Pinksteren 22-05-2010

Voor de viering zingt het koor:

"Lied over de Heilige Geest" (nr. 12)
Refr. De adem van God
brengt de Geest in ons midden.
Hij wakkert het vuur in ons aan.
Al waren wij doof
en al was er soms onrust,
wij kunnen elkaar weer verstaan.

Geef ons de moed, om verder te gaan.
Schenk ons uw Geest, in Jezus naam.

Refr.

Is het soms donker en zien we het niet meer.
Schenk ons de geest van Jezus, de Heer.

Refr.

Open ons hart, ons oog en ons oor.
Schenk ons uw geest en ga met ons door.

Openingslied: Waar haal ik de kracht vandaan (nr. 62)

Refr. Waar haal ik de kracht vandaan
om verder te gaan, om verder te gaan.
Waar haal ik de kracht vandaan
om te geloven in Gods Naam.

Dood en verrijzenis, van donker naar licht.
Van zekerheid naar twijfel, ramen en deuren dicht.
Is Hij nog onder ons? Waar kan ik Hem dan zien?
Kan ik Hem voelen, dichtbij of ver misschien?

Refrein

De reis is niet ten einde, mijn reikwijdte niet groot.
Er moet een liefde zijn, die sterker is dan dood.
Eén vonkje is genoeg, het vuur dat laait weer op.
Ik voel het diep van binnen, ik geef de hoop niet op.

Refrein

Laat U zien, kom in mij,
geef een teken, kom in mij!

Refrein

Welkom en Inleiding
Mensen raakten in vuur en vlam, horen wij vandaag.
Bezield met wat Jezus bewogen had
Gods bevrijdend woord te verkondigen,
zijn zij op hun beurt bevrijdend op weg gegaan.
Zijn vuur werd hun vuur,
dat zij van harte wilden delen met velen.
Dat was Pinksteren toen.
En Pinksteren vandaag?
Het vuur van Gods Geest zal branden,
overal waar mensen daar verwachtingsvol naar uitzien.

Gebed om Vergeving (gezongen)
"Gebed" (nr.58)

Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Openingsgebed
God, uit de vier windstreken brengt U uw kerk bijeen.
Uit alle talen roept U de nieuwe mensheid,
één gemaakt door uw Geest.
Kom in ons bestaan, zet ons in vuur en vlam
verwarm ons hart en verlicht ons pad.
En laat ons vandaag die Geest gewaarworden,
de kracht die van U uitgaat over de wereld,
en leg in onze mond het verhaal van uw grote daden.
Dat vragen wij u door Christus, onze Heer.
Amen.

Pinksteren
Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?
Ze waren samen
in gedachten bij hem
die ze vereerden, bovenmate bewonderden,
wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.
Ze hebben over hem gepraat,
natuurlijk, waarover anders
vol als ze waren van zijn geest.
En ze wensten hem bij zich,
nu en blijvend als inspirator,
leidsman, voorganger, voortrekker.
Dat hebben ze elkaar ook gezegd
in de openheid die leeft
onder mensen met zo'n gemeenschappelijk verdriet.

Ze waren vól van hem.
En dat is het hele verhaal
van de tongen en de talen.
Ze waren vól van hem
en samen spraken ze dat uit.
Samen hebben ze verlangd naar hem,
zijn woord, zijn hart,
zijn aanwezigheid in hun persoon,
in ieder van hen.

En wie zo van binnenuit
de geest van de Heer in zich wenst,
voelt reeds het vuur in zich branden,
is al bezeten door de levendmakende geest.
En viert elke dag, elk uur,
Pinksteren.

1e Lezing
De komst van de heilige Geest.
Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, en het huis waar ze zaten, werd er helemaal vol van. En er verscheen hum iets van tongen van vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals de Geest hun ingaf.
Er verbleven toen in Jeruzalem vrome Joden uit alle delen van de wereld.
Op dat geluid liepen de mensen te hoop en ze raakten opgewonden, want iedereen hoorden de apostelen spreken in zijn eigen taal. Ze stonden versteld en zeiden verwonderd: "Dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken?
Hoe kan ieder van ons hen dan horen in zijn moedertaal? Er zijn hier Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Juda en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene; er zijn bezoekers uit Rome, Joden en ook heidenen die tot het jodendom zijn toegetreden, Kretenzen en Arabieren. Toch horen we die Gallileeërs in onze eigen talen spreken over de grote daden van God!"

Lied: "Levend houden"
Als water, eb en vloed; het tij ...
telkens weer en steeds opnieuw ...
bron van ons bestaan,
houd levend; wakker aan
God met ons;

Refrein.:
waar wij ook zijn geweest,
Woestijn of paradijs,
wij zullen levend houden
Gods woord en Geest.

Als vuur, licht en warmte...
vlamt telkens weer en steeds opnieuw...
kracht in ons bestaan
houd levend; wakker aan
God met ons; (refrein)

Als lucht, zon en adem; wind ...
telkens weer en steeds opnieuw,
tocht door ons bestaan
houd levend; wakker aan
God met ons; (refrein)

Als aarde, dag en nacht seizoen
telkens weer en steeds opnieuw,
vrucht van ons bestaan
houd levend; wakker aan
God met ons; (refrein).

Evangelie (Joh. 15, 26-27 16, 12-15)
Als ik bij de Vader ben, zal ik jullie de Geest van de waarheid zenden die van de Vader uitgaat. Hij zal komen om jullie bij te staan en om mijn getuige te zijn. Ook jullie zijn mijn getuigen, omdat jullie vanaf het eerste begin bij me zijn geweest.
Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij. Alles wat de Vaders heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft."

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in de Vader
wiens liefde vuurrood gloeit voor elk van ons,
wij, die worstelen met kleine en grote twijfels en zorgen.
Hij houdt zijn hand boven ons hoofd
en laat ons nooit in de steek.
Ik geloof in de Zoon, Jezus van Nazareth
die vurig in opstand kwam tegen elke vorm van onrecht
en door de haat van anderen om het leven gebracht werd.
Maar ik geloof ook dat Hij nog steeds verderleeft.
Ik geloof in de Geest die wij van Jezus kunnen ontvangen.
Een vuur dat niet te doven is,
een enthousiasme dat brandt tot op vandaag.
Ik geloof dat Hun liefde als een mantel om ons heengeslagen is,
dat Hun vuur ons samensmeedt tot een gemeenschap
die wij kerk en parochie noemen
en dat wij zo meewerken aan Gods droom om een wereld op te bouwen
waar iedereen zijn plaats heeft en zich thuis mag voelen.
Amen.

Voorbede
Laat ons bidden
voor deze wereld:
dat Gods Adem.
de heilige Geest,
alle muren wegblaast,
en ruimte maakt
voor vrede en gerechtigheid.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden
voor onze kerk:
dat Gods heilige Geest
haar de tekenen des tijds
doet verstaan,
en haar helpt
de taal van mensen te spreken
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden
voor onszelf:
dat Gods Geest neerdaalt
over ieder van ons,
en ons aanvuurt
om anderen te verwarmen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden
voor hen die christen heten
om de gaven van de Geest:
vriendschap, vrede en liefde,
geduld en goedheid,
vreugde en vertrouwen.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

Geest van Pinksteren
Je spreekt vele talen,
je laat je kennen in vele verhalen en waarheden:
wees hier aanwezig
zet ons op het spoor
van al die mensen
die zich aangesproken voelen
door Jezus' idealen,
dat wij ze, ieder op onze eigen manier uitdragen
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:

Peace like a river (nr.64)
Vrede als een rivier, liefde als een berg. Je geest waait als de wind overall heen, blijdschap als een fontein, een helende levensbron. Kom heilige geest laat je vuur neerdalen.
Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your spirit,
is blowing everywhere.
Joy like a fountain
Healing spring of life
Come holy spirit let your fire fall,
Come holy spirit let your fire fall.

Tafelgebed
God van leven, liefde en vrede,
we danken U voor dit heilig Brood
waarin we uw Zoon Jezus mogen herkennen.
In dit gebroken Brood wil Hij ons leven delen,
zo komt Hij ons nabij en is voedsel voor ons hart.

Sterk ons met het vermogen om Hem te herkennen
in de wereld om ons heen,
om Hem te zien in een uitgestoken hand,
om Hem te horen in een woord van verzoening of begrip.
Maak ons tot de getuigen van zijn verrijzenis
en laat uw Zoon ook tot leven komen
in onze woorden en daden.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Adem over ons uw Geest, God,
herschep ons tot mensen van vrede.
Vervul ons met moed en vertrouwen,
help ons om ons steeds weer met elkaar te verzoenen
en leer ons elkaars nood en pijn te verstaan.
Geef nieuwe toekomst aan uw wereld, God,
geef leven en vrede aan uw mensen.
Dat vragen wij U deze dag en alle dagen van ons leven
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

"Onze Vader" (nr.47) (gezongen)
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Vredeswens
Toen Jezus op aarde was bracht Hij een boodschap van vrede.
Toen Jezus na Zijn dood aan zijn leerlingen verscheen waren Zijn eerste woorden :
" vrede zij met u ! "
Na Zijn hemelvaart zond Hij ons Zijn Geest om over Hem getuigenis af te leggen,
maar ook wij moeten van Hem getuigen, hoorden we in het Evangelie.
Van Hem getuigen is, Zijn vrede uitdragen , want de vrede van de Heer
zij altijd met u.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed (allen)
God, die onze Vader zijt,
breng ons met de kracht van Uw Geest in beweging
om te doen wat Jezus ons voordeed.
Wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
kom dan, Geest van God.
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wanneer ik wil helpen en niet weet hoe.
Kom dan Geest van God en leef in mij.
Dit vragen wij U, op dit Pinksterfeest
en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotlied: "Like a flower needs the rain" (nr.66)
Elke bloem heeft regen nodig, de lente heeft de zon nodig, een zeilschip de wind.
Zo heb ik ook U nodig Heer.
Ev'ry flower needs some rain, so it will bloom and grow.
Ev'ry springtime needs the sunshine to melt away the snow.
And like a sailing ship at sea needs mighty winds to blow.
Like a flower needs the rain Lord I need you so.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

In the morning when I wake I thank you for my life.
And in the brightness of the daylight I want you by my side.
And when the darkness falls at last and time has come to rest.
I know you will be here with me all through the night.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

Oh I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine
Like a sail needs the wind to blow,
Lord I need you so.

Oh, I need you, Lord I need you.
Like a flower needs the rain,
like the springtime needs the sunshine.
Like a sail needs the wind to blow, Lord I need you so.
Like a sail needs the wind to blow, Lord I need you so.

Zegenwens
Geest van God,
inspireer ons
tot juiste woorden,
tot creatief handelen.

Geest van God
inspireer ons
tot waarachtig spreken,
tot werkelijke daden
vandaag en alle dagen,
in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest
Amen.

Tijdens het verlaten van de kerk zingt het koor:
African Alleluia

Sing Alleluia, alleluia
sing alleluia, alleluia