Wie het kleine niet eert... 24-12-2010

Thema: Wie het kleine niet eert…


Voor de viering zingt het koor:

Good Christian Men, Rejoice! (nr. 44)

Samenzang: “De herdertjes lagen bij nachte”

De herdertjes lagen bij nachte
zij lagen bij nacht in het veld
zij hielden vol trouwe de wachte
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar
de herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen
daar schoten drie stralen dooreen
een straal van omhoog, zij vernamen
een straal van 't kribje beneen.
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer
zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde,
van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint-Jozef, hij streelde
het Kindje der mensen geneugt.
De herders bevalen te weiden,
hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.

“One small child” nr.48

Samenzang: "Nu zijt wellekome"

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer

Kyrie eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar

Kyrie eleis

Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

When will we see the little one (nr. 47)
Wanneer zullen wij de kleine zien? Wanneer wordt hij geboren, hoe zal hij zijn?
Wanneer zij wij God’s zoon?

Welkomstwoord

Inleiding

U kent natuurlijk allemaal het spreekwoord “Wie het kleine niet eert is het grote niet weert
Als thema voor deze kerstviering kozen wij “wie het kleine niet eert”.”
Met het kleine bedoelen wij natuurlijk het kind Jezus. Maar ook al die kleine dingen in het leven die belangrijk zijn. We zoeken het vaak in grote dingen maar we moeten het juist zoeken in de kleine dingen want die geven vaak smaak en kleur aan het leven.
De kleine eenvoudige dingen zijn zo belangrijk. Die ochtend of avondzoen. Het schouderklopje. Een zachtgekookt eitje bij het ontbijt. Een vriendelijk woord. Het bosje bloemen. We kijken er zo snel overheen. Luistert u straks naar de verhalen die ons vertellen hoe belangrijk de kleine dingen kunnen zijn.

Lied: One Candle (nr.74)

Gebed om Vergeving (allen)

God, van vergeving…
Kerstmis, vrede voor iedereen:
wij zingen het wel en wij willen het ook,
maar vaak blijven wij in dei goede wil steken.
Wij staan de vrede soms in de weg;
denken teveel aan onszelf en te weinig aan anderen.
Vergeef het ons, kom ons tegemoet,
zodat wij omgaan met elkaar
zoals uw Zoon het ons heeft voorgeleefd
in zijn eindeloze liefde. Amen

Openingsgebed
Goede God,
Laat dit uur voor ons
een uur van nieuwe kansen zijn
een kans tot zoeken en begrijpen.,
een kans tot luisteren en bewonderen.
een kans om ons te verwonderen over kleine dingen
een kans tot denken en danken
Vul dit uur met nieuwe dingen
en met oude die weer opnieuw worden ontdekt
God, maak van onszelf nieuwe mensen. Amen

De dieren in de stal
De engel die Maria en Jozef op hun tocht naar Bethlehem vergezelde, riep in het geheim de dieren bij elkaar om er een paar uit te zoeken, die de heilige familie in de stal gastvrij zouden kunnen ontvangen.
Voorop stond natuurlijk de leeuw. Alleen iemand die zelf van Koninklijke afkomst was, kwam in aanmerking om de Heer van de hemel en aarde te dienen. En hij zou postvatten voor de staldeur en iedereen in stukken scheuren die het wagen zou het kind te naderen.
‘Mij te stoer’, zei de engel. Toen sloop de vos dichterbij, zijn staart zwaaiend bij een prachtige reverence en met de charmante glimlach van de gauwdief opmerkend: ‘Koning of landloper, maar er moet wel te eten zijn. En hij bood aan voor het kind de geurigste honing te stelen en voor de kraamvrouw iedere ochtend een mals kippetje mee te brengen. ‘Mij te link’, zei de engel. De pauw schreed naar voren. De zon deed zijn veren glanzen en ruisend ontvouwde zich zijn staart. Zo zou hij achter de kribbe gaan staan en de stal zou een nog fraaiere indruk maken dan de tempel van Salomo. ‘IJdeltuit’, zei de engel.
Er kwamen nog veel meer dieren: de hond, de kat, de wijze uil en de muzikale nachtegaal, maar de engel kon geen goede keuze maken. Tenslotte zag de engel bij een scheprad de os en de ezel staan. Ze waren vastgebonden aan de gangspil en liepen de hele dag hun rondjes. ‘Wat hebben jullie te bieden?’, riep de engel.
‘Niets, edele heer’, zei de ezel, terwijl hij zijn oren droevig liet hangen, ‘wij hebben alleen maar geleerd om geduldig ons werk te doen.’
‘Misschien,’ kwam de os voorzichtig tussenbeide, ‘misschien zouden we met onze staart wat vliegen weg kunnen jagen of een beetje warmte kunnen geven. ‘Jullie moet ik hebben’, zei de engel.
(Jörg Zink)

Lied - Samenzang: "In Bethlehem’s stal" (nr.30)
in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

Oh Kindeke klein, oh kindeke teer,
uit hoge hemel daalt Gij neer.
Verlaat uws Vaders heerlijk huis,
wordt arm en hulploos, draagt een kruis.
Oh kindeke klein, oh kindeke teer.

Hoe leit dit kindeke hier in de kou.
Ziet een hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van kou.
Nana Nana Nana, kindeke teer
en zwijg toch stil su su en krijt niet meer.

Er is een kindeke geboren op aard,
er is een kindeke geboren op aard.
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal,
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal.

in Bethlehem’s stal lag Christus de Heer.
In doeken gehuld, als kindje te neer.
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

De herder
Op de berg Nebo leefde een herder. Hij woonde in een oude vervallen hut, waar een smal pad naar toe liep. Verder was er in de weide omtrek geen huis te zien.
Meestal sliep de herder buiten temidden van zijn schapen. Op een dag had hij een wonderlijke droom. Een grote lichte ster trok langs de hemel en hij hoorde een stem die zei: ’Sta op en volg de ster, want vannacht is er een koningskind geboren.’
Wakker geworden zag hij de ster hoog aan de hemel. Vlug maakte hij zijn schapen wakker nam zijn staf en fluit en samen volgden ze de ster. Zo kwamen ze bij een mooie stad met verlichte huizen en voorname paleizen maar niemand wist van een pasgeboren koningskind.
Toen leidde de ster de herder opnieuw de bergen in. Ginds in de verte zag hij een oude en vervallen hut met een smal pad ernaartoe. De herder wilde omkeren, hij dacht dat hij zich had vergist. Maar de ster boog naar beneden en bleef staan boven de oude hut. Verbaasd kwam de herder dichterbij. Daar tussen het stro lag een kind, armzalig en het was er zo koud. Zijn vader en moeder waren in slaap gevallen, alleen het kind keek de herder aan. Toen deed de herder zijn mantel af en dekte daarmee het kind toe. Het kind lachte en de herder vergat hoe arm hij was. En hij zei: ’Nu weet ik dat de hemel en de aarde van jou zijn.’
(Helga Aichinger)

Lied: “Door de ogen van de engelen” (nr.19)
Voorbij elke heuvel, voorbij ieder dal,
Bezingen zij dit nieuwe leven die de wereld redden zal.

Evangelie  (Lucas 2, 1-14)
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: `Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: `Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

Samenzang: “Ere zij God”

Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.

Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

vervolg evangelie:
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkig mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons, die ons voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
Amen.

Voorbede
En de engel zei:
niet bang zijn.

Er zijn er zoveel
die in het donker zitten
en speuren naar licht-
er zijn er zoveel
die verkild zijn
en warmte zoeken-
er zijn er zoveel die
het vertrouwen hebben opgezegd
en bemoedigd willen worden.

Ik wil bidden voor
die treuren om een gemis
die tobben met hun gezondheid
die sukkelen met een handicap
en wie van ons is zonder.
Ik wil bidden.

En de engel zei:
goed nieuw voor u.

Er is zoveel goede wil,
mensen die helpen-
er is zoveel troost,
mensen die meeleven-
er is zoveel hartelijkheid,
mensen die je alles gunnen.

Ik wil danken
voor zoveel ouderen
die wijs zijn-
voor zoveel zieken
die vertrouwen geven-
voor zoveel stervenden
die er heel gerust op zijn.
Ik wil danken.

En de engel zei:
goed nieuws voor de hele wereld.

Er zijn er zoveel
die hun eten laten staan-
er zijn er nog meer
die om een korstje vragen;
er zijn er zoveel
die er in verdrinken-
er zijn er nog meer
die geen druppel hebben;
er zijn er zoveel die
zich alles kunnen permitteren-
er zijn er nog meer die
niets, niet eens een stem hebben,

Ik wil bidden
voor zoveel armen van geest
die alles over hebben-
voor de durvers
die alles riskeren
voor de profeten
zonder blad voor de mond-
ik wil bidden voor
al die engelen van mensen.

*parochiële voorbeden

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Sing we all Noel” (nr.40)

Laat ons zingen over kerstmis,
hoor de muziek om ons heen
Onze stemmen verheffen zich
iedereen mag weten hoe blij wij zijn.

Tafelgebed
Goede God,
allen zijn we hier bij elkaar gekomen
om de geboorte te vieren van Uw zoon Jezus.
Er is lang op hem gewacht.
Zijn komst op aarde zou vrede brengen,
licht voor verdwaalde mensen,
troost in alle verdriet
en hoop voor de toekomst.

De mensen van toen dachten dat er een koning zou komen.
Maar de herders van Bethlehem vonden een kind,
pas geboren, in doeken gewikkeld
en neergelegd in het stro.
Zo kwam Uw Zoon op aarde
armer dan de armste mensen.

Wij hebben alles
en toch maken we ons druk dat we te weinig krijgen.
Wij hebben U nog steeds niet begrepen.
En zo komt het, dat we nu opnieuw om vrede bidden,
opnieuw uitzien naar uw licht.
Leer ons leven als Uw Zoon,
die naar de mensen kwam als een weerloos kind,
geboren in een armoedige stal.
Omdat er toen geen plaats was in de herberg,
geen plaats was in de stad.
Een onvergetelijke Vader bent U nog steeds voor ons,
nu wij in uw Geest bijeen zijn om U te gedenken.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
“Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Als wij eten van dit brood
gedenken wij op Kerstmis,
geboorte, leven en dood
van onze Heer Jezus Christus
die terug zal komen op aarde.

Daarmee, goede Vader,
hebt U ons het licht gegeven,
het licht om maar toe te leven,
licht dat ons de weg wijst
en het duister minder angstig maakt.
Zo velen zijn in uw licht al voorgegaan.
Zo velen zagen uw licht in de wereld van nu.
Help ons, goede mensen te zijn voor elkaar.
Leer ons te leven zoals Christus heeft geleefd,
brood en wijn delen.
geven en nooit nemen,
liefhebben en niet haten,
en vooral uw Zoon te volgen
naar de allerarmsten onder ons.
Laten wij daarom bidden met de woorden
die Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
In elke viering wensen wij elkaar de vrede van de Heer toe.
Maar Kerstmis geeft daar een bijzondere betekenis aan.
De herders hoorden een stem uit de hemel
die zong: “Vrede op aarde
aan alle mensen die God liefheeft.”
Jezus is het mensgeworden teken van die vrede
die God aan ieder van ons geeft.
Daarom mogen wij
ver boven alle onmacht en zwakheid heen,
innig en oprecht
elkaar de vrede van de Heer toewensen:
de vrede van de Heer Jezus zij met u.

Uitnodiging tot de communie

Communie

“Welcome to our world”  (nr.38)
Welkom in deze wereld heilig kind
breng ons vrede, breng ons redding.
We hebben je verwacht, je bent voor ons geboren.

“There’s a candle” (nr.25)

“Stille Nacht” (nr.9)  – samenzang
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien ‘t eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

Kerstgedachte
’t is goed om te weten wat we hebben,
een thuis met veiligheid en goede sfeer,
met kaarsen en een goede maaltijd
en met zo heel veel, heel veel meer.

’t is goed te weten wat we hebben,
aan overdaad, gevulde maag,
maar of we ons gelukkig voelen,
dat is en blijft een open vraag…

’t is goed in vrijheid te kunnen leven,
het hoogste goed, de diepste kracht,
van waaruit het sterkste op kan bloeien,
en waar de mensheid op wacht…

’t is goed, dat wat je hebt te koesteren,
het licht, de man, de vrouw, het kind,
dit te behoeden, t beschermen,
omdat je ’t zo bijzonder vindt…

’t is goed te weten wat we hebben
de liefde en de menselijkheid,
en dat wij daaraan moeten werken,
een opdracht in een kille tijd…

’t is goed in het eigen hart te lezen,
of men voldoende liefde geeft.
de kracht, die bron, uit kan dragen
en dan te voelen…dat men leeft…
(Margreet van Hoorn)

“Gloria in Excelcis Deo” (nr.3) – samenzang

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Zegen en Wegzending
Beste mensen,
we zijn nu aan het einde van de viering gekomen,
ga nu terug, de wijde wereld in.
Met oog voor het kleine en het doodgewone
en moge God  u hierbij zegenen:
Vader, Zoon en Geest,
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor
“Mary’s little boy chile” (nr.36)