Profeet zijn... 30-01-2010

Thema: Profeet zijn is vragen om moeilijkheden

Voor de viering zingt het koor:
"Bevrijdend woord" nr.69

Woorden van hoop en woorden van liefde,
woorden van warmte en van troost.
Woorden van trouw en woorden van vrede: bevrijdend woord.

Daar waar mensen willen leren,
te vergeven houden van elkaar.
Daar waar mensen inspireren
en ruimte geven aan elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet,
wordt hij door het woord gevoed. refrein

Daar waar mensen zich ontkiemen,
open bloeien steeds weer naar elkaar.
Daar waar mensen elkaar dragen
en kunnen delen met elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet,
wordt hij door het woord gevoed. refrein

Bevrijdend woord tot ons gesproken,
bevrijdend woord tot ons gericht.
Bevrijdend woord dat ons doet leven,
bevrijdend woord dat ons verlicht. refrein

Openingslied: "Zing met mij"
Refrein: Met woorden wil ik je dragen
en je vragen: zing met mij.
Woorden die Helen,
woorden die strelen,
je hele ziel en zaligheid.
Zing met mij, wil ik je vragen,
Zing met mij, wil ik je vragen,
Zing met mij de woorden van eeuwigheid.

Of het nu gaat om jou of mij,
het lief en leed dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen,
en blijven bij elkaar.

Refrein:

Of je nu komt bij jou of mij,
betrokkenheid dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen,
en blijven bij elkaar.

Door schade en schande wijs
neem ik Jou mee op mijn reis.
Zing ik zolang ik zingen kan en daar ben Jij dan, daar ben Jij dan.

Refrein 2x:

Welkomstwoord

Inleiding
Op de voorkant van het boekje staat:'Profeet zijn is vragen om moeilijkheden'.
Hierbij kunnen we denken aan Jezus. Maar ook aan profeten zoals Martin Luther King, Nelson Mandela, Moeder Theresa, Gandhi en zoveel mannen, vrouwen en kinderen die zich inzetten voor verbeteringen in de wereld. Het wordt positief ontvangen maar anderen maakt het onzeker en bang en reageren daarom negatief. Ze voelen zich bedreigd in hun positie die ze willen behouden. Maar deze Profeten zijn doorzetters die het soms met de dood hebben moeten bekopen.

Gebed om Vergeving, gezongen
"Gebed" (nr.58)

Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Openingsgebed
God,
Als uw woord ons onrustig maakt,
omdat het alles van ons vraagt,
help ons dan weer op weg.
Geef ons de kracht
die ons tot meer in staat stelt
dan wij durven vermoeden.
Laat de kracht van uw Geest doorbreken in ons
en geef ons vertrouwen. Amen

1e Lezing Jeremia 1,4-5.17-19
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij:
"Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat u geboren werd, heb Ik u Mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd.
Omgord dan uw lendenen; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf.
Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden."
Zo spreekt de Heer.

Lied: "Mensen gevraagd" (nr.63)
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd;
mensen, mensen, mensen, mensen!

Evangelie (Lucas 4, 21-30)
Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.' Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: 'Dat is toch de zoon van Jozef?' En hij zei tegen hen: 'Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.' Hij vervolgde: 'Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.' Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Overweging

"Acclamatie"
Wij keren ons om naar U
om eenheid in de wereld
om eenheid tussen mensen
kom ons tegemoet.
Wij keren ons om naar U
kom ons tegemoet.

Geloofsbelijdenis
V: Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
A: Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.
V: Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
A: Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
V: Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
A: Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
V: Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.
A: Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias.
V: Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
A: Wij geloven in een toekomst die ons wordt toegezegd:
"nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw".
Amen

Voorbede
Liefdevolle God,
in het vertrouwen dat U ons nabij bent,
richten wij onze gebeden tot U.

Wij bidden voor allen die als leiders in de wereld zijn aangesteld,
die beslissingen moeten nemen over mensen en landen;
dat zij geduldig en vol goedheid zijn
en zich laten leiden door uw Geest van liefde.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die zich geroepen voelen hun mening uit te dragen,
die zich inzetten tegen het onrecht dat zij zien;
dat zij blijven geloven en hopen op verbetering
en zich gesteund weten door uw Geest van liefde.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die anderen tot hulp en sterkte zijn,
die steeds weer het goede proberen te doen;
dat zij niet zelfgenoegzaam en zelfzuchtig worden,
maar blijven volharden in uw Geest van liefde.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Voor onszelf die uw weg willen gaan,
die ons willen laten leiden door uw Zoon Jezus;
dat wij onszelf volledig leren kennen
en handelen vanuit geloof, hoop en bovenal vanuit liefde.
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

*Parochiële voorbeden

Liefdevolle God,
U die ons kent vanaf de moederschoot,
hoor onze gebeden en kom ons te hulp.
Blijf niet ver van ons, maar sta ons terzijde,
zodat wij ons gesteund weten door uw Geest van liefde,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
One Candle (nr.74)

One candle, one light, burning clear throughout the night,
one candle, one symbol of peace.
One candle, plus one, now a glimmer has begun,
two candles, two symbols of peace.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Three candles, then four, shining stronger than before,
Five candles, six candles burn bright.
More candles join in, see a spark of hope begin,
each candle increasing the light.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.

Your candlelight with mine will radiate and shine,
growing stronger for all the world to see, you and me.

Dona nobis, nobis pacem, in the glow of candlelight I see,
Dona nobis, nobis pacem, peace for you and me.
Peace for you and me.
Peace.

Tafelgebed
Liefdevolle God,
U die ons kent vanaf de moederschoot,
U hebt ons uw profeten en uw Zoon gezonden
om ons de weg te wijzen, steeds opnieuw.
In geloof, hoop en liefde komen wij bijeen
om uw goedheid te gedenken.

Wij danken U voor uw liefdevolle aanwezigheid.
Onze rots en onze toevlucht, dat bent U.
Uw Woord willen wij verkondigen
en van uw gerechtigheid verhalen,
over uw wondere daden spreken,
want niemand is, o God, aan U gelijk.

Leer ons uw gemeenschap te mogen zijn,
eendrachtig in onze inzet voor uw koninkrijk.
Help ons het voorbeeld te volgen van uw Zoon
door het brood te delen met elkaar
en door liefde en vrede uit te dragen
maar de mensen om ons heen.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u"...

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken...

U wilt niet minder dan onze redding,
U bent onze schuilplaats, onze rots.
Van jongs af vertrouwen wij op U
en altijd blijven wij naar U uitzien.
U loven wij, God, U danken wij,
vandaag en alle dagen van ons leven,
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar liefde is en vriendschap,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God van liefde,
help ons
om ons nooit in eenzaamheid terug te trekken.
Open ons hart
voor datgene wat rondom ons en in de wereld gebeurt.
Maak dat wij
uw liefde voelbaar en zichtbaar maken
overal waar mensen zijn.
Amen.

Slotlied: "Woorden" (nr.52)
Je hebt al zoveel uitgelegd.
Met zoveel woorden niets gezegd.
Hoe groot Hij is, en grenzeloos
oneindig en verheven.
Je hebt zoveel te veel gedaan.
Je bent zo ver te ver gegaan.
Vertel me waar ik stilte vind,
en luister nou eens even.

Woorden, woorden zoveel woorden,
gaan voorbij en blijven komen.
Woorden, woorden zoveel woorden.
Zoveel loze woorden stromen.

Je praat altijd en overal.
Je bouwt uit woorden een heelal.
Maar Hij is stil, zo weerloos stil.
Een woordeloos gegeven.
Je kickt op woorden overschot.
Je hakt uit taal je eigen God.
Maar Hij is meer dan mensentaal,
een bron van eeuwig leven.

Woorden, woorden zoveel woorden,
gaan voorbij en blijven komen.
Woorden, woorden zoveel woorden.
Zoveel loze woorden stromen.

Er is een woord dat dieper gaat,
een woord dat ruimte openlaat,
de stem van God, een woord van ver
dat roerloos op zal klinken.
Een ingetogen stroom van licht,
een woord dat wonderen verricht,
de stem van Hem die Jezus heet,
een woord om in te drinken.

Woorden, woorden zoveel woorden,
gaan voorbij en blijven komen.
Woorden, woorden zoveel woorden.
Zoveel loze woorden stromen.

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door heet woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zegene ons de Eeuwige die is;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
"I'm climbing up the mountain" (nr.34)

Once I travelled in the valley so low, so low;
And lonely and weary was I.
Now I travel in the valley no more, no more;
And I'll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I'm climbin' up the mountain to the sky
I'm going where I'll never, never die, never die
I'm climbin' up the mountain, climbin' higher up the mountain;
And I'll reach the other side by and by.

Well, I would not keep a sinnin' oh no,oh no
I'm trav'ling with my Jesus to the sky.
And I started, started trav'ling long ago, long ago;
And I'll reach the other side by and by, by and by.

Well, well. I'm climbin' up the mountain to the sky
I'm going where I'll never, never die, never die
I'm climbin' up the mountain , climbin' higher up the mountain;
And I'll reach the other side by and by.

I'm climbin' up the mountain, climbin' higher up the mountain;
And I'll reach the other side by and by, by and by, by and by!