Doopviering 19-12-2010

Thema - Doopviering

Voor de viering zingt het koor: “Good news” (nr.26)
Goed nieuws, de zegewagens komen en ze zullen mij niet achterlaten.
In de hemel hangen een lange witte mantel, een paar vleugels, een paar schoenen en een gouden harp voor me klaar.


Openingslied: “Wonderen” (nr.25)
Refr.    Wonderen gebeuren waar niemand ze verwacht
waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht
kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan. (2X)


Welkomstwoord door Annelies
Welkom allemaal bij de doopviering van Charlotte. Zij is op 28 april 2010 geboren. Na een lange periode vol verwachting is een lange periode vol verwondering aangebroken. Charlotte is ons wondertje.  'Als een kind geboren wordt beweegt de wereld', is een oud chinees spreekwoord. En dat is ook zo.  Zij heeft ons leven enorm veranderd, zij is nu het middelpunt van ons leven.

Wij laten haar vandaag dopen, omdat we haar iets mee willen geven dat ik in mijn leven ook als bijzonder en waardevol heb ervaren. Geloof heeft voor iedereen een eigen betekenis. Wij voelen dat er meer is tussen hemel en aarde. Een bron waaruit we kracht kunnen putten in moeilijke tijden.

Geloof laat ons ook zien dat het belangrijk is om te geven en te zorgen om anderen, er voor anderen te zijn, je bent niet alleen op de wereld en er zal voor jou ook hulp zijn wanneer je dat nodig hebt

Door middel van het doopsel spreken wij vandaag uit dat wij Charlotte willen opvoeden in verbondenheid met ons eigen geloof. Zo proberen wij haar alles mee te geven wat in ons vermogen ligt om haar een sterk, liefdevol en gelukkig mens te laten worden, zodat zij die liefde en warmte in haar leven ook weer door kan geven aan anderen.

Lied: One Candle (nr.74)
Eén kaars brandt helder, een symbool van vrede.
Twee, drie, vier kaarsen het licht wordt steeds feller.
Vijf, zes, en steeds meer kaarsen geven een sprankje hoop op vrede.
Geef ons vrede, vrede voor jou en mij.

Schuldbelijdenis

1e Lezing
Gedicht van Herman van Veen

In het begin was het donker.
Er was geen zon en er was geen maan,
er was geen zee om in te zwemmen,
er was geen land om op te staan.
De hemel was zwart, de aarde was leeg.

Maar plotseling stak God het licht aan,
toen scheen de zon en het werd licht;
’s nachts kwamen sterren aan de hemel,
want dat vond God een mooi gezicht.
De hemel werd blauw, maar de aarde was leeg.

En God verdeelde toen de aarde
in heuvels, meren, zee en strand;
toen was de zee voor alle vissen
en voor de dieren was het land.
Op de heuvels bloeiden bloemen,
er zwommen zwanen in het meer,
er liepen herten door de heide
en in de bossen sliep een beer.
De hemel was blauw, de aarde was groen.

Maar op een dag zag God dit alles
en vond de aarde niet volmaakt;
en daarom heeft hij toen als laatste
er nog iets prachtigs bij gemaakt:
Hij maakte een man en Hij maakte een vrouw
en God maakte mij en God maakte jou…..

Lied: When will we see the little one (nr. 47)
Wanneer zullen wij de kleine zien? Wanneer wordt hij geboren, hoe zal hij zijn?
Wanneer zij wij God’s zoon?

Naamgeving
Een naam kiezen is heel speciaal
Een naam geeft identiteit en draag je je hele leven mee

Wij hebben veel namen door ons hoofd laten gaan
Een naam stak hier torenhoog boven uit

Dit was een naam die bij jou past maar ook bij ons
Deze naam staat voor liefde, geluk en kracht

Beste Patrick en Annelies, welke naam hebben jullie aan jullie dochter gegeven?

Patrick en Annelies: Wij noemen haar Charlotte Anna Frederique

Pater: Moge deze naam voorgoed geschreven staan in de palm van Gods hand.

Evangelie Matteus 1, 18-24
Herkomst en naamgeving van Jezus
De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)

Ik geloof in God
die van alle mensenkinderen houdt.

Ik geloof in zijn bedoeling met onze aarde:
Hij wil vrede en goedheid alom.

Ik geloof niet in een wereld
die je kunt verdelen in rijk en arm;
maar ik geloof in een gelijke verdeling
van de goederen der aarde tussen mensen.

Ik geloof niet in een wereld
waarin het ene kind
veel meer kansen krijgt dan het andere kind;
maar ik geloof in een aarde
met gelijke kansen voor iedereen.

Ik geloof dat het God pijn doet
als Hij ziet hoeveel lijden er in de wereld is,
en ik geloof dat Hij ons sterk maakt
om nabijheid en vriendschap te geven aan mensen,
dat Hij ons leert elkaar voor te gaan in goedheid en vrede.

Daartoe kwam zijn Zoon in onze wereld;
naar zijn voorbeeld mogen wij leven,
tot voorbij de grenzen van de dood.    Amen.

De doop
Water

Water speelt in ons leven een enorme rol.
Water heeft je kind veilig beschut, voor het geboren werd.
Water drenkt de aarde en maakt vruchtbaar.
Zoals de dauwdruppels een nieuwe dag aankondigen, zo doet water herboren worden.

Het water betekent voor ons: bron van alle leven.
In water vindt al wat leeft zijn ontstaan,
zonder water gaat leven dood.
Waar water is, zet het leven zich voort,
generatie op generatie, almaar door.

Charlotte Anna Frederique, ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Olie
Zalven met chrisma, is je kind toewensen:
wees sterk ten allen tijde, dat het je goed mag gaan.
Sta weerbaar in het leven,
leef vanuit die innerlijke kracht
die je door God gegeven wordt.
Wees ook zacht en teder voor de mensen die je omringen.
Moge deze zalf je doordringen, Charlotte, en je vervullen van kracht.

Daarom zegenen wij Charlotte Anna Frederique. Met het teken van het kruis, teken van Gods liefde voor de mensen.

Zout
Jezus heeft tot zijn volgelingen gezegd: Gij zijt het zout der aarde.
Proef van dit zout, hoe zout het is. Hoe dorstig het maakt. Wees als zout voor een ander.
Breng pit en smaak, waar flauwte en slapte is. Waar bederf dreigt, probeer jij mensen tegen kwaad te beschermen. Wees een bron van kracht.

Doopkaars
De vader ontsteekt de doopkaars aan de brandende paaskaars. Deze kaars is symbool van Christus, het licht van de wereld.
Charlotte, zonnetje dat opkomt, ster die rijst,
we geven jouw ouders een doopkaars, ontstoken aan de paaskaars, als teken van hoop.
Houdt het licht brandend, ga ermee door het leven, geef licht daar waar het donker is. Kijk uit waar je loopt en licht ons bij.

Lied: “Kostbaar” (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Doopbeloften
Lieve Charlotte, zo klein als je bent, voel je toch al dat je dicht bij mensen bent die van je houden. Zij beloven jullie vandaag dat ze met jullie zullen meelopen omdat ze in jullie geloven. Jullie zijn welkom bij hen.

Patrick en Annelies, Charlotte is aan jullie toevertrouwd. Jullie willen haar een thuis geven met jullie zorg en liefde waarin zij kan opgroeien en zich geborgen kan voelen. Beloven jullie voor haar een goede vader en moeder te zijn, haar te steunen en voor te leven in de geest van jullie geloof.

Patrick en Annelies: Ja, dat beloven wij.

Beste peetouders: Bart en Alike, jullie vertegenwoordigen als peter en meter de vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van Charlotte. Willen jullie haar volgen met warmte en belangstelling en mede zorgdragen voor haar levensgeluk?

Bart en Alike: Ja, dat beloven wij.

Handoplegging
Pater: De handoplegging is een teken van bescherming. Daarom vraag ik Patrick en Annelies en Bart en Alike de rechterhand uit te steken boven het hoofdje van Charlotte.
De handoplegging is een heel oud gebaar. We willen ermee zeggen: Je kan op me rekenen, ik sta borg voor jou. En ik wens van harte dat ik jou omringen zal met het beste van mezelf zodat het goede dat in mij leeft, ook in jou mag leven en groeien.

Lied: Dag, lief mensje
Dag, lief mensje onder ons;
jij, onbevangen en zo puur,
jij bent onder ons gekomen,
om te leven en te dromen.

Dag, lief mensje onder ons;
jij, zo kwetsbaar en zo fijn,
jij mag reizen heel je leven,
en wij reizen mee voor even.

Dag, lief mensje onder ons;
jij, zo liefdevol en pril,
je zult gaandeweg veel leren
en sterk zijn: soms bezeren.

Dag, lief mensje onder ons;
jij, zo prachtig en zo warm,
jij kan helpen jij kan groeien
en de wereld laten bloeien.

En wij groeien met je mee,
en wij bloeien met je mee,
wij staan juichend aan de zijlijn
en zullen altijd bij je zijn.

En wij leven met je mee,
en wij spelen met je mee,
wij staan lachend in jou leven
al zit het even tegen.

Straal dus maar, jij kleine ster,
wij stralen altijd met je mee
Bloei dan maar, jij kleine bloem,
wij bloeien veilig om je heen.

Uit liefde geboren,
ons hart verloren,
aan jou, aan jou, aan jou.

Gedicht (Bart)
Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed,
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,een hart dat mensen bemint,
Maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind

Voorbede
Goede God,
in het vertrouwen dat U ons nabij bent, bidden wij:
Als dank voor deze doop van Charlotte, dat zij mag opgroeien met veel liefde, gezondheid en geluk.
Laat ons bidden...
Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden voor haar zusje Frederique, dat zij het goed heeft en dat zij altijd bij Charlotte en haar ouders is om hen te beschermen.
Laat ons bidden...
Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden voor alle mensen die wij speciaal vandaag moeten missen.
Laat ons bidden...
Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden voor alle kinderen, dat zij een veilig thuis mogen hebben,
dat zij worden opgevoed door liefdevolle mensen,
Laat ons bidden...
Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden voor alle gezinnen, dat zij er voor elkaar zullen zijn.
Laat ons bidden...
Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden voor alle mensen die moeten leven in moeilijke omstandigheden, die eenzaam zijn of ziek, bedreigd door oorlog of geweld, door honger of armoede,
dat zij in de dagen voor kerst de kracht van de liefde mogen ervaren en uitzicht krijgen op betere tijden, dat hun verwachtingen en wensen uit komen en dat zij ook fijne feestdagen mogen beleven.
Laat ons bidden...
Heer onze God wij bidden U verhoor ons

*Parochiële voorbeden

God, Vader en Moeder, luister naar ons bidden.
Laat ons nooit vergeten dat er voor ons een veilig thuis is bij U,
Vandaag, morgen en al onze dagen.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Carriers of the light” (nr. 72)

Tafelgebed

God, Schepper,
naar U gaat ons verlang uit.
U bent onze oorsprong en bestemming.
Van U komt alle leven.

Ooit, onzichtbaar voor mensen,
bent U ons in Jezus Christus menselijk nabijgekomen.
In Hem mogen we U zien,
in Hem krijgt Uw liefde handen en voeten.

Hij is ons Brood geworden,
leeftocht voor onderweg.
Telkens als we Hem ontvangen
mogen we weer weten waartoe we bestemd zijn:
om elkaar tot hulp en steun te zijn,
om deze wereld bewoonbaar te maken,
om in liefde en vriendschap het leven te delen.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Wil ons dan met uw genade nabijkomen;
dat we gesterkt van hier gaan,
dat we durven te gaan waar geen wegen zijn,
dat we plekken gereed maken
waar Christus zelf in ons midden kan komen.

Schenk ons de geestkracht die niet terugdeinst voor tegenslag,
die niet rust tot we U gevonden hebben,
God die leeft tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...
Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Gedicht van Toon Hermans

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk:
zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk

Slotlied: “Song of peace” (nr.77)
Als ik één ding kon wensen, dan was het vrede voor iedereen, voor altijd. Daarom blijven we dit lied voor vrede zingen.

Zegenwens
Verwachtingsvolle mensen,
mensen met een toekomst,
op weg naar de ander
om te delen waar dat nodig is,
om recht te maken wat krom is,
gezegend zijn jullie
in Hem die de Allergrootste is,
om anderen tot in het allerkleinste
tot zegen te zijn…
gezegend om te delen,
gezegend met genoeg.
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“You can count on me” (nr.45)

Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!