Verbondenheid – samen staan we sterk 20-11-2010

Thema: Verbondenheid – samen staan we sterk

t.g.v. 12 1/2 jarig bestaan Middenkoor Joyful Spirit


Voor de viering zingt het koor:
“I am a small part of the world” (nr.43)

Ik ben maar een klein onderdeel van de wereld. Maar samen staan we sterk.
Hand in hand worden onze dromen verenigd, en zijn wij één stem.


Openingslied: “Zing met mij” (nr.76)

Welkomstwoord
Fijn dat u er bent
om met ons te gedenken en te danken.
Twaalf en een half jaar…
het is op zich genomen geen prestatie of verdienste.
De klok tikt door
en voor je ’t weet, ben je op dit tijdstip beland.
En toch is het vandaag een dag
om dankbaar even stil te staan.
Dankbaar…
omdat wij samen gaan, in dagen dat het vredig en rustig was
maar ook in dagen dat het leven ons soms verdrietig stemde.
Dankbaar dat wij samen kunnen zingen,
met elkaar en voor deze kerkgemeenschap.
Dit willen wij graag gedenken en vieren
in het teken van ons geloof.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Wij wensen u allen een goede viering toe.

Inleiding

Verbondenheid met mensen, met de natuur, met God…
Verbondenheid houdt in: aandacht, inleven, zorgen, genieten, vriendschap.
Waardoor ontstaat verbondenheid?
Door gezamenlijk werk, leven, idealen, hobby’s
Voor een zangkoor; de muziek.
Muziek doet verbondenheid groeien. Door muziek wordt de mens boven zichzelf uitgetild en wordt één met de muziek en in de muziek met elkaar.
Muziek is Goddelijk, zoals liefde, leven en verbondenheid.
Er is een gezegde: Zingen is dubbel bidden.
We willen nu een kaars aansteken als symbool van vrede voor ons allemaal.

Lied: One Candle (nr.74)
We steken een kaars aan en daarna steken we er steeds meer aan. In het schijnsel van de kaarsen zie ik vrede voor jou en mij.

Gebed om Vergeving (allen)
God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.
We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.
God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.
We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben voor
uw woorden van bevrijding.
God, soms zien we de toekomst somber in,
soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.
We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar,
daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft,
tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen

Openingsgebed
God onze Vader,
Wij danken U,
dat wij uw volk mogen zijn.
Wij danken U,
dat U onze dagen draagt,
onze dagen van vrede en uitzicht
maar ook onze dagen
van verdriet en duisternis.
Onze namen staan geschreven
in de palm van uw hand.
Wij danken U
om uw nabijheid.
Wij bidden U,
dat wij elkaars namen met liefde noemen
en elkaars dag in uw Naam dragen.
Mogen wij elkaar tot bemoediging zijn.
Mogen wij zijn zoals Hij,
uw Zoon Jezus,
die één en al bemoediging was;
Hij, die met U en de heilige Geest
leeft tot in eeuwigheid.
Amen

“Elkaar dragen” (nr.17)

1e Lezing
Hemel en hel

Op een dag kwam een man, die vroom geleefd had, bij de hemelpoort. Hij werd binnengelaten en zag, wat hij zich had voorgesteld: een grote feestelijke eetzaal, waar mensen aan lange, prachtig gedekte tafels zaten met verrukkelijk klaargemaakte spijzen.
Heerlijke geuren kwamen hem tegemoet. De mensen aten met gouden lepels van gouden borden.
Tot zijn verbazing zag de man echter dat iedereen er slecht, ja zelfs hongerig uitzag. En toen ontdekte hij de oorzaak: ieder gast had een gouden lepel met zo'n lange steel, dat het hem niet lukte deze naar de mond te brengen. Hoe men ook probeerde het lukte niet.
Hij werd er verdrietig van. Maar zijn begeleider wenkte hem: "Hier is nog een zaal." En daar, in de volgende zaal, was het een waar feest: ook prachtig gedekte tafels met geurige spijzen; ook gouden borden en hele lange lepels. Maar hier wist men hoe ermee om te gaan: iedereen gaf zijn overbuurman te eten met de lange lepel, en zo kreeg elke gast wat hij nodig had.

Lied: “Mensen gevraagd” (nr.63)


Evangelie

Overweging

“Een brug slaan” (nr.59)


Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in de kracht van bidden
het onzegbare zeggen,
even op adem komen,
om daarna weer verder te kunnen.
Ik geloof in de kracht van zingen
in het samen zingen
je verbonden voelen
met de mensen om je heen.
Ik geloof in de kracht van huilen
me overgeven aan mijn pijn en verdriet
mijn woede en machteloosheid
uitschreeuwen.
Ik geloof in de kracht van lachen
even alles door een andere bril zien,
de zaken relativeren,
vrolijkheid, lichtheid, ruimte.

Ik geloof in een God
die mij hoort als ik bid,
die mijn stem geluid geeft als ik zing,
die mijn tranen droogt als ik huil,
die geniet van mijn lach.

Voorbede
Eeuwige God, U die komt in wind en vuur,
en geestkracht bent van al wat ademt;
aan U leggen wij onze gebeden voor:

Voor hen die niet geïnspireerd zijn
en voor wie het leven zonder sprankelende kleuren is;
waai door hun heen, adem hun zintuigen open
en laat hen u schepping ervaren…. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor hen die geen toekomst zien
en vastzitten in oude en benauwde patronen;
breek in hen door, zet hen in beweging
en laat hen bevrijdende wegen vinden…. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor hen die niet verstaan en begrepen worden,
voor hen die de woorden niet kunnen vinden;
maak hun tongen los en laat hun spreken
en geef dat er naar hen geluisterd wordt….. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor hen die met hart en ziel zingen van U
laat de vonk van hun inspiratie
overspringen naar velen…. laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Parochiële intenties:

Eeuwige God,
doe uw Geest in ons en door deze wereld gaan.
Geef ons het vertrouwen dat in uw liefde
geen mens misverstaan en onbegrepen zal zijn.
Amen.

Parochiële voorbeden

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte


Tijdens de collecte zingt het koor:
”Not to be hidden” (nr.65)

Jij bent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

Tafelgebed
God onze Vader,
door Jezus uw Zoon
mocht het nog meer zichtbaar worden:
U met ons in een altijddurend verbond.

Wij danken U voor die nabijheid
in alle dagen en nachten van ons bestaan.

Wij danken U,
God die meetrekt,
God die meeviert,
God die meelijdt.

Wij danken U om Jezus,
in wie U ons zo nabij komt.

Jezus…
Zoon van God,
Mens bij uitstek
die zijn leven wist te duiden
in het licht van uw liefde
en die, ondanks alle verdachtmaking en vervolging,
nooit ten onder ging aan wanhoop,
omdat Hij zich kind van U wist.

Jezus,
in uw Naam ons nabijgekomen
in het teken van dit gezegend brood.

Van dit manna, van dit brood
dat regende uit de hemel
mogen wij eten.

Dit hemels brood geeft ons moed
om in geloof en vertrouwen verder te trekken,
ook als de tocht moeizaam wordt.
Wees zichtbaar aanwezig op onze verdere tocht,
voelbaar, hartverwarmend.

Wij gedenken dat, op de avond voor Zijn lijden
Jezus  samen was met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”…

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken…

Goede God, uw zegen, daarop vertrouwen wij;
uw zegen over ons allen… daarin geloven wij
Mogen wij in uw Naam elkaar bij de hand houden,
troosten waar verdriet is,
bemoedigen waar moedeloosheid is,
rust brengen waar onrust is.
zoals Hij deed, Jezus.

Daartoe willen wij de woorden zeggen,
die uw Zoon zelf ons gegeven heeft…

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotwoord


Slotlied: “You can count on me” (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:
African Alleluia (nr.73)

Sing alleluia, alleluia, sing alleluia alleluia