Eenheid in verscheidenheid 19-05-2012

Voor de viering zingt het koor:

In my dreams (nr. 83)

Openingslied: De bloem die de rotsblokken splijt (nr.60)

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
Een verdeelde christelijke geloofsgemeenschap die leeft in angst en verwarring en die bovendien lijdt onder de heftige tegenstand van de synagogen in de omgeving – zo is het gesteld met de gemeenschap waarvoor Johannes zijn evangelie schrijft. Tegen het einde van dit evangelie bidt Jezus in zijn "hogepriesterlijk gebed" hartstochtelijk om eenheid in de kleine geloofsgemeenschap van de eerste leerlingen met wie Hij de laatste avond van zijn leven doorbrengt: bewaar hen, mogen ze één zijn!
Hoe gaan wij om met uiteenlopende opvattingen in onze gemeenschap en hoe reageren wij op terechte kritiek van buitenaf? Laten we ons opsluiten? Sluiten we ons af voor mensen met andere denkbeelden en gewoonten? Of oefenen we ons in eenheid in verscheidenheid?

Gebed om Vergeving
V. Heer, leer ons eenheid te brengen
in ons denken en doen.
Bewaar ons voor tweedracht
en ontferm U over ons.
A. Heer, ontferm U over ons.

V. Christus, geef ons de moed leerling te blijven
en ons ongelijk te durven erkennen.
Bewaar ons op Uw weg
en ontferm U over ons.
A. Christus, ontferm U over ons.

V. Heer, leer ons de weg
van respect en dialoog te gaan
ook wanneer het tegenzit.
Blijf ons dan bemoedigen
en ontferm U over ons.
A. Heer, ontferm U over ons.

V. Moge de goede God
zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven en ons leiden
naar een goed en waarachtig leven.
A. Amen.

Lied: "Grace that is greater" (nr.86)

Openingsgebed
Heer Jezus Christus,
in Uw naam zijn wij hier bij elkaar.
Er is onder ons een band gegroeid,
een eenheid, een verbond,
waarvoor U hebt gebeden en geleden.
Strek Uw zegenende hand uit over wat hier gebeurt.
Laat ons nog meer beseffen,
dat wij naar eenheid en vriendschap moeten streven
overal waar wij gaan en staan.
Zo bidden wij tot U,
die met de Vader en de Geest
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

1e Lezing
Parabel van de vier instrumenten
Er waren eens 4 instrumenten: een klarinet, een trompet, een dwarsfluit en een saxofoon
Ze waren van elkaar beste vrienden. Tweemaal in de week kwamen ze met plezier naar de oefenruimte, waar ze samen muziek maakten. Ze oefenden voor een uitvoering.
Over een week zouden ze samen voor heel veel mensen optreden. Het beloofde een prachtig concert te worden.
Op een avond waren ze weer aan het oefenen. Toen gebeurde er iets ergs. Plots kon de klarinet het niet laten om stiekem te denken dat zij toch wel het mooiste instrument was, het instrument met de fijnste klank. Niemand van de andere instrumenten kon het tegen haar opnemen en de klarinet dacht..."Ik ga solo spelen, helemaal alleen op het podium!"
Maar de klarinet was niet de enige, ook de trompet had geen zin meer om samen met anderen te spelen. Ze vond dat ze veel beter speelde dan de dwarsfluit en de saxofoon.
Als de klarinet dat kan, kan ik dat zeker. De trompet vertrok en oefende op haar eentje verder.
De dwarsfluit en de saxofoon keken naar elkaar. Tja zei de dwarsfluit, Ik ben eigenlijk wel een heel bijzonder iemand. Ik ben het enige instrument dat dwars ligt, ik wil ook alleen spelen, dan word ik beroemd.
Zo bleef de saxofoon alleen achter. Hij dacht aan die uitvoering, ik kan die mensen toch niet teleurstellen. Ik zal dan ook maar op mijn eentje proberen. En de saxofoon oefende wanhopig maar vond het helemaal niet leuk.
En toen gebeurde het! De grote trom had alles gevolgd en had gezien hoe ze één voor één alleen aan hun eigen "ik" dachten.
De trommel riep de vier instrumenten bij zich en zei: "Jullie concert kan niet doorgaan, jullie zijn ernstig ziek! " "Ziek!" riepen de instrumenten. "Ja" zei de trom"Jullie hebben allemaal de ziekte: Solisme"
"Solisme!" wat is dat? vroegen ze nieuwsgierig. "Dat is de ziekte dat je niet meer samen met anderen wilt spelen, de ziekte dat alleen "ikke" telt. Zo kan het concert niet doorgaan."
Maar... jullie kunnen nog genezen. Ga weer bij elkaar zitten, luister naar elkaar, geniet van elkaars aparte klank, vul elkaar aan en speel "samen"
Ik geef jullie goede raad. Doe het!
Samen één. Dan kan het concert nog doorgaan.
Dat deden de instrumenten, hun aparte klanken klonken samen prachtig en de mensen genoten van de muziek. Samen één werd het een prachtconcert. Beslist een applausje waard.

Lied: "I am a small part of the world" (nr.43)
Ik ben maar een klein onderdeel van de wereld. Maar samen staan we sterk.
Hand in hand worden onze dromen verenigd, en zijn wij één stem.

Evangelie Johannes 17, 11-19
Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God, die liefde is
en in zijn rijk waar vrede waar wij van alle verdeeldheid
en onrecht bevrijd zullen zijn.

Ik geloof in de ene schepping, gave van God,
waarbinnen alles met elkaar samenhangt
en niemand gelukkig wordt
zonder de liefde voor elkaar.

ik geloof in de waardigheid
en in de verscheidenheid van alle mensen en volkeren,
in de solidariteit. die eigen belangen overstijgt
en alle verschillen vruchtbaar maakt.

Ik geloof, dat wij meer mens worden,
wanneer wij omzien naar elkaar,
tot voorbij alle grenzen,
en dat liefde alle angst overwint.

Ik geloof in het vermogen van mensen
om de aarde goed te beheren
en het leven samen lief te hebben.

Ik geloof in Jezus Christus,
die Gods liefde in eigen persoon is,
gekomen om ons te leren
wat leven, vriendschap en liefde is.
Amen.

Voorbede
Met Jezus bidden ook wij voor al zijn volgelingen,
dat zij midden in de wereld staan als een duidelijk teken.

Wij bidden om zijn Geest van eenheid:
moge Die verbondenheid scheppen tussen alle mensen,
daadwerkelijk beleefde saamhorigheid tussen allen die geloven,
om samen te bouwen aan een betere wereld.
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden om zijn Geest van kracht:
moge Die ook ons in beweging zetten op de weg van Jezus,
om te troosten wie bedroefd zijn en op te beuren wie vereenzamen,
om aan te vuren wie zijn uitgedoofd en te verzamelen die verdeeld zijn.
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden om zijn Geest van waarheid.
Moge Die ons bijeenhouden en bezielen met zijn kracht
om samen kerk te zijn, om elkaar en anderen te inspireren,
om Jezus en zijn boodschap levend te houden in deze tijd.
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Wij bidden om zijn Geest van liefde.
Moge die ons inspireren tot een houding van onbaatzuchtigheid,
om bereid maken om dienstbaar te zijn aan Kerk en samenleving
om heel concreet handen en voeten te geven aan Gods liefde.
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Parochiële voorbeden

God, Help ons te leven in Jezus' Geest,
bewaar ons voor het kwaad in de wereld,
wijd ons toe aan de waarheid, de waarheid van Jezus' blijde boodschap. Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Brood van eenheid" (nr.80)

Tafelgebed
God onze Vader, door een mens,
Uw zoon die Jezus heette,
hebt U ons meer dan ooit laten weten en voelen wat leven is,
want Hij heeft gezegd en voorgedaan,
dat een mens pas goed begint te leven,
als hij uitgaat naar een ander,
en dat hij in de ander U ontmoet,
die Vader heet van alle leven.
Dat was Zijn hele geloof,
en Hij leefde het ten einde toe.
Het werd voor Hem de dood,
het werd voor Hem verrijzenis.

Jezus heeft ons laten zien dat het goed is
om vol te houden en niet de moed op te geven.
Daarom gaf Hij ons een teken
om het uit te houden met de waarheid die Hij is,
om vooruit te zien hoe het worden moet
met ons en deze wereld,
om te vieren hoe het nu al kan:
mensen in vrede rond de tafel.

Op de avond voor Zijn lijden was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed en gaf hem aan Zijn vrienden,
met de woorden: "Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor jullie
en alle mensen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken".

Heer onze God, als dit het teken is om te erkennen wat leven is,
kom dan met de Geest van Uw Zoon bij ons.
Zeg ons opnieuw dat wij ons brood en al wat wij zijn,
met al die anderen moeten delen.
Dat het anders geen leven is.
Dat ons hart en onze handen moeten gaan staan
naar weggeven, naar redden en bevrijden.
Wij vragen U dit door Jezus, Uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem
willen wij U danken en aanbidden,
vandaag en altijd tot in eeuwigheid.
Amen

"Onze Vader" (nr.47)(gezongen)
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Vredeswens
V. Jezus heeft gebeden
dat de eenheid onder Zijn leerlingen
bewaard mocht blijven.
Zo willen ook wij bidden:
Heer Jezus, Uw gemeenschap
is verdeeld geraakt,
wees Gij voor ons de bindende Kracht
die ons weer bijeenbrengt.
Laat Uw Geest ons aanzetten
om met open oog en hart
elkaar tegemoet te treden.
Dan zal Uw vrede,
in onze verbondenheid met elkaar,
een zichtbaar teken zijn
van Uw aanwezigheid onder ons.
V. De vrede van onze Heer Jezus Christus
is met ons allen.
A. Amen.
V. Wenst elkaar de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Tijdens de communie zingt het koor:

Slotgedachte
Eenheid. Misschien een utopie. Waarom?
Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig de anderen en zichzelf laten uitspreken.
Eenheid vind je waar mensen elkaar het beste wensen uit de grond van hun hart.
Zomaar. Omdat ze proberen elkaar vrolijk en gelukkig in het leven te vergezellen.
Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken
in wederzijds geloof en vertrouwen,
waar mensen het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.
Eenheid begint bij jezelf. Ja, eenheid vinden in je denken en doen.
Van je woorden je leven maken en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar waar hart en handen samen op weg willen
naar dat rijk van gerechtigheid en liefde.

Slotlied: "Geluk" (nr.18)

Zegen en Wegzending
Wij hebben met elkaar gevierd,
gebeden, gedeeld van brood en wijn,
tekens van verbondenheid,
van een besef dat we
allemaal op dezelfde weg zijn,
hoewel ieder die weg op zijn eigen unieke manier gaat.
Laten we ons vasthouden aan dit besef,
juist als we weer op weg gaan,
om te doen wat ons te doen staat.
Laten we niet vergeten wat we hier gezegd en ervaren hebben,
dat God ons tot zijn bondgenoten wil maken.
Vragen wij daartoe Gods zegen,
in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
Amen.

Tijdens het verlaten van de kerk zingt het koor:
"Carriers of the light" (nr.72)
Wij zijn de dragers van het licht, daar staan we samen voor, we overwinnen het duister. De vonk van het licht zet je ziel in vuur en vlam.