Woorden met gezag 28-01-2012

Voor de viering zingt het koor:
"Gloria Tibi" (nr.4)

Openingslied: "Zing met mij" (nr.76)

Welkomstwoord

Inleiding
In onze wereld wordt ontzaglijk veel gesproken en geschreven. Heel wat woorden hebben nauwelijks iets om het lijf, maar andere staan ergens voor. Ze spreken aan en hebben een duidelijke impact op ons. Sommige woorden zijn zelfs van invloed op heel het maatschappelijke gebeuren.
Ook in de Bijbel klinken woorden. Het zijn woorden die de tijden hebben doorstaan: niet zomaar woorden, maar woorden met gezag, die uitdagen tot het goede, tot een bijdrage aan de groei van Gods koninkrijk onder ons.
Dat zij volop weerklank mogen vinden in ons hart!

Gebed om Vergeving (allen)
Omdat wij zoveel kansen voorbij laten gaan
om een waarderend woord te spreken;
omdat we te weinig echte belangstelling toonden
voor wat onze huisgenoten
en onze vrienden hebben meegemaakt,
bidden wij:
Heer ontferm U.

Omdat wij te weinig tijd vrijmaakten
voor mensen, die ons het meest na zijn;
omdat wij te weinig begrip toonden
voor de tekorten van anderen,
daarom bidden wij:
Christus ontferm U.

Omdat wij onze naasten vaak te weinig
laten merken hoe dierbaar ze ons zijn;
omdat we niet altijd trouw waren
tegenover degenen, die dat wel verdienden;
omdat wij God pijn doen in het verdriet
dat wij elkaar aandoen,
daarom willen wij bidden:
Heer ontferm U.

Lied: De bloem die de rotsblokken splijt (nr.60)

Openingsgebed
Uw woord gaat door de wereld, God.
Gesproken door profeten,
gesproken door uw zoon Jezus
zegt het ons uw vrede toe,
uw licht waarin mensen elkaar mogen zien
met nieuwe ogen.
Zegen dit uur, God,
waarin wij uw nabijheid
met vertrouwen tegemoet mogen zien.
Amen.

1e Lezing – Deutronomium 18, 15-20
Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 'Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.' De HEER heeft toen tegen mij gezegd: 'Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.'

Lied: "Bevrijdend woord" nr.69

Evangelie – Marcus 1, 21-28
Een nieuwe leer met gezag
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.' Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in het leven
mij gegeven als de enige kans
om mens te worden.
Ik geloof in de Vader
van dit leven,
die zin is
en grond van mijn bestaan,
hoop en uitzicht
door alles heen.
Ik geloof in Jezus,
mensgeworden God
van liefde,
de "mens voor anderen",
gekruisigd op lijden en dood,
maar levend voorgoed,
de Mens
om nooit te vergeten,
de Christus
eten en drinken
voor mensen van alle tijden.
Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt
en kracht geeft,
perspectief
en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad
en onrecht aandurft,
en niet ophoudt
de liefde waar te maken.

Voorbede

Goede God,
uw Woord klinkt door alle tijden
en heeft een boodschap voor iedere generatie.
Daarom bidden wij tot U:

Voor ieder die zijn woorden
via de sociale media verspreidt;
dat zij zich de draagwijdte realiseren
van wat zij doorgeven,
dat zij gewetensvol uitdrukking geven
aan wat in hen leeft.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor wie leiding geven en met gezag zijn bekleed;
dat zij hun woorden niet gebruiken
om te dwingen of angst aan te jagen,
maar ze aanwenden om meningsverschillen op te lossen,
kloven te overbruggen
en de gemeenschapszin te bevorderen
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor wie bewust kwetsende of beledigende woorden spreken,
of zich denigrerend of discriminerend uitlaten
over medemensen;
dat zij geraakt worden door mensen
die hen daarop aanspreken,
dat de kracht van het goede
in hen werkzaam mag worden
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor onszelf, als gemeente van de levende Heer;
dat wij creatief en dankbaar putten
uit de grote rijkdom van uw Woord,
dat het ons leiding en houvast mag geven
en ons mag aansporen om het beste in onszelf
te delen met elkaar
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Parochiële voorbeden

God van alle mensen,
laat uw Woord weerklank in ons vinden.
Maak ons meer en meer vertrouwd
met waar het in uw koninkrijk op aankomt.
Dat bidden wij U door Christus, onze Heer,
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
Wat is geluk (nr.1)

Tafelgebed
Heer God, wij trekken over de wereld,
onze voeten staan op de aarde,
onze ogen reiken naar de sterren,
onze gedachten reiken naar U.

Wij hebben van U een gelaat leren kennen
het is ons getekend door Uw Zoon,
door Jezus, zoon der mensen.
Uw Zoon, Onze broeder
Hij is onze weg.
Van U is de belofte.
Hij is ons Woord door U gesproken
Zijn komen in ons midden zegt ons
dat U de toekomst van deze wereld bent.

Wij zijn hier samen rond Uw Zoon
In Hem worden wij tot een volk
in zijn naam kunnen wij voorwaarts gaan,
in zijn woord vinden wij hoop,
zien wij perspectief, zien wij Uw licht.

Wij zijn met velen Heer en onze stemmen klinken vaak verward;
wij willen samengaan en toch onszelf niet verliezen;
wij willen christen zijn en toch mens blijven
tot in het diepst van onze gedachten;
wij willen gelovig zijn en volgen,
maar wij schrikken van het woord dat ons wordt voorgezegd.

Leer ons U beter te verstaan,
in Uw Zoon, in zijn woord en daad.
Want toen Hij met ons meetrok
en mens onder de mensen was,
toen Hij groot had kunnen zijn,
toen werd Hij de minste en dienend ging Hij ten onder
om in Uw naam, tot belofte van opstanding te worden,
tot teken van nieuw leven voor ons allen;
en als bezegeling van die belofte.
Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor jullie
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Wij stellen dit teken Vader ter nagedachtenis aan Hem
die geen stem is uit een ver verleden
maar uw woord voor onze dagen.
En wij bidden U: Wees aanwezig in ons zoals u bent in Hem.
Laat ons elkaar herkennen in zijn naam,
laat ons luisteren en spreken,
voorgaan en volgen en U vasthouden
Heer God, onze Vader.
Zo bidden wij tot u:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar liefde is en vriendschap,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Goede God,
Gij zaait Uw woord in onze harten
en hoopt dat het vruchten draagt.
Wij vragen U
helpt ons uw bedoelingen te begrijpen,
zodat wij kunnen bouwen
aan Uw hemel hier op aarde,
in Jezus' naam. Amen.

Slotlied: "Not to be hidden" (nr.65)

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door het woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zegene ons de Eeuwige die is;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
We'll understand it better by and by (nr.49)