't kruis in uw leven 06-03-2010

Thema - 't kruis in uw leven

Voor de viering zingt het koor:
"Good news" (nr.26)

Goed nieuws, de zegewagens komen en ze zullen mij niet achterlaten.
In de hemel hangen een lange witte mantel, een paar vleugels, een paar schoenen en een gouden harp voor me klaar.

Refrein: Good news, chariot's comin' (3X)
And I don't want to leave me behind.

There's a long white robe in the heaven I know,
A long white robe in the heaven I know.
There's a long white robe in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a pair of wings in the heaven I know,
A pair of wings in the heaven I know.
There's a pair of wings in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a pair of shoes in the heaven I know,
A pair of shoes in the heaven I know.
There's a pair of shoes in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

There's a golden harp in the heaven I know,
A golden harp in the heaven I know.
There's a golden harp in the heaven I know
And I don't want to leave me behind. Refrein

Openingslied: "Elkaar dragen" (nr.17)
Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Welkomstwoord
Goedenavond allemaal. Fijn dat we hier allemaal bij elkaar zijn om samen te bidden en te zingen. In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Ik ben er voor jou,
zo maakt God zich bekend aan Mozes.
Is dat een naam - alleen?

Ik ben er voor jou,
de Godsnaam
die Jezus waar maakt
tot het uiterste, tot zijn kruisdood.

En daar op het kruis,
in doodsangst, roept hij om God.

Hij deelt het lijden van zo velen
die tot op vandaag
gekruisigd worden.

Vertrouwen in Gods aanwezigheid draagt Hem.
Draagt Hem door de dood heen.

Tussen angst en vertrouwen:
de weg die Jezus ging.
Angst en vertrouwen markeren
ook ons leven.
Dat God ons niet zal ontbreken.

Inleiding:
Wat betekent 't kruis in uw leven. Bij ons katholieken is het verbonden met Jezus. Het is tot teken geworden van zijn kruisdood. Twee momenten kruisen elkaar, komen samen: angst en vertrouwen. Zijn doodsangst. 'God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten' en zijn Godsvertrouwen, 'In uw handen beveel ik mijn geest'.

Op T.V zien wij zangers en dansers kruisen dragen. Groot en fonkelend. Ik vraag me af waarom zij dat doen. Als versiering? Om op te vallen? Of misschien als bezwering van angst?
Wat betekent 't kruis in uw leven?
Het kruisbeeld, herinnering aan het geheim van deze unieke mens, hangt boven de deur. Het zegent ons gaan en komen. We slaan een kruis als we aan tafel gaan, als we een kerk binnen komen. Bij het begin van een viering. We heiligen onszelf, de tijd en de plek, en plaatsen onszelf in Gods tegenwoordigheid.
Gods tegenwoordigheid. Dat vraagt ruimte en dat vraagt tijd.

Gebed om Vergeving (allen)
Gebed om Vergeving
God, wij willen er liever niet aan denken.
We willen er liever niet aan herinnerd worden,
maar wij hebben allemaal,
bewust of onbewust, schuld,
omdat het anders had gemoeten
ander had gekund.
Wij kunnen niet leven
en onschuldig zijn.
Geef dat we niet naar een ander wijzen.
dat we ons niet verstoppen
achter de fouten van een ander,
maar bij onszelf te rade durven te gaan,
en niet meteen onszelf vrijpleiten.
Leer ons inzien wat wij fout deden,
en geef ons de openheid en de kracht
om te leren van onze fouten
Doe ons ervaren wat vergeven is:
een last die van je af valt,
een gevoel van opluchting
als iemand zegt: het is weer goed.
Geef dat we elkaar kunnen vergeven
zoals U ons vergeeft.
Amen.

Lied: "Geluk" (nr.18)
Jouw geluk is dat van mij
als wij kunnen vertrouwen
en als wij blijven verder gaan
met op elkaar te bouwen.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat samen delen
en als wij samen werken
aan 't geluk van nog zo velen.

Geluk is soms een omweg waard
voor wie er echt voor gaat
voor wie zijn droom en idealen kent
en weet waarvoor hij staat.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat elkaar geven
en wat wij doorgeven dat is,
Gods opdracht in ons leven.

Openingsgebed
God, die weet wat in ons leeft,
U die ons pogen en ons falen kent,
Spreek genadig uw vrede over ons uit,
Waarin wij ook elkaar als vrienden nabij mogen zijn.
Neem ons pogen voor lief, U, die liefde zijt,
En laat ons om Jezus'wil genade en geborgenheid bij U vinden.
Amen.

1e Lezing – 1 Korinthiërs 10, 1-6 en 10-12
Vergeet dit nooit, broeders en zusters: onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee; zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee; zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad; immers, zij werden in de woestijn geveld.
Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben: de verderver bracht hen om.
Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld; het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.

Lied: "Not to be hidden" (nr.65)
Jij bent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Evangelie - Lucas 13, 1-9
Gelijkenis van een vijgenboom zonder vruchten
Op dat ogenblik kwamen er mensen bij Hem met het bericht* over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: 'Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die achttien die gedood werden toen de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.'
Hij vertelde deze gelijkenis: 'Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: "Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?" De wijngaardenier antwoordde: "Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om."

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God
en ik geloof in de mens, als beeld van God.
Ik geloof in de mensen,
in hun denken, in hun harde werken,
in hun goede bedoelingen en in hun geluk,
dat verder gaat dan dit aardse bestaan.
Ik geloof in het leven, dat het een gave
en een opgave is met een einddoel.
Ik geloof ook dat de moeilijke dingen
van het leven mij tot een sterker mens kunnen maken.
Ik geloof in een God,
die vraagt om het antwoord van de levende mens
en om de verandering van alle omstandigheden,
die tekort doen aan onze roeping tot geluk.
als wij pogen een goed mens te zijn,
zoals Hij dat heeft voorgedaan.

Voorbede
Barmhartige God,
in deze veertigdagentijd bidden wij U:

Voor mensen die openstaan voor de oproep van het Evangelie
en voor allen die oog hebben voor het welzijn van hun omgeving;
dat zij hun roeping verstaan en er met vreugde vorm aan geven,
dat het hun niet zal ontbreken aan volharding en creativiteit
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Voor mensen die durven getuigen van het geloof in Jezus, uw Zoon,
en voor allen die oprecht en eerlijk in het leven willen staan;
dat zij liefde en warmte uitstralen
en ook zelf liefde en warmte mogen ontvangen,
dat het hun niet zal ontbreken aan moed en vertrouwen
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Voor mensen die zoeken naar momenten van rust en bezinning
en voor allen die zich moegestreden voelen in het leven;
dat zij hun kracht mogen hervinden,
dat het hun niet zal ontbreken aan menselijke aandacht en zorg
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Voor onszelf, zoals wij hier bijeen zijn,
op deze plek, in dit uur,
en voor alle christenen, over de gehele wereld;
dat wij in deze veertig dagen tijd nemen
om ons voor te bereiden op het paasfeest,
dat wij altijd bereid blijven
anderen te vergeven en nieuwe kansen te geven
Laat ons bidden...

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

*Parochiële voorbeden

God, hoor onze gebeden.
Laat ons in deze bijzondere tijd, op weg naar Pasen,
een nieuw evenwicht vinden
tussen wat U van ons verwacht en wat wij kunnen doen.
Zo bidden wij U uit naam van Jezus,
uw Zoon, onze Heer. Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Like a flower needs the rain" (nr.66)
Elke bloem heeft regen nodig, de lente heeft de zon nodig, een zeilschip de wind.
Zo heb ik ook U nodig Heer.

Ev'ry flower needs some rain, so it will bloom and grow.
Ev'ry springtime needs the sunshine to melt away the snow.
And like a sailing ship at sea needs mighty winds to blow.
Like a flower needs the rain Lord I need you so.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

In the morning when I wake I thank you for my life.
And in the brightness of the daylight I want you by my side.
And when the darkness falls at last and time has come to rest.
I know you will be here with me all through the night.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.
Oh, I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine.
Like a sail needs the wind to blow, Lord I need you so.
Like a sail needs the wind to blow, Lord I need you so.

Tafelgebed
Barmhartige God,
U die ruimte schept in ons bestaan,
wie anders verstaat ons bidden dan U alleen?
Ook zonder woorden weet U wat wij verlangen.
Gevoed door de hoop en het vertrouwen
dat U er altijd zult zijn, keren wij ons hart tot U.

Wij danken U voor het Woord dat U tot ons spreekt
om bemoedigd te worden op onze levensweg.
Wij danken U voor uw evangelie dat ons uitdaagt
om te streven naar een goede balans
tussen inspanning en resultaat.
Wij danken U voor het Brood dat ons herinnert
aan alles waarvoor uw Zoon Jezus heeft geleefd en gestorven is.

Want op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u"...

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken...

Wij bidden U: blijf ons vergezellen op onze weg
en laat ons creatief en vindingrijk zoeken
naar zinvolle antwoorden op de vragen van nu.
Rust ons toe met dezelfde kracht
als die welke Jezus bezield heeft om te getuigen van U
en te bouwen aan uw koninkrijk van vrede en recht,
dat komen zal, eens voorgoed. Amen

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Meer dan anders
ervaren wij in de vastentijd
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet.

Dat brengt vrede,
in ons gaan tussen angst en vertrouwen.
Dit is vrede die Jezus
tot op vandaag uitstraalt
en ons doorgeeft.

Wenst elkaar Zijn Vrede

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof.
Geef dat ik licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefenis heerst.
Amen

Slotlied: "Song of Peace" (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunshine too and clover,
And skies are ev'ry where as blue as mine.
O hear my song thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

Zegen en Wegzending
Tussen angst en vertrouwen
zoeken wij onze weg.

Reken daarbij op God
Zijn naam 'Ik ben die is'
maakt Hij waar.

Wees in deze Vastentijd:
Vol vertrouwen,
geduldig,
mededogend.

Weet dat God ons bemoedigt
met zijn zegen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
"You can count on me" (nr.45)

Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We'll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I'm there until the end
You and me, we'll always be
you can count on me.

There's one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I'll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we'll always be
you can count on me!