Naar het licht 17-03-2012

Voor de viering zingt het koor:
De bloem die de rotsblokken splijt (nr.60)

Openingslied: Wat is geluk (nr.1)

Welkomstwoord

Inleiding
Het kan bijna niet anders
op deze vierde zondag van de veertig dagen,
zondag 'Laetare', zondag 'Verheugt u':
de schriftlezingen hebben vandaag
iets positiefs voor ons in petto,
willen vóór alles bemoedigen.
Wij horen over ballingschap én terugkeer,
over de waarheid doen en gaan naar het licht.

Gebed om Vergeving
Vertrouwen: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
We schieten dan ook vaak tekort
in het vertrouwen van elkaar en op elkaar
en in het vertrouwen op God.
Zijn we stil en bidden we om vergeving...

Heer, schep in ons een hart dat zuiver is
en leer ons de waarheid zien...

Heer, ontferm U over ons.

Christus, vergeef ons wanneer we nalaten de waarheid te doen.
Doe ons leven in en vanuit ons geloof...

Christus, ontferm U over ons.

Heer, trek ons weg uit het duister,
richt ons naar uw licht...

Heer, ontferm U over ons.

Moge God, in zijn grote goedheid,
naar ons omzien en zich over ons ontfermen;
moge Hij ons hart raken,
ons leren in waarheid en barmhartigheid te leven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen

Lied: "Grace that is greater" (nr.86)

Openingsgebed
Goede God,
zozeer hebt U de wereld liefgehad,
dat U uw Zoon gezonden hebt,
niet om te oordelen
maar om te zoeken al wat verloren is.
Wij bidden U:
dat wij ons laten vinden dit uur,
ons laten leiden door Hem,
die uw licht in onze wereld is:
Jezus, onze weg ten leven, ons behoud
voor tijd en eeuwigheid.. Amen

Inleiding op de lezingen
De eerste lezing brengt ons vandaag het verhaal van Israëls ballingschap
en de aankondiging van de terugkeer uit die ballingschap.
Ook in de diepste duisternis van de geschiedenis van Gods volk heeft het licht uiteindelijk overwonnen.

Daarover gaat het ook in het evangelie.
De evangelist Johannes zegt dat God zijn eniggeboren Zoon uit liefde gegeven heeft, om de wereld te redden.

Eerste Lezing - Uit het tweede boek Kronieken. (36,14-16.19-23)

In die dagen vielen ook de voornaamste priesters en het volk zelf in groten getale af;
ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen en ontwijdden het huis van de Heer,
dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
De Heer, de God van hun vaderen, werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen,
want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats. Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad, sloegen hun waarschuwingen in de wind, en spotten met de profeten,
zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.

De koning der Chaldeeën stak het huis van God in brand, brak de muur van Jeruzalem af, en alle grote gebouwen van de stad liet hij in vlammen opgaan, zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
Iedereen die aan het zwaard ontkomen was, liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren;
ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen, totdat het Perzische rijk aan de macht kwam.
Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling: 'Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!' Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit, zeventig volle jaren lang.

In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in, om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden: 'Zo spreekt Kores, de koning van Perzië: De Heer, de God van de hemel,
heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.'

Lied: "Carriers of the light" (nr.72)
Wij zijn de dragers van het licht, daar staan we samen voor, we overwinnen het duister. De vonk van het licht zet je ziel in vuur en vlam.

Evangelie Johannes 3,14-21
Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.'

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods' liefde mochten leren kennen
dankzij zijn zoon Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat Zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods' Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.

Voorbede
Keren wij ons hart tot God,
zijn mededogen kent geen grenzen.

Wij bidden om licht
voor allen wier bestaan verduisterd is:
dat zij die een dierbare missen,
troost mogen ontvangen;
dat zij die – om welke reden dan ook –
aan de kant kwamen te staan,
hun zelfrespect behouden;
dat zij die in anderen zijn teleurgesteld,
niet voor eens en voor altijd
het geloof in hun medemensen verliezen...
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Wij bidden om ogen voor het licht
voor hen die slechts de schaduwkanten van het leven zien:
dat geloof en vertrouwen hun doemdenken ontmaskeren;
dat stille hoop hun wanhoop overwint
en de warme gloed van de liefde
de kilheid van hun hart verdrijft...
Laat ons bidden....

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Wij bidden voor onszelf
en voor allen die zich christen noemen:
dat wij leven vanuit het licht van ons geloof;
dat Gods woord onze richting bepaalt
en dat wij eindelijk de waarheid doen;
dat onze daden het daglicht kunnen verdragen...
Laat ons bidden....

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Parochiële voorbeden

Goede God,
met vele woorden bidden wij om slechts dit ene:
doe ons groeien in de waarheid
en leven in uw licht: Jezus Messias,
onze weg ten leven, ons behoud
voor tijd en eeuwigheid.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Brood van eenheid" (nr.80)

Tafelgebed
Gebed over de gaven
Heer onze God,
U geeft Uw licht, Uw woord
Uw leven
aan wie maar wil
stuur ons niet weg van hier
met lege handen
maak ons vol
van Jezus Christus
Uw woord van Trouw
Uw lichtend leven
voor ons en alle mensen. Amen.

Voor het goede van de aarde danken wij U,
uw mildheid tastbaar om ons heen:
voor al wat ons gegeven is
om van te genieten, om van te leven.
Voor het graan op onze velden
dat geoogst werd in toewijding en zorg.
om brood te worden, kracht voor onderweg.

Voor het brood hier op tafel danken wij U,
uw liefde tastbaar in ons midden,
het werk van onze handen, gezegend,
uw droom van toekomst elke dag.

Voor de woorden die wij horen, danken wij U,
uw taal van liefde om ons heen;
voor alle waarheid ons gezegd,
voor het vertrouwen, het protest,
het hart onder de riem.
Voor het hoogste woord danken wij U
van heilige schriften en profeten,
sprekend tot op vandaag,
opdat wij doen en horen uw liefste wil:
recht en vrede metterdaad.

Gij hebt ons uw trouw toegezegd,
Gij hebt ons uw Zoon gegeven,
weg ten leven ons gewezen,
uw eigen woord hier in ons midden.

Voor de mensen om ons heen danken wij U,
broers en zussen die ons gaande houden.
Voor klein en groot zoals zij zijn:
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld.
Voor Jezus van Nazareth danken wij U, mens naar uw hart,
de Levende, uw liefde sterker dan de dood.

Hij heeft ons aan elkaar gegeven,
als brood hier in ons midden.
Wij danken U voor Hem, God,
doe ons gaan op Zijn weg.
Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Wij danken U voor Uw koninkrijk dat komen zal,
een hemel op aarde, een wereld vol vrede.
Help ons om de wegen te gaan die U wijst,
opdat wij eens thuis mogen komen bij U.

U nodigt mij aan uw eigen tafel
en vult mijn beker tot de rand.

Onze Vader

Vredeswens
In en door onze daden
kan Gods liefde zichtbaar en ervaarbaar worden:
in brood (en wijn), het samen delen,
maar ook in een simpel gebaar van een toegestoken hand.
Geven wij elkaar van harte die hand,
en moge de vrede van Christus met ons allen zijn.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Overweging tijdens de communie
Ik heb je mijn Zoon geschonken - zegt God -
omdat Ik van je hou
en omdat Ik je vrij wil maken
van het oppervlakkige van alledag.
Ik heb je nodig
om aan de wereld de kleuren van mijn verbond te geven,
opdat het licht van Jezus mag stralen over alle mensen,
zonder onderscheid.
Ik hoop dat je opkomt voor waarheid en recht,
voor vrede en eenheid,
en dat je mijn droom voor de wereld en haar bewoners
zichtbaar en voelbaar maakt in je eigen manier van leven.
Daartoe heb Ik je geroepen – zegt God –
en Ik wil je daar graag mijn zegen voor geven.

Slotgebed
God,
U, die mensen roept om te leven in uw licht,
maak uw beloften waar
en luister naar ons, die uw hulp inroepen.
Laat al wat wij doen
gedragen worden door vertrouwen in U
zoals Hij het ons geleerd heeft,
uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder en Heer,
in deze veertig dagen en heel ons leven.

Slotlied: "Not to be hidden" (nr.65)
Jij bent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

Zegen en Wegzending
Het gaat bij 'geloof' niet om de grote daden,
het gaat erom, dat we ons met heel ons hart inzetten;
dat we net als Nikodemus licht zien,
waar we ook zijn, leven, wonen en werken.

Zegene ons daartoe God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

En gaan wij van hier heen in vrede...

Na afloop van de viering zingt het koor:
We'll understand it better by and by (nr.49)