Trouw en toewijding 16-01-2011

Oecumenische viering

Voor de viering zingt het koor:
"Een brug slaan" (nr.59)

"Zing met mij" (nr.76)

l Naderen tot God en elkaar

Openingslied: Dank U
Dank u voor deze mooie morgen
Dank u voor deze nieuwe dag
Dank u dat ik met al mijn zorgen
Bij u komen mag

Dank u dat mij geen kwaad kan deren
Dank u dat u mijn ziel behoudt
Dank u dat ik van u mag leren
Hoe ik leven moet

Dank u voor hen die mij omringen
Dank u voor wat bij toe behoort
Dank u voor alle kleine dingen
Ieder vriendelijk woord

Dank u dat u mij steeds wil sterken
Dank u dat u mijn zwakheid kent
Dank u dat u mij steeds laat merken
Dat u bij mij bent

Dank u dat ik voor u wil leven
Dank u dat u naast mij wilt gaan
Dank u dat ik mij wilt vergeven
Wat ik heb misdaan

Dank u, oh heer laat mij u danken
Dank u dat ik u danken kan
Dank u, oh heer ik wil u danken
Dat ik danken kan

Dank u, oh heer laat mij u danken
Dank u dat ik u danken kan
Dank u, oh heer ik wil u danken
Dat ik danken kan
Dank u, oh heer ik wil u danken
Dat ik danken kan...

Begroeting
v. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
a. Amen
v. Genade zij u en vrede.
a. Wij danken God.

Openingsgebed
Heer,
als ik zeg: God
zeg ik: liefde
Méér kan ik niet zeggen
want liefde is het meeste
het diepste en het hoogste.
Liefde is alles.
Onze liefde is klein en wankel
God's liefde is volmaakt.
Heer, laat ons bidden vanuit
een gezegende liefde
en wij zullen gelukkig zijn in Uw naam.

ll Het Woord van God vieren

v. Wijsheid. Laat ons oplettend zijn!

Lezing uit het oude testament

Acclamatie: Bless the Lord (nr.37B)
Bless the Lord my soul
and bless his holy name
Bless the Lord my soul
He rescues me from death.

Psalm 96: 1-13
1. Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.
2. Zing voor de Heer, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.

a. Bless the Lord (herhaling)

4. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden,
5. De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de Heer: Hij heeft de hemel gemaakt.
6. Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom.
7. Erken de Heer, stammen en volken, erken de Heer zijn majesteit en macht,
8. erken de Heer, de majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen.
9. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie, Huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.

a. Bless the Lord (herhaling)

10. Zeg aan de volken: "de Heer is koning, vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.
11. Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen.
13. Voor de Heer, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

a. Bless the Lord (herhaling).

Lezing uit het nieuwe testament
(Handelingen 2:42-47)
42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Lezing uit het Evangelie

Acclamatie: Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia!
Our Lord is merciful,
Our Lord is merciful,
God's name is forever praised
God's name is forever praised
Amen, alleluia!

(Matteüs 5:21-26)
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht". En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen "nietsnut" zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie "Dwaas" zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je je broeder of zuster iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Acclamatie: Alleluia (herhaling)

Overweging

Lied: Not to be hidden (65)
Jij bent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

Collecte

Lied: Ubi Caritas (37d)
Ubi caritas, et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est
( Taize versie, wordt aantal maal herhaald)

lll Gebeden om vergeving en vrede

Gebed om vergeving
God, wij zijn allemaal mensen
met onze positieve kanten en beperkingen.
We laten, zonder dat we er erg in hebben,
de ander in de kou staan.
Bewust of onbewust kwetsen we elkaar.
God, maak ons gevoelig voor de ander.
Laat ons trouw en toegewijd zijn aan elkaar en aan U
Geef ons moed om toe te geven,
aan onszelf en aan elkaar,
waarin we tekort schieten.
Geef ons de moed om wat gekwetst is
heel te maken en een warm hart
om elkaar nieuwe kansen te geven.
Dat vragen wij U vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.

Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elk mens.
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.

Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.

Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.

Lied: Laudate omnes gentes (37f)
Laudate omnes gentens, laudate dominum.
Laudate omnes gentens, laudate dominum.

lV Litanie om eenheid

Litanie om eenheid
l. Door Christus is de wereld verzoend met God en ook wij hebben de opdracht tot verzoening. In Christus naam leggen wij onze noden voor aan God. Als wij samen bidden, ieder vanuit zijn eigen traditie:

a. God, die ons gemaakt heeft: maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.

l. Als wij samen de bijbel lezen, ieder in zijn eigen taal:

a. God, die ons één maakt: maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.

l. Als wij samen proberen om de vriendschap tussen alle geloven te verbeteren en de muren van verschillen en haat te slechten:

a. Barmhartige God, die ons één maakt, maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.

l. Als wij samen werken aan gerechtigheid en solidariteit waardoor de angst zal veranderen in vertrouwen:

a. Krachtige God, die ons één maakt: maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld
nieuw.

l. Ook als we lijden onder oorlog en geweld, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, ziekte en vooroordelen, armoede en hopeloosheid, brengt Christus ons dichter bij elkaar.

a. God die heeft geleden: maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.

l. Samen met alle gelovigen zijn wij getuigen van de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem, zijn verkondiging van het woord, zijn dood en verrijzenis en de komst van de Heilige Geest in Jeruzalem. Wij smeken u om vrede en gerechtigheid voor ieder. Dat doen wij met de zekerheid in en de hoop op uw komende Koninkrijk.

a. Drie-ene God, maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.

Tafelgebed
V. Wees hier aanwezig, God, Schepper,

A. van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

V. Wees hier aanwezig, God, Abba,

A. door het verbond met Jezus dat wij vieren.

V. Wees hier aanwezig, God, Helper,

A. door uw Geest die ons zenden zal.

V. God, Bron van ons bestaan,
wij zijn hier samen om U te danken.
Alles wat wij hebben komt van U.
U kent ons en houdt van ons.
Uw zoon Jezus heeft ons uw Geest geopenbaard.
Wij danken U daarvoor en voor zoveel meer.
Daarom zijn wij naar hier samengekomen
om te bidden en te zingen,
en zo onze dankbaarheid tot uiting te brengen.

"Santo" (nr.57)
Heilig, heilig, heilig.
Ik bewonder U met heel mijn hart en ziel.

V. Een groep mensen, waaronder u, jij en ik,
wonend in een plaats waar iedereen welkom is.
En dan met elkaar lachen, maar ook huilen,
met elkaar praten en samen bidden,
met elkaar werken, met elkaar meeleven,
van elkaar genieten.
Om een ander je hand te geven
en een ander 'n nieuwe kans te geven.

A. God, als dat zou kunnen, soms, heel even maar,
en telkens weer een beetje meer.
Eens zal dan de stad ontstaan,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar iedereen zich één voelt,
met elkaar en met U.

V. Een groep mensen, waaronder u, jij en ik,
die zich thuis voelt in die nieuwe stad.
Een stad waarin we vrede vinden, waar we veilig
zijn, waarin iedereen het leven viert met elkaar
en waaruit niemand meer hoeft weg te lopen.

A. God, wil naar ons uitkijken,
zolang wij nog onderweg zijn
en de stad nog niet hebben bereikt.
Laat ons niet uit elkaar groeien,
maar naar elkaar toe.
Verzamel ons en laat ons,
die nieuwe stad tot werkelijkheid maken.

V. Een groep mensen, zoals nu hier,
door God verzameld, u, jij en ik.
We praten hier samen en denken aan Jezus.
Hoe hij het leven ons heeft voorgedaan,
voor het laatst toen hij brood brak,
voor zijn vrienden en voor ons,
en de woorden zei:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u"...

Hij nam ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken...

A. In navolging van hem, Jezus van Nazareth,
willen wij zijn brood blijven breken
als het brood van het nieuwe leven.
Willen wij deze beker laten rond gaan
als het verbond dat God met ons is aangegaan.

V. God, als dat zou kunnen, soms heel even maar,
en telkens weer een beetje meer.
Eens zal dan de stad ontstaan,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar iedereen zich één voelt,
met elkaar en U.

A. Mogen wij zo tot deze stad,
waarin iedereen veilig en gelukkig is
en waar wij met elkaar kunnen bidden.

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

V Wegzending

Slotlied: Nu wij uiteengaan (61)

Zegen en Wegzending
God moge ons zegenen op al onze wegen.
Hij moge ons nabij zijn op de paden die wij gaan;
dat we in vreugde uittrekken en in vrede thuiskomen,
bemoedigd door heet woord, dat Hij tot ons spreekt.
Zegene ons de Eeuwige die is;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Na de viering zingt het koor:
"Faithful and true" (nr.54)
Hoe moeilijk de weg ook is,
U leidt mij en beantwoord mijn gebed.
Wat er ook gebeurt, U blijft mij trouw.