De voedselbank MOV viering 03-11-2012

Openingslied: Kom maar mee (nr.28)

Welkomstwoord

Inleiding

Gebed om Vergeving (gezongen)
Vergeef ons (nr19)

Openingsgebed
God, die weet wat in ons leeft,
U die ons pogen en ons falen kent,
Spreek genadig uw vrede over ons uit,
Waarin wij ook elkaar als vrienden nabij mogen zijn.
Neem ons pogen voor lief, U, die liefde zijt,
En laat ons om Jezus'wil genade en geborgenheid bij U vinden.
Amen.

1e Lezing
Hemel en hel
Op een dag kwam een man, die vroom geleefd had, bij de hemelpoort. Hij werd binnengelaten en zag, wat hij zich had voorgesteld: een grote feestelijke eetzaal, waar mensen aan lange, prachtig gedekte tafels zaten met verrukkelijk klaargemaakte spijzen.
Heerlijke geuren kwamen hem tegemoet. De mensen aten met gouden lepels van gouden borden.
Tot zijn verbazing zag de man echter dat iedereen er slecht, ja zelfs hongerig uitzag. En toen ontdekte hij de oorzaak: ieder gast had een gouden lepel met zo'n lange steel, dat het hem niet lukte deze naar de mond te brengen. Hoe men ook probeerde het lukte niet.
Hij werd er verdrietig van. Maar zijn begeleider wenkte hem: "Hier is nog een zaal." En daar, in de volgende zaal, was het een waar feest: ook prachtig gedekte tafels met geurige spijzen; ook gouden borden en hele lange lepels. Maar hier wist men hoe ermee om te gaan: iedereen gaf zijn overbuurman te eten met de lange lepel, en zo kreeg elke gast wat hij nodig had.

Lied: Geef de toekomst nieuwe kleur (nr.18b)

Evangelie Marcus 12, 28-34
Een van de Schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' De Schriftgeleerde zei tegen hem: 'Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.' Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.
Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elk mens.
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.
Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.
Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.

Voorbede
God, als we ons machteloos voelen omdat er in de wereld zoveel gebeurt
Waar we geen invloed op hebben, wees dan de stem in ons hart
Die ons toefluistert dat we meer kunnen doen dan we denken.

God, als we willen weglopen voor onze verantwoordelijkheid
Omdat we van anderen de oplossing verwachten,
maak ons dan duidelijk dat we als deel van de grote mensenfamilie
met allerlei draden vastzitten aan wat er overal gebeurt.
laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

God, dank U voor de vriend die het verdriet zag
Dat anderen niet zagen.
Voor het meisje dat iets deed, terwijl de rest maar aan de kant bleef staan.
Voor de jongen die protesteerde, terwijl anderen angstig zwegen.
Voor de voorbijganger die ingreep en enger voorkwam.
laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

God, dank U voor de vrouw die omkijkt naar wie niemand hebben.
Voor de man die opkomt voor wie weerloos is en zwak.
Voor de pen die woorden geeft aan het leed dat niemand weet.
Voor de hand die iets opbouwt in de puinhoop die anderen achterlieten.
Dank U voor de mensen die het verschil willen maken.
laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

*Parochiële voorbeden

God, wees met allen
die de weg van Jezus trachten te gaan.
Vervul hen met vertrouwen en goede moed,
en met het licht van uw liefde. Amen

Woordje van het MOV

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
In Jezus' naam (nr. 61)

Tafelgebed
Maken wij het stil in ons hart
om God te danken
Wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met Uw goede Geest.

God, die voor ons zo onbegrijpelijk
en ver weg lijkt,
maar die ons nabij wilt zijn,
waar wij de tekenen van uw aanwezigheid verstaan.

U hebt tot uw mensen gesproken
in dromen en visioenen,
in een roep en een ideaal
die hun de kracht gaven uw weg te gaan.
U hebt hen gemaakt
van kleine mensen tot mensen vol geloof,
die bergen konden verzetten.

Daarom huldigen we u met de woorden:
Santo (Nr. 45)
Santo, Santo, Santo ) 4x
Mi corazon teadora )
Mi corazon te sanbe decir )
Santo eres Senôr. )
vertaling: Heilig, heilig, heilig,
Met heel mijn hart aanbid ik U
En verlang naar U, mijn Heer.

God onze Vader, door een mens,
Uw zoon die Jezus heette,
hebt U ons meer dan ooit laten weten en voelen wat leven is,
want Hij heeft gezegd en voorgedaan,
dat een mens pas goed begint te leven,
als hij uitgaat naar een ander,
en dat hij in de ander U ontmoet,
die Vader heet van alle leven.
Dat was Zijn hele geloof,
en Hij leefde het ten einde toe.
Het werd voor Hem de dood,
het werd voor Hem verrijzenis.
Jezus heeft ons laten zien dat het goed is
om vol te houden en niet de moed op te geven.
Daarom gaf Hij ons een teken
om het uit te houden met de waarheid die Hij is,
om vooruit te zien hoe het worden moet
met ons en deze wereld,
om te vieren hoe het nu al kan:
mensen in vrede rond de tafel.
Op de avond voor Zijn lijden was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed en gaf hem aan Zijn vrienden,
met de woorden: "Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken".
Heer onze God, als dit het teken is om te erkennen wat leven is,
kom dan met de Geest van Uw Zoon bij ons.
Zeg ons opnieuw dat wij ons brood en al wat wij zijn,
met al die anderen moeten delen.
Dat het anders geen leven is.
Dat ons hart en onze handen moeten gaan staan
naar weggeven, naar redden en bevrijden.
Wij vragen U dit door Jezus, Uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem
willen wij U danken en aanbidden,
vandaag en altijd tot in eeuwigheid.
Amen

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Vredeslied (nr.39)

Uitnodiging tot de communie

Communie

Communielied: Alle mensen dromen van de dag (nr.16)

Slotgedachte - Hij wil ons als zijn bondgenoten
Zien is aandacht
Voor alles wat we meemaken.

Het is dieper ingaan
Op wat er in deze wereld gebeurt.

Zien is je bewust worden
Van de noden van de mensen.

Het is ook zien dat onze maatschappij
Armoede voortbrengt en in stand houdt.

Bewustwording is met velen
Hardop meedenken
Om de echte oorzaken van onrecht en misère
In de wereld te ontmaskeren.

Slotlied: Probeer om mens te zijn (nr.105)

Zegen en Wegzending
Dat je alles wat je doet
Mag doen uit overtuiging
En met een dankbaar hart.
En dat je dit alles steeds voor jezelf
Van binnenuit kunt beamen.

God, zegen onze ogen,
Dat ze helder en met aandacht zien.
Geef ons een zuiver hart,
Dat uitgaat naar onze naaste.
In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, Amen

Na afloop van de viering zingt het koor: