Wie zeg jij dat ik ben? 20-06-2010

Voor de viering zingt het koor:

Waar haal ik de kracht vandaan (nr. 62)

Refr. Waar haal ik de kracht vandaan
om verder te gaan, om verder te gaan.
Waar haal ik de kracht vandaan
om te geloven in Gods Naam.

Dood en verrijzenis, van donker naar licht.
Van zekerheid naar twijfel, ramen en deuren dicht.
Is Hij nog onder ons? Waar kan ik Hem dan zien?
Kan ik Hem voelen, dichtbij of ver misschien?

Refrein

De reis is niet ten einde, mijn reikwijdte niet groot.
Er moet een liefde zijn, die sterker is dan dood.
Eén vonkje is genoeg, het vuur dat laait weer op.
Ik voel het diep van binnen, ik geef de hoop niet op.

Refrein

Laat U zien, kom in mij,
geef een teken, kom in mij!

Refrein

Openingslied: "Zing met mij" (nr.76)
Refrein: Met woorden wil ik je dragen
en je vragen: zing met mij.
Woorden die Helen,
woorden die strelen,
je hele ziel en zaligheid.
Zing met mij, wil ik je vragen,
Zing met mij, wil ik je vragen,
Zing met mij de woorden van eeuwigheid.

Of het nu gaat om jou of mij,
het lief en leed dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen,
en blijven bij elkaar.

Refrein:

Of je nu komt bij jou of mij,
betrokkenheid dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen,
en blijven bij elkaar.

Door schade en schande wijs
neem ik Jou mee op mijn reis.
Zing ik zolang ik zingen kan en daar ben Jij dan, daar ben Jij dan.

Refrein 2x:

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
We hoeven maar even om ons heen te kijken of we zien dat er zoveel mensen zijn die door allerlei oorzaken, denk aan ziekte, gebrek, armoe of andere vormen van tegenslag, niet echt meer meetellen. Je ziet ze daar lopen of zitten, stilletjes en in zichzelf gekeerd. Er is zo weinig aandacht voor hen.
Bij het zien daarvan besef je weer zo duidelijk dat iemand maar een zielig hoopje mens is als hij niet meer echt meetelt, als mensen niet meer blij met hem zijn of hem niet meer laten voelen dat hij van oneindige waarde is, alleen al om het gegeven dat hij méns is.
Waar blijft ons hart eigenlijk? We hebben dat toch niet voor niets gekregen?

Gebed om Vergeving (allen)
God wij vragen om vergeving,
voor al die keren
dat wij aan anderen voorbij zijn gegaan.
Voor al die keren
dat wij hen die pijn hadden
niet getroost hebben.
Voor al die keren
dat wij hen die geminacht werden,
niet ondersteund hebben.
Voor al die keren
dat wij hen die gebreken hadden
niet opgevangen hebben.
Voor al die keren
dat we alleen aan onszelf dachten.
God vergeef ons, Amen

Lied: "Een brug slaan" (nr.59)
Geloof is als grote pijlers
fundament onveranderd.
Hoop verbindend als tuien,
smeedt de pijlers aan elkaar.

Liefde is het brede wegdek
waarover allen mogen gaan,
Samen vormen zij de brug
die wij naar de ander kunnen slaan.

Openingsgebed
God, wij hebben een hart om lief te hebben,
een hart om elkaar lief te hebben,
Jezus lief te hebben, de Liefde lief te hebben.
Wij bidden U dat ons hart in ons zijn werk mag doen.
Wij vragen het U, aangestoken door die zo grote liefdesmens, Jezus. Amen.

1e Lezing - Zacharia12, 10-11
Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal Ik een geest van mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben, en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon; zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.

Lied: "Geluk" (nr.18)
Jouw geluk is dat van mij
als wij kunnen vertrouwen
en als wij blijven verder gaan
met op elkaar te bouwen.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat samen delen
en als wij samen werken
aan 't geluk van nog zo velen.

Geluk is soms een omweg waard
voor wie er echt voor gaat
voor wie zijn droom en idealen kent
en weet waarvoor hij staat.

Jouw geluk is dat van mij
als wij dat elkaar geven
en wat wij doorgeven dat is,
Gods opdracht in ons leven.

Evangelie - Lucas 9, 18-24
Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen
Eens was Hij aan het bidden, alleen zijn leerlingen waren bij Hem. Hij stelde hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Zij antwoordden Hem: 'Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.' Daarop zei Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'De Messias van God.' Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: 'De Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht; en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.' Met het oog op allen zei Hij: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.

Overweging

Lied: "Kostbaar" (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God
en ik geloof in de mens, als beeld van God.
Ik geloof in de mensen,
in hun denken, in hun harde werken,
in hun goede bedoelingen en in hun geluk,
dat verder gaat dan dit aardse bestaan.
Ik geloof in het leven, dat het een gave
en een opgave is met een einddoel.
Ik geloof ook dat de moeilijke dingen
van het leven mij tot een sterker mens kunnen maken.
Ik geloof in een God,
die vraagt om het antwoord van de levende mens
en om de verandering van alle omstandigheden,
die tekort doen aan onze roeping tot geluk.
als wij pogen een goed mens te zij,
zoals Hij dat heeft voorgedaan.
Ik geloof en hoop, dat ik dit alles
steeds zal blijven geloven.

Voorbede (met gezongen acclamatie (37e)
Liefdevolle God,
Vol vertrouwen keren wij ons tot U en bidden:
voor onze kerk dat ze heel veel mensen helpt om een antwoord te geven op Jezus' vraag: 'Wie zeg jij dat ik ben?'

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me.

Liefdevolle God, zoveel mensen vragen om gekend te zijn, vragen erom bevestigd te worden. Wij bidden U dat we ons daar meer dan voldoende van bewust zijn.

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me..

Liefdevolle God, wij bidden voor de gezinnen van vandaag, dat er moeite gedaan wordt elkaar nabij te zijn en tot steun te zijn bij het zoeken naar een weg door het leven.

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me.

Liefdevolle God, bedankt dat Jezus voor ons dat unieke kompas is dat ons helpt te groeien in de richting van de volle mensenmaat die U bedoeld moet hebben.

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me.

Parochiële voorbeden

Liefdevolle God,
wij bidden U in het vertrouwen dat U ons hoort,
In de hoop dat U ons steeds tegemoet komt
En ons onstuitbaar nieuw leven geeft,
Uit naam van Jezus Messias, onze Heer.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Not to be hidden" (nr.65)
Jijbent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

You are the salt of the earth,
you are the light of the world,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

You are a lamp in the night,
shining your light for all to see,
not to be hidden
but to be seen by all the world,
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Not to be hidden,
not to be hidden,
but to be seen by all the world
all the world.

Tafelgebed

Tafelgebed
God van tijd en eeuwigheid,
U heeft uw Zoon Jezus onder ons mensen gestuurd
als een schitterend licht in donkere tijden.
Waar Hij ook kwam, straalde de kracht van uw liefde
als een baken van hoop en nieuw leven.

Ook ons is Hij nog steeds tot voorbeeld.
Hij nodigt ons uit zijn weg te gaan
om mensen te worden in wie uw liefde zichtbaar wordt.
Hij schenkt ons als broeders en zusters aan elkaar
en leert ons het brood, ja zelfs het leven
te breken en te delen in zijn naam.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan zijn vrienden, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Bemoedigd door zijn woorden
en gesterkt door deze gaven
nemen wij zijn opdracht van harte aan.
Wij bidden U: sterk ons door de kracht van uw Geest.
Geef dat onze inspanningen niet zinloos zijn,
maar vrucht mogen dragen
ten dienste van uw Rijk hier op aarde.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus, onze Heer,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Heer, U kent ons hart.
U weet
hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.
Als het donker is,
zoeken wij naar licht;
als het koud is,
naar warmte;
zijn we in nood,
dan zien we uit
naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons
Uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn
in uw liefde
die alle begrip te boven gaat.
Amen.

Slotlied: "Song of peace" (nr.77)
If I could have one wish come true
It would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind;
Peace now and ever for all mankind.
So may our voices never cease;
So may we sing our song of peace.

Dona nobis pacem, Dona nobis pacem

Zegen en Wegzending
Gaan we nu gesterkt door Gods Woord
met goede moed het volle leven in
en mogen we ons vergezeld weten
door de zegen van de levende God,
Vader, Zoon en heilige Geest, Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
African Halleluja (nr. 73)

Sing halleluja, halleluja...