!!! De boodschap van de engelen was dus toch niet zo een onzin. Hij was blij dat hij weer gewoon herder was.

Lied: "What can we give to the King?"(nr.37 - MK)

Evangelie (Lucas 2, 1-14)
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 'Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

"Ere zij God" – samenzang
Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.

Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

Overweging

Geloofsbelijdenis
Licht is over ons opgegaan in een mensenkind
waarin God ons vrede toezegt.
Licht is over ons opgegaan in een mensenkind
waarin wij God-met-ons mogen begroeten.

"Gods woord is vlees geworden,
en heeft onder ons gewoond",
zegt het evangelie.

Gods jawoord tot een wereld in wording
is in een mensenkind
tastbare werkelijkheid geworden.

Kwetsbaar nabij
heeft God in een mensenkind
leven en liefde ontwapenend met ons willen delen.

Allen die daarvoor ontvankelijk zijn,
zullen op hun beurt leven en liefde,
brood en vrede met elkaar willen delen.

"Vrede op aarde", werd ons toegezongen.
Herders van dichtbij en wijzen uit het Oosten
werden ruimhartig tot vrede uitgenodigd.
In het licht van Gods vrede
mogen vreemdelingen vrienden worden.

Wij geloven dat God voor ons
een licht in de duisternis wil zijn.

Wij geloven in Gods nieuwe hemel en aarde,
die hier en nu al mogen beginnen:
wij Gods volk, en Hij van harte God-met-ons.
Amen.

Voorbede
Bidden we voor alle mensen
die zich vandaag eenzaam voelen.
Voor mensen die geen bezoek krijgen
en die niemand verwachten.
Dat wij hen niet vergeten,
dat wij hen niet over het hoofd zien.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden we voor alle mensen
die geen Kerst kunnen vieren
omdat ze leven in landen waar oorlog is.
Dat er in die landen vrede mag komen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden we voor mensen
die niet tevreden zijn met zichzelf,
zoals de herder in het verhaal.
Steeds anders willen,
maar toch niet tevreden zijn.
Dat we niet onrustig blijven zoeken,
maar beseffen dat er al zoveel is
waar we blij mee kunnen zijn.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

Heer, als wij vannacht om iets mogen bidden,
dan is het om goede wil:
goede wil voor alle mensen,
een nieuw hart voor ons allen.
Jezus van Nazareth, geboren in een stal
Moge Hij voor ons een houvast zijn
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Lied: "In Bethlehem's stal" (nr.30-mk)

"Stille Nacht" – samenzang
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien 't eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

Gebed over de gaven
God van licht en leven,
wij vieren de gave van uw kind
in ons midden met het delen van
Brood en wijn en wij noemen zijn
Naam met vreugde: Vorst van vrede.
Geef dat wij ons zijn vrede te binnen
brengen en dat wij leven naar zijn naam

V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer
van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Grote lofprijzing
V. De Heer zij met U.
A. En met uw Geest.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God. Om recht te doen
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen
wij U danken, altijd en overal door Jezus Christus, onze Heer.
Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwt, voor onze ogen, nieuw licht
is opgegaan, uw woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij
geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze
liefde, naar U die nog verborgen zijt. Daarom, met alle engelen,
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon loven
en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Heilig, heilig, heilig,
Dominus Deus Sabaoth, de Heer de God der hemelse
Pleni sunt caeli et terra machten. Vol zijn hemel en
gloria tua aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in excelsis Hosanna in de hoge
Benedictus qui venit in Gezegend Hij die komt
nomine Domini. in de naam des Heren.
Hosanna in excelsis. Hosanna in de hoge.

Tafelgebed
Goede Vader in de hemel,
allen zijn we hier bij elkaar gekomen
om de geboorte te vieren van Uw zoon Jezus.
Er is lang op hem gewacht.
Zijn komst op aarde zou vrede brengen,
licht voor verdwaalde mensen,
troost in alle verdriet
en hoop voor de toekomst.

De mensen van toen dachten dat er een koning zou komen.
Maar de herders van Betlehem vonden een kind,
pas geboren, in doeken gewikkeld
en neergelegd in het stro.
Zo kwam Uw Zoon op aarde
armer dan de armste mensen.
Wij hebben alles
en toch maken we ons druk dat we te weinig krijgen.
Wij hebben U nog steeds niet begrepen.
En zo komt het, dat we nu opnieuw om vrede bidden,
opnieuw uitzien naar uw licht.

Leer ons leven als Uw Zoon,
die naar de mensen kwam als een weerloos kind,
geboren in een armoedige stal.
Omdat er toen geen plaats was in de herberg,
geen plaats was in de stad.
Een onvergetelijke Vader bent U nog steeds voor ons,
nu wij in uw geest bijeen zijn om U te gedenken.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Als wij eten van dit brood
gedenken wij op Kerstmis,
geboorte, leven en dood
van onze Heer Jezus Christus
die terug zal komen op aarde.
Daarmee, goede Vader,
hebt U ons het licht gegeven,
het licht om maar toe te leven,
licht dat ons de weg wijst
en het duister minder angstig maakt.
Zovelen zijn in uw licht al voorgegaan.
Zovelen rage uw licht in de wereld van nu.
Help ons, goede mensen te zijn voor elkaar.

Leer ons te leven zoals Christus heeft geleefd,
brood en wijn delen.
geven en nooit nemen,
liefhebben en niet haten,
en vooral uw Zoon te volgen
naar de allerarmsten onder ons.
Laten wij daarom bidden met de woorden
die Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens
Wij danken U God,
dat Kerstmis een feest van vrede is,
dat weer vele mensen hun onvrede verlaten
en vrede gaan voelen en stichten.
Wij bidden dat het dan de vrede van God mag worden,
de vrede van het kind,
vrede die sterker is dan alle geweld.
Wenst elkaar de vrede...

Angus Dei – Lam Gods
Agnus Dei, qui tollis peccata Lam Gods, dat wegneemt de zonden
mundi, miserere nobis(2x) der wereld, ontferm U over ons (2x)

Agnus Dei, qui tollis peccata Lam Gods, dat wegneemt de zonden
mundi, dona nobis pacem. der wereld, geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Communie

"Voor ieder zoveel waard" (nr.8 - MK)

 

"T'is geboren het god'lijk kind" (GK)
Refrein:
T' is geboren het God'lijk kind,
komt herders speelt op uw feestschalmeien
T' is geboren het God'lijk kind,
dat ons allen zo teer bemint.

'K zie een engel die daar gezwind,
dalend over de groene weiden,
'K zie een engel die daar gezwind,
bij hun schaapjes de herders vindt. Refrein.

Schrikt niet herders weest blijgezind,
laat uw schaapjes in die valleien,
Schrikt niet herders, wees blijgezind,
nu Gij daar de verlosser vindt.

In een stal ligt dat God'lijk kind,
op wat stro moet zijn leden spreiden,
In een stal ligt dat God'lijk kind,
waar zijn Moeder 't in doekjes windt. Refrein.

"Midden in de winternacht" - samenzang

Kerstgedachte
't is goed om te weten wat we hebben,
een thuis met veiligheid en goede sfeer,
met kaarsen en een goede maaltijd
en met zo heel veel, heel veel meer.

't is goed te weten wat we hebben,
aan overdaad, gevulde maag,
maar of we ons gelukkig voelen,
dat is en blijft een open vraag...

't is goed in vrijheid te kunnen leven,
het hoogste goed, de diepste kracht,
van waaruit het sterkste op kan bloeien,
en waar de mensheid op wacht...

't is goed, dat wat je hebt te koesteren,
het licht, de man, de vrouw, het kind,
dit te behoeden, t beschermen,
omdat je 't zo bijzonder vindt...

't is goed te weten wat we hebben
de liefde en de menselijkheid,
en dat wij daaraan moeten werken,
een opdracht in een kille tijd...

't is goed in het eigen hart te lezen,
of men voldoende liefde geeft.
de kracht, die bron, uit kan dragen
en dan te voelen...dat men leeft...
(Margreet van Hoorn)

"Gloria in Excelcis Deo" – samenzang
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Zegen en Wegzending
Een vreugdevolle boodschap
werd ons vandaag verkondigd:
Gods menslievendheid is verschenen in een mensenkind,
en vrede op aarde, als wij daarvoor ontvankelijk zijn.
Moge Hij ons daartoe zegenen
die in een mensenkind God-met-ons wilde worden,
en ons vervult van vreugde
om elkaars tegemoetkoming,
in de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest, Amen.

Thema: Kerstmis 2005

 

“Joy in Judea (nr.2 - MK)

There was joy in Judea in that little town

When Jesus Christ was born.

Ther was jou in Judea in that little town,

Yes it was on that Christmas morn.

 

There was hope in Judea when the star shone down

on a manger filled with hay.

There was hope in Judea when the star shone down

upon the place where Jesus lay.

 

There was peace and the promise of good will to men

when the shepherds heard the angels sing.

And the song of salvation spread thru Bethlehem:

sweet Mary birthed a King!

 

There was love in Judea when the shepherd found

the mother and her child.

There was love in Judea when the shepherd found

this little babe son underfiled.

 

There was peace and the promise of good will to men

when the shepherds heard the angels sing.

And the song of salvation spread thru Bethlehem:

sweet Mary birthed a King:

Sweer Mary birthed a King!

 

There was joy in Judea in that little town

When Jesus Christ was born.

Ther was jou in Judea in that little town,

Yes it was on that Christmas morn.

Yes it was on that Christmas morn.

There was joy, that Christmas morn.

 

“O, Bethlehem, gij kleine stad” (GK)

O, Bethlehem, gij kleine stad. Hoe ligt gij diep in rust!

De sterren gaan aan U voorbij uw lampen zijn geblust.

Toch gaat thans in uw straten het licht op, lang verwacht

dat nooit verdwijnt en eeuwig schijnt, ’t ontmoet u deze nacht.

 

Gij sterren van de morgen, rijst op en zingt de Heer!

De Koning is geboren, Hij brengt de vrede weer.

Maria is de moeder, vervuld is nu haar wens:

God bemind toont ’t heilig Kind zijn liefde voor de mens.

 

Hoe wonderlijk, hoe wonderlijk is dit gebeuren stil!

Zò schept God vreugde op de aard en openbaart zijn wil:

Geen oor had ooit vernomen, dat Hij zijn eigen Zoon,

als kindje klein doet Koning zijn, een krib maakt tot zijn troon.

 

Waar kind’ren in vertrouwen aanbidden ’t heilig Kind!

waar ’t mensen hart in bange nood zijn kleine kribbe vindt.

Waar liefde aan de deuren staat,’t geloof houdt goede wacht,

daar zal het altijd Kerstfeest zijn: Gods licht verdrijft de nacht.

 

“Light the light” (nr.34 - MK)

Light the light and ring the bell,

for on this day the stories tell

of trav’lers far who journey now

beyond the morning star.

 

How brightly shines the morning star,

it’s guiding light now seen from afar.

And one by one we travel on

to that distant star.

 

Light the light, now the morning is breaking.

Sound the drum, make a joyful noise.

Ring the bell, hear the music resounding,

Songs of praise and joy.

 

Light the light, now the morning is breaking.

Sound the drum, make a joyful noise.

Ring the bell, hear the music resounding,

through the silent night.

 

How brightly shines the morning star,

it’s guiding light now seen from afar.

With kingly mien we travel on

to that distant star.

 

And when in time at journey’s end

the morning light does slowly ascend.

We give our praises one by one

to that distant star.

 

Light the light, now the morning is breaking.

Sound the drum, make a joyful noise.

Ring the bell, hear the music resounding,

Songs of praise and joy.

 

Light the light, now the morning is breaking.

Sound the drum, make a joyful noise.

Ring the bell, hear the music resounding,

o’er the land and through the night

a song of praise and joy.

 

“Vrede zal op aarde dagen” (GK)

Heerlijk klonk het lied der eng’len,

in het veld van Efrata.

Eere zij God in de hoge,

Looft de Heer’Alleluia!

 

Refrein.

Vrede zal op aarde dagen,

God heeft in de mens behagen.

Zalig die naar vrede vragen,

Hodie Christus natus est.

 

Christus kwam op aarde neder,

als een kindje klein en teer.

Maar hoe arm Hij ook mocht wezen,

Hij is aller Scheps’len Heer.    Refrein

 

Wijzen kwamen uit het Oosten

en zei knielden voor Hem neer.

Met hun wierook, goud en mirre,

Gaven zij Hem alle eer.          Refrein

 

Bij de nieuw geboren Koning,

hield Maria steeds de wacht.

Nu de Redder was gekomen,

zongen eng’len in de nacht:   Refrein

 

Openingslied

“Wij komen tezamen” - samenzang

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken

een lied moet weerklinken voor Betlehem.

Christus geboren zingen d’ engelenkoren.

 

refr.     Venite adoremus (2x)

            Venite adoremus dominum.

 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre

zij volgden de sterre naar Betlehem.

Herders en wijzen komen Jezus prijzen.      refrein

 

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten

en kussen uw voeten, Emmanuël.

Wij willen geven hart en geest en leven.       refrein

 

Welkomstwoord door Pater Peelen

 

Inleiding

Vanavond lezen we naast het Kerstevangelie ook een verhaal over een herder.

Een herder die steeds een ander wil zijn, nooit tevreden.

Na een lange droomreis is hij toch blij met wie hij is, gewoon herder.

 

Kaarsen worden aangestoken

Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

 

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat vrede
zo dikwijls een ijdel woord is.
Ook al weet je dat er ook vandaag
nog zoveel mensen op de vlucht zijn.

 

Steek nog meer kaarsen aan,
zodat je hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.
Hij is in je visioen en je droom,
in je handen die schreeuwen
om liefde en vriendschap,
in je machteloosheid
omdat je zoveel zou willen doen.

 

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.

 

“In die nacht - samenzang

In die nacht, uit duizend nachten,

daalde licht op aarde neer.

Eerst verscheen het aan de herders,

en zij loofden onze Heer,

 

Refrein:

Bethlehem, een dierenstal,

daar is Hij de Heer van al.

 

Christus kwam dit licht hier brengen,

dat de mensen anders maakt.

Herders ondergingen ’t wonder

liefde heeft hen diep geraakt.            Refrein:

 

Laat ook ons op zoek naar ’t licht gaan,

dat ons liefde geeft en kracht

Met de herders en de wijzen

vinden wij dat licht deez’ nacht.         Refrein:

 

Zo gaan wij dit licht uitdragen

van de liefde voor elkaar.

Want de kracht is ons gegeven,

’t maakt Gods liefde openbaar.         Refrein:

 

Gebed om Vergeving

God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,

soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

 

We bidden U: dat er ruimte in ons mag groeien voor anderen.

 

God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

 

We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben

voor uw woorden van bevrijding.

 

God, soms zien we de toekomst somber in,

soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

 

We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.

Omdat we tekortschoten ten opzichte van U,

want we weten dat U eindeloos vergeeft,

tot zeventigmaal zevenmaal toe

door Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen

 

Kyrië

Kyrie eleison,                 Heer ontferm U.

Christus eleison,            Christus ontferm U.

Kyrie  eleison,                Heer ontferm U.

 

Gloria GK

Gloria in excelsis Deo-                      Eer aan God in de hoge

et in terra pax homini-                        en vrede op aarde aan de

bus bonae voluntatis.                         mensen die Hij lief heeft.

Laudamus te.- Benedi-                      Wij loven U.- Wij prijzen en

cimus te.-Adoramus                          aanbidden U.- Wij verheer-

te.- Glorificamus te.Gra-                   lijken U, en zeggen U dank

tias agimus tibi propter                       voor Uw grote heerlijkheid.-

magnam gloriam tuam.-                    Heer, God, hemelse Koning

Domine Deus, Rex cae-                    almachtige Vader,-

lestis, Deus Pater omnipo-                Heer, eniggeboren Zoon,

tens.- Domine Fili uni-                        Jezus Christus,-Heer God,   

genite, Jesu Christe.-Do-                   Lam Gods, Zoon van de Vader

mine Deus Agnus Dei                        -Gij die wegneemt de

Filius Patris,- Qui tollis                       zonden der wereld, ontferm U

peccata mundi, miserere                   over ons,-Gij die wegneemt de

nobis.-Qui tollis peccata                     zonden der wereld, aanvaard

mundi, suscipe depreca-                   ons gebed,-Gij die zit aan de

tionem nostram.-Qui sedes               rechterhand van de Vader, ontferm

ad dexteram Patris, misere-              U over ons,- Want Gij alleen 

re nobis-Quoniam tu solus                 zijt de heilige,-Gij alleen de

Sanctus.Tu solus Dominus.               Heer, Gij alleen de Allerhoogste

Tu solus Altisimus, Jesu                    Jezus Christus,-met de heilige

Christe.Cum Sancto Spiri-                Geest in de heerlijkheid van 

tu in gloria Dei Patri.Amen.                God de Vader.  Amen.

 

Gebed

Goede God, vandaag toont U opnieuw

hoe groot uw liefde voor ons is.

In een klein en weerloos kind

wilt U onder ons aanwezig zijn.

Wij bidden U:

open ons hart

opdat wij Uw boodschap vandaag

duidelijk verstaan

en er ook naar leven. Amen

 

1e Lezing – “De herder”

Ineens waren ze er in een zee van licht. Engelen!! De herder schrok er van. Nog nooit had hij engelen gezien. De engelen hadden een vreemde boodschap. Ze vertelden dat er een kind geboren was. Een heel bijzonder kind, een Godsgeschenk., een kind dat de harten van de mensen zou veranderen. De herder ging op zoek en vond een armzalig kind in een armzalige voerbak.

Moet zo een armoedig kind de harten van de mensen veranderen? Wat een onzinnige boodschap.

Hij grinnikte, ging terug naar zijn kudde om zijn werk te hervatten.

Toen hij onder het werk opkeek zag hij een karavaan voorbij komen. Zo te zien drie wijzen. Hij dacht bij zichzelf: “ik wou dat ik zo een wijze was, dan zou ik misschien antwoorden vinden op al mijn vragen”.

Een engel hoorde het en die nacht droomde de herder dat hij een wijze was.

De herder vond het erg interessant om een wijze te zijn, hij begreep veel meer als vroeger en sprak met andere wijze mannen. Maar al gauw kreeg hij door dat wijze mensen niet zo veel kunnen als hij gedacht had. Je moet macht hebben, ik zou wel een koning willen zijn, dacht hij;  een engel las zijn gedachte en plotseling droomde hij dat hij koning Herodes was.

Als koning genoot hij van zijn rijkdom. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en alles werd voor hem gedaan. Maar met één man moest hij wel rekening houden en dat was de keizer, keizer Augustus. “Ik wou dat ik de keizer was”, mompelde hij. En ja hoor een engel hoorde hem en nog geen seconde later bevond hij zich in zijn droom in Rome, en keek in de spiegel en zag: keizer Augustus.

Als keizer voelde hij zich de machtigste man van de hele wereld.

Hij was aan de top, maar was hij gelukkig?

Na een tijdje begon hij door te krijgen dat de mensen niet veel om hem gaven. Ze praatten alleen over geld. Ze hielden alleen van geld, als ik nou eens geld was….de engel hoorde en hij werd rinkelend geld.  Iedereen was dol op hem. Alle mensen hielden van hem, maar de dieren?? Die geven niets om hem. Alleen dieren gaan hun eigen gang. Ik wou dat ik een dier was en hij werd: schaap. De enige die hij moest gehoorzamen was de herder.  De herder maakte uit naar welke weiden de schapen gingen en wanneer zij op stal moesten. Ik zou eigenlijk willen dat ik herder was, dacht het schaap toen. De herder werd wakker en was weer gewoon herder!! Hij dacht terug aan de engelen met die boodschap, het had zijn hart zeker verandert!!! De boodschap van de engelen was dus toch niet zo een onzin. Hij was blij dat hij weer gewoon herder was.

 

Lied: “What can we give to the King?”(nr.37 -  MK)

What can I give to the King,

give to the One who has everything.

What can I give, what gift can I bring?

What can I give to the King,

what can I give to the King?

 

Give Him a heart that’s opened up wide,

Give Him a life that’s got nothing to hide,

Give Him a love that’s tender and true,

And He’ll give it all back to you.

Yes, He’ll give it all back to you.

 

What can we give to the King,

give to the One who has everything.

What can we give, what gift can we bring?

What can we give to the King,

what can we give to the King?

 

Give Him all glory, His people on earth;

Give Him all praises, the day of His birth;

Give Him all honor in all that we do,

As He’s given His life to you.

As He’s given His life to you.

 

What can we give to the king,

Give to the One who has everything?

What can we give to the King?

(What can we give to the King?)

 

Evangelie (Lucas 2, 1-14)

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: `Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: `Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

 

“Ere zij God” – samenzang

Ere zij God, Ere zij God,

In den hoge, In den hoge, In den hoge!

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

In de mensen, een welbehagen.

 

Ere zij God, in den hoge,

Ere zij God, in den hoge,

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

In de mensen, In de mensen,

een welbehagen, In de mensen,

een welbehagen, een welbehagen.

 

Ere zij God, ere zij God,

In den hoge, In den hoge, In den hoge!

Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,

In den mensen, een welbehagen.

Amen. Amen, Amen, Amen.

 

Overweging

 

Geloofsbelijdenis

Licht is over ons opgegaan in een mensenkind

waarin God ons vrede toezegt.

Licht is over ons opgegaan in een mensenkind

waarin wij God-met-ons mogen begroeten.

 

“Gods woord is vlees geworden,

en heeft onder ons gewoond”,

zegt het evangelie.

 

Gods jawoord tot een wereld in wording

is in een mensenkind

tastbare werkelijkheid geworden.

 

Kwetsbaar nabij

heeft God in een mensenkind

leven en liefde ontwapenend met ons willen delen.

 

Allen die daarvoor ontvankelijk zijn,

zullen op  hun beurt leven en liefde,

brood en vrede met elkaar willen delen.

 

“Vrede op aarde”, werd ons toegezongen.

Herders van dichtbij en wijzen uit het Oosten

werden ruimhartig tot vrede uitgenodigd.

In het licht van Gods vrede

mogen vreemdelingen vrienden worden.

 

Wij geloven dat God voor ons

een licht in de duisternis wil zijn.

 

Wij geloven in Gods nieuwe hemel en aarde,

die hier en nu al mogen beginnen:

wij Gods volk, en Hij van harte God-met-ons.

Amen.

 

Voorbede

Bidden we voor alle mensen

die zich vandaag eenzaam voelen.

Voor mensen die geen bezoek krijgen

en die niemand verwachten.

Dat wij hen niet vergeten,

dat wij hen niet over het hoofd zien.

Laat ons bidden…

 

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Bidden we voor alle mensen

die geen Kerst kunnen vieren

omdat ze leven in landen waar oorlog is.

Dat er in die landen vrede mag komen.

Laat ons bidden…

 

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Bidden we voor mensen

die niet tevreden zijn met zichzelf,

zoals de herder in het verhaal.

Steeds anders willen,

maar toch niet tevreden zijn.

Dat we niet onrustig blijven zoeken,

maar beseffen dat er al zoveel is

waar we blij mee kunnen zijn.

Laat ons bidden…

 

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

*Parochiële voorbeden

 

Heer, als wij vannacht om iets mogen bidden,

dan is het om goede wil:

goede wil voor alle mensen,

een nieuw hart voor ons allen.

Jezus van Nazareth, geboren in een stal

Moge Hij voor ons een houvast zijn

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

 

de Tafel wordt gereed gemaakt

 

Collecte

 

Lied: "In Bethlehem’s stal" (nr.30-mk)

in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.

In doeken gehuld, als kindje te neer.

Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.

Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

 

Oh Kindeke klein, oh kindeke teer,

uit hoge hemel daalt Gij neer.

Verlaat uws Vaders heerlijk huis,

wordt arm en hulploos, draagt een kruis.

Oh kindeke klein, oh kindeke teer.

 

Hoe leit dit kindeke hier in de kou.

Ziet een hoe alle zijn ledekens beven.

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van kou.

Nana Nana Nana, kindeke teer

en zwijg toch stil su su en krijt niet meer.

 

Er is een kindeke geboren op aard,

er is een kindeke geboren op aard.

‘ Zich t kwam op de aarde voor ons allemaal,

‘t kwam op de aarde voor ons allemaal.

 

in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.

In doeken gehuld, als kindje te neer.

Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.

Zijn dicht was een kribbe, zijn droom was een kruis.

 

“Stille Nacht” – samenzang

Stille nacht, heilige nacht

alles slaapt, sluimert zacht.

Eenzaam waakt het hoogheilige paar

lief'lijk kindje met goud in het haar

sluimert in hemelse rust

sluimert in hemelse rust.

 

Stille nacht, heilige nacht

Zoon van God, liefde lacht

vriend'lijk om Uwe god'lijken mond

nu ons slaat de reddende stond

Jezus van uwe geboort

Jezus van uwe geboort.

 

Stille nacht, heilige nacht

herders zien ‘t eerst uw pracht

Door der engelen alleluja

galmt het luide van verre na:

Jezus de redder ligt daar

Jezus de redder ligt daar

 

Gebed over de gaven

God van licht en leven,

wij vieren de gave van uw kind

in ons midden met het delen van

Brood  en  wijn en wij noemen zijn

Naam met vreugde: Vorst van vrede.

Geef dat wij ons zijn vrede te binnen

brengen en dat wij leven naar zijn naam

 

V.        Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard

            kan worden door God, de almachtige Vader.

A.        Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer

            van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

 

Grote lofprijzing

V.        De Heer zij met U.

A.        En met uw Geest.

V.        Verheft uw hart.

A.        Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V.        Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A.        Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God. Om recht te doen

aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen

wij U danken, altijd en overal door Jezus Christus, onze Heer.

Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwt, voor onze ogen, nieuw licht

is opgegaan, uw woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij

geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze

liefde, naar U die nog verborgen zijt. Daarom, met alle engelen,

machten en krachten, met allen die staan voor uw troon loven

en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde.

 

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,              Heilig, heilig, heilig,

Dominus Deus Sabaoth,                   de Heer de God der hemelse

Pleni sunt caeli et terra                      machten. Vol zijn hemel en

gloria tua                                             aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in excelsis                           Hosanna in de hoge

Benedictus qui venit in                       Gezegend Hij die komt

nomine Domini.                                 in de naam des Heren.

Hosanna in excelsis.                          Hosanna in de hoge.

 

Tafelgebed

Goede Vader in de hemel,

allen zijn we hier bij elkaar gekomen

om de geboorte te vieren van Uw zoon Jezus.

Er is lang op hem gewacht.

Zijn komst op aarde zou vrede brengen,

licht voor verdwaalde mensen,

troost in alle verdriet

en hoop voor de toekomst.

 

De mensen van toen dachten dat er een koning zou komen.

Maar de herders van Betlehem vonden een kind,

pas geboren, in doeken gewikkeld

en neergelegd in het stro.

Zo kwam Uw Zoon op aarde

armer dan de armste mensen.

Wij hebben alles

en toch maken we ons druk dat we te weinig krijgen.

Wij hebben U nog steeds niet begrepen.

En zo komt het, dat we nu opnieuw om vrede bidden,

opnieuw uitzien naar uw licht.

 

Leer ons leven als Uw Zoon,

die naar de mensen kwam als een weerloos kind,

geboren in een armoedige stal.

Omdat er toen geen plaats was in de herberg,

geen plaats was in de stad.

Een onvergetelijke Vader bent U nog steeds voor ons,

nu wij in uw geest bijeen zijn om U te gedenken.

 

Op de avond voor Zijn lijden

was Jezus met Zijn vrienden samen.

Hij nam brood, zegende het,

brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:

“Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

 

Zo nam Hij ook de beker,

sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:

“Drinkt allen hieruit,

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,

dit is Mijn Bloed dat voor u

en allen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

 

Als wij eten van dit brood

gedenken wij op Kerstmis,

geboorte, leven en dood

van onze Heer Jezus Christus

die terug zal komen op aarde.

Daarmee, goede Vader,

hebt U ons het licht gegeven,

het licht om maar toe te leven,

licht dat ons de weg wijst

en het duister minder angstig maakt.

Zovelen zijn in uw licht al voorgegaan.

Zovelen rage uw licht in de wereld van nu.

Help ons, goede mensen te zijn voor elkaar.

 

Leer ons te leven zoals Christus heeft geleefd,

brood en wijn delen.

geven en nooit nemen,

liefhebben en niet haten,

en vooral uw Zoon te volgen

naar de allerarmsten onder ons.

Laten wij daarom bidden met de woorden

die Jezus ons heeft geleerd:

 

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,

en leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade

Want van u is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid,

in eeuwigheid.

Amen.

 

Vredeswens

Wij danken U God,

dat Kerstmis een feest van vrede is,

dat weer vele mensen hun onvrede verlaten

en vrede gaan voelen en stichten.

Wij bidden dat het dan de vrede van God mag worden,

de vrede van het kind,

vrede die sterker is dan alle geweld.

Wenst elkaar de vrede…

 

Angus Dei – Lam Gods

Agnus Dei, qui tollis peccata     Lam Gods, dat wegneemt de zonden

mundi, miserere nobis(2x)         der wereld, ontferm U over ons (2x)

                                                                            

Agnus Dei, qui tollis peccata     Lam Gods, dat wegneemt de zonden

mundi, dona nobis pacem.        der wereld, geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie

 

Communie

 

“Voor ieder zoveel waard” (nr.8 - MK)

In deze heilige uren,

in helder sterrenlicht,

klokken gelui klinkt voortdurend,

zij luiden kerstmis in.

 

Refr.    Engelen zingen luid in koor,

            zingen om vrede op aard,

            Gods licht schijnt heel de wereld door,

            voor ieder zoveel waard.

 

Wie kan zien zonder geloven,

liefde van God om ons heen,

niemand kan die vlam ooit doven,

Hij laat ons nooit meer alleen.

 

Refr.

 

Wat is de boodschap van Kerstmis,

kaarslicht en mooi gezang?

Als er geen liefd’ in ons hart is,

blijft heel de wereld zo arm.

 

“T’is geboren het god’lijk kind” (GK)

Refrein:

T’ is geboren het God’lijk kind,

komt herders speelt op uw feestschalmeien

T’ is geboren het God’lijk kind,

dat ons allen zo teer bemint.

 

’K zie een engel die daar gezwind,

dalend over de groene weiden,

’K zie een engel die daar gezwind,

bij hun schaapjes de herders vindt.  Refrein.

 

Schrikt niet herders weest blijgezind,

laat uw schaapjes in die valleien,

Schrikt niet herders, wees blijgezind,

nu Gij daar de verlosser vindt.

 

In een stal ligt dat God’lijk kind,

op wat stro moet zijn leden spreiden,

In een stal ligt dat God’lijk kind,

waar zijn Moeder ’t in doekjes windt. Refrein.

 

 “Midden in de winternacht”  - samenzang

1  Midden in de winternacht ging de hemel open.

    Die ons heil ter wereld bracht antwoord op ons hopen.

    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

    Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel,

    laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

 

2  Vrede was er overal, wilde dieren kwamen

    bij de schapen in de stal en zij speelden samen.

    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?

    Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, laat de bel,

    laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

 

3  Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,

    want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?

    Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan laat de bel,

    laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

 

4  Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister,

    want de dag is niet meer ver, bode van de luister die

    ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan

    Laat de bel, bim-bam, laat de trom rom-rom, keere om,

    keere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren.

 

Kerstgedachte

’t is goed om te weten wat we hebben,

een thuis met veiligheid en goede sfeer,

met kaarsen en een goede maaltijd

en met zo heel veel, heel veel meer.

 

’t is goed te weten wat we hebben,

aan overdaad, gevulde maag,

maar of we ons gelukkig voelen,

dat is en blijft een open vraag…

 

’t is goed in vrijheid te kunnen leven,

het hoogste goed, de diepste kracht,

van waaruit het sterkste op kan bloeien,

en waar de mensheid op wacht…

 

’t is goed, dat wat je hebt te koesteren,

het licht, de man, de vrouw, het kind,

dit te behoeden, t beschermen,

omdat je ’t zo bijzonder vindt…

 

’t is goed te weten wat we hebben

de liefde en de menselijkheid,

en dat wij daaraan moeten werken,

een opdracht in een kille tijd…

 

’t is goed in het eigen hart te lezen,

of men voldoende liefde geeft.

de kracht, die bron, uit kan dragen

en dan te voelen…dat men leeft…

(Margreet van Hoorn)

 

“Gloria in Excelcis Deo” – samenzang

Eer zij God in onze dagen,

eer zij God in deze tijd

Mensen van het welbehagen

roept op aarde vrede uit

Gloria in Excelcis Deo

Gloria in Excelcis Deo

 

Eer zij God die onze Vader

en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde

naar ons toegekomen is.

Gloria in Excelcis Deo

Gloria in Excelcis Deo

 

Lam van God, Gij hebt gedragen

alle schuld tot elke prijs

geef in onze levensdagen

peis en vree, kyrieeleis

Gloria in Excelcis Deo

Gloria in Excelcis Deo

 

 

Zegen en Wegzending

Een vreugdevolle boodschap

werd ons vandaag verkondigd:

Gods menslievendheid is verschenen in een mensenkind,

en vrede op aarde, als wij daarvoor ontvankelijk zijn.

Moge Hij ons daartoe zegenen

die in een mensenkind God-met-ons wilde worden,

en ons vervult van vreugde

om elkaars tegemoetkoming,

in de naam van de Vader en de Zoon

en de heilige Geest, Amen.